Νόμος 4361/2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.»

-A A +A

Άρθρο 1 Γενικά

1. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική και πρόσθετη υποχρέωσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τους Δόκιμους Εφέδρους, τους Επίκουρους Αξιωματικούς και τους Εφέδρους Αξιωματικούς.
2. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Κλάδου των ΕΔ, αποφασίζει και υλοποιεί τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις του προσωπικού των κατηγοριών της προηγούμενης παραγράφου. Η παραπάνω αρμοδιότητα δύναται να μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της
σε ανώτατους ή ανώτερους αξιωματικούς.

Άρθρο 2 Ορισμοί

1. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου:
α. Ο όρος «εξαρτώμενα μέλη» έχει την έννοια, που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του οπλίτη σε Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, αμέσως μετά το πέρας της αρχικής υποχρεωτικής βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) των Κλάδων των ΕΔ.
γ. Μετάθεση είναι η οριστική – πλην περιπτώσεων πειθαρχικού παραπτώματος − μετακίνηση του οπλίτη από τη θέση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική Μονάδα−Ανεξάρτητη Υπομονάδα ή Υπηρεσία.
δ. Απόσπαση είναι η προσωρινή μετακίνηση, για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν μπορούν άμεσα να καλυφθούν με τοποθέτηση ή μετάθεση οπλίτη. Με την απόσπαση δεν μεταβάλλεται η οργανική υπαγωγή του οπλίτη, ενώ η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Αρχηγού του ΓΕ μπορεί να παραταθεί κατά δέκα πέντε (15) ημέρες.
ε. Διάθεση είναι η απασχόληση του οπλίτη σε διαφορετική Μονάδα ή Υπηρεσία από αυτή, όπου έχει τοποθετηθεί ή μετατεθεί, μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, συνολικά ή τμηματικά, στις περιπτώσεις που οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν καλύπτονται με τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση.
στ. Τόπος προτίμησης οπλιτών θεωρείται ο δήμος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα στρατιωτικής υπηρεσίας των ΕΔ.

Άρθρο 3 Τοποθετήσεις − τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις

1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις ΕΔ διενεργούνται ως εξής:
α. Στρατός Ξηράς
Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), τοποθετούνται σε Μονάδες Επιχειρησιακής εκπαίδευσης της Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας, καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
β. Πολεμικό Ναυτικό
Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.
γ. Πολεμική Αεροπορία
Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.
2. Για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά σειρά προτεραιότητας, κριτήρια:
α. Υπηρεσιακά κριτήρια:
(αα). Κάλυψη των επιχειρησιακών ή και υπηρεσιακών αναγκών.
(ββ). Αξιοποίηση της απονεμηθείσας στον οπλίτη ειδικότητας.
(γγ). Επίπεδο γραμματικών γνώσεων του οπλίτη.
(δδ). Προσόντα και ειδικές δεξιότητες.
(εε). Επαγγελματική εμπειρία στην απονεμηθείσα ειδικότητα.
β. Οικονομικά και Κοινωνικά κριτήρια:
(αα). Η απώλεια συγγενούς α΄ βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξή του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του.
(ββ). Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται.
(γγ). Οι οπλίτες με ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι ή θετοί γονείς ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
(δδ). Οπλίτης με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο.
(εε). Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας και ο ορφανός και από τους δύο γονείς χωρίς εξαρτώμενα μέλη που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη.
(στστ). Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.
(ζζ). Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης.
γ. Αντικειμενικά κριτήρια:
Τα αντικειμενικά κριτήρια καθορίζονται από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και κατηγοριοποιούν τις Μονάδες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους. Οι παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας της μονάδας ανά κλάδο είναι οι εξής:
(αα). Αποστολή και επιχειρησιακή κατάσταση Μονάδας.
(ββ). Απόσταση από τη μεθόριο.
(γγ). Έδρα Μονάδας σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής.
(δδ). Απόσταση από έδρα δήμου ή αστικού κέντρου νήσου.
(εε). Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.
(στστ). Ύπαρξη μέσων μαζικής μεταφοράς.
(ζζ). Κλιματολογικές συνθήκες. Ως μέτρο λαμβάνεται το ήπιο κλίμα (μέση θερμοκρασία Αττικής).
3. Οι αρμόδιες διευθύνσεις των ΓΕ καταρτίζουν Πίνακες με τη μοριοδότηση και κατηγοριοποίηση των Μονάδων τους, αναλόγως του βαθμού δυσκολίας τους.
4. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται κατά σειρά προτεραιότητας, όπως απαριθμούνται στην υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη μαζί με τα υπηρεσιακά για την απονομή ειδικότητας και τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών.
5. Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των οπλιτών διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας και υλοποιούνται πρωτίστως με βάση τις υπηρεσιακές ή και επιχειρησιακές ανάγκες.
6. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδοτούνται και λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά με τη μοριοδότηση των οικονομικών−κοινωνικών κριτηρίων.
7. Οι οπλίτες που τοποθετούνται σε Μονάδες του άρθρου 3 παράγραφος 1, συλλέγουν μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας τους σε αυτές, εξαιρουμένου του χρόνου απόσπασης ή διάθεσης σε άλλη Μονάδα, όπου ο οπλίτης λαμβάνει τα μόρια της Μονάδας, που αποσπάστηκε ή διατέθηκε.
8. Τακτική μετάθεση δικαιούνται οι οπλίτες που έχουν συλλέξει, κατά τη διάρκεια της τουλάχιστον πεντάμηνης υπηρεσίας τους σε Μονάδες του άρθρου 3 παράγραφος 1, εκείνο τον αριθμό μορίων, που κάθε φορά τα ΓΕ των Κλάδων καθορίζουν ότι απαιτείται για κάθε Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
9. Στις τακτικές μεταθέσεις για τον υπολογισμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτήρια, θεωρείται ότι όλοι οι οπλίτες, που δικαιούνται μετάθεση, κατά το χρόνο αξιολόγησής της, συγκεντρώνουν το σύνολο των μορίων που αντιστοιχεί στην πεντάμηνη υπηρεσία στη Μονάδα. Σε περίπτωση που οπλίτης αποσπάται, μετά την υποβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης, ενημερώνεται αμέσως το αρμόδιο ΓΕ.
10. Έκτακτες μεταθέσεις υλοποιούνται οποτεδήποτε εφόσον η μοριοδότηση του οπλίτη υπερβαίνει τον αριθμό μορίων, που καθορίστηκε για τις τακτικές μεταθέσεις της ΕΣΣΟ κατάταξής του ή της προηγούμενης, στην περίπτωση που οι λόγοι που προκάλεσαν τη μεταβολή της μοριοδότησης, προκύπτουν πριν τη συμπλήρωση πεντάμηνης υπηρεσίας στη Μονάδα. Έκτακτη μετάθεση μπορεί να διενεργείται και σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο προσμετράται αρνητικά στη διαδικασία μοριοδότησης.
11. Τα ΓΕ με την έκδοση των τακτικών μεταθέσεων κοινοποιούν τον αριθμό των μορίων πενήντα (50) οπλιτών που συγκέντρωσαν τα λιγότερα μόρια και μετατέθηκαν, τη Μονάδα που ήταν τοποθετημένοι, τη Μονάδα που μετατέθηκαν, τους τόπους προτίμησής τους και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν ανά κριτήριο, χωρίς να αναφέρονται άλλα προσωπικά στοιχεία. Η ενημέρωση αυτή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των επίσημων ιστότοπων των ΓΕ.
12. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 75 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17) δεν θίγονται. Τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις για κατηγορίες των περιπτώσεων της παραγράφου 2β του παρόντος κατισχύουν.

Άρθρο 4 Δήλωση τόπου προτίμησης

1. Όλοι οι οπλίτες υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους για τοποθέτηση και μετάθεση, στην οποία μπορούν να δηλωθούν έως τέσσερις (4) τόποι ή Μονάδες, αλλά τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές Φρουρές.
2. Η δήλωση τόπου προτίμησης υποβάλλεται στο Κέντρο Κατάταξης εντός δέκα (10) ημερών από την κατάταξη και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση.
3. Αλλαγή της δήλωσης του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνο όταν προκύπτουν λόγοι για έκτακτη μετάθεση και μεταβάλλεται η αρχική επιθυμία που δηλώθηκε με τη δήλωση του τόπου προτίμησης, κατά την κατάταξη. Οι δηλώσεις υποβάλλονται αμέσως στην αρμόδια για τις μεταθέσεις Διεύθυνση του Κλάδου, σε ενιαίο έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με την αίτηση της έκτακτης μετάθεσης.
4. Η δήλωση του τόπου προτίμησης υποβάλλεται σε έντυπο αίτησης − υπεύθυνης δήλωσης.

Άρθρο 5 Επιτροπή εξέτασης κατ’ εξαίρεση τοποθετήσεων − μεταθέσεων

1. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 και αφορούν στην οικογενειακή, οικονομική κατάσταση ή σε άλλα σοβαρά προβλήματα του οπλίτη ή μέλους της οικογένειάς του, μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως αίτηση τοποθέτησης ή μετάθεσης οποτεδήποτε, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα προς απόδειξη δικαιολογητικά και εξετάζεται από ειδική πενταμελή επιτροπή, ανά Κλάδο.
2. Στο έντυπο της αίτησης ο Διοικητής της Μονάδας καταχωρίζει την πρότασή του, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει και την αντίληψη που έχει σχηματίσει από προσωπική συνέντευξη.

Άρθρο 6 Αναστολή κριτηρίων – εξαιρέσεις

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Αρχηγού ΓΕ καθορίζεται για ποιες κατηγορίες οπλιτών ανά Όπλο – Σώμα, ειδικότητα, Μονάδα δε λαμβάνονται υπόψη μέρος ή το σύνολο των καθοριζομένων κριτηρίων του άρθρου 3.
2. Εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης:
(αα). Οι Οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
(ββ). Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
(γγ). Οι Οπλίτες με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
(δδ). Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μίας από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.
(εε). Οι Οπλίτες με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ. Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην πλησιέστερη Μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.
3. Ομοίως εξαιρούνται και οι οπλίτες, μόνο και αν το επιθυμούν, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην πλησιέστερη Μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους.
4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό οπλιτών, έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά Κλάδο των ΕΔ. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων σε ΕΣΣΟ θεωρείται το σύνολο των οπλιτών της ΕΣΣΟ ένα (1) μήνα μετά την πρώτη μέρα κατάταξης αυτής.
5. Για την εφαρμογή του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, τα ΓΕ εκδίδουν διαταγές για τον τρόπο αξιοποίησης του προσωπικού αυτού. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μετά από σχετικούς απολογισμούς, ενημερώσεις και αιτιολογημένες εκθέσεις από τα ΓΕ, ενημερώνει κάθε έξι (6) μήνες την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής.

Άρθρο 7 Ειδικές διατάξεις

1. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, εφόσον δεν είναι δυνατή η συλλογή των στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω πληροφορικής διασύνδεσης μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και με τους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου, αποδεικνύονται από τους οπλίτες με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, κατά την κατάταξή τους και εντός δέκα (10) ημερών από αυτή.
2. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων της παραγράφου 2β του άρθρου 3, μέσω των επίσημων ιστοσελίδων (εφαρμογή web) των ΓΕ, για όσους επιθυμούν να τα δηλώσουν πριν την κατάταξή τους.
3. Τα κριτήρια του άρθρου 3 ισχύουν και για τοποθετήσεις και μεταθέσεις σε θέσεις εκτός Ελλάδας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
α. Εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η διαδικασία συλλογής στοιχείων ηλεκτρονικά και μη, πριν και κατά την κατάταξη των οπλιτών, καθώς και η εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κατά την κατάταξη.
β. Καθορίζεται το έντυπο της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης του τόπου προτίμησης, η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της, η συλλογή και εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κατά την κατάταξη, καθώς και ποια έντυπα παράγονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή των Κέντρων Κατάταξης.
γ. Μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή των κριτήριων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων, καθώς και μέρος ή το σύνολο των εξαιρέσεων που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας και του δημοκρατικού πολιτεύματος.
δ. Ρυθμίζεται η οργάνωση, η συγκρότηση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής Εξέτασης Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων.

Άρθρο 8 Αναγνώριση χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ως υπηρεσίας υπαίθρου

1. Οπλίτες πτυχιούχοι ιατρικής μπορούν να υπηρετούν σε κενές θέσεις Π.Ε.Δ.Υ. – Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ. − Κέντρων Υγείας και Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών, εφόσον δεν μπορούν να καλυφθούν από το Υπουργείο Υγείας. Η τοποθέτηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας, εφόσον οι επιχειρησιακές και οι υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας το επιτρέπουν.
2. Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης στις υπηρεσίες και στους φορείς της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, συμπεριλαμβανόμενης και της προεκπαίδευσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας, ο πτυχιούχος ιατρικής παραμένει εφόσον το επιθυμεί στο αγροτικό ιατρείο ή το περιφερειακό ιατρείο Κέντρου Υγείας που υπηρέτησε ως οπλίτης έως τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
3. Οι οπλίτες ιατροί της παραγράφου 1 δικαιούνται, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις.
4. Με αποφάσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων καθορίζεται η διοικητική υπαγωγή των οπλιτών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός τους ανά ΕΣΣΟ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 9 Αναγνώριση χρόνου δικηγορικής άσκησης

Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των ΕΔ που είναι πτυχιούχοι νομικού τμήματος ΑΕΙ σε θέσεις νομικών συμβούλων του άρθρου 54 παρ. 2 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αναγνωρίζεται και προσμετρείται στο χρόνο που απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της άσκησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208).

Άρθρο 10 Μοριοδότηση οπλιτών θητείας

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι προϋ ποθέσεις, οι δικαιούχοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, προκειμένου η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας και η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων, κατά τη διάρκειά της, να παρέχει δυνατότητες μοριοδότησης ή αναγνωρισμένη προϋπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα για τη συμφιλίωση της στρατιωτικής θητείας με την επαγγελματική εξέλιξη.

Άρθρο 11 Επίδομα εξομάλυνσης

Η παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) αντικαθίσταται ως εξής με επιβάρυνση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
«3. Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ποσού εκατόν πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (105,86), για όλους εν γένει τους στρατιωτικούς. Για τους έγγαμους χωρίς τέκνα, το ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (159,61€). Για τους έγγαμους ή τους διατελούντες σε χηρεία, οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε διακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (212,94). Προκειμένου περί συζύγων, που τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένων ή αγάμων, που έχουν τέκνα που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος ή αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή, το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε διακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (212,94€). Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των ΕΔ, καθώς και των Εφέδρων και των Δόκιμων Εφέδρων Αξιωματικών των ΕΔ, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε εκατόν πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (105,86).»

Άρθρο 12 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων

1. Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις, για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή τις εκπληρώνουν ακόμη ή θα καταταγούν προς εκπλήρωσή τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου.
2. Στην ως άνω διάταξη υπάγονται και όσοι από τους αναφερόμενους σε αυτήν ανυπότακτους, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, έχουν ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, χωρίς να προηγηθεί κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, επειδή κρίθηκαν, αρμοδίως, ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας ή θα απαλλαγούν για τον ίδιο λόγο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017. Ομοίως, στην ίδια διάταξη υπάγονται και όσοι, από τους ως άνω αναφερόμενους ανυπότακτους, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, τελούν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, με τη χορήγηση της οποίας διακόπηκε ανυποταξία που τελέστηκε μέχρι την ίδια ημερομηνία, καθώς και όσοι θα λάβουν αναβολή κατάταξης για τον ίδιο λόγο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
3. Το αξιόποινο της ανυποταξίας των αναγραφόμενων στις ως άνω παραγράφους 1 και 2 εξαλείφεται, παραγράφονται και αίρονται οι ποινικές συνέπειες και διαγράφονται οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στο σύνολό τους, σε περίπτωση δε που μέρος αυτών έχει αποπληρωθεί διαγράφεται το υπολειπόμενο ποσό. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
4. Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, υπάγονται στις ως άνω διατάξεις, εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει την υποχρέωσή τους (εναλλακτική υπηρεσία) ή έχουν ήδη υποβάλει ή θα υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις κείμενες διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 και παρουσιασθούν εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, ως εκ της ανωτέρω υπαγωγής τους.
5. Η υπαγωγή στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 γίνεται αυτεπαγγέλτως.
6. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 57 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:
«1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση είκοσι (20) ημερών.»
«7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξης και στρατολογικής τακτοποίησης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.»
7. Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:
«1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία σαράντα (40) ημερών.»
«5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης σε φορείς και στρατολογικής τακτοποίησης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.»
8. Για τους αντιρρησίες συνείδησης οι οποίοι δήλωσαν δημόσια ή με επιστολή τους σε αρμόδια υπηρεσία, την άρνησή τους να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α΄ 248), εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας τους και παραγράφονται και αίρονται οι ποινικές συνέπειες αυτής. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες αυτές τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
9. Η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. (2). Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας των ενδιαφερομένων.»

Άρθρο 13 Άδειες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα είδη αδειών, οι κατηγορίες του δικαιούμενου προσωπικού, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 14

Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), εφαρμόζεται για όσους προέρχονται από παραγωγικές σχολές όλων των Κλάδων από το χρόνο έναρξης ισχύος του.

Άρθρο 15

1. Η υποπερίπτωση α΄της περίπτωσης 2 της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.»

Άρθρο 16

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Το ίδιο δικαίωμα ειδικής άδειας έχει και το στρατιωτικό προσωπικό, που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί και επιμελούνται περισσότερα από ένα τέκνα, το δικαίωμα λήψης της ειδικής άδειας ασκείται αυτοτελώς και από τους δύο.»

Άρθρο 17

Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143) τροποποιείται ως εξής:
«2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67%.»

Άρθρο 18

Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δύο φυσικά πρόσωπα, κατά σειρά προτεραιότητας, σύζυγοι, τέκνα και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επιθυμούν, αδέλφια ή γονείς, των μόνιμων αξιωματικών και ανθυπασπιστών, των μόνιμων και εθελοντών − εθελοντριών υπαξιωματικών, των οπλιτών 5ετούς υποχρεώσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και των οπλιτών θητείας, καθώς και των πολιτικών υπαλλήλων, μονίμων ή επί συμβάσει του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ειδικότητας πυροτεχνουργού και ναρκαλιευτή, που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διορίζονται, επιφυλασσομένων των διατάξεων «περί κωλυμάτων διορισμού», κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, ύστερα από αίτησή τους, στον αντίστοιχο κλάδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προκειμένου για συγγενείς προσωπικού που υπηρετούσε στα κοινά σώματα διορίζονται σε κλάδο της επιλογής τους, ως μόνιμοι υπάλληλοι, σε θέση ανάλογη με τα προσόντα τους.»

Άρθρο 19 Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς

Οι υπαξιωματικοί, οι ΕΠ.ΟΠ. και οι πολιτικοί υπάλληλοι του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες κάνουν χρήση των υπηρεσιών των παραπάνω Λεσχών ως μέλη τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη των λεσχών.

Άρθρο 20 Γραφείο στήριξης οπλιτών

1. Στα ΓΕ των Κλάδων συστήνονται Γραφεία στήριξης οπλιτών, τα οποία υπάγονται απευθείας στους Αρχηγούς των ΓΕ.
2. Τα Γραφεία αυτά, σκοπός των οποίων είναι η στήριξη των οπλιτών ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ασκούν τα ακόλουθα έργα:
α. Παροχή συναισθηματικής/ψυχολογικής στήριξης μέσα από τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας.
β. Η καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών ή έγγραφων καταγγελιών οπλιτών που σχετίζονται κυρίως με πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της διοίκησης σχετικά με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνική προστασία, ποιότητα ζωής και περίθαλψης, στέρηση νομίμων δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
γ. Η συνεχής ενημέρωση του Αρχηγού του Κλάδου για τις καταγγελίες που υφίστανται και η εισήγηση για την διερεύνησή τους ή για τη λήψη άμεσων μέτρων εφόσον απαιτείται.
δ. Η τακτική ενημέρωση δια του Αρχηγού του Κλάδου, του αρμόδιου για τη μέριμνα προσωπικού Υπουργού, καθώς και της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής κάθε έξι μήνες.
3. Τα Γραφεία αυτά στελεχώνονται από μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες. Στη στελέχωσή τους περιλαμβάνεται οπωσδήποτε ψυχολόγος και νομικός, εφόσον δε είναι δυνατόν, κοινωνιολόγος και κοινωνικός λειτουργός.
4. Η οργάνωση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με μέριμνα των Αρχηγών των Κλάδων.
5. Η λειτουργία των γραφείων υποστήριξης δεν τροποποιεί, καταργεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών και παραπόνων και του χειρισμού τους κατά τις κείμενες διαδικασίες.

Άρθρο 21 Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας ή μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση, εφόσον η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιστημονική του κατάρτιση και το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ανά Κλάδο και για τα Κοινά Σώματα, ο αριθμός, ο βαθμός και η ειδικότητα των σπουδαστών, τα είδη της εκπαίδευσης (απόκτηση κύριων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών),τα αντικείμενα σπουδών, οι προϋποθέσεις μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση ή για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης, η αντικειμενική και διαφανής διαδικασία επιλογής του προσωπικού, η δυνατότητα κάλυψης ή μη των διδάκτρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η αρμοδιότητα έγκρισης σπουδών και καθορισμού των αντικειμένων των σπουδών, μπορεί να μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ.

Άρθρο 22 Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

Η παρ. 5, που προστέθηκε στο άρθρο 21 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127) με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1947/1991 (Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι μαθητές που είναι τέκνα θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, κατανέμονται ή επανακατανέμονται έως την ονομασία τους σε Αξιωματικούς στον Κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφόσον το επιθυμούν, άλλως υπόκεινται στις παραπάνω διαδικασίες.»

Άρθρο 23 Επιλαχόντες ΑΣΕΙ − ΑΣΣΥ

1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν κενές θέσεις λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι,ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).»
2. Στο άρθρο 11 του ν. 3648/2008 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:
«6. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.7. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου,αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας.8. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων,ως «ΑΣΕΙ» νοούνται οι Σχολές που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) και ως «ΑΣΣΥ» οι Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο στ΄ του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.»

Άρθρο 24 Χαρακτηρισμός των αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών

Tο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 (Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής: «Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σε αυτές μετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.»

Άρθρο 25 Βαθμολογία σχολών και σχολείων Ενόπλων Δυνάμεων

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κλίμακα βαθμολογίας των Σχολών και των σχολείων είναι η εξής:
Ονομαστική Εικοσάβαθμος Εκατοστιαία Αλφαβητική
α. Άριστα 19−20 95−100 Α
β. Λίαν καλώς 15−18,99 75−94,99 Β
γ. Καλώς 12−14,99 60−74,99 Γ
δ. Μετρίως 10−11,99 50−59,99 Δ
ε. Αποτυχών 0−9,99 0−49,99 Ε»

Άρθρο 26 Εκπαίδευση μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1. Μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, οι οποίοι έχουν εισέλθει στο τελευταίο έτος ακαδημαϊκής τους φοίτησης, όπως αυτό καθορίζεται με βάση την κατά τις κείμενες διατάξεις, ελάχιστη διάρκεια φοίτησης προς απόκτηση του πτυχίου τους από τα Τμήματα και τις Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχουν περατώσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται προς λήψη του πτυχίου αυτού σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Τμήματος ή Σχολής, ή οφείλουν κατά μέγιστο μέχρι τρία μαθήματα για την απόκτησή του, επιτρέπεται να συμμετάσχουν, εφόσον επιθυμούν, ως εκπαιδευόμενοι σε προγράμματα επιμόρφωσης, συναφή προς την ειδικότητά τους, τα οποία διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2. Η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα επιμόρφωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνεται από το Διοικητή της Σχολής, εφόσον λαμβάνονται επιπλέον υπόψη η διάρκεια φοίτησης, η συνάφεια του προγράμματος με την εκάστοτε ειδικότητα και το κόστος συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο Διοικητής της Σχολής εγκρίνει τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού μαθητών, επιλέγονται, όσοι έχουν περατώσει τις σπουδές τους και τηρείται σε κάθε περίπτωση ως κριτήριο η σειρά αρχαιότητας.
3. Ο φορέας διοργάνωσης των προγραμμάτων, όταν λήξει η επιμόρφωση, αποστέλλει στη Σ.Σ.Α.Σ. τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις, από τα οποία προκύπτει η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μαθητές δε συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά με δική τους υπαιτιότητα, τυχόν χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί στις Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τους καταλογίζεται ως δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 27 Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες

Η περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 εφαρμόζονται: α. Για τους αθλητές στους οποίους έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους ως Αξιωματικοί δεν υποχρεούνται να εκπαιδευτούν σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων.»

Άρθρο 28 Φοίτηση στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3186/2003 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στη Σχολή φοιτούν ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις ανώτεροι αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τη φοίτηση στη Σχολή, οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία αξιωματικού από δεκαπέντε (15) έως είκοσι πέντε (25) έτη.»

Άρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα του άρθρου 21. Για τις περιπτώσεις που στο άρθρο 21 παρέχεται η δυνατότητα σπουδών και αυτές δεν προβλέπονται ή ρυθμίζονται ρητά στις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να εξετάσει και να εγκρίνει κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Κλάδου ή Διεύθυνσης σχετικά αιτήματα προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 και τα οποία υποβάλλονται μετά από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 21.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της τριετούς φοίτησης στις ΑΣΣΥ, που προβλέπεται στο άρθρο 24.
3. Σε έκτακτη σύνοδο των αρμοδίων Συμβουλίων κρίσεων που λαμβάνει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, επαναλαμβάνονται οι συναρτώμενες οπωσδήποτε με την κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων που ίσχυε μέχρι σήμερα, κρίσεις των Αξιωματικών που εκρίθησαν «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», λόγω επίδοσης στα υποχρεωτικά σχολεία φοίτησης των Ενόπλων Δυνάμεων με επίδοση «καλώς», κατ’ εφαρμογή του εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010. Εφόσον οι εν λόγω κρινόμενοι κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που προήχθησαν οι ομοιόβαθμοί τους και ανακτούν την αρχαιότητά τους. Οι εν λόγω δυσμενείς κρίσεις θεωρούνται ως μηδέποτε γενόμενες και αίρεται κάθε παρεπόμενη συνέπεια αυτών.

Άρθρο 30 Καταργούμενες διατάξεις

1. Από 1η Σεπτεμβρίου 2016 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Από 1η Σεπτεμβρίου 2016 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του στρατιωτικού προσωπικού και ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ρητά προβλέπεται, στις διατάξεις του νόμου αυτού, ότι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 31 Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 93, καθώς και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Ο χρόνος της προβλεπόμενης, από την παράγραφο 1 του άρθρου 93 και την παράγραφο 1 του άρθρου 182 άδειας, δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές προσαυξήσεις των στρατιωτικών.

Άρθρο 32

A. 1. Κυρώνεται και οι διατάξεις της αποκτούν ισχύ νόμου η παρατιθέμενη, υπό στοιχείο Β΄, Συμφωνία.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος, δεν επισπεύδονται και αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΝΒΕΕ Α.Ε., αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που η κινητή και η ακίνητη αυτή περιουσία επηρεάζει την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των πολεμικών πλοίων ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 και 7 του Πολεμικού Ναυτικού και για όσο χρονικό διάστημα αυτό διαρκεί.
3. Η σχετική Κύρια Σύμβαση 001/00 (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτής 1−12) παραμένει σε ισχύ, για τη ρύθμιση των θεμάτων, τα οποία δεν διέπονται από την κυρούμενη δια του παρόντος νόμου συμφωνία.
4. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί τα παραχωρηθέντα για άλλες εργασίες της υπό τον όρο ότι δεν παρακωλύεται η σκοπούμενη εδώ κατασκευή και με τη σύμφωνη γνώμη του Π.Ν..
5. Η κυρούμενη συμφωνία δεν συνιστά ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση και τις τροποποιήσεις της, η δε προθεσμία παραγραφής για την άσκησή τους παρατείνεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια ισχύος της κυρούμενης συμφωνίας.
6. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 33

Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια των έξι (6) μηνών της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.»

Άρθρο 34

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω θητεία λήγει με την έναρξη των τακτικών κρίσεων του έτους συμπλήρωσής της.»

Άρθρο 35 Θέματα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 22 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η υποπαράγραφος 2 της παρ. IB΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ισχύει και για τις αντιπυρικές περιόδους 2014, 2015 και 2016.»

Άρθρο 36 Δυνατότητα φοίτησης στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ

Στο τέλος της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η φοίτησή τους στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη − γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»

Άρθρο 37

Στο ν. 2664/1998 τροποποιείται το άρθρο 6, ως ακολούθως:
Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156), αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:
«2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ετών.
β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών.»

Άρθρο 38

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» προστίθεται μετά τη φράση «Η ανυποταξία διακόπτεται» η φράση «...αποκλειστικά και περιοριστικά».
2. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» διαγράφεται.

Άρθρο 39

Η διάταξη του άρθρου 57 παρ. 2 του ν. 3421/2005 τροποποιείται ως εξής:
«Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η αναπροσαρμογή του, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθεσμίες καταβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.»

Άρθρο 40 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.