41. Διατελούσα σε ανυποταξία κατά τις 03 Μαΐου 2019. Πως γίνεται να υπαχθώ στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4609/2019;

-A A +A

Η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4609/2019 γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 21 του νόμου αυτού. Συγκεκριμένα:

 α. Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, δηλαδή την 03 Μαΐου 2019, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις, για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

β. Στην ίδια διάταξη υπάγονται και όσοι από τους παραπάνω ανυπότακτους θα απαλλαγούν από τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή θα λάβουν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

γ. Επίσης, όσοι από τους παραπάνω ανυπότακτους θα υποβάλλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις κείμενες διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 και παρουσιαστούν εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, ως εκ της ανωτέρω υπαγωγής τους.

Από την ημερομηνία υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας, παραγράφονται και αίρονται οι ποινικές συνέπειες και διαγράφονται οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα (6.000 ευρώ), που τους έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στο σύνολό τους, σε περίπτωση δε που μέρος αυτών έχει αποπληρωθεί διαγράφεται μόνο το υπολειπόμενο ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά τόπους ΣΥ.