Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

-A A +A
05/08/2014 14:48:45

1. Ανακοινώνεται πως οι αναφερόμενοι στο Παράρτημα «Α» της Φ.415.23/112/902719/Σ.516/4 Αυγ 14/ΓΕΣ/ΔΣΛ/2ο, υπηρετούντες οπλίτες και έφεδροι, οι οποίοι υπέβαλαν εμπροθέσμως αίτηση ανακατάταξης-επανακατάταξής τους ως ΟΒΑ (ΕΔ) και πληρούν τις νόμιμες και τυπικές προϋποθέσεις-προσόντα, οφείλουν να παρουσιασθούν την 21 Αυγ 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (Ασπρόπυργος Αττικής), με αθλητική περιβολή και με την αστυνομική ή στρατιωτική τους ταυτότητα, προκειμένου να συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.

2. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες.