ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Νομοθεσία

Ενημερωτικά Έντυπα

Νέα - Ανακοινώσεις

Αλλαγές στη Στρατολογική Νομοθεσία

12/01/2011 14:23:50

Χρηματικά Πρόστιμα σε ανυπότακτους και λιποτάκτες

Χρηματικό Πρόστιμο σε έφεδρους για μη τήρηση υποχρεώσεών τους

Μείωση της υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης

Εξαγορά για τους αντιρρησίες συνείδησης άνω των 35 ετών

Δικαίωμα στους έφεδρους να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης. Κατάργηση άοπλης θητείας

Εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου Υπ’ Αριθ. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 167/24 Σεπτεμβρίου 2010, τ.Α’), οι οποίες ρυθμίζουν μια σειρά θεμάτων, όπως παρακάτω:

1. Ανυπότακτοι

Σύμφωνα με απόφαση του κ. ΥΕΘΑ, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ σε όσους στρατεύσιμους δεν κατατάσσονται, χωρίς νόμιμο λόγο, στις Ε.Δ. (ανυπότακτοι).

2. Λιποτάκτες

Επίσης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε μήνα λιποταξίας και μέχρι 6.000 ευρώ (αυθαίρετη απουσία από τη μονάδα που υπηρετούν).

3. Έφεδροι που δεν κατατάσσονται σε ασκήσεις επιστράτευσης

Τέλος, χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έφεδρους δεν παρουσιάζονται σε μετεκπαιδεύσεις – ασκήσεις και δεν έχουν νόμιμα εξαιρεθεί από την πρόσκληση για κατάταξη.

Τα παραπάνω πρόστιμα είναι ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της ανυποταξίας – λιποταξίας και αποστέλλονται από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., προκειμένου να βεβαιώνονται ως οφειλές των υπόχρεων, χωρίς τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του ποσού ή της μη καταβολής του.

Σύμφωνα με απόφαση του κ. ΥΕΘΑ επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 90 ευρώ, για όσους έφεδρους δεν ενημερώνουν τα Στρατολογικά Γραφεία ή τις Μονάδες Επιστράτευσης με την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας τους, καθώς και σε όσους αρνούνται να παραλάβουν επιστρατευτικά έγγραφα (απολυτήρια, κλήσεις για μετεκπαίδευση) ή κατατάσσονται εκπρόθεσμα εντός διημέρου από την ημερομηνία κατατάξεως για άσκηση ή μετεκπαίδευση εφεδρείας.

Το παραπάνω πρόστιμο αποστέλλεται από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., προκειμένου να βεβαιώνεται ως οφειλή των υπόχρεων, χωρίς τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του ποσού ή της μη καταβολής του.

Με απόφαση του κ. ΥΕΘΑ, μειώνεται η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης από 17 σε 15 μήνες. Επίσης, μειώνεται η υπηρεσία όσων εκπληρώνουν μειωμένη εναλλακτική υπηρεσία 15 ή 11 μηνών σε 12 ή 9 μήνες, αντίστοιχα.

Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς στους αντιρρησίες συνείδησης άνω των 35 ετών, αφού εκπληρώσουν τρεις (3) μήνες υπηρεσίας. Το ποσό για την εξαγορά του υπολοίπου της εναλλακτικής υπηρεσίας ορίσθηκε σε 810 ευρώ τον μήνα.

Οι έφεδροι που για λόγους συνείδησης, αρνούνται να εκπληρώσουν τις εφεδρικές τους υποχρεώσεις, μπορούν να ζητήσουν την αναγνώρισή τους ως αντιρρησίες συνείδησης με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους υπόχρεους εκπλήρωσης θητείας.

Επίσης, καταργήθηκε το δικαίωμα εκπλήρωσης άοπλης θητείας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ε.Ε.