Υπουργική Απόφαση Φ.420/82/81981/Σ.303/22-12-2005/ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/2005 «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων, στρατευσίμων, οπλιτών και ανυποτάκτων»

-A A +A

Άρθρο 1 Καθορισμός ποσού εξαγοράς

1. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, από τους υπαγομένους στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), καθορίζεται σε οκτακόσια δέκα (810) Ευρώ.
2. Το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που εξαγοράζεται, υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του ν. 3421/2005
(ΦΕΚΑ΄302), με βάση το χρόνο της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείται για την οριστική απόλυση των οπλιτών, όπως αυτός καθορίζεται με τις
εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
3. Οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που τυχόν υπέχουν οι παραπάνω, εξαγοράζονται εφάπαξ, πριν ή ταυτόχρονα με την καταβολή της πρώτης δόσης εφόσον πρόκειται για τμηματική εξαγορά ή ολοκλήρου του ποσού εφόσον
εξαγοράζουν εφάπαξ και με το χρηματικό ποσό που κάθε φορά καθορίζεται από τις ειδικές γι’ αυτές διατάξεις.

Άρθρο 2 Εξαγορά των στρατιωτικών υποχρεώσεων

1. Η καταβολή του χρηματικού ποσού της εξαγοράς του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά, τόσο για τους υπόχρεους πλήρους, όσο και για τους υπόχρεους εννεάμηνης ή εξάμηνης μειωμένης
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
2. Όσοι επιθυμούν τμηματική καταβολή του χρηματικού ποσού, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, στην οποία δηλώνουν και τον επιθυμητό αριθμό των δόσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού.
3. Τα Στρατολογικά Γραφεία, με βάση τη διάρκεια της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που υπέχουν όσοι εξαγοράζουν, προσδιορίζουν οριστικά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α. Τη διάρκεια του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι και εξαγοράζεται.
β. Το χρηματικό ποσό που αναλογεί για την εξαγορά, καθώς και τον αριθμό των δόσεων και τις προθεσμίες καταβολής τους σε περίπτωση τμηματικής καταβολής.
4. Σε περίπτωση που από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εξαγοράς, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας συμπλήρωσης του απαιτούμενου προς
απόλυση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως αυτός καθορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), μεταβληθεί η στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση του αιτούντος, αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο αριθμός των δόσεων και το συνολικό χρηματικό ποσό, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού.
5. Εφόσον έχει υπηρετηθεί μέρος του μήνα, ο ενδιαφερόμενος εξαγοράζει τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε ημέρα καταβάλλεται το χρηματικό ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του χρηματικού ποσού που προβλέπεται για κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα. Το ποσό που προκύπτει, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερών του μηνός που απομένουν για εξαγορά.
6. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, το χρηματικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται όπως παρακάτω:
α. Για τους υπόχρεους πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα τέταρτο (1/4) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο μέχρι τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προστεθούν τρία έτη.
β. Για τους υπόχρεους εννεάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα τρίτο (1/3) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο, μέχρι δύο ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προστεθούν δύο έτη.
γ. Για τους υπόχρεους εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα δεύτερο (1/2) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) σε μία δόση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου
από την απόλυση έτους.
7. Η κατά δόσεις καταβολή του ποσού εξαγοράς, ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.
8. Σε περίπτωση που από την ημερομηνία απόλυσης, τα έτη που απομένουν για τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους είναι
λιγότερα από τρία, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις ανάλογα με τον αριθμό των ημερολογιακών ετών που απομένουν ή σε μία ετήσια δόση, εφόσον συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, την 31 Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου από την απόλυση έτους. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για εξαγορά χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά το έτος που διανύουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, το απαιτούμενο για την εξαγορά ποσό καταβάλλεται εφάπαξ.
9. Η εξαγορά όσων καταβάλλουν εφάπαξ, γίνεται με βάση το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς, που εκδίδεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), η οποία εκδίδει σχετικό αποδεικτικό διπλότυπο είσπραξης, το οποίο καταθέτουν με μέριμνά τους οι ενδιαφερόμενοι στο Στρατολογικό τους Γραφείο, για τη στρατολογική τους τακτοποίηση.
10. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του ποσού:
α. Η πρώτη δόση, καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται στην παράγραφο 9 του άρθρου αυτού.
β. Για τις υπόλοιπες δόσεις, απαιτείται Απόφαση του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου και σύνταξη και αποστολή από αυτό στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (ΔΟΥ) χρηματικού καταλόγου, για βεβαίωση και είσπραξη του ποσού με μέριμνά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
11. Στην Απόφαση αναγράφονται υποχρεωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία και ο στρατιωτικός αριθμός του υπόχρεου σε καταβολή.
β. Η αιτία και η νομική βάση, σύμφωνα με την οποία γίνεται η καταβολή.
γ. Το συνολικό ποσό, οι καταβλητέες δόσεις και οι προθεσμίες καταβολής τους, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου.
δ. Ο ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται το χρηματικό ποσό.
ε. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές των αρμοδίων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
12. Όσοι επιλέγουν την τμηματική καταβολή του ποσού της εξαγοράς, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλλουν οποτεδήποτε εφάπαξ, το σύνολο των
υπολειπομένων δόσεων.
13. Εφόσον διαπιστωθεί, ότι χρηματικά ποσά που προβλέπονται από την παρούσα ή μέρος αυτών καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Άρθρο 3 Επανακαθορισμός χρηματικού ποσού εξαγοράς δόσεων. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 73 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), εκδίδεται νέα απόφαση από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, στην οποία προσδιορίζεται το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με βάση το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως αυτός καθορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), οι καταβλητέες δόσεις και οι προθεσμίες καταβολής τους, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης σε τέσσερα αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοτύπου), αποστέλλονται
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), στην οποία είχε βεβαιωθεί το αρχικό ποσό για εκτέλεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ Α΄6) και το ένα τηρείται στο αρχείο του στρατολογικού γραφείου.
3. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί από την 13.12.2005, με βάση τις διατάξεις του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος (άρθρο 6 ν.3257/29.7.2004 (ΦΕΚΑ΄143) και της Φ420/87/81428/Σ.254/6.9.2004 Κοινής Απόφασης Υπουργών Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚΒ΄1370) ), κατά το μέρος που υπερβαίνουν το καθοριζόμενο χρηματικό ποσό από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 73 και της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ΄302), επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Άρθρο 4

1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες εκδίδονται εφόσον απαιτηθεί από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από 1.1.2006.