Υπουργική Απόφαση Φ.421.4/1/280115/Σ.20/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ/2011 «Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης»

-A A +A

Άρθρο 1 Διάρκεια εναλλακτικής υπηρεσίας

Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας:
α. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
β. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
γ. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών,
αν υπηρετούσαν ενόπλως.
δ. Πέντε (5) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών.

Άρθρο 2 Τελικές διατάξεις

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής καταργείται η Φ.421.4/3/204368/Σ.970/19 Ιουν 2009 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1224/22−6−09, τ. Β΄).

Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.