Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/3/150002/2-1-2006/ΚΥΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/2006«Ρύθμιση θεμάτων κατάταξης στρατευσίμων και εφέδρων και αναζήτησης μη καταταγέντων.»

-A A +A

Άρθρο 1 Κατάταξη στρατευσίμων και ανυποτάκτων

1. Η κατάταξη των στρατευσίμων και των ανυποτάκτων γίνεται με την αποστολή σ’ αυτούς Σημειωμάτων Κατάταξης από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία.
Τα Στρατολογικά Γραφεία αποστέλλουν έγκαιρα τα Σημειώματα Κατάταξης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των καλουμένων, για την παραπέρα επίδοσή τους σ’ αυτούς. Η επίδοση των Σημειωμάτων Κατάταξης γίνεται είτε αυτοπρόσωπα στον ίδιο τον υπόχρεο για κατάταξη, είτε σε κάποιον από εκείνους που, έστω και προσωρινά, διαμένουν μαζί του. Αν το πρόσωπο, στο οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση, απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη, η επίδοση γίνεται στη σύζυγο ή σ’ έναν από τους γονείς ή αδελφούς ή άλλους συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. Από όλα τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιρούνται όσοι κατά την ανεξέλεγκτη αντίληψη αυτού που κάνει την επίδοση είναι μικρότεροι από δεκαεπτά (17) ετών ή ψυχικά ασθενείς ή προφανώς μεθυσμένοι. Εφόσον επίκειται άμεση κατάταξη είναι δυνατή η επίδοση των Σημειωμάτων Κατάταξης από τα Στρατολογικά Γραφεία ή η αποστολή τους με τηλεομοιοτυπικό τρόπο στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για παραπέρα επίδοσή τους. Με τον ίδιο τρόπο επιδίδονται Σημειώματα Επανακατάταξης, όσων απολύονται πρόωρα από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν παραγγελίας των Μονάδων που καλούνται αυτοί να επανακαταταγούν.

2. Αυτός που ενεργεί την επίδοση συντάσσει αποδεικτικό επίδοσης των Σημειωμάτων Κατάταξης στον τόπο όπου αυτή γίνεται, στο οποίο υπογράφει και σημειώνει το βαθμό, το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία επίδοσης– παραλαβής και το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη ο οποίος και υπογράφει για την παραλαβή του. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν είναι ο καλούμενος σημειώνεται και ο βαθμός συγγένειάς του με αυτόν ή η ιδιότητά του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Το αποδεικτικό αποστέλλεται αμέσως στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

Άρθρο 2 Κατάταξη εφέδρων

Οι έφεδροι κατατάσσονται με έγγραφες προσκλήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΕΘΑ, τις οποίες επιδίδουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε στους καλούμενους, είτε στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, πρόσωπα. Κατά την επίδοση συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης των εγγράφων προσκλήσεων, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας και αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΘΑ που απέστειλε τις προσκλήσεις. Εάν στις έγγραφες προσκλήσεις προβλέπεται ειδικός αποσπώμενος χώρος για την πράξη επίδοσής τους, συμπληρώνονται τα στοιχεία επίδοσης στον χώρο αυτό κι επιστρέφονται στην υπηρεσία που τις εξέδωσε χωρίς ν’ απαιτείται η σύνταξη ξεχωριστού αποδεικτικού.

Άρθρο 3 Αναζήτηση μη καταταγέντων στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων

Για τους στρατεύσιμους, εφέδρους και ανυπότακτους που καλούνται για κατάταξη και δεν παρουσιάζονται στις Μονάδες Κατάταξης, τα Στρατολογικά Γραφεία αποστέλλουν επείγοντα έγγραφα αναζήτησής τους στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξακριβώσουν τους λόγους της μη κατάταξής τους. Σε περίπτωση που από τις απαντήσεις των αστυνομικών υπηρεσιών δεν προκύψουν στοιχεία για τους αναζητούμενους ή αυτά που θα προκύψουν δεν είναι επαρκή για τον εντοπισμό τους, τα Στρατολογικά Γραφεία θα απευθύνονται και σε άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την άντληση περισσοτέρων και ακριβέστερων στοιχείων. Η όλη διαδικασία της αναζήτησης των προσώπων της κατηγορίας αυτής δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία υποχρέωσής τους για κατάταξη. Καθ’ όλο το ως άνω χρονικό διάστημα τα Στρατολογικά Γραφεία θα διενεργούν αλληλογραφίες και υπομνήσεις στις αρχές με τις οποίες θ’ αλληλογραφούν για τον εντοπισμό των μη καταταγέντων. Μετά την παρέλευση του 6μήνου τα Στρατολογικά Γραφεία θα κηρύσσουν ανυπότακτους τους μη καταταγέντες στρατευσίμους και εφέδρους που δεν εντοπίστηκαν και θα ενημερώνουν τις αρμόδιες στρατιωτικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Άρθρο 4 Τελικές διατάξεις

1. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνει τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. για την καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα των υπηρεσιών της, αρχικά με την εφαρμογή σε ισχύ της παρούσας καθώς και κάθε φορά που επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία αυτά. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο θα είναι στη διάθεση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του ΥΕΘΑ, δηλαδή των Γενικών Επιτελείων, των Στρατολογικών Γραφείων και των Επιστρατευουσών Αρχών και των τριών Κλάδων.
2. Στις περιπτώσεις άρνησης παραλαβής των Σημειωμάτων Κατάταξης, επανακατάταξης και των οποιοδήποτε προσκλήσεων για κατάταξη, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υποβάλλεται στην αρμόδια αποστέλλουσα για επίδοση Αρχή.
3. Διοικητικές κι ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.