Νόμος 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.» (ΦΕΚ τ. Α, 137/16-06-2011)

-A A +A

Άρθρο 112

1. α. Το άρθρο 18 του ν. 3421/2005 (Α΄302) τροποποιείται ως εξής:
(1) Στην παράγραφο 1 προστίθεται υποπαράγραφος ε΄ ως εξής:
«ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων κρατών?μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
(2) Η υποπαράγραφος γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφερομένους στις υποπαραγράφους γ΄ και ε΄.»
(3) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
«Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αυξάνονται κατά δύο έτη για όσους έχουν δυσλεξία.»
(4) Στην παράγραφο 6 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα οι σπουδαστές των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των παραπάνω πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του συνεργαζομένου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων.»
β. Η ισχύς των ρυθμίσεων των ανωτέρω τροποποιήσεων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στο άρθρο 41 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να καθορίζεται κάθε φορά η χορήγηση ειδικής άδειας διάρκειας μέχρι δέκα (10) ημερών σε όσους εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, οι οποίοι, ενόσω διατελούσαν νομίμως εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, επιλέχθηκαν από αρμόδια οργανωτική επιτροπή και συμμετείχαν αποδεδειγμένα ως εθελοντές σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελλάδα, εφόσον καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την έναρξη των αγώνων. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών του άρθρου αυτού και είναι εξ ολοκλήρου χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η ακριβής διάρκεια της άδειας, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι υποχρεώσεις των δικαιούμενων την άδεια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της, καθορίζονται με την ίδια απόφαση. Η ισχύς της παρούσης παραγράφου αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. α. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα για τις αθλητικές δοκιμασίες, τα κριτήρια επιλογής θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»
β. Στο άρθρο 10 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του εξωτερικού του άρθρου 11 παράγραφος 1γ του ν. 3648/2008, ανεξαρτήτως της Σχολής πρώτης προτίμησής τους, θα υποβάλλονται σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις από τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).
5. Οι μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως της Σχολής πρώτης προτίμησής τους, θα υποβάλλονται στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) από το ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ όπου φοιτούν.»
γ. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.