Επικυρώσεις-Μεταφράσεις

-A A +A

Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 72 παρ. 4 του Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους, γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα. Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Τρόποι επικύρωσης εγγράφων που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα (π.χ. πιστοποιητικά σπουδών):

 • από τις κατά τόπους αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές ή
 • με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) www.hcch.net/ApostilleSection ή
 • από τις Πρεσβείες των ξένων χωρών στην Ελλάδα, εφόσον προέρχονται από χώρα που έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Λονδίνου (1968) ή
 • από το Βρετανικό Συμβούλιο, εφόσον προέρχονται από τη Μ. Βρετανία

Τα δημόσια έγγραφα της Κύπρου πρέπει να επικυρώνονται:

 • από την Ελληνική Προξενική Αρχή στην Κύπρο ή
 • με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)

Μετάφραση εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους:

 • από Έλληνες δικηγόρους, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 περ. γ΄Ν.4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων» ή
 • από πιστοποιημένους μεταφραστές του «Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών» (η αναζήτησή τους γίνεται μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της ενιαίας ψηφιακής πύλης «gov.gr») ή
 • από διορισμένους στα κατά τόπους Πρωτοδικεία, άμισθους ερμηνείς ή
 •  από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών – Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή
 • από μονίμους υπαλλήλους ή μεταφραστή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή
 • από επίσημους ορκωτούς μεταφραστές. Η γνησιότητα της υπογραφής τους, μετά τη μετάφραση, επικυρώνεται από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ APOSTILE & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΞ PDF icon ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ APOSTILE & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΞ.pdf
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ APOSTILE & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ PDF icon ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ APOSTILE & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ.pdf
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ APOSTILE & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ PDF icon ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ APOSTILE & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.pdf
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ PDF icon ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.pdf
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ PDF icon ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ.pdf
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΕΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ PDF icon ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΕΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.pdf
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΥΠΡΟΥ PDF icon ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.PDF
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΝΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ PDF icon ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΝΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.PDF