Νόμος 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»

-A A +A

Κεφάλαιο Α - ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 1

Υπεράσπιση στρατιωτικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
1. Στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εφόσον: α. από διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται και β. δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από ενέργεια της υπηρεσίας.

Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 Στο ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο ή ότι το τραύμα του ιάθηκε μεν αλλά η φύση του τον καθιστά σωματικά ανίκανο για τη στρατιωτική υπηρεσία, ο αξιωματικός, εφόσον επιθυμεί την υπαγωγή του στις καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16, υποβάλλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες σχετική αίτηση. Το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο: α. Αποδέχεται την αίτηση, υπάγει τον αξιωματικό σε μία από τις καταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουμένης της εκ νέου παραπομπής του ενώπιον της Επιτροπής και τον τοποθετεί σε θέση, αναλόγως του βαθμού και της ειδικότητάς του, β. αν η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρήλθε άπρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωματικού.».
2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 24 καταργούνται.
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) Η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης στον δημόσιο τομέα, εκτός Ενόπλων Δυνάμεων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.».

Άρθρο 17

Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών Στο τέλος της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 38 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται υποπερίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Ειδικά για τους στρατιωτικούς όλων των Κλάδων, που η μετοχική τους σχέση με τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως και την 31η Ιουλίου 2012, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποκλειστικά για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, χωρίς να παράγονται άλλα οικονομικά αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας, στο οποίο υπολογίζονται και οι επιπλέον αναλογούσες εισφορές υπέρ του οικείου Ειδικού Λογαριασμού, για το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως την έξοδο των στελεχών από την υπηρεσία. Οι εισφορές αυτές παρακρατούνται από το δικαιούμενο συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται κατά την κρίση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας μόνο εφόσον υφίσταται σχετική οικονομική δυνατότητα του οικείου Ειδικού Λογαριασμού. Το εφάπαξ βοήθημα και το ύψος των εισφορών υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου των στελεχών από την υπηρεσία. Πράξεις απονομής συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2012 και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες.

Κεφάλαιο Β - ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Άρθρο 18

Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του ν. 3421/2005 Στον ν. 3421/2005 (Α΄ 302) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος, όπως αποδεικνύεται από ληξιαρχικές πράξεις γέννησης ή άλλα επίσημα έγγραφα.».
2. Η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «1) Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα(4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.».
3. Η υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καταργείται και η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «(1) Όλοι οι αδελφοί από τρία (3) ζώντα αδέλφια.».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και στις υποπεριπτώσεις (3) και (4) της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, όταν οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.».
5. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Τέκνα άγαμης μητέρας είναι όσα αποκτήθηκαν από μητέρα που δεν έχει συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας θεωρούνται και όσα αποκτήθηκαν εκτός γάμου από μητέρα, η οποία διατελεί σε διάζευξη.».
6. Στο άρθρο 13 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 αποδεικνύεται με αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή με επίσημα έγγραφα ξένου κράτους, που υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή μπορούν να ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. 9. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την απαλλαγή τους από τη στράτευση, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται και αίρονται όλες οι έννομες συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.».
7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους. 3. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο (2) καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της περιφέρειας Αττικής και με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το υπό εξέταση αντικείμενο του διαπρέποντος επιστήμονα. Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής.».
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος χορηγείται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρμόδιου δήμου και βεβαίωση της μονάδας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτός δεν τελεί σε λιποταξία.».
9. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 28 αντικαθίστανται ως εξής: «Αναβολή κατάταξης υποψήφιων βουλευτών – ευρωβουλευτών - περιφερειαρχών – δημάρχων. 1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως βουλευτών, ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών ή δημάρχων.».
10. Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αντικαθίστανται και προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «3. Αν η αναβολή χορηγηθεί, οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με τη μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). Αν το αίτημα απορριφθεί και έχει παρέλθει η ημερομηνία κατάταξής τους, υποχρεούνται σε κατάταξη μέσα σε ένα πενθήμερο από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης. 4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν οι επικαλούμενοι κοινωνικοί λόγοι. 5. Η αίτηση της παραγράφου 4 υποβάλλεται μέχρι και την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, η αναβολή χορηγείται αναδρομικά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταταγεί, οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημερομηνία κατάταξης της μεθεπόμενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). 8. Η αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους διακόπτεται οποτεδήποτε εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταταγούν με την αμέσως επόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).».
11. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 31 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι μονάδες και οι ημερομηνίες κατάταξης. Η γνωστοποίηση της κλήσης για κατάταξη στους ενδιαφερομένους είναι δυνατόν να γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). 4. Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατατάσσονται την τασσόμενη ημερομηνία ή προθεσμία και στις μονάδες που καθορίζονται με την απόφαση πρόσκλησης της παραγράφου 1. Αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν κατατάσσονται, οφείλουν να παρουσιάζονται με την επίδειξη της κλήσης για κατάταξη, σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή για να δηλώσουν τους λόγους αδυναμίας. Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι έχουν καταταχθεί εμπρόθεσμα αν παρουσιαστούν στις μονάδες κατάταξης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους και εφόσον οι προαναφερόμενες αρχές έχουν διαπιστώσει τους λόγους της αντικειμενικής αδυναμίας».
12. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37, οι λέξεις «μόνιμος αξιωματικός του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός)» και «μόνιμο αξιωματικό του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αξιωματικός ή οπλίτης του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός)» και «αξιωματικό ή οπλίτη του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό)», αντίστοιχα.
13. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Άδειας απουσίας μεγαλύτερης των ορίων που καθορίζονται στην Φ.400/34/292616/Σ.4753/31.8.2016 (Β΄ 2808) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.».
14. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 45 αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 45 Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των υποψήφιων Βουλευτών – Ευρωβουλευτών – Περιφερειαρχών – Δημάρχων 1. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων που υποβάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων, απολύονται προσωρινά από αυτές την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου και η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων αναβάλλεται.».
15. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής: «θ. Ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.».
16. Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο το οποίο έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος.».
17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 η φράση: «Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Όλοι οι γιοί ή αδελφοί».
18. Το άρθρο 70 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 70 Εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων 1. Λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, που προβάλλονται από στρατευσίμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, εκτιμώνται από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, εφόσον δεν πρόκειται για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη. Ομοίως, και οι ανυπότακτοι μπορούν να προβάλλουν τους ανωτέρω λόγους ή κωλύματα, μετά την ημερομηνία διακοπής της ανυποταξίας τους. 2. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάθε τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του. 3. Για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη είναι δυνατή η επίκληση και εξαιρετικών λόγων, πέραν των λόγων ή κωλυμάτων της παραγράφου 2. Ως εξαιρετικός λόγος θεωρείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την κατάταξή του, ή εξαιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση. 4. Για την αποδοχή ή την απόρριψη των λόγων των παραγράφων 2 και 3 για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη, αποφασίζει ειδική επιτροπή που αποτελείται από έναν (1) ανώτατο και έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και τον Διοικητή της αρμόδιας Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ορίζονται τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, για δύο (2) έτη. 5. Για τους διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί διαγράφονται στο σύνολό τους. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».
19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους, γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα. Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).»

Άρθρο 19

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων
1. Οι διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον: α) έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν πλήρως ή μερικώς τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, β) έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπληρώνουν ακόμη τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, γ) καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, δ) έχουν ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση στράτευσης, χωρίς να προηγηθεί κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ε) απαλλαγούν από την υποχρέωση στράτευσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, στ) τελούν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, ζ) λάβουν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η) έχουν ήδη εκπληρώσει ως αντιρρησίες συνείδησης πλήρως ή μερικώς την εναλλακτική τους υπηρεσία, θ) έχουν ήδη υποβάλει ή υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις κείμενες διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και παρουσιάζονται εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, ως εκ της ανωτέρω υπαγωγής τους.
2. Το αξιόποινο της ανυποταξίας όσων υπάγονται ή θα υπαχθούν σε μία από τις περιπτώσεις α΄ έως θ΄ της παραγράφου 1 εξαλείφεται, οι ποινικές συνέπειες αίρονται και οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί διαγράφονται στο σύνολό τους. Αν μέρος των διοικητικών προστίμων έχει αποπληρωθεί, διαγράφεται το υπολειπόμενο ποσό. Οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
3. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αυτεπαγγέλτως.

Άρθρο 20

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4361/2016 Στον ν. 4361/2016 (Α΄ 10) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του οπλίτη, σε μονάδες - ανεξάρτητες υπομονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την κατάταξή του. γ. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του οπλίτη από τη θέση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική μονάδα - ανεξάρτητη υπομονάδα ή υπηρεσία.».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις διενεργούνται μετά την κατάταξή τους, σε μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εξής: α. για το Στρατό Ξηράς, σε Μονάδες Εκστρατείας της Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, β. για το Πολεμικό Ναυτικό, κατ’ αρχάς σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας, γ. για την Πολεμική Αεροπορία, κατ’ αρχάς σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και στη συνέχεια σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.».
3. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια τέκνου με συμβολαιογραφική πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.».
4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Δήλωση τόπου προτίμησης 1. Οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους για τοποθέτηση και μετάθεση. Ο τύπος της δήλωσης τόπου προτίμησης καθορίζεται με διαταγή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. 2. Η δήλωση τόπου προτίμησης υποβάλλεται από τους στρατεύσιμους ηλεκτρονικά, πριν από την κατάταξη, μέσω των επίσημων ιστότοπων των Γενικών Επιτελείων. Η δήλωση οριστικοποιείται και υπογράφεται από τους οπλίτες κατά την κατάταξή τους. Είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης και κατά τη διάρκεια της κατάταξης, από τους οπλίτες που δεν την υπέβαλαν αρχικά, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για την υλοποίηση των μεταθέσεών τους. 3. Μεταβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης επιτρέπεται, μετά την τοποθέτηση των οπλιτών σε μονάδες, εφόσον προκύψουν επιγενόμενοι της κατάταξής τους λόγοι, οι οποίοι τη δικαιολογούν. 4. Όσοι επικαλούνται λόγους υπαγωγής στις διατάξεις των παραγράφων 2β και 12 του άρθρου 3, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Φ.411/115/287956/Σ.3473/28.6.2016 (Β΄ 2125) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση των μεταθέσεών τους.».
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.».
6. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής: «3. Ομοίως εξαιρούνται, εφόσον το επιθυμούν, οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους. 4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό οπλιτών έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων κατά Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), θεωρείται ο αριθμός των οπλιτών, για τους οποίους εκδίδεται σχετική διαταγή τοποθέτησης.».
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η απόδειξη των κριτηρίων των παραγράφων 2β και 12 του άρθρου 3 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 γίνεται με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Φ.411/115/287956/Σ.3473/28.6.2016 (Β΄ 2125) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τους ενδιαφερομένους, εφόσον δεν καταστεί εφικτή η συλλογή των στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω πληροφορικής διασύνδεσης των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου.».
8. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής: «α. Εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και η διαδικασία συλλογής και εξέτασης των στοιχείωνδικαιολογητικών. β. Καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, για την υποχρέωση συμπλήρωσης της δήλωσης τόπου προτίμησης, η διαδικασία συμπλήρωσης, επεξεργασίας και οριστικοποίησής της, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.».

Άρθρο 21

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, με τον βαθμό που φέρουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους, εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.
2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. Κατ’ εξαίρεση, ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να υπηρετούν και όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο - Σώμα για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς. Ομοίως, είναι δυνατόν ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να μεταφερθούν ή να μεταταγούν στις Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και τη μεταφορά των ΟΒΑ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.». 2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Πριν να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο απόφαση, κατανέμεται στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των θέσεων των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης που προκηρύσσεται κάθε φορά.».
3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής: «γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας στρατιωτικής τους υποχρέωσης. η. Εφόσον δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), με την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 14.».
4. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: «14. Οι ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), εφόσον: α. ολοκληρώσουν επιτυχώς την απαιτούμενη προς τούτο εκπαίδευση, μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ από τον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα, για τους ανήκοντες στον Στρατό Ξηράς, αντίστοιχα, που υπηρετούν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους, β. δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την ανωτέρω εκπαίδευση, εξακολουθούν να υπηρετούν ως ΟΒΑ στον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα, για τους ανήκοντες στον Στρατό Ξηράς, που ανακατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους.».

Κεφάλαιο Γ - ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Άρθρο 22

Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 71 Ρύθμιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους
1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία είκοσι (20) ημερών.».

Άρθρο 23

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3421/2005 Στον ν. 3421/2005 (Α΄ 302) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οποιοδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.».
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Τρεις (3) καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές – πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία ή στη νομική.».
3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.».
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 32, 34 και 37 εφαρμόζονται αναλόγως. Αν στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου χορηγηθούν οι αναβολές κατάταξης των άρθρων 18, 19, 19Α, 20, 21, 22, 23, 25, 27 και 28, η διαδικασία υπαγωγής τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής τους, ύστερα από νέο αίτημά τους. Όσοι δεν παρουσιάζονται κηρύσσονται ανυπότακτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.». 5. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Δικαιούνται άδειας απουσίας δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας και γονικής άδειας πέντε (5) ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.».
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 65 καταργείται.
7. Στο άρθρο 66 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Αν ασκηθεί αίτηση θεραπείας κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος χορήγησης της αναβολής κατάταξης της παραγράφου 1β του άρθρου 19 ή επί αιτήματος αναγνώρισης αντιρρησία συνείδησης, χορηγείται υποχρεωτικά αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου.».
8. Στο άρθρο 68 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως και στους αναγνωριζόμενους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.». 9. Στο άρθρο 69 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται αναλόγως και στους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.».

Κεφάλαιο Δ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 24

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3186/2003 Στον ν. 3186/2003 (Α΄ 230) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Στη Σχολή είναι δυνατόν να λειτουργούν ειδικά τμήματα σπουδών, καθώς και εθνικά ή διεθνή σχολεία ειδικής επιμόρφωσης. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά και λοιπά συναφή θέματα καθορίζονται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Σχολής εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτούντων κάθε εκπαιδευτικής σειράς που προέρχονται από αυτά, με μεταφορά των αντίστοιχων ποσών του εγκριθέντος προϋπολογισμού της Σχολής από τα εν λόγω Γενικά Επιτελεία στον προϋπολογισμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ).».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στο μόνιμο στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή και διδάσκει γνωστικά αντικείμενα των τομέων εκπαίδευσης δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των εξωτερικών ομιλητών της Σχολής.».
4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Οι τομείς και τα προγράμματα εκπαίδευσης, η διάρκεια αυτής, η οποία θα πρέπει να είναι δέκα (10) τουλάχιστον μήνες, η διενέργεια περιοδικών και τελικών εξετάσεων και ο τρόπος εξαγωγής της τελικής βαθμολογίας των σπουδαστών, καθώς και η άδεια που μπορούν να λάβουν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.».

Άρθρο 25

Μετονομασία Σχολών Διοίκησης και Επιτελών Οι Σχολές Διοίκησης και Επιτελών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες οργανώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3186/2003, μετονομάζονται ως εξής: α. Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Στρατού Ξηράς σε Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ). β. Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού σε Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ). γ. Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας σε Αεροπορική Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ).