NOMOΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4407 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

-A A +A

Άρθρο 1 Ίδρυση – Αποστολή

Ιδρύεται Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μόνιμους υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 2 Εκπαίδευση

1. Στους σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α. παρέχεται ακαδημαϊκή, στρατιωτική και πρακτική εκπαίδευση.
2. Στη Σ.Μ.Υ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, που περιλαμβάνουν τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:
α) Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.
β) Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.
γ) Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.
3. Με το Προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 46 καθορίζεται η διατήρηση στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Σ.Μ.Υ.Α. των εμβλημάτων, των θυρεών και των ονομασιών των συγχωνευόμενων σχολών Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Υ.Δ. και Σ.Ι.Ρ. για λόγους ιστορικής συνέχειας.

Άρθρο 3 Υπαγωγή - Έδρα - Διάρκεια εκπαίδευσης

1. Η Σ.Μ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών, ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές της Σχολής εισέρχονται σε αυτήν κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εισαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 1911/1990 (Α´ 166).
2. Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της Δεκέλειας. Mε απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, η εκπαίδευση μίας από τις κατευθύνσεις ή μέρος της εκπαίδευσης ορισμένων από τις ειδικότητες
μπορεί να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης μονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της ΠΑ.
3. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν ευδοκίμως ονομάζονται μόνιμοι Σμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης - ειδικότητας.

Άρθρο 4 Ειδικές διατάξεις

1. Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α. εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οπότε παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών, τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών και τη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.
2. Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών της Σ.Μ.Υ.Α. είναι σπουδαστές στις λοιπές Σχολές της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε αυτές. Όταν εκλείψει το σύνολο των σπουδαστών αυτών ανά Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, διαλύει την εν λόγω Σχολή. Με όμοια απόφαση που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια οργανωτικού χαρακτήρα για την υλοποίηση της διάλυσης.

Άρθρο 5 Σύσταση Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

1. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) μπορεί να συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο προγραμματικών με την προϋπόθεση ότι η υλοποίησή τους συμβάλλει μεταξύ άλλων στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή.
2. Για το σκοπό αυτό συνιστάται υπηρεσία στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), με τον τίτλο «Μονάδα Μελετών και Κατασκευών» (ΜΟ.Μ.ΚΑ.), η οποία αποτελεί το φορέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο των ως άνω συμβάσεων.
3. Στο πλαίσιο κάθε προγραμματικής σύμβασης που συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ. ρυθμίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και των συμπραττουσών υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους,η διάρκεια της σύμπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων της σύμβασης, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της ΜΟ.Μ.ΚΑ., οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης του αναλαμβανόμενου έργου ή της μελέτης από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 6 Διάθεση προσωπικού και μέσων

1. Η σύμπραξη του ΥΠ.ΕΘ.Α. πραγματοποιείται με τη διάθεση μόνιμου προσωπικού και μέσων από τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται, διατίθενται
προς τη ΜΟ.Μ.ΚΑ. για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης ή της κατασκευής του έργου που αναλαμβάνεται.
2. Στη ΜΟ.Μ.ΚΑ. είναι δυνατόν να παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού από άλλους δημόσιους φορείς, οι όροι της οποίας συμφωνούνται ελευθέρως μεταξύ των μερών.

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες

Η ΜΟ.Μ.ΚΑ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εξετάζει αιτήματα φορέων για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα διάθεσης από τα Γενικά Επιτελεία του προσωπικού και των μέσων που απαιτούνται για την
ανάληψη της υπόψη μελέτης ή του έργου, τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους για την ολοκλήρωσή τους και το γενικότερο επιχειρησιακό όφελος που προκύπτει από την υλοποίησή τους,
β) εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την έγκριση ή όχι της σύμπραξης του ΥΠ.ΕΘ.Α. στην υλοποίηση ορισμένης μελέτης ή έργου,
γ) συνομολογεί με τον αντισυμβαλλόμενο φορέα τους όρους των σχετικών προγραμματικών συμβάσεων και προωθεί αυτές στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για υπογραφή,
δ) αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων και μεριμνά για την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με τους όρους της προγραμματικής σύμβασης ή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8,
ε) μεριμνά για τον ποιοτικό έλεγχο της μελέτης ή του έργου και την παράδοσή του στον αντισυμβαλλόμενο φορέα.

Άρθρο 8 Φυσικές καταστροφές και εξαιρετικές περιστάσεις εθνικής ανάγκης

1. Για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, είναι δυνατή η συμπερίληψη της ΜΟ.Μ.ΚΑ. στα σχέδια πολιτικής προστασίας κατόπιν έγκρισης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
2. Η ΜΟ.Μ.ΚΑ. μπορεί να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων σε περιπτώσεις επείγουσας εθνικής ανάγκης μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.).
Οι ουσιώδεις όροι εκπλήρωσης των ανωτέρω ρυθμίζονται με την ως άνω απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.

Άρθρο 9 Σύσταση – Υπαγωγή

Στο ΥΠ.ΕΘ.Α. συνιστάται υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), η οποία λειτουργεί ως οργανωτική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 10 Αποστολή

Αποστολή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. είναι η αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών τους, καθώς και η αξιοποίηση των ακινήτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), προς όφελος των μετόχων των Μετοχικών Ταμείων.

Άρθρο 11 Τρόπος και διαδικασία αξιοποίησης

1. Τα Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α. υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καταστάσεις με την πλήρη ταυτότητα των ακινήτων ιδιοκτησίας τους που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, προς αξιοποίηση. Τα Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου για όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους.Οι καταστάσεις αυτές επικαιροποιούνται και αποστέλλονται αμελλητί στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. με ευθύνη των Ταμείων.
2. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. επιλέγει τα ακίνητα, των οποίων η αξιοποίηση θα διενεργείται αποκλειστικά με εκμίσθωση κατόπιν χρηματικής ή άλλης αντιπαροχής αποτιμητής σε χρήμα. Οι συμβάσεις που συνάπτονται περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ρήτρα αναπροσαρμογής του ύψους της αντιπαροχής ανά πενταετία, τουλάχιστον στο ύψος του δείκτη τιμών καταναλωτή.
3. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ενημερώνει τα Ταμεία για τα ακίνητα τα οποία επιλέγει προς αξιοποίηση.
4. Το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.), με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού και το σχέδιο της σύμβασης ως παράρτημά της, τα οποία αποτελούν προϊόντα συνεργασίας της με το οικείο Ταμείο, εγκρίνει την επιλογή κάθε ακινήτου για αξιοποίηση με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο της αξιοποίησης, τη χρήση του ακινήτου, την τιμή εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγματος, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή, σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, κατώτερη του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική αρχή και παρέχει την έγκριση έναρξης της διαδικασίας της επόμενης παραγράφου. «Στη συνεδρία του Σ.ΑΜ. μετέχει για την παροχή γνώμης ο Διευθυντής του οικείου Ταμείου εφόσον τα αξιοποιούμενα ακίνητα ανήκουν στο Τ.ΕΘ.Α., το Τ.Ε.Σ., και το Τ.Α.Α. και Πρόεδρος του οικείου Ταμείου εφόσον τα αξιοποιούμενα ακίνητα ανήκουν στο Μ.Τ.Σ. το Μ.Τ.Ν. και το Μ.Τ.Α..»
5. Η αξιοποίηση των ακινήτων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, γίνεται με ηλεκτρονικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Στη διαγωνιστική διαδικασία, η προκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
α) τα πλήρη στοιχεία του ακινήτου προς αξιοποίηση,τη διάρκεια της σύμβασης, την τιμή εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγματος,
β) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους,
γ) τους όρους διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης και τον τρόπο πιστοποίησης των συμμετεχόντων και χορήγησης σε αυτούς μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα για τη συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό,
ε) τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού.
6. Η διακήρυξη του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού αναρτάται σε επίσημη ιστοσελίδα και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΘ.Α..7. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέτουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μέχρι την επομένη της υποβολής της πρώτης προσφοράς τους ημέρα, εγγύηση ίση με ποσοστό 2% επί του συνολικού προτεινόμενου ανταλλάγματος, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, η παροχή της οποίας εξασφαλίζεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από οποιον-δήποτε άλλο Οργανισμό, που έχει δικαίωμα από το νόμο να παρέχει τέτοιου είδους εγγυητικές επιστολές ή με την κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον τηρούμενο σε Τραπεζικό Ίδρυμα λογαριασμό της Υπηρεσίας. Με την υποβολή της πρώτης προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού.
8. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός και κατά τη διεξαγωγή του, ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται οι προσφορές που ικανοποιούν σωρευτικά τα εξής δύο κριτήρια:
α) είναι χρονικά έγκυρες, δηλαδή καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστημα εντός του χρόνου διάρκειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
β) αυξάνουν την προσφερόμενη τιμή από την αρχικώς ορισθείσα και τις υποβληθείσες από άλλους συμμετέχοντες μέχρι το χρόνο της προσφοράς.
9. Κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. γνωστοποιεί ηλεκτρονικά συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μπορεί να ανακοινώνει τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του διαγωνισμού, απαγορεύεται όμως να γνωστοποιεί την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού.Εκείνος που έχει ήδη προσφέρει μια τιμή μπορεί να επανέλθει και να προσφέρει καινούρια τιμή, χωρίς η τιμή αυτή να συνιστά αντιπροσφορά. Εφόσον γίνει αποδεκτή μία τιμή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Κάθε νέα τιμή που γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, ακυρώνει όλες τις προηγούμενες τιμές του ίδιου συμμετέχοντος.
10. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. περατώνει τον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό ως εξής:
α) με καθορισμό, στην πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό, της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της διαδικασίας,
β) όταν όλες οι φάσεις του διαγωνισμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής, έχουν πραγματοποιηθεί.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., εγγράφως σε δύο αντίγραφα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα λήξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα προσφερόμενη τιμή. Με βάση τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι προσφορές κατατάσσονται σε συγκριτικό πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά και εφόσον διενεργηθεί ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στην εκάστοτε διακήρυξη, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 11.
11. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., έχοντας ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες ανεύρεσης πλειοδότη αντισυμβαλλόμενου, εισηγείται αιτιολογημένα στο Σ.ΑΜ., την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επιτυχόντα πλειοδότη. Το Σ.ΑΜ., πριν από τη λήψη απόφασης, κοινοποιεί την εισήγηση της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. στη Διοικητική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Ταμείου, τα οποία οφείλουν να διατυπώνουν απλή γνώμη εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση.Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι η Διοικητική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Ταμείου συμφωνεί με την εισήγηση της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.. Το Σ.ΑΜ. με απόφασή του, δίνει εντολή στο Τ.Ε.Θ.Α., Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α. και διατυπώνει πρόταση στα Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. για την κατάρτιση της σύμβασης με τον πλειοδότη εντός τακτής προθεσμίας και σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του Ταμείου. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να επαυξήσει την κατατεθειμένη από αυτόν εγγύηση, ώστε να ανέλθει σε ποσοστό 5% επί του συνολικού επιτευχθέντος ανταλλάγματος, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Στην προαναφερόμενη απόφαση του Σ.ΑΜ. καθορίζεται επίσης ότι εάν ο πλειοδότης δεν επαυξήσει την εγγύηση ή δεν προσέλθει εντός της ταχθείσης προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης, η κατατεθειμένη εγγύηση καταπίπτει και στη θέση του θα καλείται ο επόμενος στη σειρά της πλειοδοσίας.
12. Τα έξοδα για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΘ.Α..
13. Το αντάλλαγμα που προέρχεται από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και από την περαιτέρω διαχείριση των πόρων αξιοποίησης, αποδίδεται στο Ταμείο που έχει στην ιδιοκτησία του το αξιοποιούμενο ακίνητο και αποτελεί έσοδο του Ταμείου,απαλλασσόμενο από κάθε φόρο και τέλος.
14. Στην εγκριτική απόφαση του Σ.ΑΜ. μπορεί να καθορίζεται ότι μέρος των εσόδων που προέρχονται από την αξιοποίηση ακινήτων Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και ΤΑ.Α., διατίθενται προς ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΘ.Α..

Άρθρο 12 Ειδικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Σ.ΑΜ. ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, ιδίως για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας.
2. Για τα προς αξιοποίηση κατά τις διατάξεις του παρόντος ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 25 έως 27, 29 και 30 του Ν. 1892/1990 (Α´ 101).

Άρθρο 13 Αξιοποίηση ακινήτων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

Κατ’ εξαίρεση η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., μπορεί να συνομολογεί απευθείας με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και με νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή εποπτεύονται από
αυτούς, τους όρους για την αξιοποίηση ακινήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 10 και βρίσκονται στην περιοχή τους, χωρίς τη διαδικασία των παραγράφων 4 έως 12 του άρθρου 11, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή εποπτεύονται από αυτούς υποβάλλουν πλήρες βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και οικονομοτεχνική μελέτη με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης,
β) η συμφωνηθείσα αντιπαροχή αποτιμώμενη σε χρήμα δεν υπολείπεται του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική αρχή,
γ) η σχετική συμφωνία εγκρίνεται από το Σ.ΑΜ..

Άρθρο 14 Διευθυντής ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.

1. Συνιστάται θέση Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.. Ο Διευθυντής της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κάθε θέμα που αφορά στην αξιοποίηση και διαχείριση των ακινήτων ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α., τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και των ακινήτων ιδιοκτησίας των Μ.Τ.Σ, Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α., συνεργάζεται με τα Ταμεία για την ορθή διαχείριση της περιουσίας τους και αιτείται κάθε στοιχείο ή πληροφορία, καθώς και τη συνεργασία των Ταμείων σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη της αποστολής της Υπηρεσίας. Τα Ταμεία υποχρεούνται να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία αμελλητί.
2. Ο Διευθυντής της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΘ.Α. και προσλαμβάνεται με όμοια απόφαση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για δύο (2) επιπλέον έτη.
3. Ο Διευθυντής είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους,επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας και πρέπει να διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
4. Ο Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας απαγορεύεται να δραστηριοποιείται, άμεσα ή έμμεσα είτε μόνος είτε σε συνεργασία με τρίτους, ή να εκτελεί εργασίες συναφείς με τους σκοπούς της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ή να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εν γένει ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
5. Ο Διευθυντής υποχρεούται να υποβάλλει ειδική αναλυτική δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση πόθεν έσχες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.6. Μετά τη λύση της σχέσης εργασίας και για τα δυο (2) επόμενα έτη, ο Διευθυντής απαγορεύεται να προβαίνει σε ανταγωνιστικές πράξεις, ιδίως δεν επιτρέπεται να ασκεί αντικείμενο όμοιο ή παρεμφερές με αυτό της εκτέλεσης των καθηκόντων του είτε ατομικά είτε με παρένθετο πρόσωπο, με τη συμμετοχή του σε οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο ή εν γένει ενώσεις προσώπων ή την παροχή των υπηρεσιών του σε οποιασδήποτε μορφής φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εν γένει ενώσεις προσώπων.
7. Ο Διευθυντής, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ίδιων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της υπηρεσίας.
8. Ο Διευθυντής, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,έχουν υποχρέωση εχεμύθειας και υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, τα επιχειρηματικά σχέδια, τους πελάτες ή τα συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν ύστερα από έρευνες ή μελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτήν.Η υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ισχύει και μετά την αποχώρησή τους από την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ..Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω υποχρεώσεων διώκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 252 και 253 του Ποινικού Κώδικα, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με βάση άλλη διάταξη. Ειδικά για την παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων από το Διευθυντή εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 252 του Ποινικού Κώδικα.
9. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω απαγορεύσεων τα Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α., έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν από τους υπαίτιους, εκτός των λοιπών, πλήρη αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους, την οποία θα έχουν υποστεί από την αιτία αυτή, ανεξαρτήτως των λοιπών πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών τους.

Άρθρο 15 Διάρθρωση- Αρμοδιότητες

1. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. διαρθρώνεται για την εκπλήρωση της αποστολής της, στα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης, το οποίο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) μεριμνά για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών και λοιπών αναγκαίων μελετών προκειμένου τα διατιθέμενα ακίνητα να αξιοποιούνται κατά τον επωφελέστερο για το ΥΠ.ΕΘ.Α. τρόπο,
ββ) ενεργεί με διαφάνεια και, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία όλες τις διαδικασίες προς το σκοπό της ανεύρεσης αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη συμβάσεων, με γνώμονα πάντοτε την πλέον συμφέρουσα για το ΥΠ.ΕΘ.Α. πρόταση, γγ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ταμείων (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α.), με κάθε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, αλλά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό όρους διαφάνειας και νομιμότητας,να εκπληρωθεί, κατά τον επωφελέστερο για το ΥΠ.ΕΘ.Α. τρόπο, η αποστολή της Υπηρεσίας.β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιό-
τητες: αα) τηρεί ενημερωμένες καταστάσεις με τα ακίνητα των Ταμείων (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α) τα οποία δεν είναι επιχειρησιακά αναγκαία, στις οποίες περιέχονται ιδίως: η περιγραφή και το είδος του ακινήτου, η τοποθεσία, η έκταση και τα όρια του ακινήτου με παραπομπή σε σχετικό τοπογραφικό ή πρόχειρο σχεδιάγραμμα, η νομική του κατάσταση, η κατά προσέγγιση αξία του ακινήτου, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για τους σκοπούς της Υπηρεσίας στοιχείο, ββ) συντάσσει, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, τις σχετικές εισηγήσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς το Σ.ΑΜ., οι οποίες αφορούν στην αξιοποίηση των ακινήτων, και πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σχέδιο σύναψης της σύμβασης, γγ) παρακολουθεί την εξέλιξη των διαδικασιών αξιοποίησης κατά το στάδιο σύναψης των συμβάσεων από τα Ταμεία, αλλά και μετά από αυτό, και συντάσσει περιοδικά ενημερωτικά σημειώματα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. γ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, το οποίο παρέχει νομική υποστήριξη επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.. δ) Γραμματεία, η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη γραφειοτεχνική υποστήριξη, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας (αποστολή – παραλαβή - εσωτερική διανομή), την τήρηση αρχείου και την παρακολούθηση των θεμάτων του προσωπικού.
2. Οι ανάγκες των Τμημάτων σε προσωπικό καλύπτονται από στελέχη των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υπηρεσία, που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις επί των αντικειμένων αρμοδιότητάς τους. Στα Τμήματα της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μπορούν να εντάσσονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες, καθώς και μετακλητοί διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο ως άνω Γραφείο .
3. Mε κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων,η εκπόνηση συγκεκριμένων έργων για την υποβοήθηση της επίτευξης των σκοπών της Υπηρεσίας.

Άρθρο 16 Αξιοποίηση ακινήτων ως Στρατηγικές Επενδύσεις

1. Επενδύσεις που πραγματοποιούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 2 του Ν. 3894/2010 (Α΄ 204), κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές Επενδύσεις μικτού χαρακτήρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 (Α´ 204), όπως ισχύει, και κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.
2. Για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και τη σύνταξη τυχόν Ειδικών Πλαισίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3894/2010, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4146/2013 (Α´ 90).

Άρθρο 17 Διορισμός Αρχηγών Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2292/1995 (Α΄ 35), όπως ισχύει, προστίθενται τρίτο και τέταρτοεδάφια, ως εξής:
«Ο διορισμός του Α/ΓΕΕΘΑ γίνεται για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, που μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) ακόμη έτος. Ο Α/ΓΕΕΘΑ μπορεί να αποστρατευθεί για σπουδαίο λόγο και πριν από την πάροδο της ανωτέρω χρονικής διάρκειας, με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2292/1995 (Α΄ 35), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υποπαράγραφο β´ της παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 3527/ 2004 (Α´ 143) και την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3648/ 2008 (Α´ 38) αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο και προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ως εξής:
«Ο διορισμός του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου γίνεται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, που μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) ακόμη έτος. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου μπορεί να αποστρατευθεί για σπουδαίο λόγο και πριν από την πάροδο της ανωτέρω χρονικής διάρκειας, με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»

Άρθρο 18 Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης του Ν. 3883/2010, του Ν. 2439/1996 και του Ν. 324/1976

1. Στην περίπτωση β´ του άρθρου 2 του Ν. 3883/2010 (Α΄ 167) προστίθενται υποπεριπτώσεις 6 και 7, ως εξής: «6) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους Υπαξιωματικούς, που μετατάσσονται στο Σώμα, ως από φοιτοι ΑΣΣΥ και πτυχιούχοι ΑΕΙ. 7) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές που έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9.»
2. H παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2. ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και ΕπαγγελματίεςΟπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12.»
3. Μετά το άρθρο 13 του Ν. 3883/2010, προστίθεται άρθρο 13Α, ως εξής: «Άρθρο 13Α Ειδικές κατηγορίες μετατάξεων της Πολεμικής Αεροπορίας
1. Αξιωματικοί Ειδικοτήτων του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης, του Σώματος Ραδιοναυτίλων και του Σώματος Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ μπορούν να αλλάζουν την κατεχόμενη ειδικότητα και να λαμβάνουν την ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης. Με τη λήψη της νέας ειδικότητας οι Αξιωματικοί των Σωμάτων Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών Υποστήριξης μετατάσσονται στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβου- λίου, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα, η διαδικασία για την αλλαγή της ειδικότητας και τη μετάταξη στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης, η στελέχωση του Σώματος αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη στελέχωσή του.
2. Αξιωματικοί του Σώματος Ραδιοναυτίλων μπορούν να μεταταγούν στα λοιπά Σώματα της Πολεμικής Αεροπορίας (πλην Υγειονομικών και Μουσικών), καθώς και στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης, εντασσόμενοι σε λοιπές ειδικότητες του Σώματος αυτού. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι όροι,οι προϋποθέσεις, τα όργανα, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μετάταξη αυτή.»
4. Το άρθρο 14 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 14 Σύστημα Αξιολόγησης 1. Τα ουσιαστικά προσόντα και τα κριτήρια προαγωγής των στελεχών των ΕΔ αξιολογούνται με σύστημα αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας, με βάση την επαγγελματική ικανότητα των στελεχών και την αποδοτικότητά τους. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζονται τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών των ΕΔ, η κλίμακα διαβάθμισης των κριτηρίων αξιολόγησης και των κριτηρίων προαγωγής, οι προϋποθέσεις
αξιολόγησης, το αντικείμενο και τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των στελεχών των ΕΔ σε σχέση με αυτήν, οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των διοικητικών προσφυγών, η εξειδίκευση των προϋποθέσεων εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 35 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Από την έναρξη ισχύος του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται κάθε άλλη ειδικά αναφερόμενη σε αυτό γενική ή ειδική διάταξη ουσιαστικού ή τυπικού νόμου που ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.»
5. Η πρώτη περίοδος της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Αρμόδια Συμβούλια για τις κρίσεις των Αξιωματικών είναι:».
6. Η παρ. 9 του άρθρου 15 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Το ΣΑΓΕ κρίνει για πλήρωση κενών θέσεων τους Υποναυάρχους και Υποπτεράρχους με εισηγητή τον Αρχηγό του οικείου Κλάδου και τους Ταξιάρχους του Κοινού Νομικού Σώματος με εισηγητή το νεότερο μέλος.»
7. Η περίπτωση δ´ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Για τα ΚΣ ο αρχαιότερος Αξιωματικός του οικείου Σώματος.»
8. Η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης δ´ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς,
εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.»
9. Η υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης δ´ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.»
10. Στο άρθρο 24 του Ν. 3883/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Οι αξιωματικοί της κατηγορίας της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης β´ του άρθρου 2, που λόγω της υπαγωγής τους στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 91 κρίνονται με τις διατάξεις του Ν. 2439/1996 και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προσόντα για κρίση και προαγωγή στον επόμενο βαθμό, συμπεριλαμβάνονται στους ονομαστικούς πίνακες κρινόμενων αξιωματικών και εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξάρτητα από τη μη προαγωγή αρχαιοτέρων ομοιοβάθμων τους αξιωματικών που κρίνονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τους εν λόγω αξιωματικούς η προαγωγή στον επόμενο βαθμό ανατρέχει στην ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων προαγωγής.»
11. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης β´ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:«β. Ανώτατοι Αξιωματικοί, για να κριθούν προακτέοι κατ’απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:».
12. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Για την προαγωγή των Συνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό και τριάντα ενός (31) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.»
13. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 3883/2010 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, οι μάχιμοι Αξιωματικοί του ΠΝ που υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης, ως Κυβερνήτες πλοίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις 4 και 5 της περίπτωσης γ´ της παρ. 12, είναι δυνατό να κριθούν για προαγωγή στον επόμενο βαθμό και χωρίς να έχουν συμπληρώσει τον εν λόγω χρόνο, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αφού ληφθούν συνδυαστικά υπόψη η αντικειμενική δυνατότητα για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, εντός του καθοριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου προαγωγής, σε σχέση με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα των πλοίων, οι εκάστοτε ισχύουσες υπηρεσιακές ανάγκες και τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των ανωτέρω Αξιωματικών.»
14. Η υποπερίπτωση 5 της περίπτωσης γ´ της παρ. 12 του άρθρου 28 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «5) Αντιπλοίαρχος: δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας ή δύο (2) έτη υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή Ανωτέρου Κλιμακίου Διοικήσεως και ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης ως ανώτερος Αξιωματικός.»
15. Η παρ. 14 του άρθρου 28 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται, ως προς τους Αξιωματικούς του Υγειονομικού ανεξαρτήτως κλάδου, οι θέσεις και οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας του παρόντος άρθρου, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών κλινικών, διακλαδικών κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής για την πλήρωση θέσεων τομεαρχών, εποπτών και προϊσταμένων κλινικών, ειδικών τμημάτων και εργαστηρίων και των διακλαδικών κλινικών-κέντρων των στρατιωτικών νοσοκομείων από Αξιωματικούς Υγειονομικού Νοσηλευτικής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός, η ιδιότητα και η θητεία των μελών του διακλαδικού υγειονομικού συμβουλίου, των υγειονομικών συμβουλίων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, του υγειονομικού συμβουλίου διακλαδικών κλινικών, των επιστημονικών συμβουλίων των στρατιωτικών νοσοκομείων, οι αρμοδιότητες των ως άνω συμβουλίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία τους.»
16. Η πρώτη περίοδος του άρθρου 31 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Αξιωματικοί που συμπληρώνουν κατά το ημερολογιακό έτος που διενεργούνται οι κρίσεις το χρόνο του άρθρου 27, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 κρίνονται ως ακολούθως:».
17. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 31 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:«β. Ανώτεροι Αξιωματικοί:
1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»: Παραμένουν στο βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης β´. Αν κριθούν σε τρεις διαδοχικές κρίσεις ή τρεις φορές συνολικά ως Αξιωματικοί, ως «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», κρίνονται, σύμφωνα με τις παρακάτω υποπεριπτώσεις 3 και 4.
3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.
4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.»
18.α. Η παρ. 13 του άρθρου 36 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:«13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:
α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.
β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ,που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί.
γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου
β´ του άρθρου 2 είναι νεότεροι των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από ΑΣΕΙ.
δ. Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας Αξιωματικοί είναι νεότεροι όλων των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους, μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, η δε μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ε. Οι Αξιωματικοί που τίθενται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους,της αντίστοιχης κατηγορίας και προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3,
καθώς και του παρόντος άρθρου.»
β. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 36 του Ν. 3883/2010 προστίθεται παράγραφος 13Α, ως εξής:
«13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ και απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος.»
19. Η παρ. 16 του άρθρου 36 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Η σειρά αρχαιότητας για τους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της ίδιας τάξης που προέρχονται από τη Σχολή Ικάρων, επανακαθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας τους, κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Ικάρων, υπολογιζόμενης στο διπλάσιο και του αθροίσματος της βαθμολογίας που επιτυγχάνεται σε κάθε στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης που υλοποιείται μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, διαιρούμενου με τον αριθμό των εκάστοτε τελεσθέντων σταδίων της πτητικής εκπαίδευσης. Το συνολικό αποτέλεσμα διαιρούμενο με το τρία (3), αποδίδει την τελική βαθμολογία. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας καθορίζονται η διαδικασία επανακαθορισμού της αρχαιότητας, τα αρμόδια όργανα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.» 20. Στην παρ. 18 του άρθρου 36 του Ν. 3883/2010 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Η εγγραφή των Αξιωματικών αυτών σε πίνακες κρίσεων και προαγωγών, καθώς και η προαγωγή τους αναδρομικά από την ημερομηνία συμπλήρωσης των απαιτούμενων για αυτούς τυπικών προσόντων, ρυθμίζεται από το κατά περίπτωση για αυτούς εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και είναι ανεξάρτητη της κατάταξής τους στη σειρά της μεταξύ τους αρχαιότητας.»
21. Η παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για τους Αξιωματικούς ΠΝ, ΠΑ και ΚΣ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ’ εξαίρεση, για τους Αξιωματικούς ΠΝ και ΠΑ, που προέρχονται από την κατηγορία της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού. Ειδικότερα, για τους Αξιωματικούς των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα, ανάλογα με την προέλευσή τους (απόφοιτοι ΑΣΣΥ – μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.δ. 445/1974) για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.»
22. Η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα Συμβούλια Κρίσεων για τους Αξιωματικούς των ΚΣ είναι αρμόδια για εκκρεμείς υποθέσεις των Αξιωματικών που μετατάσσονται στο Κοινό Νομικό Σώμα, καθώς και για υποθέσεις τους που αναπέμπονται ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων.»
23. Στο άρθρο 91 του Ν. 3883/2010 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2439/1996 εφαρμόζονται και για όσα στελέχη των ΕΔ συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου, χρόνο προαγωγής στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίνονται για προαγωγή στον ίδιο ανώτερο βαθμό στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, με τα στελέχη που μέχρι τις 31.12.2012 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»
24. Στην παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 2439/1996 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Ειδικότερα, οι μάχιμοι Αξιωματικοί του ΠΝ που υποχρεούνται στη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου διοίκησης, ως Κυβερνήτες πλοίων, κατά τα ειδικότερον καθοριζόμενα στην περίπτωση ε´ της παραγράφου 19, είναι δυνατόν να κριθούν για προαγωγή στον επόμενο βαθμό και χωρίς τη συμπλήρωση του εν λόγω χρόνου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αφού ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη η αντικειμενική δυνατότητα για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, εντός του καθοριζόμενου στο άρθρο 5 ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό που φέρουν, σε σχέση με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα των πλοίων,οι εκάστοτε ισχύουσες υπηρεσιακές ανάγκες και τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των ανωτέρω Αξιωματικών.»
25. Η περίπτωση ε´ της παρ. 19 του άρθρου 6 του Ν. 2439/1996, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 3421/2005 (Α´ 302), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Αντιπλοίαρχος: δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας ή δύο (2) έτη υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή Ανωτέρου Κλιμακίου Διοικήσεως και ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης, ως ανώτερος αξιωματικός.»
26. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, «καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 (Α΄ 279)» οι οποίοι μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β´ και γ´ της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, γιατους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας
που μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του Ν. 2439/1996.
27. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 και στην υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης β´ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 324/ 1976 (Α´ 127) οι λέξεις «δεκαοκταεούς υποχρέωσης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εικοσιεπταετούς
υποχρέωσης».
28. Η παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 324/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού ορίζεται κατ’ έτος o αριθμός των κατατασσόμενων αξιωματικών Ειδικής Μονιμότητας.»
29. Η πρώτη περίοδος του άρθρου 2 του Ν. 324/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ανωτέρω εξελίσσονται βαθμολογικώς μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 8Α, προαγόμενοι ως εξής:».
30. Το εδάφιο ε´ του άρθρου 2 του Ν. 324/1976 αντικαθιστάται ως εξής:
«ε. Στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη μετά έξι (6) έτη παραμονής στο βαθμό του Ταγματάρχη και εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) έτη υπηρεσίας, υπολογιζόμενα από τη λήξη της κανονικής θητείας, οπότε και αποστρατεύονται με το βαθμό αυτό, με τη συμπλήρωση της εικοσιεπταετούς υπηρεσίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 8Α.»
31. Η παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 324/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αξιωματικοί αεροπορίας στρατού ειδικής μονιμότητας με την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στο Στράτευμα για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) ετών υπολογιζόμενο από τη λήξη της κανονικής τους θητείας, εκτός αν γίνει δεκτή αίτηση παραίτησής τους και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7.»
32. Η πρώτη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 324/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος κατατασσόμενοι αξιωματικοί που απολύονται κατόπιν αίτησής τους, πριν από την εκπλήρωση τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών από το σύνολο της αναληφθείσας εικοσιεπταετούς υποχρέωσης, υφίστανται τις παρακάτω συνέπειες:».
33. H παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 324/1976, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2109/1992 (Α´ 205), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κρινόμενοι οριστικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, οι οποίοι διανύουν την Β´ περίοδο (τελική) παραπέμπονται εκ νέου στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς και εφόσον κρίνονται κατάλληλοι από πλευράς υγείας για υπηρεσία εδάφους, τίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε υπηρεσία και θέσεις εδάφους στις Μονάδες Αεροπορίας Στρατού ή σε άλλες θέσεις του όπλου ή σώματος από το οποίο προέρχονται, μέχρι να συμπληρώσουν την εικοσιεπταετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Οι αναφερόμενοι στο προηγούμενο εδάφιο,εφόσον κατά την ημερομηνία θέσεώς τους σε υπηρεσία εδάφους έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. Όσοι από τους αναφερόμενους στο πρώτο εδάφιο δεν συμπληρώνουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παραμείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι να συμπληρώσουν πλήρη συντάξιμη στρατιωτική υπηρεσία, εκτός αν καταληφθούν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, εφόσον αυτό προβλέπεται, οπότε και αποστρατεύονται. Αυτοί τίθενται σε θέσεις εδάφους με το βαθμό που φέρουν και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Ταγματάρχη, παραμένοντες στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού έξι (6) έτη, του Υπολοχαγού έξι (6) έτη , του Λοχαγού έξι (6) έτη και του Ταγματάρχη μέχρι να αποστρατευτούν.»
34. Μετά το άρθρο 8 του Ν. 324/1976 προστίθεται άρθρο 8Α, ως εξής: «Άρθρο 8Α Ειδικές διατάξεις 1. Ιπτάμενοι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας βαθμού Αντισυνταγματάρχη, που συμπληρώνουν είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4, μπορούν να υποβάλλουν στις Μονάδες όπου υπηρετούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών πριν από τη συμπλήρωση εικοσιεπταετούς πραγματικής υπηρεσίας, αίτηση παραμονής τους στην ενέργεια, μέχρι τις τακτικές κρίσεις του έτους που συμπληρώνονται τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 4 ή τις τακτικές κρίσεις του έτους που συμπληρώνεται το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου επέρχεται νωρίτερα, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος άρθρου.
2. Η αίτηση αυτή εξετάζεται πριν από τη συμπλήρωση της εικοσιεπταετούς υπηρεσίας τους από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, τους διατηρεί στην ενέργεια, εφόσον το συμβούλιο γνωμοδοτήσει με βάση τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου, ότι οι αιτούντες είναι κατάλληλοι για παραμονή στην ενέργεια ως ιπτάμενοι. Αυτοί για τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση εικοσιεπταετούς πραγματικής υπηρεσίας με το βαθμό που φέρουν.
3. Οι παραμένοντες στην ενέργεια κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 2 κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων κατά περίπτωση ως διατηρητέοι, μη διατηρητέοι και προακτέοι. Όσοι κρίνονται ως διατηρητέοι και συμπληρώνουν κατά το έτος κρίσης τους δέκα (10) έτη στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη προάγονται στο βαθμό του Συνταγματάρχη από την ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου αυτού. Αν κριθούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, καθώς και μη διατηρητέοι, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν, πλην των
κριθέντων ως ακατάλληλων για πτήσεις για λόγους υγείας Αντισυνταγματαρχών, που έχουν συμπληρώσει τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, οι
οποίοι προάγονται στον επόμενο βαθμό εντός μηνός από την κρίση τους και αποστρατεύονται ένα μήνα μετά την προαγωγή τους. Οι αξιωματικοί της παραγράφου αυτής, εφόσον υποβάλουν αίτηση αποστρατείας, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. Κατ’ εξαίρεση, Αντισυνταγματάρχες που έχουν συμπληρώσει τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, και διατηρούν την πτητική τους επάρκεια κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποστρατείας, κρίνονται για προαγωγή στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, με δυνατές κρίσεις προακτέοι ή μη προακτέοι, πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους. Για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου, ως προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό κρίνονται όσοι με βάση τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου σε όλη τους τη σταδιοδρομία και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο και στον αμέσως προηγούμενο βαθμό και με βάση την προσωπική αντίληψη των μελών του Συμβουλίου, είναι ικανοί να προαχθούν στο βαθμό αυτό.
4. Αντισυνταγματάρχες που συμπληρώνουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, πραγματική στρατιωτική υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ή το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση αυτή επέρχεται νωρίτερα, κρίνονται υποχρεωτικά στις τακτικές ετήσιες κρίσεις, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή αποστρατευτέοι. Όσοι εκ των ανωτέρω κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν συμπληρώσει οπωσδήποτε τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, προάγονται στο βαθμό του Συνταγματάρχη και ακολούθως με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την προαγωγή τους αποστρατεύονται.
5. Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Συνταγματάρχη κατ’ εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων ως διατηρητέοι ή μη διατηρητέοι. Αν
κριθούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, καθώς και μη διατηρητέοι, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. Οι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας βαθμού Συνταγματάρχη αποστρατεύονται σε κάθε περίπτωση με το βαθμό που φέρουν, κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις του έτους που συμπληρώνουν πραγματική στρατιωτική υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ή τις τακτικές ετήσιες κρίσεις του έτους που συμπληρώνεται το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου επέρχεται νωρίτερα.
6. Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Συνταγματάρχη υπηρετούν σε συγκροτήματα, σχολές, σχηματισμούς, διοικήσεις και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, καθώς και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, σε θέσεις όπου μπορεί να αξιοποιηθεί επιχειρησιακά η αποκτηθείσα πτητική τους εμπειρία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις θέσεις αυτές. Με όμοια απόφασή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να καθορίσει τις θέσεις όπου υπηρετούν και οι ιπτάμενοι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, πέραν των θέσεων των μονάδων αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2838/2000 ,όπως εκάστοτε ισχύουν, ισχύουν και για τους αξιωματικούς του άρθρου αυτού.»
35. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 324/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων προέλευσης, κατάταξης και των διαδικασιών επιλογής για την κατάταξη, ισχύουν αναλόγως και για τους αντίστοιχους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, εκτός από την παράγραφο 8 του άρθρου 1 που ισχύει αποκλειστικά για τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας χειριστές ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού.»

Άρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 16 του N.δ. 1400/1973

Η παρ. 5 του άρθρου 16 του N.δ. 1400/1973 (Α´ 114), η οποία προστέθηκε στο ως άνω άρθρο με το άρθρο 11 του Ν. 1848/1989 (Α´ 112), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι ιπτάμενοι ανθυποσμηναγοί, που κατά την πτητική εκπαίδευση στο αρχικό, βασικό, προκεχωρημένο, επιχειρησιακό στάδιο κρίνονται ακατάλληλοι για πτήσεις, λόγω υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, παραπέμπονται στο Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται, ανάλογα με τις ανάγκες του κλάδου, τη μετάταξή τους είτε στην ειδικότητα Αεράμυνας είτε στο Σώμα Εφοδιαστών είτε στο Σώμα Διοικητικών είτε στο Σώμα Μετεωρολόγων. Η μετάταξη γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»

Άρθρο 20 Μετατάξεις στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων

Μετά το άρθρο 61 του Ν. 3883/2010 προστίθεται άρθρο 61Α, ως εξής: «Άρθρο 61A Μετατάξεις στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων
1. Μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, βαθμού Λοχαγού μέχρι Αντισυνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί βαθμού Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού και αντίστοιχων των άλλων κλάδων που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N.δ. 445/1974 (Α΄ 160), μπορούν να μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων, ως Στρατιωτικοί Ιερείς, με αίτησή τους, που υποβάλλεται ύστερα από σχετική απόφαση πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
2. Όμοια δυνατότητα, ύστερα από σχετική απόφαση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την παράγραφο 1, υφίσταται και για τους μόνιμους εν ενεργεία υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ονομασία αυτών ως υπαξιωματικών, οι οποίοι μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών, ως Στρατιωτικοί Ιερείς του εν λόγω Κοινού Σώματος, προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
3. Η μετάταξη ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αφού προηγηθεί η χειροτονία ως πρωτοπρεσβυτέρων, αυτών που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και κρίνονται κατάλληλοι για το αξίωμα της Ιεροσύνης από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιεραρχία και εξέλιξη, τη στολή και τα διακριτικά βαθμού, τις διαμνημονεύσεις, τα παράσημα, τα μετάλλια και τις καταστάσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύουν και για τους μετατασσόμενους αξιωματικούς στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι μετατασσόμενοι αξιωματικοί διατηρούν το βαθμό τους και ο χρόνος που διήνυσαν σε αυτόν πριν από τη μετάταξη λογίζεται ως αντίστοιχος χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό αξιωματικού του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους ως αξιωματικών εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη μετάταξή τους στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων.
5. Ειδικά για την αρχαιότητα μεταξύ των μετατασσομένων αξιωματικών στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν μεταξύ τους οι μετατασσόμενοι πριν από τη μετάταξη. Οι αξιωματικοί
που μετατάσσονται καθίστανται νεότεροι όσων ομοιοβάθμων τους αξιωματικών του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων απέκτησαν το βαθμό που φέρουν κατά το ίδιο έτος.
6. Τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 59 ισχύουν αναλόγως για τους μετατασσόμενους στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
7. Με την πράξη της μετάταξης κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου μεταφέρεται και η αντίστοιχη οργανική θέση στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων.
8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζονται
τα απαιτούμενα προσόντα για τη μετάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες
υποβολής τους, η σχετική διαδικασία συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων της εκλογής και της χειροτονίας, τα αρμόδια όργανα που επιλαμβάνονται της διαδικασίας αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συνιστώνται οργανικές θέσεις Ανθυπολοχαγού για τους μετατασσόμενους που προέρχονται από την κατηγορία της παραγράφου 2, καθώς και την κατηγορία των μόνιμων Ανθυπολοχαγών και αντίστοιχων των άλλων κλάδων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, κατόπιν ανακατανομής του συνόλου των οργανικών θέσεων του Σώματος, τις οποίες και καταλαμβάνουν αυτοί. Με την ίδια απόφαση καταργούνται οι οργανικές θέσεις τις οποίες καταλάμβανε το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου πριν από τη μετάταξή του.»

Άρθρο 21 Κατάταξη στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

Η περίπτωση θ´ της παρ. 2 του άρθρου 2 του N.δ. 90/1973 (Α´ 168) αντικαθίσταται ως εξής: «θ. Να έχουν ηλικία μικρότερη των σαράντα πέντε (45) ετών, υπολογιζόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί στρατολογίας νόμου.»

Άρθρο 22 Τροποποίηση του Ν. 2936/2001

Μετά το άρθρο 5 του Ν. 2936/2001 (A´ 166) προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:«Άρθρο 5A Ειδικές περιπτώσεις μονιμοποίησης Επαγγελματιών Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού
1. Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), οι οποίοι υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό, έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχει ανασταλεί με οποιοδήποτε τρόπο η μονιμοποίησή τους για λόγους υγείας, μπορεί να μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου,
β) υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) εκδίδεται γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Ναυτικού, με την οποία κρίνεται, ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ουσιώδη λειτουργική διαταραχή και είναι κατάλληλοι για να παραμείνουν εν ενεργεία σε υπηρεσία ξηράς,
δ) έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας του άρθρου 5.
2. Όσοι μονιμοποιούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 υπηρετούν αποκλειστικά σε θέσεις υπηρεσίας ξηράς.»

Άρθρο 23 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1911/1990

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν. 1911/1990 (Α´ 166) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Αξιωματικοί Νοσηλευτικής των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον φέρουν το βαθμό μέχρι του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων και είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής Σχολής και τμημάτων Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορεί να εντάσσονται αντιστοίχως στη γενική ειδικότητα των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών και Ψυχολόγων του
Υγειονομικού Σώματος. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους αξιωματικούς της γενικής ειδικότητας των Οδοντιάτρων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που επιθυμούν την ένταξή τους στη γενική ειδικότητα των Ιατρών του Υγειονομικού Σώματος.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους προς το οικείο Γενικό Επιτελείο. Η ένταξη ενεργείται εντός του ιδίου κλάδου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του
οικείου Γενικού Επιτελείου. Για την αποδοχή της αίτησης λαμβάνονται υπόψη οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε προσωπικό, τόσο της γενικής ειδικότητας προέλευσης, όσο και αυτής στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν, σε
συνδυασμό με τυχόν ειδικές εκπαιδεύσεις που έχουν παρακολουθήσει οι αιτούντες σε αντικείμενα της γενικής ειδικότητας προέλευσής τους ή σχετικές εξειδικεύσεις που έχουν αποκτήσει στα αντικείμενα αυτά. Οι εντασσόμενοι διατηρούν το βαθμό που έφεραν και τη μεταξύ τους αρχαιότητα που είχαν πριν την ένταξή τους και καθίστανται νεότεροι των ομοιοβάθμων αξιωματικών της ειδικότητάς τους που απέκτησαν το βαθμό που φέρουν κατά το ίδιο έτος. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για όσους έχουν ενταχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 24 Άσκηση καθηκόντων διαιτολόγου - διατροφο- λόγου από αξιωματικούς του Υγειονομικού

1. Αξιωματικοί Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότητας Ιατρού, Οδοντιάτρου, Κτηνιάτρου, Φαρμακοποιού και Νοσηλευτικής, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, εκ των περιγραφόμενων στις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 133/2014 (Α´ 213) μπορούν, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, να ασκούν τα καθήκοντα του διαιτολόγου-διατροφολόγου, υπηρετώντας σε αντίστοιχα τμήματα στρατιωτικών νοσοκομείων, αποκλειόμενης της παράλληλης άσκησης καθηκόντων της γενικής τους ειδικότητας σε άλλες υπηρεσιακές δομές των ως άνω νοσοκομείων, κατά τον χρόνο της υπηρεσίας τους στα τμήματα αυτά.
2. Οι Διευθύνσεις Υγειονομικού των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ελέγχουν την πλήρωση της προϋπόθεσης της κτήσης του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, εκδίδοντας σχετική πράξη, αντίγραφο της οποίας τηρείται στον ατομικό φάκελο του Υγειονομικού Αξιωματικού.
3. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται με την πράξη τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης ή διάθεσης στα οικεία τμήματα στρατιωτικών νοσοκομείων ή με διαταγή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, αν ο Υγειονομικός Αξιωματικός υπηρετεί σε άλλη θέση στο ίδιο στρατιωτικό νοσοκομείο, και αφού ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη οι ανάγκες σε προσωπικό της κατεχόμενης γενικής ειδικότητας, σε συνδυασμό με τυχόν ειδικές εκπαιδεύσεις που έχουν παρακολουθήσει ή σχετικές εξειδικεύσεις που έχουν αποκτήσει οι εν λόγω αξιωματικοί σε αντικείμενα της γενικής τους ειδικότητας.

Άρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010

Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).»

Άρθρο 26 Τροποποίηση διατάξεων του N.δ. 445/1974

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του N.δ. 445/1974 (Α΄ 160), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2109/1992 (Α΄ 205) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:«Ειδικά οι Μόνιμοι Λοχίες , Κελευστές και Σμηνίες που έχουν αποφοιτήσει από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών τριετούς διάρκειας φοίτησης, μπορούν να προάγονται αν έχουν συμπληρώσει στο βαθμό αυτό τουλάχιστον δύο (2) έτη.
2. Η παρ. 9 του άρθρου 53 του N.δ. 445/1974 (Α´ 160), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζεται η διαδικασία για την πρόσληψη των εθελοντών οπλιτών του Μουσικού Σώματος, τα κριτήρια, τα απαιτούμενα προσόντα, ο τρόπος επιλογής τους και οι ειδικότητες που τους απονέμονται, κατά παρέκκλιση των άρθρων 43, 44 και 45 του παρόντος.»

Άρθρο 27 Μετονομασία Κοινού Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

1. Το Κοινό Σώμα Στρατολογικό-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων των Ενόπλων Δυνάμεων μετονομάζεται σε Κοινό Νομικό Σώμα (ΝΟΜ). 2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Σώμα Στρατολογικό- Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων», αντικαθίσταται από τον όρο «Νομικό Σώμα».

Άρθρο 28 Αντικατάσταση των δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων υπαγομένων στο Υπουρ- γείο Εθνικής Άμυνας και άλλες επιτροπές από αξιωματικούς του Κοινού Νομικού Σώματος

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ο διορισμός και η συμμετοχή εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μελών σε διοικητικά συμβούλια των υπαγόμενων στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας νομικών προσώπων, καθώς και τη διοικούσα επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ), νοείται εφεξής ο διορισμός και η συμμετοχή εν ενεργεία αξιωματικών του
Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, πτυχιούχων Νομικού Τμήματος ΑΕΙ, κατά βαθμολογική αντιστοιχία με τους δικαστικούς λειτουργούς. Για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου, οι πράξεις αντικατάστασης
των δικαστικών λειτουργών σε διοικητικά συμβούλια τα οποία έχουν ήδη συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.
2. Στο άρθρο 59 του Ν. 3883/2010, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Αξιωματικοί του Νομικού Σώματος, εφόσον υπηρετούν στο Γραφείο Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου Γενικού Επιτελείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, δια του οποίου υπάγεται ένα νομικό πρόσωπο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή εποπτεύεται από αυτό, απαγορεύεται να διορίζονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτού του νομικού προσώπου. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους Αξιωματικούς του ίδιου Σώματος που είτε υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε θέση που διασυνδέεται με την άσκηση καθηκόντων εποπτείας του νομικού προσώπου είτε στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και σε θέση νομικής υποστήριξης για τις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο υπάγεται στο ως άνω Υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό, διά του εν λόγω Γενικού Επιτελείου. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και σε περίπτωση διορισμού αξιωματικού του Νομικού Σώματος, ως μέλους στη διοικούσα επιτροπή του ΕΛΟΑΣ.»
3. Η περίπτωση γ´ της παρ. 1 του άρθρου 4 του N.δ. 90/ 1973 (Α´ 168) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ενός ανώτερου αξιωματικού του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, πτυχιούχου Νομικού Τμήματος ΑΕΙ.»

Άρθρο 29 Μέριμνα υπέρ προσωπικού Κοινών Σωμάτων και δικαστικών λειτουργών των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στελέχη των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον υπηρετούν σε μονάδες και υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας ή σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διά των κλάδων αυτών, εξυπηρετούνται από τους οικείους κατά κλάδο βρεφονηπιακούς σταθμούς, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εξυπηρετούνται τα στελέχη του αντίστοιχου κλάδου. Τα στελέχη των Κοινών Σωμάτων που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα και υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα υπαγόμενα στο ίδιο Υπουργείο, διά του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εξυπηρετούνται από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Στρατού Ξηράς, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εξυπηρετούνται τα στελέχη του Στρατού Ξηράς.
2. Oι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν είτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είτε σε στρατιωτικό δικαστήριο, του οποίου η έδρα ευρίσκεται στο λεκανοπέδιο Αττικής, εξυπηρετούνται από το βρεφονηπιακό σταθμό της Πολεμικής Αεροπορίας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εξυπηρετούνται τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν σε στρατιωτικό δικαστήριο, του οποίου η έδρα ευρίσκεται εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής, εξυπηρετούνται από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Στρατού Ξηράς που λειτουργούν στην ως άνω έδρα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εξυπηρετούνται τα στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Άρθρο 30 Ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών στις Ειδικές Δυνάμεις

Η παρ. 11 του άρθρου 13 του Ν. 1911/1990, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 124 του Ν. 4199/2013 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής: «11. Αναλόγως του κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίον ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, καθώς και σε μονάδες αερομεταφερόμενου Πεζικού του ίδιου κλάδου ή σε μονάδες της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους τριακόσιους είκοσι πέντε (325) για τους κλάδους αυτούς, κατανεμόμενους σε τριακόσιους (300) για το Στρατό Ξηράς και είκοσι πέντε (25) για το Πολεμικό Ναυτικό.»

Άρθρο 31 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3978/2011

1. To άρθρο 4 του Ν. 3978/2011 ( Α´ 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4 Συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FOS)
1. Οι συμβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη έχουν ως αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα εξής: τη συντήρηση, τα ανταλλακτικά, τα πυρομαχικά, την εκπαίδευση, τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού, την παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθμιση.
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει ταυτόχρονα με τη σύμβαση αυτή, με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα, και
σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, η οποία συνίσταται σε:
α) σύμβαση συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών και εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται, ως εκ της φύσης του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού,
β) σύμβαση προμήθειας ποσότητας πυρομαχικών, εφόσον προβλέπεται να χρησιμοποιούνται από τον προς προμήθεια στρατιωτικό εξοπλισμό,
γ) σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό, την παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθμιση του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, εφόσον τα προαναφερόμε- να είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της
σύμβασης προμήθειας του στρατιωτικού εξοπλισμού.
3. Ως χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης μπορεί να συμφωνηθεί είτε ο χρόνος της έναρξης ισχύος της σύμβασης προμήθειας του οικείου στρατιωτικού εξοπλισμού είτε μεταγενέστερο αυτού χρονικό σημείο.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση προϊσχύουσες διατάξεις, έχει νομίμως συναφθεί σύμβαση προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού χωρίς να έχει ταυτοχρόνως συναφθεί σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει αυτοτελώς σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα. Εφόσον στη σύμβαση προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού έχουν ενσωματωθεί οι βασικοί όροι της σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει τη σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης με τρίτο οικονομικό φορέα μόνον εφόσον συνομολογήσει με αυτόν επωφελέστερους όρους.5. Σε κάθε σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών και την ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς και οι γενικές αρχές, τα μέτρα και οι κατευθύνσεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.»
2. Η περίπτωση α´ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3978/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) διενεργεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας είτε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, πλην του τρίτου Μέρους είτε εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου,»
3. Η παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 3978/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α) προσδιορίζουν και τεκμηριώνουν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων,
β) εισηγούνται την ενεργοποίηση ενός υποπρογράμματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 76 του Ν. 3883/2010 (Α΄ 167),
γ) συντάσσουν τις τεχνικές προδιαγραφές,
δ) διενεργούν τον τεχνικό διάλογο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31,
ε) διενεργούν τις παραλαβές του στρατιωτικού εξοπλισμού σε εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί,
στ) εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής που προβλέπονται στο άρθρο 7 κατά την εκτέλεση συμβάσεων των οποίων η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση παρακολουθούνται από τη ΓΔΑΕΕ,
ζ) προβαίνουν, στο πλαίσιο των συμβάσεων υποστήριξης των στρατιωτικών εξοπλισμών που χειρίζονται,σε όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες, ώστε ο εξοπλισμός αυτός να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό διαθέσιμος και λειτουργικός και μεριμνούν ιδίως για την έγκαιρη παραγγελία ανταλλακτικών, πυρομαχικών και υπηρεσιών συντήρησης και για κάθε άλλο συναφές ζήτημα, ζητώντας εγκαίρως από την ΓΔΑΕΕ να προβεί στις αρμόζουσες ενέργειες αρμοδιότητάς της και να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες,
η) διενεργούν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση των συμβάσεων έργων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου Μέρους και παρακολουθούν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών,
θ) συγκροτούν τα συλλογικά όργανα αρμοδιότητάς τους που προβλέπονται στο άρθρο 7.»
4. Στo άρθρο 7 του Ν. 3978/2011 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 και προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«3. Για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90, αρμόδια είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών του οικείου φορέα, η οποία είναι τριμελής ή πενταμελής και τα μέλη της είναι διάφορα από τα μέλη των λοιπών Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3433/2006.
4. Στη ΓΔΑΕΕ συγκροτείται Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (ΚΓΕΠ), με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύνθεση της ΚΓΕΠ, τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία της εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 14 του Ν. 3433/2006. Η ΚΓΕΠ γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για τα ζητήματα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και η΄ της παρ. 5 του άρθρου
14 του Ν. 3433/2006, καθώς και για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα του Ν. 3433/2006 που διατηρούνται σε ισχύ με τον παρόντα νόμο. Οι επιτροπές των περιπτώσεων β΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3433/2006, οι Κεντρικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των άρθρων 13 και 14 και οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 3433/2006 εξακολουθούν να λειτουργούν μόνο για συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που έχουν ξεκινήσει πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
5. Προκειμένου για συμβάσεις του τρίτου Μέρους του παρόντος νόμου, στα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των ΕΔ συγκροτούνται με απόφαση των Αρχηγών των κλάδων πενταμελείς Κεντρικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών (ΚΓΕΠ), που αποτελούνται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, ανωτάτους ή ανωτέρους αξιωματικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ειδικότητα ανάλογη με τη
φύση των προμηθειών. Στην ΚΓΕΠ των Γενικών Επιτελείων μπορεί να συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της ΓΔΑΕΕ. Περαιτέρω, σε επίπεδα κλιμακίων διοίκησης ΕΔ, κατώτερων από τα Γενικά Επιτελεία, με διαταγή του αρμόδιου διοικητή, συγκροτούνται οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών (ΠΓΕΠ) και αποτελούνται από τον Πρόεδρο και τρεις (3) έως πέντε (5) αξιωματικούς ή υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ειδικότητα ανάλογη της φύσης της προμήθειας που πρόκειται να εξετασθεί.
6. Οι ΚΓΕΠ υπάγονται στον αρμόδιο Υπαρχηγό ή Διευθυντή Κλάδου του αρμόδιου γενικού επιτελείου, ο οποίος και προεδρεύει αυτής. Οι ΠΓΕΠ υπάγονται στον διοικητή του κλιμακίου διοίκησης των γενικών επιτελείων ΕΔ και συνεδριάζουν, όπως ορίζεται από κάθε Διοίκηση. Τα μέλη των ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ δεν απαλλάσσονται από τα καθήκοντα τους και δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν nστα όργανα εκτέλεσης των προμηθειών που κρίνονται.
Χρέη εισηγητή στις ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος τμήματος του φορέα που διενεργεί την nπρομήθεια, ενώ καθήκοντα γραμματέα εκτελεί κατώτερος αξιωματικός. Οι ΚΓΕΠ και οι ΠΓΕΠ γνωμοδοτούν αιτιολογημένα και εγγράφως για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Για την προτίμηση ακριβότερης προσφοράς λόγω ποιοτικής υπεροχής ή συμφερότερων όρων του υπό προμήθεια είδους.
β. Για την τροποποίηση των όρων σύμβασης.γ. Για τη λύση σύμβασης για σπουδαίο λόγο ή για το ότι ο προμηθευτής κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Για την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από τα συμβατικά του δικαιώματα.
ε. Για τη σύναψη, ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, φυσικών ή νομικών προσώπων του εξωτερικού ή Διεθνών Οργανισμών, που αφορούν προμήθεια υλικών, εφοδίων ή παροχής κάθε φύσης υπηρεσιών
αλληλοεξυπηρέτησης.
στ. Για το μόνιμο ή πρόσκαιρο αποκλεισμό προμηθευτή ή εργολάβου από τη συμμετοχή του σε προμήθειες των ΕΔ.
ζ. Για τις προσφυγές που ασκούνται ενώπιον του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα κατά των αποφάσεων των επιτροπών διαγωνισμού που εκδίδονται ύστερα από άσκηση ένστασης.
η. Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο, κατά την κρίση του φορέα που έχει την οικονομική αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία πρέπει να παραπεμφθεί για γνωμοδότηση.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορεί να ρυθμίζονται τα
σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση, τον τρόπο επιλογής των μελών και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος νόμου. Η έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.»
5. Όπου στην παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3978/2011 γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4, εννοείται η παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν. 3978/2011.
6. Όπου στην παράγραφο 6 του άρθρου 64 και στην παρ.1 του άρθρου 65 του Ν. 3978/2011 γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 57 του ως άνω νόμου, εννοείται η παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3978/2011.
7. Η παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 3978/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι διατάξεις των
άρθρων 33-45,48, 60-65, 68 παρ. 1 και 70 του Ν. 3433/ 2006 και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, διέπουν και τις συμβάσεις υπηρε-
σιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, προσαρμοσμένες στη φύση και το σκοπό των συμβάσεων αυτών.»

Άρθρο 32 Υποπρογράμματα προμηθειών αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 3883/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 1Α, ως εξής: «1Α. Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου, για υποπρογράμματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 του Ν. 3978/2011, η απόφαση ενεργοποίησης λαμβάνεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου κλάδου. Για τα υποπρογράμματα αυτά γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ανά εξάμηνο.»

Άρθρο 33 Έσοδα από την εκτέλεση πράξεων εξώδικου συμβιβασμού

Οι πράξεις εξώδικου συμβιβασμού με τις οποίες αναγνωρίζονται στο Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλες χρηματικές αξιώσεις για διαφορές που ανέκυψαν κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και οι οποίες συνιστούν νόμιμο τίτλο για την είσπραξη δημοσίων εσόδων κατ’ άρθρο 2 του N.δ. 356/1974 (Α´ 90),
εκτελούνται υπέρ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πλέον του ανωτάτου ορίου των πιστώσεών του και τα σχετικά έσοδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη εξοπλιστικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 34 Αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρα- τιωτικού εξοπλισμού των ΕΔ

Το άρθρο 107 του Ν. 3978/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 107 Αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού
1. Στρατιωτικός εξοπλισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.ΓΕ.), η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Ανωτάτου
Συμβουλίου του οικείου Κλάδου, μπορεί να διατίθεται προς πώληση, ανταλλαγή ή χρηματοδοτική μίσθωση. Για την έγκριση της διάθεσης του ως άνω εξοπλισμού, την ακολουθητέα διαδικασία κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του παρόντος και τον καθορισμό του ελάχιστου αποδεκτού ανταλλάγματος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται υποχρεωτικά στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. για έγκριση, εφόσον αφορά σε αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω διακρατικής συμφωνίας και δυνητικά σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ως άνω εξοπλισμού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πλέον του ανωτάτου ορίου των πιστώσεών του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών του ΓΕ στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούμενος εξοπλισμός.
2. Η σύναψη των συμβάσεων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μπορεί να γίνεται με τις εξής διαδικασίες:
α) με διακρατικές συμφωνίες,
β) βάσει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισμών,
γ) με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό,
δ) με κλειστό πλειοδοτικό διαγωνισμό,ε) με διαπραγμάτευση με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ή
στ) με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
3. Για την εφαρμογή των διαδικασιών της παραγράφου
2 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος νόμου, προσαρμοσμένες στη φύση και το σκοπό των συμβάσεων αυτών.
4. Στο πλαίσιο διακρατικών συμβάσεων ή συμβάσεων που συνάπτονται δυνάμει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισμών, στρατιωτικός εξοπλισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος,
μπορεί να δωρίζεται ή να παραχωρείται κατά χρήση για την εξυπηρέτηση της εξωτερικής αμυντικής πολιτικής της χώρας. H σχετική απόφαση λαμβάνεται με τη διαδικασία του άρθρου 76 του Ν. 3883/2010.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για την αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού που χαρακτηρίζεται άχρηστος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται ο αρμόδιος φορέας για την υποβολή των εισηγήσεων αξιοποίησης του στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 35 Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του N.δ. 398/1974 (Α´ 116),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 17, για τις οποίες το βοήθημα παρέχεται και χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης της εικοσαετούς συμμετοχής. Ειδικά οι μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού που κατατάχθηκαν ως Λιμενοφύλακες πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3079/2002 (Α´311) δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, εφόσον έχουν τουλάχιστον δεκαετή συμμετοχή στον ως άνω Ειδικό Λογαριασμό.»
2. Στο άρθρο 16 του N.δ. 398/1974 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Αν το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας, η οικεία Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, κατά προτεραιότητα έναντι άλλων δικαιούχων που έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την καταβολή του σε αυτούς, στις εξής,
κατά μεταξύ τους σειρά προβαδίσματος, περιπτώσεις:
α) αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου λόγω θανάτου του,
β) αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου λόγω σωματικής ανικανότητάς του, κατόπιν απόφασης της οικείας κατά κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής,γ) αναπηρία μέλους της οικογένειας του αποστρατευόμενου (σύζυγος–τέκνα) σε ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που πιστοποιείται από την κατά περίπτωση αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.»

Άρθρο 36 Ρύθμιση θεμάτων Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού

1. Η εποπτεία λειτουργίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) επαναφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο είχε περιέλθει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4030/2011 (Α´ 249), και εξακολουθεί για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών να διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 564/ 1968 (Α´ 220).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας το ως άνω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.
3. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συγκροτεί με απόφασή του νέο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του α.ν. 564/1968, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου. Το νέο διοικητικό συμβούλιο οφείλει σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τη συγκρότησή του να εναρμονίσει το καταστατικό λειτουργίας του ΟΣΜΑΕΣ με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου.
4. Κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 12 του A.N. 564/1968 η μη κτήση της ιδιότητας του μέλους του ΟΣΜΑΕΣ δεν συνιστά κώλυμα για το διορισμό ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού.
5. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της παρ.1 ή της παρ. 2 κατά περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ οφείλει σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών να εναρμονίσει εκ νέου το καταστατικό λειτουργίας του με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4030/2011. Με την κατάθεση του νέου καταστατικού στο οικείο ειρηνοδικείο η εποπτεία του ΟΣΜΑΕΣ περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Άρθρο 37 Επιστροφή αποδοχών που παρακρατήθηκαν σε στρατιωτικούς που τέθηκαν σε δυνητική ή αυτοδίκαιη αργία

1. Το σύνολο ή μέρος των αποδοχών που παρακρατήθηκαν από στρατιωτικό, επειδή τέθηκε σε δυνητική ή αυτοδίκαιη αργία, δυνάμει διατάξεων που καταργήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4325/2015 (Α´ 47),
μπορεί να του αποδοθεί μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου εφόσον αυτός:
α) απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που δημοσιεύεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4325/2015 ή
β) τιμωρηθεί μετά την έναρξη ισχύος του ίδιου νόμου με πειθαρχική ποινή που δεν συνεπάγεται την οριστική έξοδό του από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Εφόσον ο στρατιωτικός απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4325/2015, επιστρέφεται σε αυτόν το σύνολο των αποδοχών του που παρακρατήθηκε εξαιτίας της θέσης του
σε αργία κατ’ εφαρμογή διατάξεων που καταργήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. Το ίδιο ισχύει, αν μετά την έναρξη ισχύος του ίδιου νόμου, αποδειχθεί αβάσιμη η υπόνοια για άτακτη διαχείριση.

Άρθρο 38 Ατυχήματα με εναέρια και πλωτά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 976/1979 (Α΄ 236), οι οποίες ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από εναέρια και πλωτά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 39 Διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς στα στρατιωτικά οικήματα

Οι διατάξεις του Ν. 4039/2012 (Α´15) για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς ισχύουν και για τα στρατιωτικά οικήματα του N.δ. 2475/1953 (Α´ 191).

Άρθρο 40 Παρακολούθηση πειθαρχικών διαδικασιών του στρατιωτικού προσωπικού από το Σώμα Επιθε- ωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Η παρ. 3Α του άρθρου 2 του Ν. 3074/2002 (Α´ 296), που προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΣΤ11 της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α´ 107), αντικαθίσταται ως εξής:
«3Α. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. παρακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες στους φορείς της περίπτωσης α´ της παραγράφου 2, με εξαίρεση το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ). Για το σκοπό αυτόν κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με εξαίρεση τις σχετικές πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.»

Άρθρο 41 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

1. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) συνιστάται, επιτροπή, αποτελούμενη από ένα δικαστικό λειτουργό των πολιτικών δικαστηρίων με βαθμό Εφέτη, έναν ανώτερο αξιωματικό του τμήματος οικονομικής
μέριμνας και λογιστικού της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν ανώτερο αξιωματικό του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και έναν ανώτερο αξιωματικό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.).
2. Η επιτροπή αυτή έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο των ευρημάτων της Μ.Ε.Ε., με σκοπό τη διακρίβωση τυχόν ευθυνών. Η επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του διενεργούμενου ελέγχου συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, προκειμένου ο ίδιος να ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Εφόσον προκύπτουν ενδείξεις
τέλεσης ποινικού αδικήματος, η επιτροπή αποστέλλει την ως άνω έκθεση αμελλητί στις κατά περίπτωση αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
3. Η επιτροπή συγκροτείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν
έκδοσης της πράξης διάθεσης του δικαστικού λειτουργού με βάση τις κείμενες διατάξεις. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών. Ο δικαστικός λειτουργός προεδρεύει της επιτροπής και απαλλάσσεται των λοιπών δικαστικών καθηκόντων του κατά το χρονικό διάστημα της οριζόμενης θητείας του.
4. Στην περίπτωση β´ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4320/2015 (Α´ 29) προστίθενται δεύτερο και τρίτο
εδάφια ως εξής: «Ειδικά για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α.), τον επι χειρησιακό έλεγχο αυτής ασκεί ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας, ο οποίος εποπτεύει τη δράση της και ορίζει το Διευθυντή της. Ο Διευθυντής της Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α., δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενημερώνει τον αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έναρξη και το αποτέλεσμα των διενεργούμενων από τη Μ.Ε.Ε. ελέγχων και συντονίζει τη δράση αυτής με τις
ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο συντονισμένων προγραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.»
5. Οι ελεγκτές της Μ.Ε.Ε. απαγορεύεται να μετέχουν ως μέλη σε διοικητικά ή εποπτικά συμβούλια νομικών προσώπων που υπάγονται στο ΥΠ.ΕΘ.Α. ή εποπτεύονται από αυτό. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους
οικονομικούς επιθεωρητές αξιωματικούς του Ελεγκτικού Σώματος του Στρατού Ξηράς, καθώς τους οικονομικούς αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας για το χρόνο που υπηρετούν ως οικονομικοί επιθεωρητές στους οικείους κλάδους.

Άρθρο 42 Ακαδημαϊκή συνεργασία Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων με ΑΕΙ

Η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, η Σχολή Εθνικής Άμυνας και οι Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς του άρθρου 4 του Ν. 1394/1983 (Α´ 125) μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με ΑΕΙ για τη διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.

Άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσεως

1. H παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 3421/2005 (Α´ 302) αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μεταφέρονται αυτεπαγγέλτως στο Πολεμικό Ναυτικό με πράξη της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας που
υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στον κλάδο αυτόν. Με όμοια πράξη, οι πτυχιούχοι χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων
της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.) ή άλλης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εγκεκριμένης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μεταφέρονται αντίστοιχα στην Πολεμική
Αεροπορία και στον Στρατό Ξηράς, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στους κλάδους αυτούς, κατόπιν αιτήματός τους που υποβάλλεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας
που υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη. Οι κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενοι στο Στρατό Ξηράς, καθώς και οι στρατεύσιμοι που είναι πτυχιούχοι χειριστές ελικοπτέρων σχολών του προηγούμενου εδαφίου και
έχουν ήδη κατανεμηθεί στον ως άνω κλάδο επιλέγονται αποκλειστικά στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού.
β. Σε περίπτωση επανακατάταξης, η κατά περίπτωση μεταφορά της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται μόνο εάν οι πτυχιούχοι των εν λόγω Σχολών δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία ενός
(1) μήνα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για την περίπτωση της επιλογής στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού των στρατευσίμων που έχουν κατανεμηθεί στον κλάδο
του Στρατού Ξηράς και είναι πτυχιούχοι χειριστές ελικοπτέρων των Σχολών του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου α´.»
2. Η περίπτωση ζ´ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3421/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 3883/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Oι μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί, που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους ή στη Μονή του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, εφόσον το επιθυμούν.»

Άρθρο 44 Σχολές εκπαίδευσης Στρατού Ξηράς

Μετά την υποπερίπτωση 5 της περίπτωσης α´ της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 1394/1983 (Α´ 125), προστίθεται υποπερίπτωση 5Α, ως εξής: «5Α) Σχολή Αεροπορίας Στρατού.»

Άρθρο 45

Η διάταξη της περίπτωσης γ´ της παρ. 4 του άρθρου 63 του N.δ. 1400/1973 (Α´ 114) ισχύει και για τους ενενεργεία ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 46 Εξουσιοδοτήσεις

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και γνώμη του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κυρώνεται ο οργανισμός της Σ.Μ.Υ.Α. με τον οποίο καθορίζονται:
α) θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Σχολής,
β) θέματα διδακτικού προσωπικού και προσωπικού υποστήριξης,
γ) οι ειδικότητες των κατευθύνσεων στις οποίες δύνανται να εκπαιδευτούν οι σπουδαστές που θα φοιτήσουν στη Σχολή, ο τρόπος επιλογής και ένταξής τους σε αυτές, οι ειδικότητες μονίμων υπαξιωματικών της ΠΑ που θα αποκτούν με την έξοδό τους από τη Σχολή με βάση την εκπαίδευση τους στις ειδικότητες κατευθύνσεων, καθώς και η ένταξή τους στις ήδη υφιστάμενες επετηρίδες των προερχομένων από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών,
δ) η διάρκεια και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιτυχίας των εκπαιδευόμενων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση,
ε) οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αξιολόγησης από τους σπουδαστές του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στη Σχολή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζεται η ειδικότερη διοικητική υπαγωγή, η οργάνωση και η στελέχωση της ΜΟ.Μ.ΚΑ., η διαδικασία διάθεσης του προσωπικού και των μέσων από τα Γενικά Επιτελεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη
λειτουργία της. Η ως άνω απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται οι μηνιαίες απολαβές και τα οδοιπορικά έξοδα του Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ..
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα της συνεργασίας της ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ. με τα Ταμεία, τα θέματα στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας της ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ., καθώς και ειδικότερα θέματα της διαδικασίας αξιοποίησης των ακινήτων του άρθρου 10.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο αριθμός οργανικών θέσεων που κατανέμεται στους προερχόμενους από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N.δ. 445/1974 (Α´ 160) αξιωματικούς των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, από το σύνολο των νομοθετημένων οργανικών θέσεων των αξιωματικών των Σωμάτων αυτών.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η έννοια του ατυχήματος που προ- καλείται από εναέρια και πλωτά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 38.7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41.
8. Τα σχετικά με την πιστοποίηση ή την οργάνωση των κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων του άρθρου 42, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 47 Μεταβατικές διατάξεις

1. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της Άμυνας του τρίτου Μέρους του Ν. 3978/2011, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τη ΓΔΑΕΕ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια Γενική Διεύθυνση, η οποία παρακολουθεί και την εκτέλεσή τους, πλην της διενέργειας των παραλαβών.
2. Για τους αξιωματικούς Νοσηλευτικής που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν εγγραφεί ως φοιτητές στην Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική και Φαρμακευτική Σχολή ή σε Τμήμα Ψυχολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν. 1911/1990 (Α´ 166), όπως αυτές ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με το άρθρο 23. Το ίδιο ισχύει και για τους αξιωματικούς της γενικής ειδικότητας των Οδοντιάτρων που κατά την ίδια ημερομηνία είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές Ιατρικής Σχολής.
3. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αξιωματικοί των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ εγγράφονται στην επετηρίδα του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3883/2010 (Α´ 167), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο α´ της παραγράφου 21 του άρθρου 18, βάσει της θέσης που κατέχουν στην επετηρίδα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του Ν. 324/1976, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι εξής:
α) οι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας και των τριών κλάδων των ΕΔ που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκπληρώνουν τη δεκαοκταετή υποχρέωση παραμονής τους κατά τις διατάξεις του Ν. 324/1976, όπως αυτόςμ ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο,
β) οι ιπτάμενοι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας και των τριών κλάδων των ΕΔ που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει τη δεκαοκταετή υποχρέωση παραμονής τους και συνεχίζουν να υπηρετούν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν. 324/1976,όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την κατάργησή του με την περίπτωση η´ του άρθρου 48 του παρόντος νόμου,γ) οι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 324/1976, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίηση του με την παράγραφο 34 του άρθρου 18 .
5. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας που υπέβαλαν αίτηση παραμονής στην ενέργεια κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 324/1976, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την κατάργησή του με την περίπτωση η´ της παραγράφου 1 του άρθρου 48, και η αίτησή τους έχει απορριφθεί, συνεχίζουν να υπηρετούν, διεπόμενοι στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Εφόσον ο λόγος της απόρριψης τους δεν αφορά στην πτητική τους καταλληλότητα, συνεχίζουν να υπηρετούν ως ιπτάμενοι.
6. Οι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 324/1976, όπως αυτός ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο, και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συ- μπληρώσει τα απαιτούμενα προσόντα για προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 30 και 33 του άρθρου 18, προάγονται με έκτακτη κρίση που διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, της προαγωγής τους λογιζόμενης αναδρομικά από την ημερομηνία συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων. Οι ανωτέρω αξιωματικοί δεν αποκτούν δικαίωμα καταβολής αναδρομικών αποδοχών λόγω της αναδρομικής βαθμολογικής τους προαγωγής.
7. Αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διανύουν το δεύτερο ήμισυ του εικοστού εβδόμου έτους πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν. 324/1976, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους με την περίπτωση η´ της παραγράφου 1 του άρθρου 48, μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να υποβάλουν την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 8Α του Ν. 324/1976 για την παραμονή τους στην ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 8Α. Για αυτούς η ως άνω αίτηση εξετάζεται το αργότερο εντός μηνός από τη συμπλήρωση της εικοσιεπταετούς πραγματικής υπηρεσίας και παρατείνεται η παραμονή τους στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης της αίτησης αυτής ή, σε περίπτωση αποδοχής της, μέχρι τις τακτικές κρίσεις του έτους που συμπληρώνονται τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 324/1976 ή τις τακτικές κρίσεις του έτους που συμπληρώνεται το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου επέρχεται νωρίτερα, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 8Α του ίδιου νόμου.
8. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εκποίησης μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 3978/ 2011, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 34, συνεχίζουν και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξής τους. Το ίδιο ισχύει και για την εκτέλεση των συμβάσεων εκποίησης μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού που είχαν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 3978/2011, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή
του με το άρθρο 34.
9. Οι διατάξεις του άρθρου 17 καταλαμβάνουν και τους υπηρετούντες στη θέση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
10. Οι διατάξεις των παραγράφων 18α και 21 του άρθρου 18 έχουν αναδρομική εφαρμογή για τους εν ενεργεία αξιωματικούς της περίπτωσης 5 της παρ. β´ του άρθρου 2 του Ν. 3883/2010, από την 24η Σεπτεμβρίου 2010. Οι ως άνω αξιωματικοί, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του, κρίνονται εκτάκτως εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της, και εκδίδονται τα προεδρικά διατάγματα και οι λοιπές διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου. Για το στρατιωτικό προσωπικό που κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω εδαφίων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννώνται δικαιώματα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.
11. Εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, καθώς και την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N.δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθησών εθελοντριών του Ν. 705/1977, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2014 και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για κρίση και προαγωγή στον επόμενο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2439/1996 στις οποίες υπάγονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 26 του άρθρου 18, κρίνονται εκτάκτως εντός τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η προαγωγή όσων εκ των ανωτέρω αξιωματικών κριθούν προακτέοι ανατρέχει στην ημερομηνία που συμπλήρωσαν τις σχετικές προϋπο- θέσεις. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.

Άρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α) η παρ. 12 του άρθρου 15, οι περιπτώσεις α´ και δ´ της παρ. 2 του άρθρου 25, και η παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 3883/2010,
β) η περίπτωση ε´ της παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.δ. 151/1997 (Α´ 129),
γ) το άρθρο 18 του Ν. 4250/2014 (Α´ 74),
δ) το άρθρο 10 του Ν. 719/1977 (Α΄ 301), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1989/1991 (Α´192),ε) η παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3187/2003 (Α´ 233), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης γ´ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1394/1983 (Α´ 125),
ζ) η παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.δ. 107/1998 (Α´98),
η) το άρθρο 14 του Ν. 324/1976 (Α´ 127) που προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2984/2002 (Α΄151),
θ) τα Π.δ. 424/1977 (Α´ 130) και 317/1988 (Α´ 147),
ι) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

Άρθρο 49

Η παρ. 3 του άρθρου 119 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«3. Το χρονικό διάστημα παραμονής στο προϋφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη υλοποίησης των εκπαιδεύσεων των εθελοντών πολιτικής προστασίας μέσω της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.) του άρθρου 69. Άπρακτη παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, χωρίς προσαρμογή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής τους από τα οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.»

Άρθρο 50

Στο Ν. 1264/1982 (Α΄ 79) μετά το άρθρο 30Β προστίθεται άρθρο 30Γ ως εξής:
«Άρθρο 30Γ 1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 14 παράγραφοι 3 έως 10, 15, 16 παράγραφοι 5 και 7 έως 9, 17, 18 παρ. 1, 19 έως 22, 23 παράγραφοι 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς όλων των Κλάδων και βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στο νόμο αυτόν χρησιμοποιούνται οι όροι «εργοδότης», «επιχείρηση» ή «εκμετάλλευση» νοείται το Δημόσιο και όπου χρησιμοποιείται ο όρος «εργαζόμενοι» νοείται το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου. Ομοίως, όπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η μνεία δεν αφορά σε αυτούς.
3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η άσκηση του δικαιώματος σύστασης σωματείων και συμμετοχής σε αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό,κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί επιτρέπεται να συστήσουν:
α. Σε κάθε Περιφέρεια (Ο.Τ.Α) ή Περιφερειακή Ενότητα του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει κάθε φορά, μια πρωτοβάθμια Περιφερειακή Ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, με την επωνυμία: «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ....», στην οποία δύνανται να εγγραφούν οι υπηρετούντες στις Μονάδες, που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των Κλάδων και βαθμών, ως και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.
β. Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων Περιφερειακών Ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών».
5. Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο του σωματείου της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση που υπηρετεί σε Μονάδα που εδρεύει σε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δεν υφίσταται σωματείο δύναται να εγγράφει στο υφιστάμενο σωματείο που βρίσκεται στην εγγύτερη της Μονάδας Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα, διαγράφεται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, από το σωματείο, του οποίου ήταν μέλοςκαι δικαιούται να εγγράφει σε αυτό της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία μετατίθεται, με τη διαδικασία εγγραφής που προβλέπει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαί-δευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά, για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν για οποιοδήποτε λόγο εκτός ελληνικής επικράτειας, ως Περιφέρεια του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου νοείται η Περιφέρεια Αττικής.
6. Οι γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων και το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας θα συγκαλούνται, υποχρεωτικά, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα μέλη που δεν δύνανται να παρευρεθούν στις συνελεύσεις των σωματείων τους, λόγω υπηρεσιακών κωλυμάτων, μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλα μέλη και με την αναλογία ένα (1) προς ένα (1) μέλος, με υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται από το κωλυόμενο μέλος, στην οποία αναφέρεται το μέλος που θα το αντιπροσωπεύσει και θεωρείται από το διοικητή της Μονάδας.
7. Στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου παρέχονται, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ειδικές άδειες απουσίας έως τρεις (3) ημέρες το μήνα, κατ’ ανώτατο όριο, ενώ στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας παρέχονται έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, κατ’ ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας παρέχεται ειδική άδεια απουσίας καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος.
Οι δικαιούμενοι άδειας υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τον διοικητή της Μονάδας τους, πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν η σύγκληση των οργάνων στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, οπότε υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως και με το ταχύτερο δυνατό μέσο. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων σωματείων με βαθμό μέχρι και Αντι- συνταγματάρχη και αντίστοιχων δεν μετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους έξω από την περιοχή της Μονάδας, στην οποία υπηρετούν, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής ή επιβολής αμετάκλητης καταστατικής πειθαρχικής ποινής. Η συμ- μετοχή τους στις θέσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για όσο χρόνο απαιτείται αυτή, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει κάθε φορά.
8. Τα παραπάνω σωματεία, καθώς και τα μέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως:
α. Να κηρύσσουν ή να συμμετέχουν σε απεργίες και στάσεις εργασίας, καθώς και να συμμετέχουν σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας.
β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους.
γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων και διοίκησης, οργάνωσης ή δομής εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών Ενώσεων μπορούν να απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων τους στους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται η έδρα των σωματείων. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον Επιθεωρητή του Στρατού μπορεί να απευθύνεται μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Πρωτοβάθμιων Περιφερειακών Ενώσεων.
δ. Να προβαίνουν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, αντιδικίες ή προστριβές, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, μέσω των ΜΜΕ ή/και του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και των παντός είδους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
ε. Να χρησιμοποιούν οποιουσδήποτε χαρακτηρισμούς και να ασκούν κριτική σε βάρος της στρατιωτικής ιεραρχίας.
9. Η Ομοσπονδία δύναται να διατηρεί ιστοσελίδα και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την επίτευξη των σκοπών της, μέσα από τις οποίες και μόνο υποχρεούνται να προβάλλονται τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της, για κάθε δραστηριότητά τους.
10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία δύνανται να εδρεύουν σε χώρο εντός στρατοπέδου, που τους παραχωρείται, για το λόγο αυτό, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στην
έδρα της οποίας ευρίσκονται.11. Το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ οφείλουν να παραχωρήσουν κατάλληλο χώρο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, προκειμένου να λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο.
12. Οι συνδρομές των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, παρακρατούνται από τη μισθοδοσία αυτών, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ, ΓΕΑ/ΟΛΚΑ και ΓΕΝ/Ε’ Κλάδος), στους οποίους διαβιβάζονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ονομαστικές καταστάσεις των
μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων. Το ένα τρίτο (1/3) του ποσού των συνδρομών, του προηγούμενου εδαφίου, αποδίδεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωτοβάθμιων σωματείων και τα δύο τρίτα (2/3) σε τραπεζικό
λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
13. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία, πέραν των οργάνων της, που είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Γραμματεία και η Εξελεγκτική Επιτροπή, οφείλει να συγκροτήσει
Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώπιον του οποίου θα παραπέμπεται κάθε ένωση μέλος της που παραβιάζει τον παρόντα νόμο και το καταστατικό της Ομοσπονδίας, που θα εγκριθεί κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα πρωτοβάθμια σωματεία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία είναι:
α. Η έγγραφη επίπληξη.
β. Η προσωρινή διαγραφή από μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Το πρωτοβάθμιο σωματείο που διαγράφεται προσωρινά αποστερείται των προνομίων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή διαγραφή. Η πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ η πειθαρχική ποινή της προσωρινής διαγραφής επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου καλείται εγγράφως και επί αποδείξει να παρευρεθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του πρωτοβάθμιου σωματείου.
Μετά την πάροδο του διαστήματος της προσωρινής διαγραφής το διαγραφέν πρωτοβάθμιο σωματείο μπορεί οποτεδήποτε να επανέλθει στην Ομοσπονδία, με σχετική αίτησή του. Η αίτηση εξετάζεται στο πρώτο Πανελλήνιο
Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το οποίο είτε τη δέχεται, εάν εξέλειπαν οι λόγοι της προσωρινής διαγραφής, είτε μπορεί να παρατείνει αιτιολογημένα την προσωρινή δι-
αγραφή για δώδεκα (12) ακόμη μήνες, μετά την πάροδο της οποίας το πρωτοβάθμιο σωματείο επανεγγράφεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά στην Ομοσπονδία.
14. Τα πρωτοβάθμια σωματεία και το σωματείο με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», που έχουν ήδη συσταθεί, οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των παρα-
πάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Μόνο τα νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.15. Η εκλογή των οργάνων των πρωτοβάθμιων σωματείων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ως και των αντιπροσώπων για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων.
16. Στρατιωτικοί που τιμωρήθηκαν πειθαρχικά, για παραπτώματα που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τη δράση τους στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών των υφιστάμενων, πριν την έκδοση του παρόντος νόμου, σωματείων δικαιούνται, εφόσον είναι στην ενέργεια, να ζητήσουν την επανεξέταση των πειθαρχικών τους υποθέσεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές.
17. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του δευτέρου εδαφίου της τέταρτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, που κατέχει οργανική θέση εσω τερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο της Ομοσπονδίας συμμετέχει ως παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συμβούλια μεταθέσεων του άρθρου 8 του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών του άρθρου των Ενόπλων Δυνάμεων- Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167), εξαιρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων. Ο βαθμός του εκπροσώπου θα εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.
18. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του δευτέρου εδαφίου της τέταρτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού και υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής, εκλέγεται από
το συνέδριο της Ομοσπονδίας, συμμετέχει υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου Μετοχικού Ταμείου (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) και των υπ’ αυτών λογαριασμών.»

Άρθρο 51 Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ

1α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους προϊσταμένους Διεύθυνσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου οι οποίοι ορίζονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη της οικείας ΠΕΔ.»β. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους προϊσταμένους Διεύθυνσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου, οι οποίοι ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.Εάν τα Δημοτικά Συμβούλια δεν ορίσουν τα μέλη τους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, αυτά ορίζονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
γ. Στο τέλος του στοιχείου αα’ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Προκειμένου για τους ΟΤΑ Β΄ βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη-ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός, της έδρας του, που πληρούν τις προϋποθέσεις. Προκειμένου για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Αν ο αριθμός των Προϊσταμένων Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του ή δεν έχουν γίνει επιλογές, ορίζονται υπάλληλοι που ασκούν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο αντίστοιχα καθήκοντα και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.»
2. Η περίπτωση γ΄, της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3870/ 2010 (Α΄ 138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. αα. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.
ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2017-2018 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2017-2018 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το παραπάνω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»3.α. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα όρια προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών, πέραν των οποίων απαιτείται θεώρηση, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, η θεώρηση αυτή γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ίδιου Υπουργείου, η αρμοδιότητα αυτή, της θεώρησης, μεταβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη τεχνικού συμβουλίου που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Συντονιστή της ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα και αποτελείται από τους: i. Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ii. Έναν μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.
iii. Έναν μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.
iv. Έναν κοινό εκπρόσωπο των συνδέσμων ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ με τον αναπληρωτή του.
v. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του.»
β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται θεώρηση των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (Α.Π.Ε.) των έργων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, των
Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των ιδρυμάτων τους και των Δ.Ε.Υ.Α. του Ν. 1069/1980 (Α΄ 191) και του Ν. 890/1979 (Α΄ 80) από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η αρμοδιότητα της θεώρησης μεταβιβάζεται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε όσες περιπτώσεις απαιτείται από τις οικείες, διατάξεις γνωμοδότηση τεχνικού συμβουλίου, γνωμοδοτεί το τεχνικό συμβούλιο της οικείας περιφέρειας.
γ. Για τα έργα και μελέτες που εργοδότης ή κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η προϊσταμένη αρχή και η διευθύνουσα υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 7
περίπτωση δ΄ του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116) και του άρθρου 1 παρ. 13 του Ν. 3316/2005 (Α΄ 42), καθορίζονται κάθε φορά, με απόφαση του Υπουργού. Αρμόδιο όργανο να αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τεχνικό Συμβούλιο κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 7 περίπτωση ε΄ του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 1 παρ. 14 του Ν. 3316/2005 είναι το τεχνικό συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του παρόντος.δ. Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις, για τις οποίες εκκρεμεί γνωμοδότηση και θεώρηση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4α) Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των
φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού παρατείνονται πέραν της 30ής Ιουνίου 2016 και έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020 του ΕΣΠΑ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2016. Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) οι συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
β) Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της ανωτέρω περίπτωσης α΄ θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Άρθρο 52

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κάθε τριετία, καθορίζονται για κάθε έτος συγκεκριμένες θέσεις σε Τμήματα Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για κατάταξη μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις θέσεων για κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι.. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1865/1989 (Α΄ 210).

Άρθρο 53

1. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3187/2003 (Α΄ 233) προστίθεται νέα περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή, διεγράφησαν είτε ως μαθητές από άλλη παραγωγική σχολή των ΕΔ είτε ως μόνιμοι στρατιωτικοί από
τις τάξεις των ΕΔ και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις και διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαγραφή τους, να επανεντάσσονται στην κατηγορία που ανήκαν. Η επανεγγραφή των μαθητών στη σχολή από την οποία είχαν διαγραφεί γίνεται στο έτος σπουδών που έπεται του έτους διαγραφής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής τους, σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό της σχολής, η δε φοίτησή τους αρχίζει από την επόμενη της διαγραφής τους από τη Σχολή Ικάρων ακαδημαϊκή περίοδο. Η επανεγγραφή όσων υπηρετούσαν ως μόνιμοι στρατιωτικοί στις τάξεις των ΕΔ γίνεται στην ίδια επετηρίδα από την οποία διεγράφησαν και καθίστανται νεότεροι όσων απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο έτος. Ειδικά, για το σπουδαστικό έτος 2015-2016, η προθεσμία υποβολής της αίτησης του πρώτου εδαφίου επεκτείνεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της διαγραφής τους από τη Σχολή Ικάρων.»
2. Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3187/2003 αναριθμούνται σε ζ΄ και η΄ αντίστοιχα.

Άρθρο 54

Στο άρθρο 7Γ παρ. 3 του Ν. 3691/2008, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «Οι αποδοχές του προσωπικού που έχει αποσπαστεί ή μετακινηθεί στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσής του, κατ’ εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4354/2015. Η διάταξη εφαρμόζεται και για το προσωπικό που αποσπάται ή μετακινείται μετά τη δημοσίευση του παρόντος.»

Άρθρο 55 Επώνυμες έδρες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων επ’ ωφελεία του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με σκοπό την επιχορήγησή του, για την, κατά τα καθοριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4009/2011, ίδρυση επώνυμης έδρας, η οποία φέρει
την επωνυμία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η γνωστική περιοχή διδασκαλίας και έρευνας.
2. Η πίστωση διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας της έδρας. Η επιλογή του διδάσκοντος στην επώνυμη έδρα και ο ορισμός του χρόνου της θητείας του γίνεται από το ίδρυμα.
3. Οι ειδικότεροι όροι για την ίδρυση, τη λειτουργία και την πλήρωση της επώνυμης έδρας καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

Άρθρο 56 Τοποθέτηση επικουρικών ιατρών για την κάλυ- ψη αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων

1. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι δυνατή η τοποθέτηση σε αυτά επικουρικών ιατρών, εγγεγραμμένων στους καταλόγους της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3580/2007 (Α΄ 134), κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ίδιου άρθρου. Οι επικουρικοί ιατροί δεν θα υπερβαίνουν τους δεκαπέντε (15) ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται στα στρατιωτικά νοσοκομεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικήςν Άμυνας, με την οποία καθορίζεται η χρονική διάρκεια της τοποθέτησης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, μετά από υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος του Αρχηγούν του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Δυνάμει της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συνάπτεται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μεταξύ του Διοικητή του στρατιωτικού νοσοκομείου και του επικουρικού ιατρού. Ο χρόνος διάρκειαςν της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε στρατιωτικά νοσοκομεία που εδρεύουν εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να είναι έως δύο (2) έτη, ενώ για όσους τοποθετούνται σε στρατιωτικά νοσοκομεία που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως ένα (1) έτος. Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως και τρία (3) έτη. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των επικουρικών ιατρών, που τοποθετούνται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Μεταμόσχευσης και Μονάδες Εφαρμογής Ιστών, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, Ογκολογικά Τμήματα, Μονάδες Ψυχικής Υγείας δύναται να είναι έως τρία (3) έτη. Συμβάσεις που λήγουν δεν δύνανται να ανανεωθούν.
3. Η τοποθέτηση επικουρικών ιατρών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους καταλόγους επικουρικών ιατρών, που καταρτίζονται και τηρούνται, κατά τις οικείες διατάξεις, σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια, με βάση την προτεραιότητα που καθορίζεται για τους επικουρικούς ιατρούς που τοποθετούνται σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κατά παρέκ-κλιση κάθε άλλης διάταξης, για την πλήρωση των θέσεων επικουρικών ιατρών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Μεταμόσχευσης, Μονάδες Εφαρμογής Ιστών, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, Ογκολογικά Τμήματα, Μονάδες Ψυχικής Υγείας,
στις οποίες απαιτείται ορισμένη εξειδίκευση ή εμπειρία, προηγούνται όσοι διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης στις ανωτέρω μονάδες και ελλείψει αυτών, όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε αυτές. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης προϋπηρε-σίας ως ειδικευμένου ιατρού στις αντίστοιχες μονάδες. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγείται από το νοσοκομείο όπου υπηρέτησε ο ιατρός. Σε περίπτωση εκδήλωσης εν- διαφέροντος περισσοτέρων του ενός για συγκεκριμένη θέση, η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.
4. Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών, που τοποθετούνται στα στρατιωτικά νοσοκομεία, εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α’ 280), όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Οι επικουρικοί ιατροί κατά το χρόνο απασχόλησής
τους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρετεί
ο ιατρός ως επικουρικός, προσμετράται ως προϋπηρεσία
στις κρίσεις για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς
και σε περαιτέρω εξέλιξή του στο Ε.Σ.Υ..6. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές του
πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ.. Η δαπάνη
για την αμοιβή τους καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενό-
πλων Δυνάμεων.
7. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βά-
ρος επικουρικού ιατρού για οποιοδήποτε πειθαρχικό πα-
ράπτωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Διοικητής
του νοσοκομείου, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή
του, να αναστέλλει τη σύμβαση του ιατρού μέχρι την
ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκ-
δοση οριστικής απόφασης, ή την επιβολή σε βάρος του
ιατρού πειθαρχικής ποινής ελαφρύτερης της προσωρι-
νής παύσης, η αναστολή παύει και η σύμβαση του ιατρού
συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου
χρόνου διάρκειάς της.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας,
Υγείας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Συμβου-
λίου Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζεται η
διαδικασία προσδιορισμού των έκτακτων αναγκών για
την κάλυψη των οποίων τοποθετούνται επικουρικοί ια-
τροί, τον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επι-
κουρικών ιατρών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 57

Η υποπαράγραφος 2 της παρ. Α΄ του άρθρου 32 του Ν. 4361/2016 (Α΄ 10) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν επισπεύδονται και αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας ή το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου με την επωνυμία NBEE Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της κατασχέσεως απαιτήσεων της εταιρίας εις χείρας τρίτων, εφόσον η κινητή και η ακίνητη αυτή περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της εταιρίας, επηρεάζει την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των πολεμικών πλοίων ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 και 7 του Πολεμικού Ναυτικού, είτε την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ή άλλων απαιτήσεων εργαζομένων της εταιρίας, καθώς επίσης και των καταβολών του πολεμικού ναυτικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων τους. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος.»

Άρθρο 58 Ειδικές ρυθμίσεις για Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας προερχόμενες από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977

1. Για τις υπηρετούσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 (Α΄ 279), και συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας την 31.12.2012 ορίζεται ως καταληκτικός βαθμός εξέλιξης αυτός του Σμηνάρχου.
2. Αξιωματικοί της παραγράφου 1 βαθμού Επισμηναγού, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για κρίση και προαγωγή στον επόμενο βαθμό, κρίνονται εκτάκτως εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η προαγωγή όσων εκ των ανωτέρω αξιωματικών κριθούν προακτέες ανατρέχει στην ημερομηνία που συμπλήρωσαν τις σχετικές προϋποθέσεις. Για τις αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.
3. Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας βαθμού Επισμηναγού, προερχόμενες από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντών του Ν. 705/1977, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν έχοντας ανακληθεί στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμες από την εφεδρεία με το βαθμό αυτόν και συμπλήρωσαν την 31.12.2012, 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, μπορούν να προαχθούν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3883/2010 (Α΄ 167).»

Άρθρο 59

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 προστίθεται η παρακάτω διάταξη:
«Επίσης, οι στις προηγούμενες παραγράφους οριζόμενες απαλλαγές παρέχονται υπό τις αυτές προϋποθέσεις και περιορισμούς και στα Στελέχη και τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη, για τούτο το λόγο, δε, αποδεικνύουν την κατάστασή τους μέσω αντίστοιχης γνωμάτευσης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής και αναλυτικού φύλλου μισθοδοσίας».

Άρθρο 60

Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και του συνόλου των Ν.Π.Δ.Δ. ανεξάρτητα από το φορέα υπαγωγής τους, οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, για δε τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού».

Άρθρο 61

Μη ολοκληρωθείσες για οποιοδήποτε λόγο διαδικασίες σύναψης σύμβασης με νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, όπως ισχύει, για κάλυψη επιχειρησιακών απαιτήσεων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχαν διατυπωθεί προς λήψη σχετικής απόφασης κατά το χρόνο ισχύος του Ν. 3433/2006 πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3978/2011 και εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι την 31.12.2016, διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο διατύπωσης της οικείας απαίτησης και ολοκληρώνονται, επιτρεπόμενης της επικαιρότητας των τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτή είναι αναγκαία.

Άρθρο 62

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.