Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/17/281810/Σ.394/4-3-11 ΚΥΑ Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών/2011 «Καθορισμός χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται σε ανυπότακτους και λιποτάκτες»

-A A +A

Άρθρο 1 Καθορισμός του ύψους του χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται στους ανυπότακτους, λιποτάκτες και έφεδρους

Το χρηματικό πρόστιμο, που επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 51 και της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302) σε ανυπότακτους και λιποτάκτες αντίστοιχα, καθορίζεται ως εξής:
α. Στους ανυπότακτους σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.
β. Στους έφεδρους ανυπότακτους σε χίλια (1.000) ευρώ.
γ. Στους λιποτάκτες σε χίλια (1.000) ευρώ για κάθε μήνα λιποταξίας και μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Εφόσον η λιποταξία διήρκησε λιγότερο από μήνα, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το χρηματικό ποσό, το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση του χρηματικού ποσού, που προβλέπεται για κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα (30). Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερών λιποταξίας.

Άρθρο 2 Βεβαίωση και είσπραξη του χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται στους ανυπότακτους, λιποτάκτες

1. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδονται στον ΚΑΕ 3739.
2. Η επιβολή του χρηματικού προστίμου επέρχεται στους ανυπότακτους και στους λιποτάκτες, την επόμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή την ημερομηνία διακοπής της λιποταξίας τους, αντίστοιχα.
3. Το χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Διευθυντή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου. Παράλληλα, συντάσσεται και αποστέλλεται, μαζί με την απόφαση, χρηματικός κατάλογος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), προκειμένου να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί από αυτήν το ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στον ανυπότακτο ή στο λιποτάκτη και αντίγραφο αυτής καθώς και του χρηματικού καταλόγου τηρείται στο αρχείο του Στρατολογικού Γραφείου.
4. Αρμόδια ΔΟΥ για τη βεβαίωση και είσπραξη είναι αυτή της φορολογίας του υπόχρεου και σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας δεν είναι γνωστή, η ΔΟΥ της έδρας του Στρατολογικού Γραφείου.
5. Στην απόφαση αναγράφονται υποχρεωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής στο Μητρώο αρρένων, αύξων αριθμός εγγραφής στο Μητρώο αρρένων και ακριβής ημερομηνία γέννησης) και ο στρατιωτικός αριθμός του υπόχρεου σε καταβολή.
β. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
γ. Η αιτία και η νομική βάση, σύμφωνα με την οποία γίνεται η καταβολή.
δ. Το χρηματικό ποσό του προστίμου.
ε. Ο ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται το χρηματικό ποσό.
στ. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές των αρμόδιων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
6. Για τους ανυπότακτους, που δεν έχουν καταβάλει το χρηματικό πρόστιμο, τακτοποιούνται όμως για την ανυποταξία τους με οποιοδήποτε τρόπο, το Στρατολογικό Γραφείο, που εξέδωσε την ανωτέρω απόφαση, εκδίδει ακυρωτική απόφαση για μη καταβολή του χρηματικού προστίμου, αντίγραφο της οποίας τηρείται στο αρχείο
του Στρατολογικού Γραφείου. Στην ακυρωτική απόφαση θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής στο Μητρώο αρρένων, αύξων αριθμός εγγραφής στο Μητρώο αρρένων και ακριβής ημερομηνία γέννησης) και ο στρατιωτικός αριθμός.
β. Η απόφαση του Στρατολογικού Γραφείου επιβολής του χρηματικού προστίμου, η οποία ακυρώνεται.
γ. Η αιτία και η νομική βάση, σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται το χρηματικό πρόστιμο.
δ. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές των αρμόδιων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.

Άρθρο 3 Διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων

1. Εφόσον διαπιστωθεί, ότι χρηματικά ποσά, που προβλέπονται από το άρθρο 1 της απόφασης αυτής, καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
2. Η επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, επέρχεται με απόφαση του Διευθυντή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
3. Στην απόφαση θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής στο Μητρώο αρρένων, αύξων αριθμός εγγραφής στο Μητρώο αρρένων και ακριβής ημερομηνία γέννησης) και ο στρατιωτικός αριθμός.
β. Η απόφαση του Στρατολογικού Γραφείου επιβολής του χρηματικού προστίμου, η οποία ακυρώνεται.
γ. Το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως.
δ. Η αιτία και η νομική βάση, από την οποία προκύπτει ότι το χρηματικό πρόστιμο καταβλήθηκε αχρεωστήτως.
ε. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές των αρμόδιων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
στ. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
4. Στη συνέχεια συντάσσεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) σε τέσσερα (4) αντίτυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6). Η απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μαζί με τα τρία (3) εκ των τεσσάρων (4) αντιτύπων ΑΦΕΚ, αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία είχε βεβαιωθεί το χρηματικό πρόστιμο για εκτέλεση.
5. Αντίγραφο της απόφασης καθώς και το ένα (1) Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης τηρούνται στο αρχείο του Στρατολογικού Γραφείου.

Άρθρο 4 Τελικές διατάξεις

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.