Υπουργική Απόφαση Φ.420/79/81978/Σ.300/21-12-2005/Αποφ. ΥΕΘΑ/2005 «Eναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης.»

-A A +A

Άρθρο 1 Δικαιολογητικά - Προθεσμίες κατάθεσης

1. Για την εξέταση των αιτημάτων αναγνώρισης τους ως αντιρρησιών συνείδησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση, στην οποία αναφέρουν τα πλήρη ληξιαρχικά τους στοιχεία, τη διεύθυνση διαμονής τους καθώς και τις γραμματικές και επαγγελματικές τους γνώσεις.**

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν τους λόγους που επικαλούνται για να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης, ότι δεν έχουν

υπηρετήσει στα Σώματα Ασφαλείας ή στις Ελληνικές ή ξένες ένοπλες δυνάμεις και ότι δεν συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου κτλ, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων, που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα στοιχεία, τα οποία είτε ενισχύουν, είτε διευκρινίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερομένου.**

γ. Έγγραφα στοιχεία των αρμοδίων Αρχών από τα οποία να προκύπτει ότι δεν κατέχουν άδεια οπλοφορίας ή κυνηγίου, ούτε έχουν ζητήσει να τους χορηγηθούν τέτοιες άδειες, καθώς και ότι δεν έχουν καταδικαστεί ούτε διώκονται για έγκλημα, που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομη βία.

2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες, ως εξής:

α. Από τους στρατεύσιμους: Εφόσον πρόκειται για πρωτόκλητους, από την ημερομηνία πρόσκλησής τους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη σ’ αυτές, ενώ όσοι κλήθηκαν για κατάταξη και έτυχαν αναβολής, μετά τη διακοπή ή λήξη της και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη.**

β. Από τους ανυπότακτους: Μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

γ. Από τους έφεδρους: Από την ημερομηνία πρόσκλησής τους για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη σ’ αυτές.**

3. Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα που υποβάλλονται μετά την κατάταξη των ενδιαφερομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή αιτήματα που υποβάλλονται για δεύτερη φορά, μετά από απόρριψη προηγούμενου όμοιου για ουσιαστικούς λόγους.

4. Εφόσον δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, το αίτημα απορρίπτεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Ομοίως απορρίπτεται το αίτημα στις περιπτώσεις, που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, δεν αποδεικνύεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 3421/2005(ΦΕΚΑ΄302).**

** Τροποποιήθηκε δυνάμει των παραγράφων 2,3,4 και 5 του άρθρου 1 της Φ.429.1/1/280116/Σ.21/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ «Τροποποίηση της Φ.420/ 79/81978/Σ.300/21-12-05 Απόφαση ΥΕΘΑ Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης (ΦΕΚ 1854/29-12-05, τ. Β΄)».

Άρθρο 2 Εξέταση σωματικής ικανότητας − Στρατολογική κατάσταση

1. Τα Στρατολογικά Γραφεία, αμέσως μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης και εντός πέντε ημερών, τους παραπέμπουν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τους στρατεύσιμους. Δεν απαιτείται παραπομπή σε υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων για όσους έχουν κριθεί από τέτοια επιτροπή κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών, εκτός αν κατά την κατάθεση αυτών οι ενδιαφερόμενοι επικαλεσθούν ακαταλληλότητα για στράτευση για λόγους υγείας.

2. Όσοι από τους κατά τα ανωτέρω παραπεμπόμενους στις υγειονομικές επιτροπές κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), απαλλάσσονται από την υποχρέωση για στράτευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Γι’ αυτούς παύει η διαδικασία αναγνώρισής τους ως αντιρρησιών συνείδησης.

3. Στις περιπτώσεις που χορηγείται στους παραπεμπόμενους αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, η διαδικασία αναγνώρισής τους ως αντιρρησιών συνείδησης διακόπτεται και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη της αναβολής τους κατόπιν υποβολής νέων δικαιολογητικών, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής.

4. Οι υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων αποστέλλουν αμέσως στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αντίγραφο της γνωμάτευσής τους σχετικά με την κρίση της ικανότητας των παραπάνω για στράτευση ή το ενημερώνουν εγγράφως, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραπομπής, για τη μη παρουσίαση τους σε αυτές.

5. Θεωρείται απαράδεκτη η αίτηση, το δε σχετικό αίτημα απορρίπτεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, για όσους δεν παρουσιάζονται με υπαιτιότητά τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της παραπομπής τους σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμοι με την πρώτη εκπαιδευτική σειρά στρατευσίμων από την απόρριψη του σχετικού αιτήματος. Ειδικά για τη διαδικασία πρόσκλησης για κατάταξη των εφέδρων, των οποίων το αίτημα απορρίφθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω και παρήλθε η ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν για εκπλήρωση της εφεδρικής στρατιωτικής τους υποχρέωσης, ισχύουν αναλογικά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 19 του άρθρου 30 της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4 Ιαν 2006 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18−1−06, τ. Β’). Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου έχει εφαρμογή και στην προκείμενη περίπτωση.**

6. Τα δικαιολογητικά και πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου όσων κρίνονται από τις υγειονομικές επιτροπές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις προηγούμενες

παραγράφους του άρθρου αυτού, υποβάλλονται από τα Στρατολογικά Γραφεία, με λεπτομερή αναφορά, απευθείας στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., εντός πέντε ημερών από τη λήψη της σχετικής γνωμάτευσης.

7. Αυτοί για τους οποίους υποβάλλονται δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, παραμένουν νόμιμα εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων έως την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν σε αυτές ή να αναλάβουν υπηρεσία, λόγω απόρριψης του αιτήματός τους ή λόγω ένταξής τους στους υπόχρεους εναλλακτικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Σε αυτούς δεν παρέχεται κανένα ευεργέτημα που παρατείνει την εκτός Ενόπλων Δυνάμεων παραμονή, εκτός αυτών που οφείλονται σε λόγους υγείας, φυλάκισης, κράτησης, απαλλαγής από τη στράτευση, καθώς και μετατόπισης της ημερομηνίας κατάταξης για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.**

** Τροποποιήθηκε δυνάμει των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 1 της Φ.429.1/1/280116/Σ.21/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ «Τροποποίηση της Φ.420/ 79/81978/Σ.300/21-12-05 Απόφαση ΥΕΘΑ Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης (ΦΕΚ 1854/29-12-05, τ. Β΄)».

Άρθρο 3 Σύγκληση και λειτουργία της ειδικής επιτροπής του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄302)

1. Η ειδική επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 62του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), εφόσον υπάρχουν αιτήματα για εξέταση, συγκαλείται με μέριμνα του προέδρου της, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τη διεύθυνση Στρατολογικού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και συνεδριάζει, όσες φορές απαιτείται, εντός των δύο επομένων μηνών από την κατάταξη κάθε εκπαιδευτικής σειράς στρατευσίμων ή από την υποχρέωση κατάταξης για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης, αναλόγως αν πρόκειται για στρατεύσιμους ή έφεδρους. Οι συνεδριάσεις γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες, αλλά σε μη εργάσιμες ώρες σε χώρο του Γ.Ε.ΕΘ.Α.**

2. Καθήκοντα προέδρου της παραπάνω επιτροπής εκτελεί ο σύμβουλος ή ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χρέη δε εισηγητή και γραμματέα εκτελεί ο αξιωματικός του στρατολογικού σώματος. Η επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, στις περιπτώσεις δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

3. Πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση της επιτροπής, η διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. συγκεντρώνει τους φακέλους των προς εξέταση υποθέσεων για έκδοση γνωμοδότησης και τους παραδίδει στον εισηγητή της επιτροπής, ο οποίος τους θέτει υπόψη του προέδρου της, για την παραπέρα διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Για κάθε υπόθεση και γνωμοδότηση συντάσσεται πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο σχετικό φάκελο. Στο πρακτικό αναφέρονται απαραίτητα τα στοιχεία των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση της επιτροπής και όλα τα αναγκαία ληξιαρχικά και στρατολογικά στοιχεία του ενδιαφερομένου. Η γνωμοδότηση αναφέρεται στην υπαγωγή ή μη του ενδιαφερομένου, στις διατάξεις εναλλακτικής υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιτροπή κρίνει ότι απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου στη συνεδρίασή της, αλλά αυτός, παρά το ότι προσκαλείται δεν παρουσιάζεται εντός της οριζόμενης από αυτήν συνεδρίασης, το αίτημα τίθεται μεν σε κρίση, όμως το γεγονός της μη παρουσίασής του καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό.**

6. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτημάτων και τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρακτικών, ο εισηγητής παραδίδει τους σχετικούς φακέλους στη διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., η οποία τους υποβάλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, επισυνάπτοντας σε κάθε φάκελο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού και σχέδιο υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο σύμφωνο με αυτό του πρακτικού, καθώς και σχετική πρότασή της για το φορέα ή τους φορείς στους οποίους μπορεί να διατεθεί και τις θέσεις που μπορεί να καλύψει ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με τα προσόντα και τις επαγγελματικές ή γραμματικές γνώσεις του. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαφωνεί με το περιεχόμενο του σχεδίου απόφασης, συντάσσεται άλλο σύμφωνα με την εντολή του.

** Τροποποιήθηκε δυνάμει των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 1 της Φ.429.1/1/280116/Σ.21/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ «Τροποποίηση της Φ.420/ 79/81978/Σ.300/21-12-05 Απόφαση ΥΕΘΑ Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης (ΦΕΚ 1854/29-12-05, τ. Β΄)».

Άρθρο 4 Υπαγωγή στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης - Απόρριψη αιτημάτων - Κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις • Παρουσίαση για ανάληψη υπηρεσίας

1. Η υπαγωγή ή μη των ενδιαφερομένων στις διατάξεις, περί αντιρρησιών συνείδησης , και η διάθεσή τους στους φορείς του δημόσιου τομέα, γίνεται με την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η οποία λαμβάνεται εντός δυο μηνών από την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης της επιτροπής. Ο σχετικός φάκελος με αντίγραφο της υπουργικής απόφασης, διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., η οποία τηρεί το φάκελο και προβαίνει στις παραπέρα ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε συνεργασία με τον οικείο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα και το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

2. Εκείνοι των οποίων το αίτημα απορρίπτεται υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη εκπαιδευτική σειρά στρατευσίμων, μετά παρέλευση μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Για τη διαδικασία πρόσκλησης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο και κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν στους λοιπούς στρατευσίμους. Ειδικά για τη διαδικασία πρόσκλησης για κατάταξη των εφέδρων, των οποίων απορρίφθηκε το αίτημα και παρήλθε η ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν για εκπλήρωση εφεδρικής στρατιωτικής τους υποχρέωσης, ισχύουν αναλογικά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 19 του άρθρου 30 της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4 Ιαν 2006 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18−1−06, τ. Β’). Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, έχει εφαρμογή και στην προκειμένη περίπτωση.**

3. Η πρόσκληση για ανάληψη εναλλακτικής υπηρεσίας στο φορέα διάθεσης, γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο με βάση τα καθοριζόμενα στην απόφαση περί υπαγωγής. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

** Τροποποιήθηκε δυνάμει των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 1 της Φ.429.1/1/280116/Σ.21/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ «Τροποποίηση της Φ.420/ 79/81978/Σ.300/21-12-05 Απόφαση ΥΕΘΑ Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης (ΦΕΚ 1854/29-12-05, τ. Β΄)».

Άρθρο 5 Εκπλήρωση υποχρεώσεων εναλλακτικής υπηρεσίας - Στρατολογική Παρακολούθηση**

1. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, παρακολουθούνται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, εφαρμοζομένων ανάλογα των αντίστοιχων διατάξεων που αφορούν σε όσους εκπληρώνουν ένοπλη στρατιωτική υποχρέωση. Οι φορείς στους οποίους αυτοί έχουν διατεθεί, γνωστοποιούν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία την παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τις μεταβολές που επηρεάζουν τη στρατολογική τους κατάσταση, ιδιαίτερα αυτές που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302).**

2. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να διατίθενται σε άλλο φορέα μόνο στην περίπτωση κατάργησης του φορέα ή της θέσης, όπου είχαν διατεθεί.**

3. Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις, που αφορούν στις υπηρεσιακές συνθήκες του φορέα ή σε οικογενειακά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα αντιρρησία, μπορεί να επιτρέπεται εφάπαξ νέα διάθεση σε άλλο φορέα υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Ζητείται γραπτώς από τον φορέα οποτεδήποτε ή από τον ενδιαφερόμενο αντιρρησία μετά τη συμπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας επτά (7) μηνών και εφόσον δεν εκκρεμεί σε βάρος του οποιαδήποτε διαδικασία εξακρίβωσης τυχόν έκπτωσης από το δικαίωμα του, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302).

β. Δεν έχει εγκριθεί στο παρελθόν, πέραν της αρχικής, νέα διάθεση σε άλλο φορέα.

γ. Η εκ νέου διάθεση θα γίνεται σε θέση αντιρρησία, που έχει προσφερθεί από τους φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302).

δ. Για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας αίτηση, στην οποία αναφέρουν τους λόγους που ζητούν την αλλαγή του φορέα διάθεσης, καθώς και την περιοχή ή τις περιοχές που επιθυμούν να διατεθούν, συνοδευόμενη από τα ανάλογα δικαιολογητικά υποστηρικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που η εκ νέου διάθεση ζητείται από το φορέα που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι, αποστέλλεται έγγραφο, στο οποίο αναπτύσσονται τεκμηριωμένα οι λόγοι της αιτούμενης διάθεσης.

ε. Για την διάθεση αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

στ. Στους εκ νέου διατιθέμενους χορηγείται άδεια, πέραν των δικαιουμένων, διάρκειας πέντε ημερών.**

4. Η προσαύξηση της διάρκειας της εναλλακτικής υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 64 παράγραφος 9 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α’ 302), επιβάλλεται με απόφαση του Διευθυντή του Στρατολογικού Γραφείου, με βάση επίσημα στοιχεία που περιέρχονται ή γνωστοποιούνται σ’ αυτό από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές και κατόπιν ακρόασης του αντιρρησία συνείδησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45). Η απόφαση προσαύξησης καταχωρίζεται στην στρατολογική μερίδα του αντιρρησία συνείδησης και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο φορέα που έχει διατεθεί για την ενημέρωση του Φύλλου Μεταβολών του.**

** Τροποποιήθηκε δυνάμει των παραγράφων 12,13,14,15 και 16 του άρθρου 1 της Φ.429.1/1/280116/Σ.21/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ «Τροποποίηση της Φ.420/ 79/81978/Σ.300/21-12-05 Απόφαση ΥΕΘΑ Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης (ΦΕΚ 1854/29-12-05, τ. Β΄)».

Άρθρο 6 Προσωρινή και οριστική απόλυση

1. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία και συμπληρώνουν την υποχρέωση τους, εφοδιάζονται από το φορέα στον οποίο υπηρετούν με σχετική βεβαίωση στην οποία, εκτός από τα πλήρη ληξιαρχικά τους στοιχεία, αναφέρονται οι ημερομηνίες παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας και διαγραφής τους λόγω συμπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Αντίγραφο της βεβαίωσης προσκομίζεται ή αποστέλλεται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο για τις παραπέρα διαδικασίες στρατολογικής τους τακτοποίησης και εγγραφής τους στην εφεδρεία.**

2. Όσοι κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας, επικαλούνται λόγους υγείας που δεν τους επιτρέπουν τη συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας αυτής, καταθέτουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αίτηση και σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις. Αυτοί παραπέμπονται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο στην πλησιέστερη στον τόπο υπηρεσίας τους Επιτροπή Απαλλαγών, η οποία εξετάζει τη σωματική τους ικανότητα και γνωματεύει σχετικά. Για την εξέταση και τον καθορισμό της σωματικής τους ικανότητας, την έκδοση γνωματεύσεων, τη χορήγηση αναβολών υγείας και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες.**

3. Οι απολυόμενοι προσωρινά για λόγους υγείας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούνται να παρουσιάζονται εκ νέου στην υπηρεσία του φορέα, στον οποίο είχαν διατεθεί, για τη συμπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Για το λόγο αυτό εφοδιάζονται από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία με νέο ειδικό σημείωμα παρουσίασης, το οποίο είτε τους αποστέλλεται είτε το παραλαμβάνουν οι ίδιοι, προσερχόμενοι στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Για την εκ νέου παρουσίαση των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή, καθώς και για τις συνέπειες των μη παρουσιαζομένων για συμπλήρωση των υποχρεώσεών τους εντός ενός μήνα από τη λήξη της αναβολής τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους στρατευσίμους, που έχουν απολυθεί προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.**

** Τροποποιήθηκε δυνάμει των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 1 της Φ.429.1/1/280116/Σ.21/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ «Τροποποίηση της Φ.420/ 79/81978/Σ.300/21-12-05 Απόφαση ΥΕΘΑ Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης (ΦΕΚ 1854/29-12-05, τ. Β΄)».

Άρθρο 7 Έκπτωση

1. Η έκπτωση από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α’ 302), επέρχεται με απόφαση του διευθυντής του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου και από την ημερομηνία έκδοσής της. Η απόφαση εκδίδεται με βάση επίσημα στοιχεία, που περιέρχονται στο Στρατολογικό Γραφείο ή γνωστοποιούνται σ’ αυτό από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές και κατόπιν ακρόασης του αντιρρησία συνείδησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45). Η απόφαση έκπτωσης κοινοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο και στο φορέα που έχει διατεθεί, για την κατά περίπτωση παραπέρα διαδικασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.**

2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπου υπηρετούν οι υπόχρεοι εναλλακτικής υπηρεσίας, γνωστοποιούν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία τις σχετικές μεταβολές που επιφέρουν έκπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ Α’ 302).**

3. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εκπληρώνουν ενόπλως το υπόλοιπο των υποχρεώσεών τους, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α’ 302). Οι παραπάνω εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις αυτές ως εξής:

α. Εφόσον εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους κατά την ημερομηνία έκπτωσης, διαγράφονται από τον οικείο φορέα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για

έκπτωση. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της απόφασης αυτής.

β. Εφόσον δεν υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την ημερομηνία έκπτωσης, καλούνται για κατάταξης σ’ αυτές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις, που αφορούν στους λοιπούς στρατεύσιμους.**

4. Τα Στρατολογικά Γραφεία, αμέσως μετά την έκπτωση, ενημερώνουν σχετικά τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην εκπλήρωση της ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης και κυρίως των θεμάτων κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιλογής, κατανομής, απονομής βαθμού και ειδικότητας, εκπαίδευσης, τοποθέτησης ή μετάθεσης, χρόνου υπηρεσίας και οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τους στρατεύσιμους και οπλίτες ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης.**

** Τροποποιήθηκε δυνάμει της παραγράφου 19 του άρθρου 1 της Φ.429.1/1/280116/Σ.21/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ «Τροποποίηση της Φ.420/ 79/81978/Σ.300/21-12-05 Απόφαση ΥΕΘΑ Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης (ΦΕΚ 1854/29-12-05, τ. Β΄)».

Άρθρο 8 Μειωμένη εναλλακτική υπηρεσία − Στρατολογικές μεταβολές − Ατομικά έγγραφα**

1. Για τη μεταφορά των αντιρρησιών συνείδησης στους υπόχρεους μειωμένης εναλλακτικής υπηρεσίας, ισχύουν ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τους οπλίτες ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης.**

2. Τα θέματα που αφορούν στις στρατολογικές μεταβολές, καθώς και εκείνα που αναφέρονται στον τύπο, στη σύνταξη και διακίνηση των ατομικών εγγράφων και των εγγράφων προσωρινής και οριστικής απόλυσης των αναφερομένων στην απόφαση αυτή, ρυθμίζονται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., ενιαία και για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

** Τροποποιήθηκε δυνάμει των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου 1 της Φ.429.1/1/280116/Σ.21/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ «Τροποποίηση της Φ.420/ 79/81978/Σ.300/21-12-05 Απόφαση ΥΕΘΑ Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης (ΦΕΚ 1854/29-12-05, τ. Β΄)».

Άρθρο 9 Τελικές Διατάξεις

1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.