Εκπρόθεσμη Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Γεννηθέντων 1994

-A A +A
21/04/2012 15:08:11

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2015 (γεννηθέντες το έτος 1994), που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα (μέχρι 29/02/2012) Δελτίο Απογραφής σε κάποια Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ, μπορούν από 01 Μαρτίου 2012 πατώντας εδώ να «κατεβάσουν» προς εκτύπωση, σχετική αίτηση και Δελτίο Απογραφής, προκειμένου αφού τα συμπληρώσουν και τα υπογράψουν, να τα καταθέσουν ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία που τους παρακολουθεί.

Επίσης για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας θα πρέπει να καταθέσουν – αποστείλουν και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή των σελίδων του Διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία ή Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής τους σε Μητρώα Αρρένων.

Επισημαίνεται ότι όσοι από τους παραπάνω στρατεύσιμους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δηλώσουν κάποια πάθηση θα πρέπει επιπλέον να επισυνάψουν και αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων ή βεβαιώσεων στα οποία να περιγράφεται η πάθηση ή η βλάβη της υγείας τους.

Πίνακα με στοιχεία επικοινωνίας των Στρατολογικών Υπηρεσιών μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ