Υπουργική Απόφαση Φ. 400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

-A A +A

«Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»

Άρθρο 1 Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος μέρους:
α. Ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) νοούνται:
(1) Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή).
(2) Οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές.
(3) Οι εν ενεργεία Υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές Υπαξιωματικοί και μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες).
β. Ως Μονάδες- Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων νοείται το σύνολο των στρατιωτικών μονάδων, υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανισμών του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στους οποίους υπηρετεί το πάσης φύσεως στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.
γ. Ως Στρατιωτικές Σχολές και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 5 περ. δ της παρούσας απόφασης, νοούνται οι σχολές και τα
ιδρύματα, στα οποία φοιτούν τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, για την απόκτηση των αναγκαίων γενικών και
ειδικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους και την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και γενικές επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις ΕΔ.
δ. Ως Μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) νοούνται οι Μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Σχολής
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).
ε. Ως Μαθητές των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) νοούνται οι Μαθητές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ)και της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ).
στ. Ως ακαδημαϊκό έτος για τους Μαθητές ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ νοείται το χρονικό διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.
ζ. Ως σύζυγοι νοούνται και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4356/ 2015 (ΦΕΚ Α΄ 181).
η. Ως όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας νοείται ο διοικητής –διευθυντής της μονάδας – υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί ο δικαιούχος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2 Κανονική άδεια

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται κανονική άδεια απουσίας διάρκειας τριάντα (30) ημερών κατ’ έτος, με πλήρεις αποδοχές, κατόπιν αίτησης τους, από τον Διοικητή – Διευθυντή της Μονάδας – Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν. Στους Διοικητές- Διευθυντές των
Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η δικαιούμενη κανονική άδεια χορηγείται από τον αξιολογητή τους.
2. Με αίτηση του δικαιούχου, επιτρέπεται μετά την εξάντληση της δικαιούμενης κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών, η χορήγηση σε αυτόν μέρους της κανονικής άδειας του επόμενου έτους, όταν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς ιδιωτικούς ή οικογενειακούς λόγους.
3. Η χορήγηση των κανονικών αδειών πραγματοποιείται με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό τους σε κάθε Μονάδα- Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Η χορήγησή των δικαιούμενων αδειών κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια του έτους,ώστε να αποφεύγεται η συμφόρησή τους κατά τους θερινούς μήνες. Η ελάχιστη διάρκεια της κανονικής άδειας είναι πέντε (5) ημέρες. Η Υπηρεσία δύναται να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις την κανονική άδεια του προηγούμενου έτους μέχρι τέλος
Ιανουαρίου του επόμενου.
4. Δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους τελεί διαζευκτικά σε:
(1) Διαθεσιμότητα επί τουλάχιστον έξι (6) μήνες
(2) Καταστατική πειθαρχική ποινή επί τουλάχιστον έξι (6) μήνες
(3) Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους επί τουλάχιστον έξι μήνες.
(4) Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό επί τουλάχιστον έξι μήνες.
β. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του, κατά το έτος που απέκτησε τη στρατιωτική ιδιότητα.
γ. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του, που εκπαιδεύεται σε Στρατιωτικές Σχολές ή άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εφόσον το
πρόγραμμα εκπαιδεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση αδείας και η εκπαίδευση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.
δ. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του, που αποστρατεύεται, εφόσον μέχρι την αποστρατεία του δεν έχει πάρει τη δικαιούμενη κανονική άδεια.
6. Στα στελέχη και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που ανήκουν στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 5β και 5γ, χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας πέντε (5) ημερών για κάθε δίμηνο παροχής πραγματικής εργασίας στη Μονάδα-Υπηρεσία τους.

Άρθρο 3 Άδεια απουσίας μικράς διαρκείας

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας μικράς διαρκείας δέκα (10) ημερών με πλήρεις αποδοχές.
2. Η άδεια μικράς διάρκειας χορηγείται για χρονικό διάστημα από μία (1) έως τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κάθε φορά, ανεξάρτητα από την εξάντληση της κανονικής άδειας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, το αργότερο έως 30 Δεκεμβρίου εκάστου
έτους.
3. Στο προσωπικό της παραγράφου 1, κατά το έτος που απέκτησε τη στρατιωτική ιδιότητα, χορηγείται άδεια μικράς διαρκείας έως τεσσάρων (4) ημερών.
4. Η άδεια μικράς διαρκείας δεν χορηγείται ταυτόχρονα ή διαδοχικά με κανονική άδεια.

Άρθρο 4 Άδεια απουσίας αναρρωτική

1. Οι αναρρωτικές άδειες διακρίνονται σε συνήθεις και μακρές.
2. Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες είναι διάρκειας μικρότερης των τριών (3)
μηνών και χορηγούνται στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των ΕΔ, μετά από νοσοκομειακή νοσηλεία.
3. Εφόσον μετά τη λήξη της συνήθους αναρρωτικής άδειας, οι λόγοι υγείας, για τους οποίους χορηγήθηκε προηγούμενη αναρρωτική άδεια, εξακολουθούν να υφίστανται, το στέλεχος ή ο Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του οικείου Κλάδου,
προκειμένου να του χορηγηθεί νέα συνήθης αναρρωτική άδεια. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της νέας αναρρωτικής άδειας δεν δύναται να υπερβαίνει,αθροιζόμενη με τη διάρκεια της προηγούμενης αναρρωτικής άδειας, τις ογδόντα
εννέα (89) ημέρες.
4. Οι μακρές αναρρωτικές άδειες διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί καταστάσεων των στελεχών των ΕΔ.

Άρθρο 5 Άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) συνεχών ημερών, με αποδοχές, λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσής τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,εφόσον απαιτείται η εξεύρεση νέας κατοικίας και η μεταφορά της οικοσκευής τους. Για
μετάθεση εντός της ίδιας φρουράς, η διάρκεια της ως άνω άδειας είναι τρεις (3) συνεχείς ημέρες και μόνο για εξεύρεση νέας κατοικίας και μεταφορά οικοσκευής.
2. Η άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και υποβολής προβλεπόμενων δικαιολογητικών, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας και λογίζεται επιπλέον των λοιπών προβλεπόμενων αδειών απουσίας.
3. Η παραπάνω άδεια απουσίας χορηγείται ως εξής:
α. Πριν από τη χορήγηση του φύλλου πορείας ή μετάβασης, σε χρόνο τέτοιο, ώστε η ημερομηνία λήξης της άδειας να προηγείται της καθορισμένης ημερομηνίας χορήγησης του φύλλου πορείας ή μετάβασης.
β. Μαζί με το φύλλο πορείας ή μετάβασης, ώστε η πρώτη ημέρα κίνησης του μετατιθέμενου να είναι η επόμενη της ημερομηνίας λήξης της άδειας του.
γ. Από παρουσιάσεως και εγγραφής του μετατιθέμενου στη Μονάδα-Υπηρεσία, στην οποία μετατίθεται στο εσωτερικό ή από τον επαναπατρισμό του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα των δύο (2) μηνών.

Άρθρο 6 Άδεια υπηρετούντων σε ειρηνευτικές αποστολές

Στα στελέχη των ΕΔ, που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές, δύναται να χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές, μέγιστης διάρκειας δεκαπέντε ημερών ανά τρίμηνο συμμετοχής τους στις αποστολές αυτές. Η διάρκεια και ο τρόπος χορήγησής της άδειας αυτής καθορίζονται, ανάλογα με την ειρηνευτική αποστολή, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Άρθρο 7 Άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται αυτοτελώς για κάθε αιμοδοσία άδεια απουσίας διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον η αιμοδοσία δεν πραγματοποιείται για σύζυγο
ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2. Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της αιμοδοσίας. Για αιμοδοσία,η οποία γίνεται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού, το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούται να απουσιάζει από τη Μονάδα-Υπηρεσία του μόνο κατά την ημέρα της
αιμοδοσίας.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στον όρο αιμοδοσία συμπεριλαμβάνεται και η αιμοπεταλιοαφαίρεση.

Άρθρο 8 Άδεια απουσίας σε δωρητές μυελού των οστών

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται αυτοτελώς:
α. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών,άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, με αποδοχές, , από το
όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας. Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της μυελοδοσίας.
β. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω αιμοδοσίας, χορηγείται, άδεια απουσίας διάρκειας δύο (2) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον η αιμοδοσία δεν πραγματοποιείται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της αιμοδοσίας και ως δεύτερη η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για αιμοδοσία προς συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων, η οποία γίνεται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού, το προσωπικό του παρόντος άρθρου δικαιούται να απουσιάζει από τη Μονάδα-Υπηρεσία του κατά την ημέρα της
αιμοδοσίας και την αμέσως επομένη.

Άρθρο 9 Άδεια ακτινοπροστασίας

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι εργάζονται σε Μονάδες- Υπηρεσίες Υγείας των ΕΔ, εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας με ατομικό δοσίμετρο σώματος:
α. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, μετρηθεί στο 25% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας είκοσι μίας (21) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον
της κανονικής άδειας.
β. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, μετρηθεί στο 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας είκοσι μίας (21) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κανονικής άδειας.
γ. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, μετρηθεί στο 75% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός
Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας σαράντα δύο (42) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κανονικής άδειας.
2. Ειδικά για τους υπηρετούντες σε Μονάδες- Υπηρεσίες Υγείας των ΕΔ, που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται με επιπλέον δοσίμετρο χειρός ή δακτύλων, οι άδειες ακτινοπροστασίας χορηγούνται κατά τα προαναφερόμενα, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα όρια αθροιστικών δόσεων για την άκρα χείρα.
3. Διευκρινίζεται ότι η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας της παρ. 1, αντιστοιχεί στη δόση, η οποία εκτιμάται με βάση τη μέτρηση και τη χρήση
προστατευτικών μέσων, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο δόσης είναι τα 20 mSv/έτος.
4. Η άδεια ακτινοπροστασίας χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10 Άδεια ορισμένων κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές και απασχολούνται σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης,εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, υπηρεσίες αιμοδοσίας, των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), χορηγείται από τον έχοντα το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, ειδική πρόσθετη άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών, μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) έτους στις ανωτέρω μονάδες. Η άδεια αυτή χορηγείται σε χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των οικείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Άρθρο 11 Τιμητική άδεια για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που είναι εν ενεργεία μέλη εθνικών ομάδων ανδρών – γυναικών, είναι δυνατό να χορηγούνται τιμητικές άδειες με αποδοχές, πλέον της κανονικής, για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή
ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η διάρκειά της καθορίζεται για κάθε φορά:
α. Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για όσους κατακτούν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.
β. Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε αγώνες Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, ανάλογα με τη διάρκεια των διοργανώσεων.
γ. Μέχρι δέκα (10) ημέρες για όσους συμμετέχουν στην προετοιμασία για επίσημες διοργανώσεις.
δ. Μέχρι τρεις (3) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε μεμονωμένους αγώνες στο εσωτερικό και έως πέντε (5) ημέρες στο εξωτερικό.
2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου και υποβολής βεβαίωσης από την οποία προκύπτει η συμμετοχή του σε συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα.

Άρθρο 12 Φοιτητική άδεια

1. Στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται φοιτητική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) ημερών, ανά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση πρώτου πτυχίου, πλέον των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας, από την εκπαιδευτική βαθμίδα, τις σπουδές της οποίας έχουν ήδη περατώσει.
β. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στα οποία η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή η φοίτηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.
γ. Κατά τις εξεταστικές περιόδους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων. Η συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποιείται υποχρεωτικά μόνο με βεβαίωση της Σχολής, που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην Υπηρεσία του. Ως εξεταστικές περίοδοι θεωρούνται, αποκλειστικά, μόνο όσες προβλέπονται από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για χρονικό διάστημα όσο είναι τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης, συν ένα (1) έτος.
δ. Ειδικά για τους συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, για τη δικαιολόγηση της άδειας αρκεί σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νοούνται όσα έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής ή από το οικείο εκπαιδευτικό σύστημα του Κράτους, όπου εδρεύουν τα συγκεκριμένα
Ιδρύματα.
3. Η φοιτητική άδεια χορηγείται με αντιστοιχία μίας (1) ημέρας για κάθε ημέρα εξετάσεων. Για όσους φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και για όσους είναι εγγεγραμμένοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, η άδεια χορηγείται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή την πρόοδο της έρευνας και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του στελέχους.
4. Η φοιτητική άδεια δύναται να χορηγείται και σε στελέχη των ΕΔ, τα οποία φοιτούν στα κατά Κλάδο υποχρεωτικά Σχολεία ή στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)
ή την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), εφόσον δεν επηρεάζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών τους στα εν λόγω Σχολεία-Σχολές.
5. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου.

Άρθρο 13 Άδεια απουσίας λόγω τέλεσης γάμου

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) συνεχών ημερών για τέλεση γάμου, με αποδοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου, αμέσως προ ή μετά την τέλεση του γάμου, ενώ δύναται να ληφθεί διαδοχικά με μέρος της κανονικής ή άδειας μικράς διάρκειας, εφόσον το επιτρέπουν οι κατά περίπτωση υπηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 14 Άδεια απουσίας λόγω γέννησης τέκνου

Στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) συνεχών ημερών λόγω γέννησης τέκνου τους, με αποδοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη γέννηση του τέκνου και πάντως όχι αργότερα από τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών της ηλικίας αυτού.

Άρθρο 15 Άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας διάρκειας τέσσερις (4) συνεχών ημερών λόγω θανάτου γονέα, αδελφού/ής, συζύγου ή τέκνου, με αποδοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου, με τη γνωστοποίηση του συμβάντος στην Υπηρεσία.

Άρθρο 16 Διευκολύνσεις υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού που υπόκειται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

1. Για τις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίες υπόκεινται σε ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/ 2005 (Α΄ 17), ισχύουν τα παρακάτω:
α. Με την γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της έναρξης της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η ενδιαφερόμενη:
(1) Δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική άδεια απουσίας διάρκειας μιας ημέρας, με αποδοχές.
(2) Δικαιούται ειδική άδεια απουσίας διάρκειας δεκαπέντε (15) συνεχών ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές.
2. Στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται μία (1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της σπερμοληψίας, μία (1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της ωοληψίας της συζύγου τους, καθώς και μία (1) ημέρα κατά την ημέρα εμβρυομεταφοράς της συζύγου τους, με αποδοχές, με την προσκόμιση στη Μονάδα-Υπηρεσία όπου υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
3. Για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία της, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Οι άδειες του παρόντος άρθρου χορηγούνται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας.

Άρθρο 17 Άδεια κύησης – τοκετού

1. Στις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις Επαγγελματίες Οπλίτες και πριν την ορκωμοσία τους χορηγείται, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, άδεια κύησης − τοκετού διάρκειας πέντε (5) μηνών, με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρτο (4ο) μήνα κύησης. Σε περίπτωση επαπειλούμενης αποβολής, πριν από τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης, χορηγείται στις ανωτέρω συνήθης αναρρωτική άδεια από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης.
2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας κύησης−τοκετού πέντε (5) μηνών. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε
πιθανολογηθεί, η άδεια κύησης−τοκετού παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό (άδεια ανατροφής).
3.Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, η άδεια κύησης τοκετού προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δυο (2) μήνες.
4.Αρμόδια για την εξέταση του κυοφορούντος προσωπικού της παραγράφου 1 και την έκδοση γνωμάτευσης για τη χορήγηση της άδειας κυήσεως - τοκετού είναι η πλησιέστερη, στη Μονάδα που υπηρετεί, Επιτροπή απαλλαγών, η Επιτροπή απαλλαγών του οικείου Κλάδου των ΕΔ.

Άρθρο 18 Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με αποδοχές, μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι το τέκνο έχει συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας και δεν έχει υπερβεί το δωδέκατο. Η άδεια εξαντλείται εντός τριάντα (30) μηνών από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του δωδέκατου έτους της ηλικίας του τέκνου. Τα καθοριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 της παρούσας απόφασης ισχύουν αναλόγως για τη λήψη
της άδειας αυτής.
2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
3. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας τέκνου, με πλήρεις αποδοχές, πλέον της κανονικής. Η παραπάνω άδεια μπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή τμηματικά. Η ως άνω άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και των δύο θετών γονέων δικαιούχων.

Άρθρο 19 Άδεια ανατροφής τέκνου

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες, μετά το πέρας της άδειας κύησης−τοκετού, χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με
αποδοχές, ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις που και οι δυο γονείς είναι στρατιωτικοί, κατόπιν αναφοράς τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης−τοκετού.
β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων, ο/η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας
της άδειας κύησης−τοκετού ή μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοιχης προς τούτο
βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.
γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωσή τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει χρήση ο καθένας τους και πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης−τοκετού.
δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο στρατιωτικός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια ανατροφής.
2. Σε περίπτωση διαζυγίου, λύσης συμφώνου συμβίωσης, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του η άδεια ανατροφής χορηγείται στον γονέα στρατιωτικό, εφόσον ασκεί την επιμέλεια του τέκνου.
3.Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1 ) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
4. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο.
5. Για τον γονέα στρατιωτικό που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή του οποίου το σύμφωνο συμβίωσης έχει λυθεί η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
6. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών του τέκνου.
7. Η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται και στο προσωπικό της παρ. 1 σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου. Η άδεια αυτή εξαντλείται εντός τριάντα (30) μηνών από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την συμπλήρωση του έκτου έτους ηλικίας του τέκνου. Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων, ισχύουν και για την χορήγηση της εν λόγω άδειας στους θετούς γονείς.

Άρθρο 20 Διευκολύνσεις στρατιωτικού προσωπικού με τέκνα στην πρωτοβάθμια- δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν ή επιμελούνται τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας διάρκειας μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο, με αποδοχές, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, για την επίσκεψή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και την ενημέρωσή τους για τη σχολική τους επίδοση. Για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας ισχύουν τα εξής:
α. Σε περίπτωση που και οι δύο (2) γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια χορηγείται στον ένα από τους δύο.
β. Για την χορήγηση της άδειας, το στέλεχος ή ο Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του υποβάλλει κάθε φορά στη Μονάδα- Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί, σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς και ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας για το υπόψη δίμηνο. Η άδεια χορηγείται στο προσωπικό της παραγράφου 1 και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
γ. Το σύνολο των ημερών αυτής της άδειας δεν μπορεί να υπερβεί τις πέντε (5) ημέρες για κάθε σχολικό έτος.
δ. Η άδεια χορηγείται και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, των οποίων το τέκνο είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση, το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.
ε. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.

Άρθρο 21 Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανήλικου τέκνου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή από
νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.
2. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι έχουν σύζυγο ή προστατευόμενο μέλος ή την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο .
3. Για τη χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ισχύουσα πιστοποίηση ή βεβαίωση από κρατικό, πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή ιατρική γνωμάτευση της οικείας κατά Κλάδο Υγειονομικής
Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων ή της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), από την οποία προκύπτει η πάθηση του ατόμου. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία,
στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της διάρκειας της.
4. Τα νοσήματα που πρέπει να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη και με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια είναι τα εξής:
α. Κακοήθη νοσήματα (κακοήθεις νεοπλασίες)
β. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (σύνδρομο DOWN και εν γένει διανοητικές καθυστερήσεις)
γ. Γενετικά μεταβολικά νοσήματα, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (διαταραχές ανάπτυξης, θρέψης)
δ. Συγγενείς ανωμαλίες που προκαλούν μόνιμη αναπηρία
ε. Χρόνια νοσήματα, τα οποία απαιτούν νοσοκομειακή αντιμετώπιση και ειδική φροντίδα:
(1) Χρόνια νεφρολογικά προβλήματα (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εξαρτώμενη από αιμοκάθαρση, τεχνητό νεφρό)
(2) Χρόνια αιματολογικά προβλήματα
(3) Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα
(4) Χρόνια νοσήματα του νευρικού συστήματος (σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλική παράλυση)
(5) Ανοσοανεπάρκεια
(6) Χρόνια ενδοκρινολογικά προβλήματα (νεανικός διαβήτης που απαιτεί νοσηλεία)
(7) Καρδιοπάθειες
(8) Χρόνια νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος
(9) Χρόνιες ψυχικές διαταραχές (ψυχώσεις, αυτισμός κλπ)
(10) Χρόνια νοσήματα πεπτικού (κοιλιοκάκη, νόσος CROΗΝ, χρόνιες ηπατοπάθειες κλπ)
(11) Επίκτητα νοσήματα που προκαλούν μόνιμη αναπηρία
(12) Ατυχήματα που εγκαταλείπουν μόνιμη αναπηρία
(13) Νοσήματα ή ατυχήματα που προκαλούν πρόσκαιρη αναπηρία
και μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους
5. Το δικαίωμα του παρόντος άρθρου χορηγείται σε κάθε δικαιούχο
αυτοτελώς.

Άρθρο 22 Γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν τέκνο ηλικίας έως και έξι (6) ετών και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, δύναται να χορηγείται γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, διάρκειας έως δύο (2) ετών εφάπαξ ή
τμηματικά για το πρώτο τέκνο και πρόσθετης όμοιας άδειας διάρκειας έως ενός (1) έτους για κάθε επιπλέον τέκνο. Η ως άνω άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα κάθε γονέα χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης, ακόμη και στην περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί την επιμέλεια.
2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, ο δικαιούχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου
Γενικού Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της έναρξης και λήξης της, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υπηρετούντων στη Μονάδα - Υπηρεσία για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, δικαιούχων που έχουν τέκνα με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, καθώς και γονέων μονογονεϊκών
οικογενειών, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα.
3. Εάν και οι δύο γονείς υπηρετούν στην ίδια Μονάδα- Υπηρεσία,αποφασίζουν με κοινή δήλωση τους, κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση του δικού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.
4. Η γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές δύναται να χορηγείται και στο προσωπικό της παραγράφου 1, που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περάτωση της υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του ενδιαφερόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών, διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του τέκνου, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.
5. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που τελούν σε γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί
των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.

Άρθρο 23 Γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν νοσηλευόμενο ανήλικο τέκνο λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του γονέα, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος εφόσον δεν δικαιούνται τη γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών του προηγούμενου άρθρου.
2. Η άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και των δύο γονέων δικαιούχων, φυσικών, θετών ή ανάδοχων. Τυχόν απώλεια της υποχρέωσης επιμέλειας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος του παρόντος άρθρου.
3. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, ο δικαιούχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της,άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
4. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που τελούν σε γονική άδεια νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.

Άρθρο 24 Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους

1. Στα στελέχη των ΕΔ δύναται να χορηγηθεί εφάπαξ άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης επί έξι (6) επιπλέον μήνες, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, που προκύπτουν από επίσημα στοιχεία. Ως σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι νοούνται όσοι δεν ανάγονται στη σχέση του στελέχους με την Υπηρεσία.
2. Οι προαναφερόμενοι λόγοι θα πρέπει να επιφέρουν στο στέλεχος ή στα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο, τέκνα, γονείς), ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες καθιστούν επιβεβλημένη την απουσία από την Υπηρεσία για την αντιμετώπισή τους.
3. Για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, το στέλεχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Εφόσον οι σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών, το στέλεχος δύναται να επανέλθει με νέα αναφορά του για την εξέταση της δυνατότητας παράτασης της άδειας επί έξι (6) επιπλέον μήνες.
4. Τα στελέχη που τελούν σε άδεια χωρίς αποδοχές για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται εκτός οργανικής δύναμης καθ΄ όλη τη διάρκεια της, υπαγόμενα στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
5. Επιπλέον, τα στελέχη που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.

Άρθρο 25 Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό

1. Στέλεχος των ΕΔ, του οποίου ο/ η σύζυγός δεν είναι ομοίως στέλεχος ή Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του, και εργάζεται στο εξωτερικό, δύναται να λάβει άδεια χωρίς αποδοχές για το εξωτερικό συνολικής διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών.
2. Για τη χορήγηση της άδειας, το στέλεχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα– Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
3. Τα στελέχη που τελούν στην παραπάνω άδεια χωρίς αποδοχές,διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται εκτός οργανικής δύναμης καθ΄ όλη τη διάρκεια της, υπαγόμενα στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
4. Τα στελέχη που τελούν σε άδεια του παρόντος άρθρου δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό προκαταβάλλεται τμηματικά σε ετήσια βάση.

Άρθρο 26 Άδειες Μαθητών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

1. Στους Μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) δύναται να
χορηγούνται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από έγκριση του Διοικητή εκάστης Σχολής, οι παρακάτω άδειες:
α. Κανονική άδεια
(1) Θερινή άδεια κατά το χρόνο της θερινής διακοπής της εκπαίδευσης διάρκειας έως τριάντα (30) συνεχών ημερολογιακών ημερών
(2) Άδεια εορτασμού Χριστουγέννων – Πρώτης του έτους –Θεοφανείων διάρκειας έως δέκα πέντε (15) συνεχών ημερολογιακών ημερών
(3) Άδεια εορτασμού Πάσχα διάρκειας έως οκτώ (8) συνεχών ημερολογιακών ημερών
(4) Άδεια λόγω αποφοίτησης αρχόμενης από του πέρατος των σπουδών έως την ορκωμοσία των Μαθητών ως Αξιωματικών- Υπαξιωματικών
β. Άδεια εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση αρχομένης από το πέρας της εκπαίδευσης της Παρασκευής έως το βράδυ της Κυριακής, υπό την προϋπόθεση
ότι κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα ή μέρος αυτού, οι Μαθητές δεν υπέχουν εκπαιδευτικές ή υπηρεσιακές υποχρεώσεις.
γ. Άδεια εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση κατά τις επίσημες αργίες, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τις εν λόγω ημέρες οι Μαθητές δεν υπέχουν
εκπαιδευτικές ή υπηρεσιακές υποχρεώσεις.
δ. Άδεια ημερήσιας εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση.
ε. Ειδική άδεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών ιδιωτικών ή οικογενειακών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως του Μαθητή, διάρκειας έως
δέκα (10) συνεχών ημερολογιακών ημερών.
στ. Τιμητική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) συνεχών ημερολογιακών ημερών για εξαιρετικές πράξεις και διακρίσεις του Μαθητή.
2. Στους Μαθητές ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ χορηγούνται αναρρωτικές άδειες, κατόπιν σχετικών γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των
Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αδειών των περιπτώσεων α, δ. ε και στ της παραγράφου 1, καθορίζονται από το Διοικητή εκάστης Σχολής,
λαμβανομένου υπόψη του εκάστοτε ισχύοντος Προγράμματος Εκπαίδευσης.
4. Οι Μαθητές ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ δύνανται να διανύσουν τις χορηγούμενες στους ίδιους άδειες απουσίας των περιπτώσεων α, ε, και στ της παραγράφου 1, τόσο στο
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από το Διοικητή της οικείας Σχολής. Οι αλλοδαποί Μαθητές διανύουν
τις χορηγούμενες στους ίδιους άδειες απουσίας στο εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή της οικείας Σχολής και σύμφωνης γνώμης των αρχών των χωρών
προέλευσής τους.

Άρθρο 27 Άδειες απουσίας μελών ΔΣ Ενώσεων Στρατιωτικών – Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες που έχουν την ιδιότητα Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα πρωτοβάθμιου σωματείου της παρ. 4 του άρθρου 30Γ του Ν. 1264/1982 (Α΄79) παρέχονται, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ειδικές άδειες απουσίας έως τρεις (3) ημέρες το μήνα, κατ'
ανώτατο όριο, ενώ σε όσους έχουν την ιδιότητα Πρόεδρου ή Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της ως άνω ίδιας παραγράφου και ως άρθρου παρέχονται έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, κατ' ανώτατο όριο. Σε όσους εχουν τη ιδιότητα αντιπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας παρέχεται ειδική άδεια
απουσίας καθ' όλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ' έτος. Οι δικαιούμενοι αδείας του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως το όργανο που έχει την αρμοδιότητα χορήγησης της κανονικής άδειας, τουλάχιστον πριν από πέντε (5)
ημέρες, εκτός εάν η σύγκληση των οργάνων στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, οπότε υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως και με το ταχύτερο δυνατό μέσο.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 93, καθώς και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 182 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) εφαρμόζονται και στους υπαξιωματικούς των ΕΔ.

Άρθρο 28 Γενικά

1. Στους οπλίτες, Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς (ΔΕΑ), Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς που υπηρετούν στις ΕΔ, για εκπλήρωση
της στρατεύσιμης και τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, χορηγούνται, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 32 έως 43, οι παρακάτω
άδειες απουσίας:
α. Κανονική.
β. Τιμητική.
γ. Αναρρωτική.
δ. Αγροτική ή φοιτητική ή για αντιμετώπιση θεομηνίας.
ε. Προσωπική.
στ. Επικίνδυνης εργασίας.
ζ. Γονική.
η. Ειδική, μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).
θ. Ειδική, εθελοντών σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελλάδα.
2. Οι άδειες που προβλέπονται από τις περιπτώσεις β, στ, ζ, η και θ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και η αναρρωτική, που χορηγείται μετά από νοσηλεία για πάθηση ή βλάβη που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται στους ΔΕΑ, Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς δεν υπολογίζονται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 43.

Άρθρο 29 Κανονική άδεια

1. Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας τριών (3) ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες συνολικά. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των
διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Η κανονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή σε τμήματα διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται και κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, μετά την ορκωμοσία των υπηρετούντων, κανονική άδεια μέχρι τέσσερις (4) ημέρες, εφάπαξ ή σε δύο (2) τμήματα των δύο (2) ημερών. Η συνδρομή ή όχι εξαιρετικής περίπτωσης κρίνεται από το Διοικητή της Μονάδας ή της Υπηρεσίας στην οποία αυτοί υπηρετούν.
3. Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο δίμηνο από την απόλυση.

Άρθρο 30 Τιμητική άδεια

1. Χορηγείται τιμητική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες, χωριστά για κάθε διακεκριμένη πράξη των υπηρετούντων, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη
επαναληφθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια. Ο συνολικός χρόνος της τιμητικής άδειας δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες.
2. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως διακεκριμένες θεωρούνται οι παρακάτω πράξεις:
α. Αυτές που υπερβαίνουν τα όρια της συνήθους μέριμνας και φροντίδας για τα μέσα και τα υλικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.
β. Αυτές που συνιστούν αλληλεγγύη προς τρίτους που δεν υπαγορεύονται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση.
γ. Οι διακρίσεις σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς που οφείλονται σε εργασίες ή δραστηριότητες του οπλίτη ή ΔΕΑ ή Επίκουρου ή Έφεδρου
Αξιωματικού κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας του.
δ. Η αιμοδοσία.
ε. Η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών.
3. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η τιμητική αυτή άδεια δεν είναι υποχρεωτική και:
α. Η διάρκειά της καθορίζεται για κάθε φορά:
(1) Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για όσους κατακτούν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.
(2) Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε αγώνες
Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, ανάλογα με τη διάρκεια των διοργανώσεων.
(3) Μέχρι δέκα (10) ημέρες για όσους συμμετέχουν στην προετοιμασία για επίσημες διοργανώσεις.
(4) Τρεις (3) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε μεμονωμένους αγώνες στο εσωτερικό και πέντε (5) ημέρες στο εξωτερικό.
β. Για τη χορήγηση υποβάλλεται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή σε διοργάνωση, αγώνες ή προετοιμασία:
(1) Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε Εθνικές ή Ολυμπιακές ομάδες, βεβαίωση από την αρμόδια Ομοσπονδία ή άλλη αρχή.
(2) Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε συλλόγους ή σωματεία από τους συλλόγους ή τα σωματεία αυτά.
4. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται επίσης και η υπηρεσία σε Μονάδες ή Υπηρεσίες των ΕΔ που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και νήσου Κύπρου, για τη χορήγηση τιμητικής άδειας. Η τιμητική αυτή άδεια:
α. Διαρκεί δύο (2) ημέρες για κάθε πλήρη μήνα που πραγματικά υπηρετείται στις περιοχές αυτές και όχι πλασματικά, όπως λ.χ. εγγραφή στη δύναμη Μονάδας χωρίς παρουσίαση σε αυτήν ή με απόσπαση εκτός των περιοχών αυτών ή με διακοπτόμενη υπηρεσία.
β. Χορηγείται υποχρεωτικά σε περιόδους που δεν έχει διαταχθεί αυξημένη ετοιμότητα ή επαγρύπνηση ή συναφή μέτρα του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού μετά τη συμπλήρωση δίμηνης υπηρεσίας στις παραπάνω περιοχές και οπωσδήποτε εντός μηνός από την συμπλήρωση του διμήνου που τη δικαιολογεί. Σε
περίπτωση μετάθεσης, η παραπάνω άδεια που δεν χορηγήθηκε κατά τις ανωτέρω καταστάσεις ετοιμότητας, χορηγείται από τη νέα Μονάδα εντός μηνός από την παρουσίαση σε αυτή. Ειδικά σε όσους υπηρετούν στη νήσο Κύπρο, η προαναφερόμενη τιμητική άδεια μπορεί να χορηγηθεί μετά τον επαναπατρισμό των
υπηρετούντων.
γ. Δεν χορηγείται στους υπηρετούντες σε Μονάδες της Θράκης, εφόσον έχουν μόνιμη κατοικία στο Νομό όπου εδρεύει η Μονάδα τους, καθώς και σε όσους υπηρετούν σε Μονάδες των νησιών Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και νήσου Κύπρου, εφόσον κατοικούν μόνιμα στα νησιά που υπηρετούν.
5. Αρμόδιος να κρίνει αν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι ο Διοικητής της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας, ο οποίος αποφασίζει για τη χορήγησή της, είτε με βάση στοιχεία ή έγγραφα που περιέρχονται σε αυτόν ή προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος είτε εξ ιδίας αντιλήψεως. Αντίγραφα των
στοιχείων αυτών και σχετικό απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής για τη χορήγηση της τιμητικής άδειας επισυνάπτονται στα ατομικά έγγραφα του υπηρετούντος.
6. Σε κάθε περίπτωση, για τη χορήγηση απευθείας τιμητικής άδειας του παρόντος άρθρου είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, καθώς και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων.
7. Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:
α. Της αιμοδοτικής, η οποία μπορεί να χορηγηθεί μέχρι δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κάθε φορά.
β. Της τιμητικής λόγω ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών, διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, που χορηγείται αμέσως μετά την ορκωμοσία τους.
8. Η τιμητική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε μετά την ορκωμοσία των υπηρετούντων.

Άρθρο 31 Αναρρωτική άδεια

1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών (ΕΑΑ) των ΕΔ. Αυτές ενημερώνουν σχετικά εντός της ίδιας ημέρας τις Μονάδες των υπηρετούντων που έλαβαν την αναρρωτική άδεια. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τόσο από τις Μονάδες όσο κι από αυτούς στους οποίους αφορούν.
2. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τη λειτουργία των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών.
3. Η αναρρωτική άδεια μέχρι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
4. Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση της άδειας αυτής ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από την αρμόδια
Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ), με βάση σχετικό πόρισμα Προανάκρισης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ή Απλής Διοικητικής Εξέτασης (ΑΔΕ) ή αντιγράφου αναφοράς του παθόντος, σχετικού εγγράφου της Μονάδας και της ιατρικής γνωμάτευσης της νοσηλείας του παθόντα. Οι Μονάδες μετά την καταχώριση της
μεταβολής χορήγησης της αναρρωτικής άδειας στα σχετικά βιβλία που τηρούν και στα ατομικά έγγραφα του παθόντα, γνωρίζουν στην αρμόδια ΣΥ τη μεταβολή της αναρρωτικής άδειας και στέλνουν σε αυτή αντίγραφο της γνωμάτευσης της ΕΑΑ, καθώς και αντίγραφο του πορίσματος Προανάκρισης ή ΕΔΕ ή ΑΔΕ και, εφόσον δεν
έχουν εκδοθεί αυτές, η αναγνώριση γίνεται βάσει εγγράφου της Μονάδας, που θα περιγράφει αναλυτικά το συμβάν, αναφοράς του παθόντα και ιατρικής γνωμάτευσης του νοσοκομείου νοσηλείας του, στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά το είδος του τραύματος και οι τυχόν μελλοντικές επιπτώσεις αυτού στην υγεία του παθόντα.
Οι ΣΥ μετά τη λήψη της σχετικής μεταβολής, την καταχωρίζουν στη στρατολογική μερίδα των παθόντων, τηρώντας τα σχετικά δικαιολογητικά στο αρχείο τους και γνωστοποιούν στη Μονάδα αν ο χρόνος της αναρρωτικής άδειας θεωρείται ή όχι ω ς χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, παραγγέλλοντας ταυτόχρονα την καταχώριση της
σχετικής μεταβολής στα ατομικά έγγραφα αυτών. Εφόσον υπάρχει αμφιβολία,υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά ιεραρχικά στο Γενικό Επιτελείο του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων για λήψη απόφασης.
5. Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται στους ΔΕΑ, Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 32 Αγροτική άδεια

1. Η αγροτική άδεια χορηγείται στους επαγγελματίες αγρότες και σε όσους είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι επαγγελματίας αγρότης.
2. Το ύψος της αγροτικής άδειας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Η αγροτική άδεια δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση εφάπαξ ή σε τμήματα των δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα.
4. Όσοι λαμβάνουν αγροτική άδεια, μετά την επιστροφή τους από αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι αυτοί είναι επαγγελματίες αγρότες ή ότι είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι επαγγελματίας αγρότης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
β. Βεβαίωση του προέδρου της Κοινότητας ή του Δημάρχου ή του οργάνου που διοικεί τον αγροτικό συνεταιρισμό ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας που έχει έδρα στον τόπο διαμονής αυτών που έλαβαν την άδεια, από την οποία να προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της άδειας πραγματοποίησαν ή συμμετείχαν σε αγροτικές εργασίες.

Άρθρο 33 Φοιτητική άδεια

1. Χορηγείται φοιτητική άδεια στους φοιτητές σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, για κύριες ή για μεταπτυχιακές σπουδές.
2. Το ύψος της φοιτητικής άδειας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Όσοι λαμβάνουν φοιτητική άδεια, μετά την επιστροφή τους από αυτή οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση της οικείας σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περί συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της άδειας, σε οποιεσδήποτε εξετάσεις της εν λόγω σχολής.
4. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού φοιτητής θεωρείται όποιος είναι γραμμένος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές. Όσοι είναι γραμμένοι σε φροντιστήριο ή σε εκπαιδευτήριο που δεν είναι αναγνωρισμένο ή ενταγμένο σε βαθμίδα εκπαίδευσης (εργαστήριο ελευθέρων σπουδών κλπ) καθώς και όσοι είναι γραμμένοι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, δεν θεωρούνται φοιτητές κατά την έννοια του άρθρου αυτού.

Άρθρο 34 Άδεια για αντιμετώπιση θεομηνίας

1. Χορηγείται άδεια σε αυτούς που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία σε περιοχή που επλήγη από θεομηνία (σεισμό, πλημμύρα κλπ.).
2. Το ύψος της άδειας για αντιμετώπιση θεομηνίας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Όσοι λαμβάνουν άδεια για αντιμετώπιση θεομηνίας, μετά την επιστροφή τους από αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση του γραφείου ΠΣΕΑ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή όπου βρίσκεται η οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία αυτού που έλαβε την άδεια, έχει πληγεί προσφάτως από θεομηνία. Την ως άνω βεβαίωση μπορεί να ζητήσει και η Μονάδα στην περίπτωση που αυτός δηλώνει ότι η έκδοσή της δεν ήταν ευχερής μετά τη λήξη της άδειας, λόγω των διοικητικών δυσχερειών εξαιτίας της θεομηνίας. Στις περιπτώσεις που η εκδήλωση της θεομηνίας είναι λόγω της έκτασής της αυταπόδεικτη, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής που χορήγησε την άδεια.

Άρθρο 35 Προσωπική άδεια

1. Χορηγείται προσωπική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες συνολικά σε αυτούς που έχουν σημαντικό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση που αναφέρεται σε σύζυγο ή συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
2. Η προσωπική άδεια δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
3. Όσοι λαμβάνουν προσωπική άδεια, μετά την επιστροφή τους από αυτή,οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση ή πιστοποίηση οποιασδήποτε αρχής από την οποία να προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας (π.χ. ιατρικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, βεβαιώσεις δημοσίων ή δημοτικών αρχών κλπ). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποίησης λόγω της φύσης του προσωπικού προβλήματος ή όταν επιβάλλεται η τήρηση εχεμύθειας, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής που χορήγησε την άδεια.

Άρθρο 36 Άδεια επικίνδυνης εργασίας

1. Η άδεια επικίνδυνης εργασίας χορηγείται σε όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) σε κάθε φύσης εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Το ύψος της άδειας επικίνδυνης εργασίας είναι πέντε (5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χωρίς να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες για κάθε πλήρες δωδεκάμηνο εκτέλεσης επικίνδυνης εργασίας. Για τον πλήρη μήνα που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χορηγείται άδεια επικίνδυνης εργασίας δύο (2) ημερών. Ως προς τον τρόπο χορήγησης εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τη χορήγηση της κανονικής άδειας.
3. Για τη δικαιολόγηση της άδειας επικίνδυνης εργασίας, οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες, που εκπληρώθηκε η επικίνδυνη εργασία, εκδίδουν βεβαίωση περί του χρόνου εκτέλεσης του σχετικού έργου. Η βεβαίωση κατατίθεται στη Μονάδα, η οποία χορηγεί την άδεια.

Άρθρο 37 Γονική άδεια

1. Χορηγείται γονική άδεια πέντε (5) ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.
2. Η γονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη βασική εκπαίδευση βάσει πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται από το Δήμο ή την Κοινότητα στα Δημοτολόγια των οποίων οι δικαιούχοι είναι γραμμένοι, και δεν έχει παρέλθει δίμηνο από την έκδοσή του. Η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού ζητείται αυτεπάγγελτα από τις Μονάδες, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής λόγω πολυπλοκότητας της σύνθεσης της οικογενειακής μερίδας των ενδιαφερομένων (π.χ. πολλαπλοί γάμοι των γονέων κλπ) ή αδύνατη, επειδή η έκδοση του πιστοποιητικού προϋποθέτει την προηγούμενη εκδήλωση νομικών πράξεων εκ μέρους τους, υποδεικνύεται στους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν οι ίδιοι στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού και την προσκόμισή του, στη συνέχεια, στη Μονάδα.
3. Η γονική άδεια μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή σε τμήματα των δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα.

Άρθρο 38 Ειδική άδεια μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

1. Χορηγείται ειδική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες συνολικά σε όσους είναι γραμμένοι ως μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) πριν από την αρχική κατάταξή τους στις ΕΔ, η συμμετοχή τους σε προγράμματα αυτών κρίνεται αναγκαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους από άλλο μέλος της ίδιας οργάνωσης που δεν υπηρετεί στις ΕΔ.
2. Η ως άνω άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου (ΓΕ) του οικείου Κλάδου μετά τη συμπλήρωση της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης. Δεν χορηγείται στους υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς για όσο διάστημα φοιτούν σε κέντρα ή σχολές που προβλέπονται για την ονομασία τους σε ΔΕΑ.
3. Για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος ΜΚΟ θα πρέπει:
α. Να υποβάλλεται εγγράφως στη Διεύθυνση Στρατολογικού (ΔΣΛ) του ΓΕ του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αιτιολογημένο και προσδιορισμένο αίτημα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) δέκα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της αιτούμενης άδειας.
β. Στο αίτημα αυτό θα αναγράφονται απαραίτητα:
(1) Η ονομασία της ΜΚΟ στην οποία έχει εγγραφεί ως μέλος ο ενδιαφερόμενος και η ημερομηνία εγγραφής του.
(2) Η έδρα της και ο σκοπός της.
(3) Ο τόπος εφαρμογής του προγράμματος (περιοχή, χώρα), ο ακριβής χρόνος διάρκειας της συμμετοχής στο πρόγραμμα και οι λόγοι που
καθιστούν απαραίτητη τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου.
(4) Η αδυναμία της ΜΚΟ να αναπληρώσει τον ενδιαφερόμενο με άλλο μέλος της που δεν υπηρετεί στις ΕΔ.
γ. Το παραπάνω αίτημα να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75), συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του για συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΜΚΟ. Η απάντηση, θα κοινοποιείται και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία για την ενημέρωση της στρατολογικής μερίδας του ενδιαφερομένου.
4. Η ως άνω άδεια διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία να δηλώνει
την επιθυμία του για μη συνέχιση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα της ΜΚΟ.
β. Σε περίπτωση διακοπής ή ολοκλήρωσης του προγράμματος της ΜΚΟ νωρίτερα από το χρόνο λήξης της άδειας.
γ. Κατόπιν επείγοντος εγγράφου της ΥΔΑΣ προς τη ΔΣΛ του ΓΕ του οικείου Κλάδου των ΕΔ, με το οποίο θα αίρεται η αναγκαιότητα συμμετοχής του ενδιαφερομένου για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, η ΥΔΑΣ μεριμνά για τον άμεσο επαναπατρισμό του ενδιαφερομένου.
δ. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
5. Ως ημερομηνία διακοπής της άδειας στις παραπάνω περιπτώσεις, λογίζεται η επόμενη του επαναπατρισμού.
6. Για τη δικαιολόγηση της παραπάνω άδειας, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν στη Μονάδα τους, κατά την επιστροφή τους,
βεβαίωση της ΥΔΑΣ από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για όλο το χρονικό διάστημα της άδειας.

Άρθρο 39 Ειδική άδεια εθελοντών σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελλάδα

1. Χορηγείται ειδική άδεια δέκα (10) ημερών σε όσους, ενόσω διατελούσαν νόμιμα εκτός ΕΔ, συμμετείχαν αποδεδειγμένα πριν την κατάταξή τους στις ΕΔ ως εθελοντές σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελλάδα, υπό τη συνδρομή των παρακάτω αθροιστικά προϋποθέσεων:
α. Να έχουν συμμετάσχει ως εθελοντές σε διεθνείς αγώνες, για όλο το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα, που είχε καθορισθεί από την αρμόδια οργανωτική επιτροπή των αγώνων.
β. Να καταταγούν ή να επανακαταταγούν, εμπρόθεσμα, στις ΕΔ, μετά τη λήξη ή τη διακοπή της νόμιμης παραμονής τους εκτός αυτών, για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, από την ημερομηνία επίσημης λήξης των διεθνών αγώνων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία έναρξης αυτών.
2. Η προαναφερόμενη άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση βάσει σχετικής επίσημης βεβαίωσης, που εκδίδεται, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, από τον αρμόδιο φορέα της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων, με την οποία πιστοποιείται η συμμετοχή τους στους εν λόγω αγώνες. Ειδικότερα, από τη βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο λειτουργικός τομέας απασχόλησης, ο τίτλος της εθελοντικής θέσης και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του εθελοντή.
3. Η εν λόγω άδεια χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, σε τμήματα των πέντε (5) ημερών το καθένα, και θεωρείται εξ ολοκλήρου χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 40 Γενικές διατάξεις

1. Από τις δικαιούμενες άδειες η κανονική, η τιμητική λόγω υπηρεσίας σε παραμεθόρια περιοχή, η τιμητική λόγω αιμοδοσίας και ορκωμοσίας νεοσυλλέκτων οπλιτών, η άδεια επικίνδυνης εργασίας, η γονική και η άδεια εθελοντών σε διεθνείς αγώνες χορηγούνται υποχρεωτικά από τους Διοικητές των Μονάδων, ανεξάρτητων
Υπομονάδων και Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για τις υπόλοιπες, πλην αυτές των άρθρων 31 και 38, παρέχεται η ευχέρεια στο Διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας να εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για τη χορήγησή τους, καθώς και η διάρκειά τους κάθε φορά.
2. Το σύνολο των αδειών της αγροτικής, της φοιτητικής και της άδειας για αντιμετώπιση θεομηνίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες. Το σύνολο των παραπάνω αδειών μαζί με την κανονική, την αναρρωτική και την προσωπική άδεια δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες για κάθε μήνα πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν. Η γονική άδεια, η ειδική άδεια μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), η ειδική άδεια εθελοντών σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελλάδα, η τιμητική άδεια και η άδεια επικίνδυνης εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω όρια αδειών, εφόσον χορηγήθηκαν νομότυπα και δικαιολογήθηκαν επαρκώς.
3. Μη ληφθείσα κανονική μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε καθ’ υπέρβαση των ορίων της απόφασης αυτής ή δεν δικαιολογήθηκε κατά τα προβλεπόμενα, και όχι αντίστροφα.
4. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στα άρθρα 29 έως 39, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
5. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται για τη δικαιολόγηση των αδειών της απόφασης αυτής επισυνάπτονται στα ατομικά έγγραφα των υπηρετούντων και ελέγχονται κατά την απόλυσή τους από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
6. Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χορήγηση ή μη της κανονικής άδειας.
7. Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν διαρκεί μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για όσους διατελούν σε άδεια και
προσδιορίζεται η ημερομηνία της απόλυσής τους κατά τη διάρκεια της άδειάς τους, αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις ενέργειες απόλυσής τους.
8. Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, μπορεί να χορηγηθεί και για το εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Κλάδο των ΕΔ διαδικασίες.
9. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η απόσταση από την έδρα της Μονάδας μέχρι τον τόπο στον οποίο θα διανυθεί η άδεια είναι δυσανάλογη με τη διάρκειά της, ο Διοικητής μπορεί να δικαιολογεί και το χρόνο για τη μετάβαση στον τόπο προορισμού και για την επιστροφή στη Μονάδα. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ημερών.
10. Για όσους υπηρετούν και τους έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302), ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ο χρόνος που έχουν εκπληρώσει σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) ή Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ), τα όρια των αδειών που δικαιούνται προσδιορίζονται από το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν άδειες που έχουν λάβει ως μαθητές των παραπάνω Σχολών ή ΕΠΟΠ ή ΕΠΥ. Ο χρόνος που τους έχει αναγνωριστεί εξαιτίας της υπηρεσίας τους αυτής δεν προσμετράται για τον καθορισμό του ύψους των αδειών που δικαιούνται.

Άρθρο 41 Άδειες απουσίας εφέδρων

1. Στους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες από την εφεδρεία και τους Έφεδρους Αξιωματικούς που υπηρετούν στις ΕΔ για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης, χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:
α. Κανονική άδεια, η οποία δεν χορηγείται υποχρεωτικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να υπηρετήσουν. Οι περιττοί μήνες εφεδρικής υποχρέωσης δεν δικαιολογούν κανονική άδεια.
β. Αναρρωτική άδεια μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να υπηρετήσουν, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Οι περιττοί μήνες εφεδρικής υποχρέωσης δεν δικαιολογούν ως χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας χορηγηθείσα αναρρωτική άδεια.
2. Κατά τα λοιπά για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για τις χορηγούμενες αντίστοιχα άδειες στους στρατευσίμους.
3. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 42 Άδειες απουσίας Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

1. Στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), που ανακατατάσσονται ή επανακατάσσονται και υπηρετούν στις ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ Α΄ 166), χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:
α. Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή συνολικά. Ειδικά, η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επανακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού.
β. Μικρής διάρκειας, μέχρι δέκα (10) ημέρες για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης, εφόσον η ανακατάταξη ή η επανακατάταξη έγινε πριν από την 1η Ιουλίου και η απόλυση γίνεται μετά την 30η Ιουνίου. Η άδεια αυτή χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσσάρων (4) ημερών.
γ. Αναρρωτική μέχρι τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
2. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 43 Άδειες απουσίας Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών (ΕΕΦΟΠ)

1. Στους Ειδικούς Έφεδρους Οπλίτες (ΕΕΦΟΠ), που ανακατατάσσονται ή επανακατάσσονται και υπηρετούν στις ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:
α. Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή συνολικά. Ειδικά, η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επανακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού.
β. Μικρής διάρκειας, μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε εξάμηνο ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Η άδεια αυτή χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσσάρων (4) ημερών.
γ. Αναρρωτική μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, για κάθε εξάμηνο ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
2. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 44 Έναρξη – λήξη αδειών

1. Οι ημέρες άδειας υπολογίζονται ημερολογιακώς, εκτός εάν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας. Ως ημέρα άδειας θεωρείται το χρονικό διάστημα από την ώρα έναρξης της πρωινής εργασίας ή εκπαίδευσης ή υπηρεσίας, έως την ίδια ώρα της επόμενης ημερολογιακής ημέρας.
2. Τα φύλλα αδειών απουσίας δίδονται στους αδειούχους μετά την παύση εργασίας ή εκπαίδευσης ή υπηρεσίας, την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα έναρξης της άδειας τους. Η άδεια απουσίας λήγει την ημέρα που συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της άδειας.
3. Οι μη εργάσιμες ημέρες, πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη κάθε κανονικής άδειας, άδειας απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης και άδειας απουσίας λόγω τέλεσης γάμου των στελεχών των ΕΔ, καθώς και των Επαγγελματιών Οπλιτών μετά την ορκωμοσία τους, εφόσον οι άδειες αυτές χορηγούνται για το εσωτερικό, θεωρούνται ως ημέρες πορείας και δεν υπολογίζονται στη συνολική διάρκειά της.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χορηγείται άδεια για το εξωτερικό, οι ημέρες μετακίνησης προς τον δηλωθέντα προορισμό του εξωτερικού και επιστροφής στον τόπο όπου εδρεύει η Μονάδα- Υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται στις ημέρες αδείας.

Άρθρο 45 Απαγόρευση – ανάκληση – διακοπή αδειών

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων λόγω ειδικών συνθηκών, ή απολύτως σοβαρών, επειγουσών και απρόβλεπτων επιχειρησιακών ή υπηρεσιακών αναγκών, απαγορεύεται η χορήγηση ορισμένων ή όλων των αδειών απουσίας του πάσης φύσεως στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ σε όλη την Επικράτεια ή σε μέρος αυτής. Στην απόφαση καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση άδειας απουσίας σε περιπτώσεις απολύτου και επείγουσας ανάγκης.
2. Ως ανάκληση αδειών νοείται η διαδικασία διακοπής των αδειών του πάσης φύσεως στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ με εντολή των προϊσταμένων κλιμακίων και η επάνοδος τους στις Μονάδες- Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις σχετικές διαταγές. Οι λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν την ανάκληση αδειών δύνανται να είναι ειδικές συνθήκες ή απολύτως σοβαρές, επείγουσες και απρόβλεπτες επιχειρησιακές ή υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Οι Μονάδες- Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν οι αδειούχοι στρατιωτικοί, γνωστοποιούν τη διαταγή ανακλήσεως στα οικεία Φρουραρχεία ή τις κατά τόπους
Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και τους ενημερώνουν σχετικά. Σε κάθε περίπτωση, οι στρατιωτικοί ενημερώνονται για την ανάκληση της άδειας τους με κάθε πρόσφορο μέσο και αναχωρούν για τη Μονάδα τους εντός 24 ωρών από τη γνωστοποίηση στους ίδιους της διαταγής ανακλήσεως ή εντός της προθεσμίας που τίθεται στη διαταγή.
4. Οι αναρρωτικές άδειες δεν ανακαλούνται παρά μόνο λόγω ειδικών συνθηκών ή απολύτως σοβαρών, επειγουσών και απρόβλεπτων επιχειρησιακών ή υπηρεσιακών αναγκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αδειούχος στρατιωτικός παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των ΕΔ, η οποία αρχικά χορήγησε την αναρρωτική άδεια, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τον ενδιαφερόμενο, αποφαίνεται περί της σωματικής του ικανότητας και της δυνατότητάς του για ανάληψη υπηρεσία και προβαίνει σε ανάκληση ή μη, κατά περίπτωση, της αναρρωτικής άδειας που χορήγησε.
5. Με τη λήξη των ειδικών συνθηκών ή των απολύτως σοβαρών, επειγουσών και απρόβλεπτων επιχειρησιακών ή υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες επέβαλαν την ανάκληση των αδειών, το υπόλοιπο των αδειών που δεν εξαντλήθηκε, πλην αναρρωτικών αδειών, χορηγείται κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.
6. Εάν κατά τη διάρκεια της άδειας κύησης – τοκετού του άρθρου 17, το τέκνο γεννηθεί νεκρό ή αποβιώσει ή η κύηση διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια
λήγει ένα (1) μήνα μετά το γεγονός.
7. Εάν κατά τη διάρκεια της άδειας ανατροφής τέκνου του άρθρου 19, το τέκνο αποβιώσει, η άδεια λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά το γεγονός.
8. Εάν κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου του άρθρου 18, το τέκνο αποβιώσει, η άδεια λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά το γεγονός .
9. Η άδεια ανατροφής τέκνου του άρθρου 19, η ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων του άρθρου 21, η γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών του
άρθρου 22, καθώς και η γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών του άρθρου 23 λήγουν αυτοδικαίως σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκαν. Ειδικά σε περίπτωση θανάτου του τέκνου, η άδεια λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά το γεγονός.
10. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους δικαιούνται να ζητήσουν τη διακοπή της άδειας, στην οποία τελούν, για λόγο, ο οποίος αφορά στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη (ιδίως φοίτηση σε υποχρεωτικό σχολείο, συμπλήρωση χρόνου διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας για την
προαγωγή ). Διακοπή επιτρέπεται για τα εξής είδη αδειών:
α. Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου.
β. Άδεια ανατροφής τέκνου.
γ. Γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών.
δ. Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. ε.
ε. Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό.
στ. Ειδική άδεια άνευ αποδοχών των αιρετών Υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση των άρθρων 93 παρ. 1 και 182 παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87).
11. Το υπόλοιπο των αδειών της προηγούμενης παραγράφου που δεν εξαντλήθηκε, λόγω διακοπής, την οποία ζήτησε ο ενδιαφερόμενος, χορηγείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 46 Παράταση αδειών

1. Στέλεχος των ΕΔ ή Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του, ο οποίος τελεί σε κανονική άδεια ή άδεια μικράς διαρκείας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, έχει το δικαίωμα να ζητήσει παράταση της ημερομηνίας λήξης της άδειάς του σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλει έγκαιρα σχετική αναφορά, ώστε σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το αίτημά του να επιστρέψει εμπρόθεσμα στη Μονάδα- Υπηρεσία του με τη λήξη της άδειάς του.
2. Η αναφορά για την παράταση της ημερομηνίας λήξης της άδειας υποβάλλεται προς τον έχοντα το δικαίωμα χορήγησης της άδειας με κάθε πρόσφορο μέσο. Με τον ίδιο τρόπο, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης της άδειας γνωστοποιεί την απόφασή του στον ενδιαφερόμενο.
3. Εάν ο αδειούχος, ο οποίος αιτήθηκε, κατά τα προαναφερόμενα, παράταση της ημερομηνίας λήξης της άδειας του, δεν έλαβε έγκαιρα απάντηση στο αίτημά του, υποχρεούται να επιστρέψει στη θέση του με την λήξη της άδειας του. Υπέρβαση της ημερομηνίας λήξεως της άδειας με τη δικαιολογία της αναμονής απάντησης στην
αίτηση για παράταση, δεν γίνεται αποδεκτή.
4. Στους αδειούχους οι οποίοι τελούν σε άδεια μικράς διαρκείας, δεν είναι δυνατό να δοθεί παράταση της άδειας τους με τη χορήγηση νέας άδειας μικράς διάρκειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Υπηρεσίας, δύναται να χορηγηθεί κανονική άδεια, που υπολογίζεται από τη λήξη της άδειας μικράς διάρκειας που είχε δοθεί.

Άρθρο 47 Ασθένεια στρατιωτικού ευρισκόμενου σε άδεια

1. Σε περίπτωση ασθένειας στρατιωτικού, ο οποίος τελεί σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας μακριά από την έδρα της Μονάδας- Υπηρεσίας του και δεν δύναται να επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του λόγω λήξης της άδειας του, εφαρμόζονται τα εξής:
α. Ο στρατιωτικός εξετάζεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο του τόπου στον οποίο ευρίσκεται, ή στο πλησιέστερο στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, ή από τον Αξιωματικό που εκτελεί την υγειονομική υπηρεσία της Φρουράς ελλείψει νοσοκομείου, ή από ιδιώτη ιατρό ελλείψει στρατιωτικού ιατρού.
β. Εάν κριθεί ασθενής, με βάση την ιατρική γνωμάτευση, καθορίζεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για νοσηλεία μετά τη λήξη της άδειάς του.
γ. Το Νοσοκομείο ή το Φρουραρχείο οφείλει να γνωστοποιήσει στη Μονάδα- Υπηρεσία του στρατιωτικού το περιστατικό της ασθένειας και τον αριθμό των ημερών της αναγκαίας νοσηλείας μετά τη λήξη της άδειάς του. Εάν η εξέταση έχει γίνει από ιδιώτη ιατρό, ο ασθενής ενημερώνει σχετικά τη Μονάδα- Υπηρεσία του και γνωστοποιεί τα ανωτέρω στη Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή του τόπου αδείας του, η οποία είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει τα σχετικά έγγραφα στη Μονάδα του
ασθενούς.
δ. Αμέσως μετά την επιστροφή στη Μονάδα- Υπηρεσία του, ο στρατιωτικός παραδίδει στο αρμόδιο Γραφείο τα σχετικά βεβαιωτικά του περιστατικού της ασθένειας και των ημερών νοσηλείας που του χορηγήθηκαν μετά τη λήξη της άδειάς του.
2. Σε περίπτωση που απαιτηθεί νοσοκομειακή περίθαλψη στρατιωτικού ευρισκόμενου σε άδεια, η άδεια αυτή διακόπτεται αυτοδίκαια την ημέρα εισόδου του στρατιωτικού στο κατά περίπτωση αρμόδιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Με τη λήξη της νοσηλείας και αναλόγως του είδους της άδειας, στην οποία τελούσε ο ενδιαφερόμενος προ της νοσηλείας του, η Υπηρεσία αποφαίνεται εάν θα συνεχιστεί η άδεια του ή εάν ο στρατιωτικός οφείλει να επιστρέψει στη θέση του.
3. Το παρόν άρθρο τυγχάνει εφαρμογής για το πάσης φύσεως στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.

Άρθρο 48 Ειδικές διατάξεις

1. Στέλεχος των ΕΔ ή Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του δύναται, καταρχήν, να διανύσει τις χορηγούμενες άδειες απουσίας τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από την Υπηρεσία.
2. Δεν επιτρέπεται η μετάβαση στελέχους των ΕΔ ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του στο εξωτερικό όταν του χορηγούνται τα ακόλουθα είδη αδειών:
α. Άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης από Μονάδα- Υπηρεσία του εσωτερικού σε Μονάδα- Υπηρεσία του εσωτερικού.
β. Άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας.
γ. Άδεια απουσίας σε δωρητές μυελού των οστών.
δ. Φοιτητική άδεια για φοίτηση σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού.
ε. Άδεια απουσίας λόγω γέννησης τέκνου, το οποίο γεννήθηκε στο εσωτερικό.
στ. Άδεια απουσίας λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου, το οποίο κηδεύεται στο εσωτερικό.
ζ. Ειδική άδεια γυναίκας στρατιωτικού, η οποία υπόκειται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του εσωτερικού.
η. Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου διάρκειας πέντε(5) ημερών.
θ. Ειδική άδεια γονέα στρατιωτικού για την επίσκεψη του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τέκνου του για την ενημέρωσή του για τη σχολική του
επίδοση.
ι. Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων, εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού.
ια. Γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού.
3. Οι αδειούχοι δηλώνουν στη Μονάδα-Υπηρεσία τους τον τόπο όπου πρόκειται να διανύσουν την άδειά τους, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η έγκαιρη παρουσίασή τους σε περίπτωση που ανακληθούν. Εάν αλλάξουν τόπο διαμονής, πρέπει να γνωστοποιήσουν τη νέα διεύθυνσή τους στη Μονάδα-Υπηρεσία τους.
4. Το όργανο, προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης άδειας, αφού λάβει υπόψη τις κατά περίπτωση επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς
και τις προσωπικές ανάγκες του στρατιωτικού, εφόσον κρίνει αναγκαία την παρουσία του στη Μονάδα- Υπηρεσία, δύναται να περιορίσει τον αριθμό των ημερών απουσίας
του ή να μεταφέρει την ημερομηνία χορηγήσεως της άδειας σε άλλη περίοδο. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για το σύνολο των αδειών, οι οποίες χορηγούνται από
τον έχοντα το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας.
5. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, στους οποίους έχουν ανατεθεί επιπλέον καθήκοντα, πέραν όσων εκτελούν στη Μονάδα- Υπηρεσία τους (ιδίως ως καθηγητές σε Στρατιωτικές Σχολές, μέλη επιτροπών), προκειμένου να λάβουν οποιαδήποτε άδεια απουσίας, οφείλουν μαζί με την αναφορά αδείας να υποβάλουν στη Μονάδα τους, σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα του φορέα, στον οποίο έχουν διατεθεί για την εκτέλεση των επιπλέον καθηκόντων, από το οποίο προκύπτει εάν ο εν λόγω φορέας συνηγορεί στηνικανοποίηση του αιτήματος για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
6. Δεν επιτρέπεται να δοθούν ταυτόχρονα, διαδοχικά και χωρίς διακοπή δύο ή περισσότερες άδειες του ιδίου ή διαφορετικού είδους πέραν όσων καθορίζονται στην παρούσα.

Άρθρο 49 Τελικές – μεταβατικές διατάξεις

1.Με αποφάσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για την υγειονομική περίθαλψη των τελούντων στις άδειες των άρθρων 25, 26, 27, 28 και 29 παρ. 4, καθώς και της
ενημέρωσης των αρμοδίων Υπηρεσιών για τη συνέχιση παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους δικαιούχους.
2. Με αποφάσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των ΕΔ, καθορίζονται οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 27 και 44 έως και 48 της παρούσας απόφασης.
3. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 28 έως και 43 της απόφασης αυτής εκδίδονται εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
4. Όπου για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας, προβλέπεται η κατάθεση εγγράφων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ιδίως ιατρικής
φύσεως, η τήρηση και η διακίνησή τους γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 2472/1997.
5. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 28 έως και 43 της απόφασης αυτής εκδίδονται εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
6. Άδειες απουσίας, οι οποίες χορηγήθηκαν στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής τους.
7. Αναφορές για χορήγηση άδειας, οι οποίες υποβάλλονται έως την 31η Αυγούστου 2016 και για τις οποίες η Διοίκηση δεν έχει εκδώσει πράξη έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους.
8. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την χορήγηση αδειών καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 50 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.