Απογραφή Στρατευσίμων Γεννηθέντων το 2001 (Κλάση 2022)

-A A +A
News-Image: 

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση για τους άρρενες γεννημένους το έτος 2001, να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ), είτε στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), κατά το πρώτο τρίμηνο έτους 2019.

Η παραπάνω προθεσμία εκπνέει την 01 Απριλίου, χωρίς δυνατότητα παράτασής της. Η μη συμμόρφωση με την εν λόγω υποχρέωση, επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το νόμο περί «Στρατολογίας των Ελλήνων».