Άρθρο 4 - Έκταση εφαρμογής διατάξεων

-A A +A

Νόμος 3421/2005
«Στρατολογία των Ελλήνων και Άλλες Διατάξεις»
(ΦΕΚ τ. Α, 302/13-12-2005)
Άρθρο 4
Έκταση εφαρμογής διατάξεων

1. Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι και οι επίκουροι αξιωματικοί, οι μόνιμοι και οι εθελοντές οπλίτες, οι επαγγελματίες οπλίτες, οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης και οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) διέπονται από τις ειδικές γι' αυτούς διατάξεις και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται ανάλογα και για όσους υπηρετούν στα Σώματα ή φοιτούν σε παραγωγικές σχολές αυτών ή ανήκουν ή έχουν διατεθεί στην εφεδρεία τους.
3. Οι πρότακτοι οπλίτες διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες.
4. Για τη στράτευση των Ελληνίδων ισχύουν οι διατάξεις του ειδικού γι' αυτές νόμου.