Υπουργική Απόφαση Φ.424/19/155201/Σ.1091/13-6-2008/Αποφ. ΥΦΕΘΑ/2008 «Ανακατάταξη οπλιτών και επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο.»

-A A +A

Άρθρο 1Προσόντα – Προϋποθέσεις Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης και Παράτασής τους

1. Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, βραχείας διάρκειας ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, πρέπει να συμπληρώνουν αθροιστικά, τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης, τα παρακάτω προσόντα:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

β. Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση, η συνδρομή του προσόντος αυτού ελέγχεται μόνο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ένταξη των υποψηφίων, αρχικά, στο θεσμό των ΟΒΑ.

γ. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

δ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.).

ε. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα.

στ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.

ζ. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

η. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.

θ. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.

ι. Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.

ια. Να έχουν ειδικότητα που προβλέπεται για οπλίτες, που υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας, για το ΣΞ και την ΠΑ και τις παρακάτω είκοσι μία (21) ειδικότητες για το ΠΝ: Αρμενιστής, Σηματωρός, Τηλεγραφητής, Ραδιοεντοπιστής, Μηχανικός, Διαχειριστής, Νοσοκόμος, Διαχειριστής Υλικών, Εσχαρέας, Θαλαμηπόλος, Τεχνίτης Πυροβόλων, Ηλεκτρονικός Συνεννοήσεως, Ηλεκτρονικός Αυτόματων Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Ανθυποβρυχιακών Συσκευών, Ηλεκτρονικός Ραδιοεντοπιστής, Ηλεκτρονικός Διευθύνσεως Βολής, Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτροτεχνίτης, Εφαρμοστής / ΜΕΚ, Ψυκτικός, Ιατρός, Οδοντίατρος.

ιβ. Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.
2. Οι αρχικά ανακατατασσόμενοι οπλίτες και οι αρχικά επανακατατασσόμενοι έφεδροι δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία. Τα προσόντα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α, ε, στ, ζ, η και θ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υφίστανται και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης παράτασης της ανακατάταξης ή επανακατάταξης κειμενο

Άρθρο 2Δικαιολογητικά − Προθεσμία Υποβολής

1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την παράτασή τους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν:

(1) Το χρονικό διάστημα, σε έτη, που επιθυμούν να διαρκέσει η ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους ή η παράτασή τους, καθώς και τις περιοχές, σε Μονάδες των οποίων επιθυμούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να αποτελούν δέσμευση για την τοποθέτησή τους.

(2) Ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για τις αξιόποινες πράξεις, που αναγράφονται στις παραγράφους ε και στ του άρθρου 1 της παρούσας και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Επίσης, με την ίδια αίτηση – δήλωση, εξουσιοδοτούν την Διεύθυνση Στρατολογικού του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους ίδιους.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς τους, μόνο για τους αρχικά ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους, αντίστοιχα.

2. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιπλέον απαιτείται:

α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού τους.

β. Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.

3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ως ακολούθως:

α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, κατά το τελευταίο τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β. Από τους εφέδρους, στα Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ), στα οποία υπάγονται ή σε αυτά του τόπου διαμονής τους, οποτεδήποτε μετά την οριστική απόλυσή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν, με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου να καθορίζονται κατά περίπτωση το χρονικό διάστημα ή τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των εφέδρων.

γ. Από όσους επιθυμούν παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους, υποβάλλονται στη μονάδα που υπηρετούν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την συμπλήρωση της, κατά περίπτωση, αναληφθείσας υποχρέωσης.

4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πέρα των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, να υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Στρατολογικού των Γενικών Επιτελείων, προκειμένου να απορριφθούν ως εκπρόθεσμα με απόφασή τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλλουν στον ενδιαφερόμενο.

5. Ο τύπος των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων.

Άρθρο 3Διαδικασία Ανακατάταξης – Επανακατάταξης και Παράτασής τους

1. Οι Μονάδες και τα Στρατολογικά Γραφεία ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού επισυνάψουν πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Για όσους δεν πληρούν τα προσόντα – προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσας, τους ενημερώνουν προφορικά και εφόσον επιμένουν στην κατάθεσή τους, θέτουν σχετική ένδειξη στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και υποβάλλουν, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων:

α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, καθώς και τη συνδρομή των προσόντων − προϋποθέσεων ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

β. Ζητά αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι, ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για τα εγκλήματα, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

γ. Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού, για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των εφέδρων υποψηφίων, αποστέλλοντάς τους σχετική ειδοποίηση, αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της. Αρμόδια για την εξέτασή τους είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

δ. Απορρίπτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄).

ε. Ζητά από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, να καθορίσει Μονάδα ανακατάταξης ή επανακατάταξης, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση της υποπαραγράφου 2στ του παρόντος άρθρου.

στ. Ενεργεί για την έκδοση απόφασης ΥΦΕΘΑ, με την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη, καθώς και η χρονική της διάρκεια, των υποψηφίων, που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω:

(1) Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

(2) Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρατευσίμων Οπλιτών. Σε αυτούς παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών, από την καθορισθείσα ημερομηνία επανακατάταξης, εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας από τα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου διαμονής τους, εφαρμοζομένων και στην προκειμένη περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 70 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302/13.12.2005).

ζ. Ενεργεί για την έκδοση απορριπτικής απόφασης του ΥΦΕΘΑ, για τους υποψήφιους που είναι υπεράριθμοι από τον καθοριζόμενο αριθμό ανά έτος, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

η. Αποστέλλει τις αποφάσεις των υποπαραγράφων δ, στ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού, στις Μονάδες ή στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία προκειμένου:

(1) Οι Μονάδες:

(α) Να χορηγήσουν Φύλλο Πορείας σε όσους, εκ των ανακατατασσόμενων οπλιτών τοποθετούνται σε άλλη Μονάδα.

(β) Να επιδώσουν στους αιτούντες ανακατάταξη, αντίγραφο της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού.

(2) Τα Στρατολογικά Γραφεία:

(α) Να αποστείλουν στους επανακατατασσόμενους σχετικό σημείωμα επανακατάταξης.

(β) Να αποστείλουν στους αιτούντες επανακατάταξη, αντίγραφο της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προσόντα − προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι από τον καθοριζόμενο σε ετήσια βάση, για κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, ανώτατο αριθμό ανακατατασσομένων και επανακατατασσομένων, σύμφωνα με την κοινή απόφαση που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 παράγραφος 4 του ν. 1911/1990, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α. Την Εκπαιδευτική Σειρά των Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) με την οποία εκπλήρωσαν ή εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση.

β. Το έτος γέννησής τους.

γ. Την ειδικότητά τους.

4. Κατά την επιλογή προτιμώνται κατά σειρά προτεραιότητας, όσοι ανήκουν σε νεότερη ΕΣΣΟ, μεταξύ δε οπλιτών της ίδιας ΕΣΣΟ προτιμώνται οι μικρότεροι σε ηλικία. Αν συμπίπτουν και οι ΕΣΣΟ και το έτος γέννησης, προτιμώνται αυτοί, που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του οικείου Γενικού Επιτελείου, θεωρείται περισσότερο κρίσιμη και αναγκαία.

5. Οι ενέργειες και η διαδικασία της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων α, β, δ, ε, στ, ζ και η (1) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης παράτασης της αναληφθείσας υποχρέωσης των ανακατατασσομένων και των επανακατατασσομένων.

Άρθρο 4 Υπηρεσιακή κατάσταση

1. Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης:

α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με το βαθμό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

β. Είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη ή εφεδρική ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των ομοιοβάθμων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ή εθελοντών οπλιτών.

γ. Διέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές, που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

δ. Δικαιούνται τις παρακάτω άδειες απουσίας:

(1) Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή συνολικά. Ειδικά η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επανακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού.

(2) Μικρής διάρκειας, μέχρι δέκα (10) ημέρες για κάθε έτος ανακατάταξης η επανακατάταξης, εφόσον η ανακατάταξη ή η επανακατάταξη έγινε πριν από την 1η Ιουλίου και η απόλυση γίνεται μετά την 30η Ιουνίου. Η άδεια αυτή χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσσάρων (4) ημερών.

(3) Αναρρωτική μέχρι τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

2. Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης για θέματα πειθαρχίας, υγειονομικής εξέτασης, ένταξης σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας ή χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για λόγους υγείας, τήρησης και διακίνησης των ατομικών εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

3. Με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου, είναι δυνατόν να μετατίθενται σε άλλη Μονάδα, μετά την αρχική τους τοποθέτηση.

4. Θέματα που αφορούν στη στολή, στα διακριτικά, στη διαμονή και στη διοικητική μέριμνα, στην εκπαίδευση, στα καθήκοντα των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης, στην απονομή και άλλων ειδικοτήτων ή στην αλλαγή ειδικότητας, καθώς και στη χορήγηση σε αυτούς ειδών ιματισμού και υπόδησης, ρυθμίζονται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των οικείων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τα θέματα που αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση και παράδοση, κατά την απόλυση του στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης, εφαρμόζονται οι διαταγές που διέπουν και το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 5 Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

Υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας όσων υπηρετούν ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, εκτός από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων:

α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των είκοσι (20) ημερών για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

β. Άδειας απουσίας, επιπλέον της καθοριζόμενης με τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 4 της παρούσας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

γ. Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί στρατολογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

Άρθρο 6 Απόλυση

Η απόλυση γίνεται από τις Μονάδες που υπηρετούν οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, όπως παρακάτω:

α. Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήματος της αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής ή την υποβολή αίτησης διακοπής, στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων β και γ της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990.

β. Με βάση απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, στην περίπτωση της υποπαραγράφου α της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990.

γ. Με βάση απόφαση του οικείου Γενικού Επιτελείου, στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων δ, ε, στ και ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990.

Άρθρο 7 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αριθμ. 424.1/19/115703/Σ.5455/10.9.991 απόφ. ΥΦΕΘΑ «Ανακατάταξη οπλιτών για βραχεία περίοδο» (ΦΕΚ Β΄ 52/17.10.1991), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.420/159/12268/Σ.489/ 25.8.2000 απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1119/8.9.2000), Φ.415/2/151299/Σ.274/15.2.2005 απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 245/24.2.2005), Φ.415/6/157064/Σ.1271/9.8.2007 απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1484/16.8.2007).

Άρθρο 8 Τελικές διατάξεις

1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.