Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/46/206923/Σ.1575/07 Οκτ 2010/ Απόφ. ΥΕΘΑ/2010«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αυτεπάγγελτη παραπομπή για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των απαλλαγέντων από τη στράτευση»

-A A +A

Άρθρο 1

1. Απαλλαγέντες από την υποχρέωση στράτευσης,επειδή κρίθηκαν από αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, είναι δυνατόν να παραπέμπονται αυτεπάγγελτα για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας για στράτευση εκτάκτως,οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας τους.
2. Οι παραπάνω παραπέμπονται για επανεξέταση στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους διαμένοντες στο Νομό Αττικής, οι οποίοι παραπέμπονται στην υγειονομική επιτροπή των κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο έχουν κατανεμηθεί.
3. Η αυτεπάγγελτη παραπομπή τους γίνεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, κατόπιν διαταγής της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι παραπεμπόμενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για επανεξέταση εντός διμήνου από την ημερομηνία παραπομπής τους.
4. Οι υγειονομικές επιτροπές, μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των παρουσιαζόμενων σ’ αυτές, υποχρεούνται να εκδίδουν άμεσα γνωματεύσεις για τους επανεξεταζόμενους, οι οποίες πρέπει να περιέρχονται στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία εξέτασής τους. Στις γνωματεύσεις ακαταλληλότητας οι ως άνω επιτροπές αναγράφουν υποχρεωτικά αν υπάρχει πιθανότητα ή όχι βελτίωσης ή ίασης της πάθησης.
5. Οι αυτεπάγγελτα παραπεμπόμενοι για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, εφόσον:
α. Μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίαση στις υγειονομικές επιτροπές και δεν παρουσιάζονται εντός της ταχθείσης προθεσμίας, λογίζονται αυτοδίκαια ικανοί κατηγορίας πρώτης (1/1) από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παρουσίασης για επανεξέταση. Από την ίδια ημερομηνία υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις.
β. Δεν μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίαση στις υγειονομικές επιτροπές, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3421/05 (ΦΕΚ 302/13−12−2005, τ.Α΄).
γ. Κριθούν εκ νέου ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5),απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
δ. Κριθούν ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας, υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.
ε. Τύχουν αναβολής κατάταξης λόγω υγείας, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μετά τη λήξη της αναβολής.
6. Τα στρατολογικά γραφεία:
α. Με τη λήψη των γνωματεύσεων επισυνάπτουν σ’ αυτές τους επιστολικούς φακέλους, στους οποίους περιέχονται. Αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία που αναγράφονται στις γνωματεύσεις με τις στρατολογικές μερίδες και ελέγχουν, ειδικά για τους επανακριθέντες ως ακατάλληλους για στράτευση (1/5), αν στη γνωμάτευση συμπεριλαμβάνεται η ένδειξη για την ύπαρξη πιθανότητας ή όχι βελτίωσης ή ίασης της πάθησης τους. Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται, η γνωμάτευση επιστρέφεται στην αρμόδια επιτροπή για συμπλήρωση.
β. Καταχωρίζουν τις μεταβολές παραπομπής στις υγειονομικές επιτροπές και τις σχετικές γνωματεύσεις.
7. Οι αλληλογραφίες παραπομπής στις υγειονομικές επιτροπές, οι γνωματεύσεις που αυτές εκδίδουν και η επιστροφή των δικαιολογητικών παραπομπής, όσων δεν παρουσιάζονται στις επιτροπές, διακινούνται αποκλειστικά με υπηρεσιακό τρόπο.
8. Αν διαπιστωθεί ότι οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων εκδόθηκαν παρά το νόμο, τα στρατολογικά γραφεία τις επιστρέφουν στα όργανα που τις εξέδωσαν για να τις ανακαλέσουν, σύμφωνα με όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Για τα άτομα που αφορούν οι γνωματεύσεις που ανακλήθηκαν γίνονται αυτεπάγγελτα οι απαραίτητες ενέργειες τακτοποίησής τους.

Άρθρο 2

1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, εφόσον απαιτηθούν, εκδίδονται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.