Υπουργική Απόφαση Φ.420/80/81979/Σ.301/22-12-2005/ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/2005 «Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς των προσθέτων στρατιωτικών υποχρεώσεων.»

-A A +A

Άρθρο 1

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), καθορίζεται σε ενενήντα (90) Ευρώ.

Άρθρο 2

1. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδονται στον ΚΑΕ 3838.
2. Με βάση το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς των αναφερομένων στο άρθρο 1 στρατιωτικών υποχρεώσεων, που εκδίδεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται στις Δημό−
σιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), οι οποίες εκδίδουν σχετικό διπλότυπο είσπραξης, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν με μέριμνά τους στο Στρατολογικό Γραφείο για την στρατολογική τους τακτοποίηση.
3. Το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς φέρει υποχρεωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία καθώς και το στρατιωτικό αριθμό του υπόχρεου σε καταβολή.
β. Την αιτία και τη νομική βάση, σύμφωνα με την οποία γίνεται η καταβολή.
γ. Τον ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται το χρηματικό ποσό.
δ. Το σύνολο του καταβλητέου ποσού εξαγοράς.
ε. Την προθεσμία ισχύος του.
στ. Την ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές των αρμοδίων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
4. Εφόσον διαπιστώνεται ότι τα παραπάνω χρηματικά ποσά ή μέρος αυτών καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Άρθρο 3

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, σε ότι αφορά διαδικασίες στρατολογικής φύσης, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.