ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

-A A +A
18/09/2013 12:55:16

Με την, από 30 Αυγούστου 2013, Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 2227/10-9-2013 τ. Β’) ρυθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης των Αξιωματικών του Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αναγνωρισμένων ΑΕΙ, καθώς και σε ειδικά σχολεία του εσωτερικού και εξωτερικού, προτρέποντας τα στελέχη σε διαρκή, υψηλού επιπέδου, επιμόρφωση και κατάρτιση.

Ειδικότερα η εν λόγω απόφαση καθορίζει:

α. Τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που διδάσκονται στα Τμήματα Νομικής (Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου, Τομέας Δημοσίου Δικαίου με κατεύθυνση στο Διοικητικό Δίκαιο, Τομέας Διεθνούς Δικαίου), Πληροφορικής (με κατεύθυνση στα αντικείμενα προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων) και Διεθνών και Στρατηγικών Σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και του εξωτερικού.

β. Τις δυνατότητες χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας και καταβολής διδάκτρων στα στελέχη, καθώς και τις υποχρεώσεις αυτών αναφορικά με τις παραπάνω διευκολύνσεις.

γ. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των Αξιωματικών καθώς και την μοριοδότησή τους.

δ. Τη σύσταση Διαρκούς Επιτροπής Εκπαίδευσης Στελεχών (ΔΕΕΣ) η οποία έχει ως κύριο έργο αφενός τον έλεγχο και προγραμματισμό της εκπαίδευσης των στελεχών και αφετέρου τον αξιοκρατικό, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο επιλογής του προσωπικού.