Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/53/158328/Σ.1962/22-12-2005/ΚΥΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/2005«Ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων.»

-A A +A

Άρθρο 1 Στοιχεία που αναγράφονται στα Δελτία Απογραφής (ΔΑ)

1. Τα δελτία απογραφής που υποχρεούνται να συμπληρώνουν οι στρατεύσιμοι περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

α. Στρατολογικά στοιχεία, αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο που τους παρακολουθεί και Στρατιωτικός Αριθμός τους.

β. Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και έτος γέννησης, και αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου.

γ. Μητρώα αρρένων δήμου ή κοινότητας στα οποία είναι εγγεγραμμένος ο στρατεύσιμος.

δ. Πλήρη διεύθυνση διαμονής.

ε. Γραμματικές γνώσεις, τυχόν ειδικές γνώσεις και ικανότητες (ναυταθλητισμός, κολύμβηση, πολεμικές τέχνες, αθλητικές επιδόσεις κ.λπ.), ξένες γλώσσες και βαθμό γνώσης τους, θρήσκευμα, επάγγελμα του γονέα τους, επάγγελμα που τυχόν ασκούν οι ίδιοι και χρονικό διάστημα άσκησής του. Υπόψη ότι η δήλωση του θρησκεύματος είναι προαιρετική.

στ. Κατάσταση υγείας και στοιχεία σωματικής διάπλασης και ομάδα αίματος.

ζ. Αν υπάρχουν προϋποθέσεις μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

η. Προτίμηση Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων και επιθυμία εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης στις Ειδικές Δυνάμεις Στρατού Ξηράς και

Πολεμικού Ναυτικού.

2. Το έντυπο του δελτίου απογραφής, με οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, διαμορφώνεται από τη ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ.

Άρθρο 2 Τρόπος συμπλήρωσης των ΔΑ και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται από τους στρατεύσιμους

1. Οι στρατεύσιμοι προσέρχονται για τη συμπλήρωση

του εντύπου του δελτίου απογραφής στα Στρατολογικά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η συμπλήρωσή του γίνεται από τους ίδιους χειρογραφικά ή από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικά και χειρογραφικά, με σαφήνεια και ακρίβεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σ’ αυτό. Με το δελτίο απογραφής υποβάλλονται από τους στρατευσίμους και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία ή εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων, πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, περί εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων που φέρει φωτογραφία τους.

β. Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, όσοι έχουν προβλήματα υγείας.

2. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώα αρρένων (αδήλωτοι) υπόχρεοι προς κατάθεση δελτίου απογραφής, προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, να υποβάλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων.

Άρθρο 3 Προθεσμίες και υπηρεσίες κατάθεσης των ΔΑ

1. Το έντυπο του δελτίου απογραφής συμπληρώνεται ή υποβάλλεται συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία, στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο ή στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής των στρατευσίμων ή στο ΚΕΠ του ΟΤΑ διαμονής τους, από τηνn 1η Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους κατά το οποίο αυτοί διανύουν το δέκατο ένατο έτος
της ηλικίας τους.

2. Ειδικά οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού καταθέτουν δελτίο απογραφής έως την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες

Δυνάμεις λόγω λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής τους έξω απ’ αυτές. Αυτοί μπορούν να καταθέσουν ΔΑ και μέσω των αρμόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, δηλώνοντας ταυτόχρονα τη διεύθυνση διαμονής τους στην Ελλάδα, εφόσον διαθέτουν, ή τη διεύθυνση διαμονής συγγενικού τους προσώπου. Υπόδειγμα Δελτίου Απογραφής μπορεί να εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα της ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr) και να αποστέλλεται συμπληρωμένο στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

3. Οι υπηρεσίες κατάθεσης των ΔΑ, χορηγούν σχετικό αποδεικτικό στους στρατεύσιμους που καταθέτουν δελτίο απογραφής.

4. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στρατευσίμων για την κατάθεση ΔΑ καθορίζονται τα εξής:

α. Τα Στρατολογικά Γραφεία:

(1) Καταρτίζουν αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα κατάθεσης των ΔΑ. Το πρόγραμμα αυτό συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και κοινοποιείται άμεσα στα ΚΕΠ, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στους Δήμους, Κοινότητες, τα λύκεια και σχολές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών που εδρεύουν αυτά, για την κατά την κρίση τους ευρεία δημοσιοποίησή του. Τα Στρατολογικά Γραφεία πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενημερώνουν και τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

(2) Διαμορφώνουν κατάλληλη αίθουσα για την υποδοχή των στρατευσίμων, είτε στο χώρο τους, είτε σε γειτονικές μονάδες.

(3) Ελέγχουν εγκαίρως και αναφέρουν στις προϊστάμενες Διοικήσεις Στρατολογίας την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού τους εξοπλισμού και τη σύνδεσή τους με το διαδίκτυο.

(4) Ενημερώνουν τους στρατευσίμους για τη διαδικασία επιλογής, στράτευσης, χορήγησης αναβολής σπουδών και κατάταξης, τονίζοντάς τους ιδιαίτερα τις

στρατιωτικές υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες για τυχόν παραλείψεις τους.

β. Οι Διοικήσεις Στρατολογίας:

(1) Εκδίδουν οδηγίες προς τα Στρατολογικά Γραφεία που υπάγονται σ’αυτές για την υλοποίηση των προαναφερομένων.

(2) Μεριμνούν για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου υποδοχής των στρατευσίμων, τη διάθεση των οργάνων της τάξης και τον ευπρεπισμό των Στρατολογικών Γραφείων.

γ. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ελέγχουν εγκαίρως τη σύνδεσή τους και την ομαλή μεταφορά των δεδομένων στη βάση δεδομένων της ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ και
αναρτούν στους πίνακες ανακοινώσεών τους το πρόγραμμα κατάθεσης των ΔΑ.

δ. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους γραμμένους στα μητρώα αρρένων τους που οφείλουν να καταθέσουν ΔΑ, ανεξάρτητα με το αν αυτοί διαμένουν ή όχι στην περιφέρειά τους.

Άρθρο 4 Διαδικασία τήρησης, διακίνησης και χειρογραφικής ή μηχανογραφικής επεξεργασίας των ΔΑ

1. Τα Στρατολογικά Γραφεία μόλις περιέρχονται ή κατατίθενται σ’ αυτά τα Δελτία Απογραφής:

α. Καταχωρίζουν στη στρατολογική μερίδα των στρατευσίμων την εξής ένδειξη: «Ημερομηνία (η της κατάθεσης): Κατέθεσε Δελτίο Απογραφής». Συμπληρώνουν
με μελάνι την ημερομηνία γέννησης και με μολύβι τις ενδείξεις θρήσκευμα, εφόσον έχει δηλωθεί, επάγγελμα, γραμματικές και τεχνικές γνώσεις, αριθμό ΑΔΤ ή
διαβατηρίου, ανάστημα, ξένες γλώσσες και διαμονή. Οι ενδείξεις θρήσκευμα, γραμματικές και τεχνικές γνώσεις και ανάστημα οριστικοποιούνται με μελάνι μετά την κατάταξη, όταν περιέρχονται στα ΣΓ οι καταστάσεις των καταταγέντων.

β. Υποβάλλουν απευθείας στη ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ ανά δεκαήμερο τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ταn κατατεθέντα ΔΑ των απογραφομένων στρατευσίμων,

μαζί με τα ΔΑ αυτών που δεν παρακολουθούνται στρατολογικώς απ’ αυτά, επισυνάπτοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά που τυχόν κατατέθηκαν από τους στρατευσίμους, εκτός από τα φωτοαντίγραφα των δελτίων ταυτότητας τα οποία καταστρέφονται μετά την πλήρη και ορθή συμπλήρωση του ΔΑ.

γ. Υποβάλλουν επίσης απευθείας στην ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ ανά δεκαήμερο, όσα ΔΑ κατατίθενται από 1η Μαρτίου μέχρι την ημερομηνία κατανομής στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα ΔΑ που κατατίθενται μετά την ονομαστική κατανομή στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, υποβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα στη Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Κλάδου.

2. Τα ΚΕΠ μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των στρατευσίμων, εκτυπώνουν τα ΔΑ και τα αποστέλλουν εντός δεκαημέρου συγκεντρωτικά μαζί
με τα τυχόν συνυποβληθέντα από τους στρατευσίμους έγγραφα, απευθείας στη ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ.

3. Το Μηχανογραφικό Αρχείο της κλάσεως που απογράφεται, το οποίο δημιουργείται και τηρείται από τη ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ ενημερώνεται αυτόματα με τη
διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και κατάθεσης των Δελτίων Απογραφής στα Στρατολογικά Γραφεία και ΚΕΠ. Τα Δελτία Απογραφής με τις
ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις που υποβάλλονται από τα Στρατολογικά Γραφεία και ΚΕΠ στη ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ, παραβάλλονται με το μηχανογραφικό
αρχείο για την πληρότητα αυτού και επακολουθεί στη συνέχεια αριθμητική και ονομαστική κατανομή των στρατευσίμων στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες. Μετά την ονομαστική κατανομή στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, τα Δελτία Απογραφής καταστρέφονται από τη ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ.

Άρθρο 5 Τρόπος αναζήτησης όσων δεν κατέθεσαν ΔΑ

1. Η ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων πληρότητας του μηχανογραφικού αρχείου της κλάσεως συντάσσει και αποστέλλει στα Στρατολογικά Γραφεία πίνακες των καταθεσάντων Δελτία Απογραφής με τα στοιχεία απογραφής των για την ενημέρωση των Στρατολογικών Μητρώων καθώς και πίνακες μη

καταθεσάντων Δελτία Απογραφής για την αναζήτησή τους.

2. Τα Στρατολογικά Γραφεία μετά την παραβολή των πινάκων των μη καταθεσάντων Δελτία Απογραφής με τα Στρατολογικά Μητρώα, συντάσσουν μέχρι το τέλος Μαΐου τους πίνακες αναζητουμένων και εξακριβώνουν με έγγραφα προς τις Δημοτικές, Κοινοτικές και Αστυνομικές Αρχές τους λόγους για τους οποίους ο κάθε στρατεύσιμος δεν υπέβαλε ΔΑ.

3. Οι στρατεύσιμοι που υποβάλλουν ΔΑ από την 1η Μαρτίου του έτους που διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας αρχικής κατάταξης της κλάσης τους, θεωρούνται ότι το υπέβαλαν εκπρόθεσμα. Μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν ΔΑ είτε το καταθέσουν είτε όχι.

4. Όσοι αρνούνται να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία στο ΔΑ θεωρούνται ότι δεν το υπέβαλαν.

Άρθρο 6 Τελικές διατάξεις

1. Διοικητικές, ερμηνευτικές και διαδικαστικής φύσεως οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.