Υπουργική Απόφαση Φ.420/81/81980/Σ.302/22-12-2005/ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/2005 «Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων υπηρέτησαν σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικ

-A A +A

Άρθρο 1

Το χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 56 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302), καθορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ.

Άρθρο 2

1. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδονται στον ΚΑΕ 3838.
2. Με βάση το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς των αναφερομένων στο άρθρο 1 στρατιωτικών υποχρεώσεων, που εκδίδεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), οι οποίες εκδίδουν σχετικό διπλότυπο είσπραξης, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν με μεριμνά τους στο Στρατολογικό Γραφείο για την στρατολογική τους τακτοποίηση.
3. Το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς φέρει υποχρεωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία καθώς και το στρατιωτικό αριθμό του υπόχρεου σε καταβολή.
β. Την αιτία και τη νομική βάση, σύμφωνα με την οποία γίνεται η καταβολή.
γ. Τον ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται το χρηματικό ποσό.
δ. Το σύνολο του καταβλητέου ποσού εξαγοράς,
ε. Την προθεσμία ισχύος του.
στ. Την ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές των αρμοδίων οργάνων Στρατολογικού Γραφείου.
4. Εφόσον διαπιστώνεται ότι τα παραπάνω χρηματικά ποσά ή μέρος αυτών καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Άρθρο 3

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, σε ότι αφορά διαδικασίες στρατολογικής φύσης, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.