17. Έχω διακόψει την αναβολή σπουδών που μου χορηγήθηκε ή αυτή έχει λήξει. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

-A A +A

Με τη διακοπή ή τη λήξη της αναβολής σου, υποχρεούσαι να καταθέσεις σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου, από το οποίο να προκύπτουν οι γραμματικές γνώσεις που απέκτησες μετά τη χρήση της αναβολής σου. Διαφορετικά θα υπέχεις πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση (θητεία) ενός (1) μηνός.

Επιπλέον, έχεις την υποχρέωση να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του Κλάδου σου (για το ΣΞ: https://parousiasi.army.gr, για το ΠΝ: www.hellenicnavy.gr → Ενημέρωση → Θητεία στο ΠΝ → Πληροφορίες πριν την κατάταξη, και για την ΠΑ: www.esso.haf.gr), προκειμένου να συμπληρώσεις τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάταξη, την τοποθέτησή σου σε Μονάδα και την ειδικότητά σου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσεις τα παραπάνω στοιχεία, τίθεσαι στη διάθεση της υπηρεσίας, όσον αφορά στην κατάταξη-τοποθέτησή σου.  Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).

Επίσης, υποχρεούσαι να καταταγείς την ημερομηνία που θα καθοριστεί. Διαφορετικά θα κηρυχθείς ανυπότακτος, με συνέπεια αφενός να υπέχεις ποινικές κυρώσεις και αφετέρου να σου επιβληθεί και χρηματικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.