38. Ποια είδη αδειών προβλέπονται κατά το διάστημα που υπηρετώ τη θητεία μου;

-A A +A

Κατά τη διάρκεια της θητείας, χορηγούνται, κατά περίπτωση, οι παρακάτω άδειες απουσίας:

α. Κανονική

β. Τιμητική

γ. Αναρρωτική

δ. Αγροτική ή Φοιτητική ή για αντιμετώπιση θεομηνίας

ε. Προσωπική

στ. Επικίνδυνης εργασίας

ζ. Γονική

η. Ειδική, μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

θ. Ειδική, εθελοντών σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελλάδα.