Υπουργική Απόφαση Φ.421.4/4/282381/Σ.1015/15 Ιουν 2011/Αποφ. ΥΕΘΑ/2011

-A A +A

«Οριστική απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των οπλιτών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς θεραπευτική αγωγή σε Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΦΕΚ τ. Β, 1456/17-06-2011)

Άρθρο 1 Προϋποθέσεις υπαγωγής

1. Όσοι οπλίτες και πρότακτοι οπλίτες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, για τα οποία χορηγείται η αναβολή κατάταξης του άρθρου 17 του ν.3421/05 και καταταχθούν εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της αγωγής, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, νωρίτερα από την ημερομηνία συμπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, όπως παρακάτω:
α. Κατά τρεις (3) μήνες, όσοι είναι υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β. Κατά δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, όσοι είναι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) μηνών.
γ. Κατά ένα (1) μήνα, όσοι είναι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών.
2. Δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όσοι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεραπευτικής αγωγής:
α. Τιμωρηθούν για πειθαρχικό παράπτωμα που έχει σχέση με ναρκωτικές ουσίες, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
β. Τύχουν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, για νόσημα που έχει σχέση ή είναι απόρροια χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
γ. Ονομασθούν Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί.
3. Επίσης, δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όσοι έχουν μεταφερθεί στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών και δύνανται να απολυθούν οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

Άρθρο 2 Διαδικασία υπαγωγής – Προθεσμίες

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο με αίτησή τους:
α. Βεβαίωση ή πιστοποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν.3421/05, στην οποία επιπλέον αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της θεραπευτικής αγωγής και η επιτυχής παρακολούθησή της.
β. Έγγραφα στοιχεία των αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί, ούτε διώκονται για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, μετά την επιτυχή παρακολούθηση της θεραπευτικής αγωγής.
γ. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, για τους οπλίτες, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, που έχει σχέση με ναρκωτικές ουσίες.
2. Η σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται εντός των παρακάτω προθεσμιών:
α. Από τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής:
(1) Εφόσον έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη κατά περίπτωση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση: οποτεδήποτε πριν την οριστική απόλυσή τους.

(2) Εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη κατά περίπτωση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση: οποτεδήποτε πριν τη συμπλήρωσή της.
β. Από όσους βρίσκονται νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων:
(1) Εφόσον έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη κατά περίπτωση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση: οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της νόμιμης παραμονής τους εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων.
(2) Εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη κατά περίπτωση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση: οποτεδήποτε μετά την κατάταξη ή επανακατάταξή τους.
3. Οι ανυπότακτοι μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, μετά την διακοπή της ανυποταξίας τους.
4. Η υπαγωγή στις παραπάνω διατάξεις και η τυχόν ακύρωσή της, γνωστοποιούνται στη μονάδα που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, με σχετική μεταβολή από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

Άρθρο 3 Ακύρωση υπαγωγής

Η υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις ακυρώνεται στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι τελούν σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, κατόπιν σχετικού εγγράφου που αποστέλλεται άμεσα από την μονάδα του ενδιαφερόμενου προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

Άρθρο 4 Τελικές Διατάξεις

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 5 Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.