Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α, 302/13-12-2005)

Κατηγορία Νομοθεσίας
Κεφάλαια

Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Υπόχρεοι σε στράτευση

1. Όλοι οι Έλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίοδο επιστράτευσης, πολέμου ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, είναι δυνατό, με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), στην οποία καθορίζεται και η διάρκεια της στρατιωτικής υποχρέωσης, να καλούνται ονομαστικά για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις άτομα, έστω και αν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από τη στρατολογική τους κατάσταση και την κατηγορία της σωματικής τους ικανότητας. Σ’ αυτούς μπορεί να απονέμεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών νόμων, βαθμός εφέδρου αξιωματικού. Όσοι δεν κατατάσσονται εμπρόθεσμα κηρύσσονται ανυπότακτοι και υπέχουν τις προβλεπόμενες για τους ανυπότακτους συνέπειες.

Άρθρο 2
Γενικές έννοιες και ορισμοί

1. Στρατεύσιμοι καλούνται οι υπόχρεοι σε στράτευση, οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωσή τους.
2. Οπλίτες καλούνται όσοι έχουν καταταγεί και υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για εκπλήρωση στρατεύσιμης και τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.
3. Πρότακτοι οπλίτες καλούνται όσοι κατατάσσονται στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, πριν από την πρόσκληση της κλάσης τους, για την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσής τους.
4. Εθελοντές οπλίτες καλούνται όσοι κατατάσσονται εθελοντικά στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις ειδικές γι αυτούς διατάξεις.
5. Έφεδροι οπλίτες καλούνται οι οπλίτες, οι οποίοι, μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης και της τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσής τους, συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, για εκπλήρωση εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης.
6. Έφεδροι καλούνται όσοι είναι γραμμένοι στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Όσοι απ’ αυτούς κατατάσσονται για εκπλήρωση εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης καλούνται οπλίτες από την εφεδρεία.
7. Πραγματική στρατιωτική υπηρεσία για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, είναι το χρονικό διάστημα που απομένει, αν, από τη συνολική διάρκεια υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των ειδικών καταστάσεων του άρθρου 42 του παρόντος νόμου.
8. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
α. Τέκνα θεωρούνται όσα γεννήθηκαν από γάμο και όσα αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν.
β. Τα θετά τέκνα λογίζονται ως τέκνα μόνο των θετών γονέων, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης της υποπαραγράφου α του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
γ. Αδέλφια θεωρούνται όσα προέρχονται από τους ίδιους γονείς ή από κοινό πατέρα ή μητέρα.
δ. Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος, όπως αποδεικνύεται από ληξιαρχικές πράξεις γέννησης ή άλλα επίσημα έγγραφα.
ε. Χηρεία είναι η κατάσταση που δημιουργήθηκε και υφίσταται για ένα σύζυγο εξαιτίας θανάτου του άλλου. Αυτή παύει να υφίσταται με την τέλεση μεταγενέστερου γάμου από τον επιζώντα σύζυγο.
στ. Ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
ζ. Στρατολογική κλάση είναι ο αριθμός που προκύπτει από την πρόσθεση του αριθμού είκοσι ένα στο έτος γέννησης με το οποίο ο καθένας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων.
η. Σώματα είναι η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ως Σώματα επίσης χαρακτηρίζονται και άλλες δημόσιες υπηρεσίες με στρατιωτική οργάνωση, οι οποίες δεν υπάγονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, ούτε στα Σώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
θ. Ως άγνοια νοείται ο χρόνος της αυθαίρετης απουσίας στρατιωτικού, έτσι όπως καθορίζεται από τις κατά περίπτωση περί λιποταξίας διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
ι. Οι έννοιες «στράτευμα», «κληρωτός», «εκγύμναση ή μειωμένη θητεία» και «πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία» που συναντώνται σε νόμους, κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις, είναι ταυτόσημες αντίστοιχα με τις έννοιες «ένοπλες δυνάμεις», «οπλίτης», «μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση» και «πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση» του παρόντος νόμου.
ια. H ενηλικίωση επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ιβ. Η οικογενειακή κατάσταση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο δήμο ή την αρμόδια κοινότητα ή με επίσημα έγγραφα ξένου κράτους και η ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού από πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής.
ιγ. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και του πιστοποιητικού μόνιμου κάτοικου εξωτερικού καθορίζεται σε δίμηνη και εξάμηνη αντίστοιχα από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Άρθρο 3
Ηλικία

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου η ηλικία προκύπτει από το έτος γέννησης με το οποίο κάθε Έλληνας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας. Η 1η Ιανουαρίου του έτους με το οποίο καθένας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων, λογίζεται ως ημερομηνία γέννησης και αρχή του έτους, η δε 31η Δεκεμβρίου ως τέλος αυτού.
2. Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο κάθε Έλληνας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου αντιπροσώπου, είτε αν το έτος αυτό δεν είναι σύμφωνο με τη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα ημερών από τη γέννηση, είτε αν αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι έγινε εσφαλμένος καθορισμός του από την αρμόδια αρχή είτε αν η καταχώρισή του έγινε εσφαλμένα από το αρμόδιο όργανο. Με την αίτηση για διόρθωση του έτους γέννησης υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ανάλογο πιστοποιητικό ξένης κρατικής αρχής και τυχόν άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή οποτεδήποτε μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής του υποχρέωσης ή τη νόμιμη απαλλαγή του από αυτή.
3. Για τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας, λαμβάνεται υπόψη το έτος γέννησης που αναγράφεται στο μητρώο αρρένων, πριν την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης.
4. Δεν επιτρέπεται διόρθωση ηλικίας ατόμων που διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία. Στις περιπτώσεις αυτές το αίτημα απορρίπτεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
5. Επί των αιτημάτων διόρθωσης της ηλικίας αποφαίνεται ο οικείος νομάρχης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.δ.4239/1962 (ΦΕΚ 126/11 Αυγ 1962, τ.Α΄) δε θίγονται.

Άρθρο 4
Έκταση εφαρμογής διατάξεων

1. Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι και οι επίκουροι αξιωματικοί, οι μόνιμοι και οι εθελοντές οπλίτες, οι επαγγελματίες οπλίτες, οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης και οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), διέπονται από τις ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται ανάλογα και για όσους υπηρετούν στα Σώματα ή φοιτούν σε παραγωγικές σχολές αυτών ή ανήκουν ή έχουν διατεθεί στην εφεδρεία τους.
3. Οι πρότακτοι οπλίτες διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες.
4. Για τη στράτευση των Ελληνίδων ισχύουν οι διατάξεις του ειδικού γι αυτές νόμου.

Κεφάλαιο Β - ΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 5
Διακρίσεις της στρατιωτικής υποχρέωσης

1. Η στρατιωτική υποχρέωση διακρίνεται σε στρατεύσιμη, σε εφεδρική και σε πρόσθετη.
2. Η στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση διακρίνεται σε πλήρη και σε μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
3. Όσοι λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων αρνούνται να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση, υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία. Γι’ αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ι΄ του παρόντος νόμου.
4. Η εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται από τους έφεδρους οπλίτες και τους οπλίτες από την εφεδρεία.
5. Πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση επιβάλλεται για παράβαση ή μη τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.

Άρθρο 6
Διάρκεια στρατιωτικής υποχρέωσης

1. Η διάρκεια της πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης είναι εικοσιτετράμηνη και της μειωμένης εννεάμηνη ή εξάμηνη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η κατά κλάσεις ή κατηγορίες απόλυση οπλιτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και πριν από τη συμπλήρωση της πλήρους ή της εννεάμηνης ή της εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, όχι όμως πριν να συμπληρωθεί τουλάχιστον το ένα τέταρτο της πλήρους, το ένα τρίτο της εννεάμηνης και το ήμισυ της εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
3. Η διάρκεια της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των εφέδρων οπλιτών και των οπλιτών από την εφεδρεία, εξαρτάται από τις υπηρεσιακές ανάγκες και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
4. Η διάρκεια της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες για κάθε παράβαση ή μη τήρηση υποχρέωσης που καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.
5. Όσοι οπλίτες μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον επιθυμούν, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι γεννήθηκαν και διαμένουν έκτοτε μόνιμα στο εξωτερικό.

Άρθρο 7
Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση

1. Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον επιθυμούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:
α. Εξάμηνης διάρκειας:
(1) Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα(4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.
(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
(3) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
(4) Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
(5) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
(6) Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.
(7) Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217).
β. Εννεάμηνης διάρκειας:
(1) Όλοι οι αδελφοί από τρία (3) ζώντα αδέλφια.
(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.
(3) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
(4) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.
2. Οι στρατεύσιμοι μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης.
3. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά τη διακοπή της ανυποταξίας και εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης απολύονται. Oι λιποτάκτες υπάγονται στις ίδιες διατάξεις μετά τη διακοπή της λιποταξίας τους.
4. Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή του αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.
5. Στην υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και στις υποπεριπτώσεις (3) και (4) της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, όταν οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
6. Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι επίκουροι αξιωματικοί δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 8
Διαδικασία - δικαιολογητικά για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου αυτού, καθορίζονται τα ακόλουθα:
α. Τέκνα που υιοθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας τους, λογίζονται ως τέκνα μόνο των φυσικών τους γονέων.
β. Τέκνα άγαμης μητέρας είναι όσα αποκτήθηκαν από μητέρα που δεν έχει συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας θεωρούνται και όσα αποκτήθηκαν εκτός γάμου από μητέρα, η οποία διατελεί σε διάζευξη.
γ. Η ηλικία της Ελληνίδας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού και προκύπτει από τα δημοτολόγια.
δ. Η συμπλήρωση συγκεκριμένου έτους ηλικίας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
ε. Η κήρυξη προσώπου σε αφάνεια επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα με το θάνατο και αποδεικνύεται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
στ. Η ανικανότητα για εργασία γονέα, αδελφού και συζύγου πρέπει να οφείλεται σε λόγους υγείας. Δεν θεωρούνται ανίκανοι για κάθε εργασία όσοι ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία.
ζ. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 7 προβλέπεται ως προϋπόθεση μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης η ανικανότητα για κάθε εργασία γονέα, αδελφού ή συζύγου, ο αιτών την μεταφορά υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, εκτός των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου ιβ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου αυτού και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο φερόμενος ως ανίκανος για κάθε εργασία γονέας, αδελφός ή σύζυγος δηλώνει ότι δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα ή εργασία και τους λόγους υγείας που επικαλείται. Αν από τη δήλωση αυτή ή από άλλα επίσημα έγγραφα προκύπτει ότι το πρόσωπο αυτό ασκεί επάγγελμα ή εργασία δεν παραπέμπεται σε υγειονομική επιτροπή και το αίτημα των ενδιαφερόμενων απορρίπτεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
η. Αρμόδια για την κρίση της ανικανότητας ή μη για κάθε εργασία όσων επικαλούνται ανικανότητα για εργασία είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς. Ειδικά για τους διαμένοντες στο νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή Αθηνών (ΣΥΕΑ) , ή η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), εφόσον ο αιτών τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ανήκει στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα.
θ. Η παραπομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των κατά το άρθρο 7 επικαλουμένων ανικανότητα για κάθε εργασία γίνεται με έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. Σε αυτό επισυνάπτεται αντίγραφο φύλλου μητρώου (Α.Φ.Μ.), μόνο για τους άρρενες παραπεμπόμενους που δεν έχουν συμπληρώσει κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου να κριθεί και η σωματική τους ικανότητα για στράτευση. Σε περίπτωση που οι παραπεμπόμενοι διατελούν σε αναβολή για λόγους υγείας ή έχουν κριθεί ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) κρίνεται ταυτόχρονα και η σωματική τους ικανότητα για στράτευση.
ι. Η εκ νέου παραπομπή προς εξέταση όσων δεν έχουν κριθεί ανίκανοι για κάθε εργασία, επιτρέπεται μόνο εφόσον από νεότερα επίσημα στοιχεία νοσοκομείων του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, προκύπτει χειροτέρευση της κατάστασης της υγείας τους.
ια. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ανικανότητα για κάθε εργασία γονέα, αδελφού ή συζύγου είναι πρόσκαιρη, γίνεται υποχρεωτικά σχετική μνεία στην γνωμάτευση με ταυτόχρονο προσδιορισμό της πιθανής χρονικής της διάρκειας και οι αιτούντες μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, μόνο εφόσον η ανικανότητα υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και προβλέπεται να διαρκέσει πέραν της ημερομηνίας που αυτοί συμπληρώνουν το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που καθορίζεται για την οριστική απόλυση των οπλιτών πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο ανήκουν.
ιβ. Κατά των διοικητικών πράξεων των στρατολογικών γραφείων με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα με βάση γνωματεύσεις των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια για την εξέταση σε δεύτερο βαθμό είναι η, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αμέσως ανώτερη στην ιεραρχική κλίμακα υγειονομική επιτροπή του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιτροπή που εξέδωσε την αρχική γνωμάτευση και συγκεκριμένα, η Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (ΑΥΕΝ) και η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (ΑΥΕΑ), όταν η απορριπτική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ) αντίστοιχα.
ιγ. Οι οπλίτες που επιθυμούν να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, πρέπει να έχουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όσοι απ’ αυτούς διατελούσαν σε αναβολή κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και η αναβολή τους διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούνται να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν καταταγεί εμπρόθεσμα στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας της διακοπής. Η απόκτηση και η διατήρηση ή μη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.
ιδ. Η ένοπλη υπηρεσία σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου κράτους. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η συνολική διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας με στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς και ο βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του ξένου κράτους.
ιε. Η ημερομηνία και ο τρόπος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και η εγγραφή στα μητρώα αρρένων μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας, προκύπτουν από έγγραφα της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή της αρμόδιας περιφέρειας ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
ιστ. Εφόσον οι παραπεμπόμενοι αδυνατούν για λόγους υγείας να μεταβούν στην έδρα της υγειονομικής επιτροπής προς εξέταση της ικανότητάς τους για κάθε εργασία, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.
ιζ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του νόμου αυτού.

Κεφάλαιο Γ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Άρθρο 9
Καταγραφή και στρατολογική παρακολούθηση των υπόχρεων σε στράτευση

1. Η καταγραφή όλων των αρρένων Ελλήνων γίνεται από τα στρατολογικά γραφεία και τις λοιπές στρατολογικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση τα μητρώα αρρένων, τα προξενικά μητρώα και τους στρατολογικούς πίνακες που συντάσσονται, τηρούνται και ενημερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού νόμου.
2. Η διαδικασία της καταγραφής και της χειρογραφικής ή μηχανογραφικής στρατολογικής παρακολούθησης των αρρένων Ελλήνων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή, όπου απαιτείται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 10
Δελτία και δικαιολογητικά απογραφής

1. Οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν δελτία απογραφής, στα οποία αναγράφουν με ακρίβεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της στράτευσης και να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα.
2. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, υπέχουν, εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
α. Ένα μήνα, όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα το δελτίο απογραφής.
β. Δύο μήνες, όσοι δεν υποβάλουν δελτίο απογραφής.
γ. Τρεις μήνες, όσοι αναγράφουν στο δελτίο απογραφής ανακριβή στοιχεία ή καταθέτουν ανακριβή δικαιολογητικά.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στα δελτία απογραφής, ο τρόπος συμπλήρωσης, οι προθεσμίες και οι υπηρεσίες κατάθεσης, η διαδικασία τήρησης, διακίνησης και χειρογραφικής ή μηχανογραφικής επεξεργασίας τους, καθώς και ο τρόπος αναζήτησης όσων δεν κατέθεσαν δελτίο απογραφής και τα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 11
Κρίση της ικανότητας για στράτευση πριν από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Όσοι στρατεύσιμοι καταθέτουν με το δελτίο απογραφής ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν σημαντικά προβλήματα υγείας, παραπέμπονται από τα αρμόδια στρατολογικά γραφεία στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, για υγειονομική εξέταση και κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες παραπομπής – παρουσίασης, οι υποχρεώσεις των παραπεμπόμενων και οι συνέπειες μη τήρησής τους, οι υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων και των Στρατιωτικών Υγειονομικών Επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλογικά στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου.

Άρθρο 12
Κατανομή στρατευσίμων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων – Μεταφορά από έναν κλάδο σε άλλον
1. Μετά τη συγκέντρωση των δελτίων απογραφής οι στρατεύσιμοι κατανέμονται αριθμητικά και ονομαστικά στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η περαιτέρω κατανομή και επιλογή σε όπλα, σώματα, υπηρεσίες και ειδικότητες γίνονται από τις διευθύνσεις στρατολογικού των γενικών επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται ο χρόνος, η διαδικασία και τα κριτήρια αριθμητικής και ονομαστικής κατανομής των στρατευσίμων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά από κλάδο σε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στρατευσίμων που έχουν κατανεμηθεί. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνεται μεταφορά στρατευσίμων, εφόσον επιβάλλεται για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για την αξιοποίηση ειδικών προσόντων και γνώσεων αυτών. Για τη μεταφορά, οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μέσω των αρμόδιων Στρατολογικών Υπηρεσιών, αιτήσεις με επίσημες βεβαιώσεις, που πιστοποιούν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μετά την αρχική κατανομή τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημιουργία των λόγων της υποχρέωσης για κατάταξη μέχρι την πρώτη του προηγούμενου της κατάταξης μήνα. Αιτήσεις, που κατατίθενται προγενέστερα ή μεταγενέστερα του ως άνω χρονικού διαστήματος, απορρίπτονται από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας υποβάλλει τις προτάσεις για τη μεταφορά των στρατευσίμων από τον έναν κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε άλλον, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για λήψη απόφασης. Για τους στρατευσίμους, που δεν κατατάσσονται με την προσδιοριζόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών του κλάδου στον οποίο μεταφέρονται, η απόφαση μεταφοράς θεωρείται άκυρη. Η μεταφορά από κλάδο σε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων δεν επιτρέπεται για όσους καλούνται για κατάταξη ως ανυπότακτοι ανεξάρτητα αν έχει συντελεσθεί διακοπή της ανυποταξίας.
4. Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και οι επιτυχώς αποφοιτούντες από τα Ειδικά Τμήματα των ΑΕΝ, καθώς και οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης ναυπηγών, μεταφέρονται αυτεπαγγέλτως στο Πολεμικό Ναυτικό με πράξη της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στον κλάδο αυτόν. Με όμοια πράξη, οι πτυχιούχοι χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.) ή άλλης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εγκεκριμένης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μεταφέρονται αντίστοιχα στην Πολεμική Αεροπορία και στον Στρατό Ξηράς, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στους κλάδους αυτούς, κατόπιν αιτήματός τους που υποβάλλεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη. Οι κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενοι στο Στρατό Ξηράς, καθώς και οι στρατεύσιμοι που είναι πτυχιούχοι χειριστές ελικοπτέρων σχολών του προηγούμενου εδαφίου και έχουν ήδη κατανεμηθεί στον ως άνω κλάδο επιλέγονται αποκλειστικά στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού. Τα ως άνω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι προαναφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία ενός (1) μηνός.
5. Η διαδικασία της παρ. 4 εφαρμόζεται και για όσους καλούνται για κατάταξη ως ανυπότακτοι, εφόσον έχει προηγηθεί διακοπή της ανυποταξίας. Μεταγενέστερη κήρυξη σε ανυποταξία δεν επηρεάζει προγενέστερη μεταφορά.
6. Τα τέκνα και τα αδέλφια προσώπων, τα οποία απεβίωσαν, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και εξαιτίας αυτής, μεταφέρονται εφόσον επιθυμούν και εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση στον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούσε ο αποβιώσας. Στην περίπτωση που ο αποβιώσας υπηρετούσε σε Κοινό Σώμα, η μεταφορά επιτρέπεται για μία (1) μόνο φορά και στον κλάδο επιθυμίας. Η μεταφορά γίνεται με πράξη της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας και επιτρέπεται, μόνον εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση ενός (1) μηνός.
7. Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη διαδικασία της παρ. 6 υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση του οικείου Κλάδου, από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας ή αδελφός τους απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις και εξαιτίας αυτής. Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι και την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι ανυπότακτοι δικαιούνται υπαγωγής μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων.

Κεφάλαιο Δ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Άρθρο 13
Απαλλαγή από τη στράτευση

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών:
α. Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.
β. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν
έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.
γ. Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, εφόσον επιθυμεί.
δ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί. Αν ο
περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της απαλλαγής μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό, εφόσον επιθυμεί.
ε. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.
στ. Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί.
ζ. Οι μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί, που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους ή στη Μονή του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, εφόσον το επιθυμούν.
η. Όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες με τιμητική πολιτογράφηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004, Α΄ 217), εφόσον επιθυμούν.
2. Οι ανυπότακτοι και οι λιποτάκτες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της ανυποταξίας ή της λιποταξίας τους, αντίστοιχα.
3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις των υποπαραγράφων α΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφόσον, πριν από τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της απαλλαγής. Στις γνωματεύσεις ακαταλληλότητας των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών ή συμβουλίων αναγράφεται υποχρεωτικά αν υπάρχει πιθανότητα ή όχι βελτίωσης ή ίασης της παθήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας , που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος της αυτεπάγγελτης παραπομπής για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας ορισμένων ή όλων των απαλλαγέντων από τη στράτευση, περιοδικά ανά πενταετία ή έκτακτα κατά την κρίση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Mε την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παραπεμπομένων και οι συνέπειες της μη τήρησής τους, οι υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων και των υγειονομικών επιτροπών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αποδεικνύεται με αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή με επίσημα έγγραφα ξένου κράτους, που υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή μπορούν να ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
5. Η υπαγωγή των αναφερομένων στις διατάξεις των περ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1, γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Όσον αφορά στην κρίση ανικανότητας για εργασία ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8. Η υπαγωγή στην περ. η΄ της παρ. 1, γίνεται βάσει του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο αποκτήθηκε η ελληνική ιθαγένεια.
6. Οι στρατεύσιμοι που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί γνωστής θρησκείας, πλην της περιπτώσεως της υποπαραγράφου ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης.
7. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ισχύουν τα καθοριζόμενα από το άρθρο 8 του παρόντος νόμου.
8. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η εφαρμογή διατάξεων του άρθρου αυτού για κατηγορίες απαλλασσόμενων και να διακόπτεται η απαλλαγή τους.
9. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την απαλλαγή τους από τη στράτευση, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται και αίρονται όλες οι έννομες συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

Άρθρο 14
Αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας

1. Αναβάλλεται η εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης, όσων κρίνεται ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή για λόγους υγείας. Η αναβολή μπορεί να διαρκέσει δύο έτη συνολικά και μπορεί να χορηγείται και τμηματικά, κατά έτη ή εξάμηνα. Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση ανήκει στα ειδικά στρατολογικά συμβούλια και στις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά τη λήξη της αναβολής οι στρατεύσιμοι κατατάσσονται με την πρώτη υπόχρεη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
2. Η υγειονομική εξέταση και επανεξέταση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 35 και 37 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 15
Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων για το χρονικό διάστημα για το οποίο νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
2. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
3. Οι ανυπότακτοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους.
4. Οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι στους οποίους για πρώτη φορά χορηγείται η αναβολή του παρόντος άρθρου υποχρεούνται για κατάταξη εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) εντός πενθημέρου από της εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού της παραγράφου 1 ή εντός δεκαημέρου από της εξόδου τους από νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, εκτός αν η νοσηλεία διαρκέσει δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον, οπότε θα κατατάσσονται με την πρώτη υπόχρεη ΕΣΣΟ από την έξοδό τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
5. Σε περίπτωση και νέας νοσηλείας σε ιδρύματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται για κατάταξη εκτός ΕΣΣΟ και εντός πενθημέρου από της εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή εντός δεκαημέρου από της εξόδου τους από νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ανεξάρτητα από το χρόνο νοσηλείας τους.
6. Η αναβολή κατάταξης του άρθρου αυτού χορηγείται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στην οποία επισυνάπτεται πιστοποίηση του κατά περίπτωση νοσηλευτικού ιδρύματος στην οποία να αναφέρονται ημερομηνίες εισόδου και εξόδου απ’ το ίδρυμα και η πάθηση ή οι παθήσεις για τις οποίες νοσηλεύτηκαν.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 16
Αναβολή κατάταξης κρατουμένων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων και ανυποτάκτων για το χρονικό διάστημα για το οποίο κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
2. Η αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις των κρατουμένων, χορηγείται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο με βάση δικαιολογητικά που υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή ζητούνται αυτεπάγγελτα απ’ τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, κατόπιν εγγράφων αιτημάτων των στρατολογικών γραφείων.
3. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος άρθρου διακόπτεται αν πριν από τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι και οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
4. Οι υποχρεώσεις των τυχόντων αναβολής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όπου απαιτείται με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, που επίσης εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 17
Αναβολή κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού

1. Σε όσους ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, χορηγείται αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία διαρκεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής προστεθούν τρία έτη.
2. Για τη χορήγηση της αναβολής αυτής απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων και πιστοποίηση ή βεβαίωση του κέντρου θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, στο οποίο έχουν ενταχθεί για θεραπευτική αγωγή, απ’ την οποία απαραίτητα θα πρέπει να προκύπτουν τα ακόλουθα:
α. Η πλήρης ταυτότητα του κέντρου θεραπείας.
β. Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία των ενδιαφερόμενων.
γ. Η ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής.
3. Η αναβολή αυτή χορηγείται μία φορά και για την παρακολούθηση μιας μόνο θεραπευτικής αγωγής, διακόπτεται δε, εφόσον δεν έχει λήξει, οποτεδήποτε ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων. Στις περιπτώσεις απομάκρυνσης των ενδιαφερόμενων από το κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, για το οποίο έτυχαν αναβολής κατάταξης και ένταξής τους σε άλλο κέντρο θεραπείας, για συνέχιση της θεραπευτικής τους αγωγής, η χορηγηθείσα αναβολή παραμένει αμετάβλητη.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α. Κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων: Θεραπευτικές μονάδες στις οποίες ακολουθείται θεραπευτική αγωγή ατόμων για την απεξάρτησή τους από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και οι οποίες μονάδες υπάγονται, εποπτεύονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή λειτουργούν κατόπιν αδείας των ελληνικών αρμοδίων κρατικών αρχών ή των αντιστοίχων του εξωτερικού.
β. Θεραπευτική αγωγή: Εγκεκριμένο κατά νόμο, θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης από την χρήση ναρκωτικών ουσιών.
γ. Χρόνος θεραπευτικού προγράμματος: Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος αποθεραπείας των εξαρτημένων από την χρήση ναρκωτικών ουσιών ατόμων, καθώς και ο εγκεκριμένος από τον επιστημονικό διευθυντή του οικείου προγράμματος χρόνος κοινωνικής επανένταξης.
δ. Ταυτότητα κέντρου θεραπείας εξαρτημένων ατόμων: Η πλήρης ονομασία του κέντρου θεραπείας, η έδρα του, ο νόμος με βάση τον οποίο λειτουργεί, η άδεια που του έχει χορηγηθεί καθώς και ο φορέας στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται.
5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο μέσα στις παρακάτω προθεσμίες:
α. Από τους στρατευσίμους: Από την ημερομηνία πρόσκλησής τους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη εξαιτίας λήξης της δικαιούμενης αναβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
β. Από τους ανυπότακτους: Από την ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη εξαιτίας λήξης της δικαιούμενης αναβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
6. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου γίνονται δεκτά, εφόσον υπήρχαν οι προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής κατά την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνταν να καταταγούν.
7. Δεν απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων και χορηγείται αυτεπάγγελτα η αναβολή του παρόντος άρθρου, εφόσον η προβλεπόμενη πιστοποίηση ή βεβαίωση περιέρχεται στο στρατολογικό γραφείο είτε κατόπιν αναζήτησης είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
8. Οι τυχόντες αναβολής με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά την λήξη της χρονικής της διάρκειας ή τη διακοπή της με αίτησή τους και πριν απ’ την ημερομηνία κατάταξης ή επανακατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας της λήξης ή διακοπής της, παραπέμπονται υποχρεωτικά από τα στρατολογικά γραφεία στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς για κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Ειδικά για τους διαμένοντες στο νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή Αθηνών (ΣΥΕΑ) , ή η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), εφόσον ο παραπεμπόμενος ανήκει στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, οι προθεσμίες παραπομπής – παρουσίασης, οι υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων και των Στρατιωτικών Υγειονομικών Επιτροπών, οι υποχρεώσεις των παραπεμπομένων και οι συνέπειες της μη τήρησής τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 18
Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι:
α. Μαθητές λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
β. Σπουδαστές ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή μαθητές «Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ.
γ. Γραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες σπουδές ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
δ. Γραμμένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της προηγούμενης παραγράφου διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν τα παρακάτω κατά περίπτωση όρια ηλικίας :
α. Το εικοστό πρώτο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο α.
β. Το εικοστό τέταρτο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο β.
γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο γ.
δ. Το τριακοστό πρώτο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο δ.
ε. Το εικοστό έκτο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο ε.
3. Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αυξάνονται κατά δύο έτη για όσους έχουν δυσλεξία. δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα.
4. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών χορηγείται για φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που είναι κρατικό ή αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου κράτους, έχει ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό του σύστημα και χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα.
5. Η αναβολή χορηγείται, εφόσον η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών στη σχολή για την οποία ζητείται η χορήγησή της, προς απόκτηση του απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου δεν υπερβαίνει το όριο ηλικίας που καθορίζεται κατά περίπτωση στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Στην ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια φοίτησης προσμετράται και η ελάχιστη διάρκεια της υποχρεωτικής, για την ολοκλήρωση των σπουδών, πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης που τυχόν προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της οικείας σχολής.
6. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο αίτηση και πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της οικείας σχολής, από τις οποίες προκύπτουν η εκπαιδευτική βαθμίδα, το τμήμα και ο κλάδος σπουδών, η ημερομηνία αρχικής εγγραφής ή μετεγγραφής κατά περίπτωση, το διανυόμενο έτος ή εξάμηνο σπουδών, καθώς και η ελάχιστη διάρκεια της εναπομένουσας φοίτησης και της τυχόν υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Αν πρόκειται για σχολή του εξωτερικού απαιτείται να προκύπτουν επιπλέον ο τόπος της έδρας και της λειτουργίας της, ότι αυτή είναι κρατική ή αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ότι έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα του οικείου κράτους, καθώς και ότι χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα. Ειδικότερα, οι σπουδαστές των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των παραπάνω πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του συνεργαζομένου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
7. Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν.
8. Η χρήση της αναβολής κατάταξης αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
9. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διακόπτεται πριν τη λήξη της χρονικής της διάρκειας με αίτηση των δικαιούχων.
10. Η αναβολή αυτή παραμένει ισχυρή, μειώνεται ή παρατείνεται, εάν οι στρατεύσιμοι, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη λόγω διακοπής ή λήξης της, μετεγγραφούν ή εγγραφούν από την αρχή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9 και 11 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση.
11. Όσοι έτυχαν αναβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει την αναβολή κατάταξης, υποχρεούνται να καταθέσουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, από τις οποίες να προκύπτουν οι γραμματικές γνώσεις που απέκτησαν μετά τη χρήση της αναβολής τους.
12. Στους αθλητές που συμμετέχουν, αποδεδειγμένα, σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα, χορηγείται αναβολή κατάταξης έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής τους, εφόσον η νόμιμη παραμονή τους εκτός Ενόπλων Δυνάμεων έληξε το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 19
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι:
α. Διορισμένοι ή γραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας σε αρμόδιο κατά νόμο νοσηλευτικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού που χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα.
β. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.
2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περ. α΄ της παρ. 1 διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους.
3. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περ. β΄ της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν (1) ανώτατο και έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο (2) καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της περιφέρειας Αττικής και με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το υπό εξέταση αντικείμενο του διαπρέποντος επιστήμονα. Η επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής.
4. Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 18 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την αναβολή κατάταξης του άρθρου αυτού.
5. Αντικατάσταση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής της παρ. 3, πριν τη λήξη της θητείας, επιτρέπεται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων ή, προκειμένου περί στρατιωτικών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 19Α
Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των στρατευσίμων που εργάζονται ως ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η έρευνά τους.
2. Η αναβολή της παραγράφου 1 διακόπτεται με την κατά οποιοδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του ερευνητή του ως άνω Οργανισμού ή με αίτηση των δικαιούχων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν την ως άνω αναβολή κατάταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια και οι λοιπές προϋποθέσεις, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
4. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να αναστέλλεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να διακόπτονται οι αναβολές κατάταξης, που χορηγήθηκαν κατ’ εφαρμογή του.
5. Αντικατάσταση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής της παρ. 3, πριν τη λήξη της θητείας, επιτρέπεται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων ή, προκειμένου περί στρατιωτικών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 20
Αναβολή κατάταξης υποψήφιων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία κατάταξής τους έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
2. Η αναβολή κατάταξης των υποψηφίων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι συμπληρώνουν το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και μπορεί να διακοπεί με αίτησή τους.
3. Οι στρατεύσιμοι που επιθυμούν να εγγραφούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού , υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, με αίτησή τους αντίγραφα των τίτλων σπουδών ή πιστοποιήσεις των αρμοδίων ελληνικών ή αντιστοίχων αλλοδαπών αρχών, απ’ τις οποίες προκύπτει το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία εισαγωγής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού.
4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα η αναβολή χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.
5. Όσοι έτυχαν αναβολής κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, υποχρεούνται να καταθέσουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής αυτής, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες να αποδεικνύεται συμμετοχή σε εξετάσεις εισαγωγής ή σε διαδικασία εγγραφής όπου δεν απαιτούνται εξετάσεις, σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού, από την ημερομηνία χορήγησης της αναβολής, μέχρι τη λήξη ή τη διακοπή της.
6. Οι πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η αναβολή διακόπτεται με αίτηση των ενδιαφερομένων και από την ημερομηνία διακοπής της και μέχρι τη λήξη της μεσολαβούν εξετάσεις ή διαδικασία εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού.

Άρθρο 21
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ναυτικής ικανότητας

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχης ισότιμης ναυτικής σχολής και κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και επιθυμούν τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας για τη λήψη του κατά περίπτωση επαγγελματικού διπλώματος του Εμπορικού Ναυτικού.
2. Η αναβολή κατάταξης διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι συμπληρώνουν το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και διακόπτεται είτε με αίτησή τους είτε με την απόκτηση διπλώματος.
3. Για τη χορήγηση της αναβολής του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, με σχετική αίτησή τους:
α. Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή βεβαίωση αντιστοιχίας ή ισοτιμίας ξένου τίτλου ή αντίστοιχης ισότιμης ναυτικής σχολής και του ναυτικού φυλλαδίου τους.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση διπλώματος του Εμπορικού Ναυτικού, ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτησή του (συνολική και κατευθυνόμενη), καθώς και ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που τυχόν έχει συμπληρωθεί.
4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που οι ενδιαφερόμενοι άρχισαν να διανύουν το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα η αναβολή κατάταξης χορηγείται, εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.
5. Όσοι έτυχαν αναβολής κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής, πιστοποίηση ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία ολοκλήρωσης ή διακοπής των διαδικασιών που συμμετείχε ο στρατεύσιμος προς απόκτηση του κατά περίπτωση επαγγελματικού διπλώματος του Εμπορικού Ναυτικού.

Άρθρο 22
Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους, είναι ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κ.ο.χ., με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ασφαλιστικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). Η αναβολή αυτή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν, στην ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, προστεθεί ένα έτος και μπορεί να διακοπεί με αίτησή τους.
2. Για την χορήγηση της αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, με σχετική αίτησή τους, πιστοποίηση ή βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή της ελληνικής προξενικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους, ήταν ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κ.ο.χ. συμβεβλημένα ασφαλιστικά με το ΝΑΤ.
3. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα, η αναβολή κατάταξης χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

Άρθρο 23
Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Έχουν αδελφό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β. Έχουν αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
2. Η διάρκεια της αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού είναι ίση με τη διάρκεια της εναπομένουσας ή της προβλεπόμενης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που απαιτείται για την οριστική απόλυση των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η αναβολή αυτή διακόπτεται είτε με αίτηση των δικαιούχων είτε αν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα καταστεί λιποτάκτης ή παύσει, για οποιονδήποτε λόγο, να υπηρετεί στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
3. Η αναβολή κατάταξης λόγω ύπαρξης αδελφού που υποχρεούται για κατάταξη ταυτόχρονα, διακόπτεται αν ο αδελφός αυτός δεν καταταγεί, για οποιαδήποτε λόγο, την καθορισμένη ημερομηνία.Η διακοπή γίνεται την ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο λαμβάνει γνώση της μη κατάταξης του υπόχρεου. Στην περίπτωση αυτή ο αδελφός ή οι αδελφοί στους οποίους είχε χορηγηθεί αναβολή, υποχρεούνται να καταταγούν με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη εκπαιδευτική σειρά στρατευσίμων οπλιτών.
4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος χορηγείται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρμόδιου δήμου και βεβαίωση της μονάδας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτός δεν τελεί σε λιποταξία.
5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης πρόσκλησης έως την ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.
6. Η αναβολή του άρθρου αυτού μειώνεται ανάλογα, αν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα υπαχθεί σε κατηγορία στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης μικρότερη από αυτή που υπολογίστηκε για τον καθορισμό της αρχικής της διάρκειας.

Άρθρο 24
Αναβολή κατάταξης πατέρων δύο ζώντων τέκνων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους, είναι πατέρες δύο ζώντων τέκνων. Η αναβολή αυτή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν, στην ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις προστεθούν τρία έτη, μπορεί δε να διακοπεί με αίτησή τους.
2. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, με σχετική αίτησή τους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που λήγει η δικαιούμενη αναβολή.

Άρθρο 25
Αναβολή κατάταξης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται όσοι πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.
β. Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:
α. Για την συμπλήρωση της ενδεκαετούς ή της επταετούς εγκατάστασης στο εξωτερικό της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν λαμβάνεται υπόψη το πέραν των έξι μηνών χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για κάθε ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή, ο απαιτούμενος χρόνος για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου του εξωτερικού, υπολογίζεται πάλι από την αρχή.
β. Απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
(1) Με την απέλαση στην Ελλάδα.
(2) Με την υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.
γ. Η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι δυνατόν να επανακτηθεί, αν μετά την απώλειά της, συμπληρωθούν εκ νέου τα προβλεπόμενα, από τις υποπαραγράφους α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, χρονικά διαστήματα.
δ. Η απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές.
ε. Η αίτηση και η πιστοποίηση υποβάλλονται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο οποτεδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου που ο ενδιαφερόμενος διανύει το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας του.
στ. Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό, που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς, που απασχολούνται στο δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους, δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της ενδεκαετίας ή της επταετίας, που τίθεται ως προϋπόθεση από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.
ζ. Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής του ανήλικου τέκνου για οποιαδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων του, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Οι διατάξεις των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στην προκείμενη περίπτωση.
η. Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών. Όσοι από αυτούς δεν πληρούν την τιθέμενη προϋπόθεση της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καλούνται για κατάταξη λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους πριν την ημερομηνία εγγραφής τους στις παραπάνω σχολές, δικαιούνται τη χορήγηση αναβολής του άρθρου 20 του νόμου αυτού και το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα και σε αυτή τη περίπτωση υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής στο εξωτερικό. Με την εγγραφή τους στις σχολές αυτές υποχρεούνται στην υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση αναβολής σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.
3. Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται απ’ την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμοδίου στρατιωτικού δικαστηρίου.
4. Όσοι συμπληρώνουν τα χρονικά διαστήματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της λιποταξίας τους, δεν αποκτούν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.
5. Η αναβολή κατάταξης των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού διακόπτεται είτε με αίτησή τους, είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.

Άρθρο 26
Αναβολή κατάταξης υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων και ανυποτάκτων που έχουν εκτός της ελληνικής και την υπηκοότητα άλλου κράτους και υπηρετούν ενόπλως στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του κράτους αυτού.
2. Η αναβολή κατάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσής τους από τις ξένες τακτικές ένοπλες δυνάμεις και μπορεί να διακοπεί με αίτησή τους.
3. Για την χορήγηση της αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία που καλούνται να καταταγούν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Επίσημα έγγραφα των αρμοδίων φορέων του οικείου κράτους, από τα οποία να προκύπτουν η ημερομηνία από την οποία υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις του οικείου κράτους, η ιδιότητα και η διάρκεια της υποχρέωσής τους.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής ή άλλης δημόσιας αρχής με την οποία να προκύπτει η υπηκοότητα του ξένου κράτους.

Άρθρο 27
Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, σύμφωνα με το ν. 3284/2004 (Α΄217) ή βάσει άλλης διάταξης, η οποία προβλέπει τη βούληση του ενδιαφερομένου για την απόκτησή της.
2. Η αναβολή αυτή διαρκεί ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγγραφής των ενδιαφερομένων σε μητρώα αρρένων και διακόπτεται με αίτησή τους.
3. Η ανωτέρω αναβολή χορηγείται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, με βάση την απόφαση εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων, από την οποία προκύπτει η νομική βάση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Άρθρο 28
Αναβολή κατάταξης υποψήφιων βουλευτών - ευρωβουλευτών - περιφερειαρχών – δημάρχων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως βουλευτών, ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών ή δημάρχων.
2. Η αναβολή κατάταξης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας, χορηγείται για μια μόνο θητεία και διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους:
α. Ανακήρυξης των εκλεγομένων, εφόσον οι υποψήφιοι δεν εκλεγούν.
β. Λήξης της θητείας ή απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του αξιώματος, εφόσον οι υποψήφιοι εκλεγούν.
3. Η αναβολή αυτή διακόπτεται οποτεδήποτε με αίτηση των ενδιαφερομένων και ειδικά για όσους δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι, από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.
4. Για τη χορήγηση της αναβολής, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο στρατολογικό τους γραφείο μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής τους έξω από αυτές, αίτηση και βεβαίωση δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Εφόσον τα δικαιολογητικά κατατεθούν μεταγενέστερα, η αναβολή χορηγείται, εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που οι στρατεύσιμοι είχαν υποχρέωση για κατάταξη.

Άρθρο 29
Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη έχουν οικογενειακούς –προσωπικούς –οικονομικούς λόγους, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή έχουν υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν στο άμεσο μέλλον.
2. Η αναβολή αυτή αρχίζει από την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν και χορηγείται μια μόνο φορά.
3. Αν η αναβολή χορηγηθεί, οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με τη μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). Αν το αίτημα απορριφθεί και έχει παρέλθει η ημερομηνία κατάταξής τους, υποχρεούνται σε κατάταξη μέσα σε ένα πενθήμερο από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης.
4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν οι επικαλούμενοι κοινωνικοί λόγοι.
5. Η αίτηση της παραγράφου 4 υποβάλλεται μέχρι και την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, η αναβολή χορηγείται αναδρομικά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταταγεί, οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημερομηνία κατάταξης της μεθεπόμενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
6. Το στρατολογικό γραφείο εξετάζει τους αναφερόμενους λόγους και εισηγείται άμεσα σχετικά στην προϊστάμενή του διοίκηση στρατολογίας, στην οποία υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία.
7. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Στρατολογική Υπηρεσία για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της στους ενδιαφερόμενους και τη Στρατολογική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.
8. Η αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους διακόπτεται οποτεδήποτε εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταταγούν με την αμέσως επόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

Άρθρο 30
Γενικές διατάξεις και ρύθμιση λεπτομερειών για τις απαλλαγές από την υποχρέωση στράτευσης και τις αναβολές κατάταξης

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται ή επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν αναβολή κατάταξης ή απαλλάσσονται από τη στράτευση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια και οι λοιπές προϋποθέσεις, για την εφαρμογή των άρθρων 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 και 29 του νόμου αυτού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων, ο τύπος του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 25 του νόμου αυτού.
3. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 29 του παρόντος νόμου και να διακόπτονται οι αναβολές κατάταξης που χορηγήθηκαν με βάση τα ίδια άρθρα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος η χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, για ορισμένες σχολές ή ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και όταν οι σπουδές ή μέρος αυτών πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Κεφάλαιο Ε - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Άρθρο 31
Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
1. Οι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι μονάδες και οι ημερομηνίες κατάταξης. Η γνωστοποίηση της κλήσης για κατάταξη στους ενδιαφερομένους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών και συνιστά αποδεικτικό μέσο επίδοσης του σημειώματος κατάταξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα σημειώματα κατάταξης δύναται να αποστέλλονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προς επίδοση στους ενδιαφερομένους.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες, η πρόσκληση μπορεί να είναι ονομαστική ή γενική, ολόκληρης κλάσης ή τμηματική, κατά νομούς, δήμους ή κοινότητες, περιφέρειες ή κατηγορίες.
3. Όσοι δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων (αδήλωτοι) και ανήκουν στην ίδια κλάση ή κατηγορία με αυτούς που καλούνται για κατάταξη, υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση.
4. Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατατάσσονται την τασσόμενη ημερομηνία ή προθεσμία και στις μονάδες που καθορίζονται με την απόφαση πρόσκλησης της παραγράφου 1. Αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν κατατάσσονται, οφείλουν να παρουσιάζονται με την επίδειξη της κλήσης για κατάταξη, σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή για να δηλώσουν τους λόγους αδυναμίας. Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι έχουν καταταχθεί εμπρόθεσμα αν παρουσιαστούν στις μονάδες κατάταξης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους και εφόσον οι προαναφερόμενες αρχές έχουν διαπιστώσει τους λόγους της αντικειμενικής αδυναμίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) κάθε έτους, η διαδικασία πρόσκλησης και κατάταξης των στρατευσίμων και των ανυποτάκτων στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
6. Η ένταξη-κατανομή των στρατευσίμων σε κάθε ΕΣΣΟ, γίνεται από τις διευθύνσεις στρατολογικού των γενικών επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο αυτό.

Άρθρο 32
Υγειονομική εξέταση και επανεξέταση οπλιτών

1. Όσοι κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις υποβάλλονται αμέσως σε υγειονομική εξέταση και εφόσον δεν επιβάλλεται η προσωρινή απόλυση εξαιτίας χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης υποχρέωσής τους για λόγους υγείας, εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες σωματικής ικανότητας:
α. Ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1).
β. Ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2).
γ. Ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3).
δ. Ικανοί κατηγορίας τέταρτης (Ι/4).
ε. Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για την επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των οπλιτών, των εφέδρων οπλιτών και των οπλιτών από την εφεδρεία κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες της υγείας που πρέπει να έχουν οι στρατεύσιμοι, οι οπλίτες και οι έφεδροι οπλίτες για να κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) ή να τύχουν αναβολής κατάταξης ή να ενταχθούν σε κατηγορία σωματικής ικανότητας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
4. Η υγειονομική εξέταση, επανεξέταση, κρίση και η ένταξη σε κατηγορία σωματικής ικανότητας των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού γίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων και από τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 33 και 34 του νόμου αυτού.

Άρθρο 33
Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια

1. Στις μονάδες κατάταξης συγκροτείται ειδικό στρατολογικό συμβούλιο (ΕΣΣ), το οποίο εξετάζει τη σωματική ικανότητα των κατατασσόμενων και αποτελείται από :
α. Το διοικητή ή τον υποδιοικητή της μονάδας, ως πρόεδρο.
β. Ένα ή δύο αξιωματικούς του Υγειονομικού Σώματος (ιατρούς), διαφορετικών ειδικοτήτων.
γ. Έναν κατώτερο αξιωματικό ή κατάλληλο υπαξιωματικό του Νομικού Σώματος, εκτός από την περίπτωση κατάταξης εφέδρων, οπότε είναι δυνατόν να στελεχώνεται από κατώτερο αξιωματικό ή υπαξιωματικό της μονάδας, που χειρίζεται θέματα στρατολογίας.
Χρέη γραμματέα του ειδικού στρατολογικού συμβουλίου εκτελεί υπαξιωματικός.
2. Η συγκρότηση του ειδικού στρατολογικού συμβουλίου καθορίζεται έγκαιρα από τη διεύθυνση στρατολογικού του σχηματισμού του Στρατού Ξηράς ή της αντίστοιχης διοίκησης του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας που προΐσταται της μονάδας κατάταξης.
3. Τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α. Χορηγούν αναβολές κατάταξης για λόγους υγείας και εντάσσουν τους οπλίτες σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας, πλην αυτής των ακαταλλήλων για στράτευση, εκδίδοντας ομόφωνα αιτιολογημένες αποφάσεις για όλες τις ως άνω κατηγορίες σωματικής ικανότητας, πλην της πρώτης κατηγορίας (Ι1).
β. Παραπέμπουν στα ψυχιατρικά τμήματα των πλησιέστερων στρατιωτικών νοσοκομείων ή σταθμούς επανακτησίμων (ΣΤΕΠ) τους οπλίτες που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα, προκειμένου να παραπεμφθούν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές για κρίση της σωματικής τους ικανότητας ή τη χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω υγείας. Στην περίπτωση αυτή η παραπομπή γίνεται το αργότερο την επομένη της ημερομηνίας κατάταξης ημέρα.
γ. Παραπέμπουν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των Kλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όσους έχουν κριθεί στο παρελθόν από οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή, όσους έχουν ένδειξη ότι πρόκειται να κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση, καθώς και εκείνους για τους οποίους η γνώμη του συμβουλίου δεν είναι ομόφωνη.
4. Τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια λειτουργούν από την πρώτη ημέρα κατάταξης, κάθε Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών, μέχρι και την πέμπτη ημέρα που έπεται της τελευταίας ημερομηνίας κατάταξης. Μετά τη λήξη της λειτουργίας τους, αρμόδια για την εξέταση της σωματικής ικανότητας οποιουδήποτε οπλίτη είναι η πλησιέστερη στη μονάδα του υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμόδια είναι η επιτροπή αυτή.
5. Ειδικά για την κατάταξη εφέδρων είναι δυνατή η συγκρότηση Ειδικού Στρατολογικού Συμβουλίου (ΕΣΣ) στην έδρα κάθε Επιστρατεύουσας Αρχής με αρμοδιότητα την εξέταση των εφέδρων που κατατάσσονται στις μονάδες της Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της. Τα καθοριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για τα ΕΣΣ, που λειτουργούν στις Επιστρατεύουσες Αρχές.

Άρθρο 34
Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στην αρμοδιότητα των υγειονομικών επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανήκει η κρίση της σωματικής ικανότητας, η ένταξη σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας και η χορήγηση αναβολών υγείας στους παρακάτω :
α. Στρατευσίμους.
β. Οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας.
γ. Υποψήφιους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, έφεδρους αξιωματικούς και Σημαιοφόρους επίκουρους αξιωματικούς.
δ. Ανυπότακτους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, η εξέταση και κρίση της σωματικής ικανότητας των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να γίνεται και χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίαση των παραπεμπομένων, εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας δεν επιτρέπουν τη μετακίνησή τους στην έδρα των επιτροπών.
3. Οι παραπεμπόμενοι στις υγειονομικές επιτροπές εντάσσονται υποχρεωτικά σε κατηγορία σωματικής ικανότητας ή τους χορηγείται αναβολή κατάταξης ή κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).
4. Οι υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορούν να κρίνουν ως ακατάλληλους τους παρουσιαζόμενους σ' αυτές, έστω και αν δεν τους είχε χορηγηθεί προηγούμενα αναβολή υγείας. Μετά τη χορήγηση διετούς ή δεύτερης ετήσιας ή τέταρτης εξάμηνης αναβολής υγείας, οι επιτροπές αυτές αποφαίνονται οριστικά και εντάσσουν τους παραπεμπόμενους σε κατηγορία σωματικής ικανότητας ή τους κρίνουν ακατάλληλους για στράτευση (Ι/5).
5. Εφόσον πρόκειται για ψυχικά νοσήματα οι υγειονομικές επιτροπές κρίνουν τους παρουσιαζόμενους, μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ένδειξη του αρμόδιου ψυχιάτρου του πλησιέστερου στρατιωτικού νοσοκομείου ή σταθμών επανακτησίμων.
6. Στην αρμοδιότητα των υγειονομικών επιτροπών ανήκει επίσης και η έκδοση γνωματεύσεων αναφορικά με την ανικανότητα η μη για εργασία των παραπεμπομένων σε αυτές ιδιωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, για τη μεταφορά οπλιτών στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Άρθρο 35
Διαδικασία - προϋποθέσεις επανεξέτασης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων

1. Η επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και των εφέδρων γίνεται είτε ύστερα από αίτησή τους είτε αυτεπάγγελτα. Οι στρατεύσιμοι και οι οι έφεδροι κρίνονται από την πλησιέστερη στο τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμοδία είναι η επιτροπή αυτή.
2. Η αυτεπάγγελτη παραπομπή γίνεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο κατόπιν διαταγής της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Με την ίδια διαταγή καθορίζεται και η προθεσμία παρουσίασης.
3. Στις περιπτώσεις εκούσιας επανεξέτασης της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και εφέδρων, η παραπομπή στις υγειονομικές επιτροπές γίνεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :
α. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, από την τελευταία κρίση της σωματικής τους ικανότητας.
β. Εφόσον τελούν ή προέρχονται από αναβολή υγείας να τους έχει χορηγηθεί ετήσια ή διετής αναβολή και όχι εξάμηνης χρονικής διάρκειας.
4. Κατά την εκούσια επανεξέταση, η παραπομπή συντελείται με έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου συνοδευόμενου με αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) του παραπεμπομένου, εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία που κατατίθεται ή περιέρχεται στο οικείο στρατολογικό γραφείο το σχετικό αίτημα.
Οι παραπεμπόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται στις υγειονομικές επιτροπές εντός της τασσόμενης στο παραπεμπτικό έγγραφο του στρατολογικού γραφείου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης ή περιέλευσης του σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
Οι υγειονομικές επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν άμεσα γνωματεύσεις για τους επανεξεταζόμενους, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασής τους.
5. Στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση των ενδιαφερομένων ύστερα από αίτησή τους, εφόσον δεν παρουσιασθούν μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται ότι διατηρούν τη σωματική ικανότητα που είχαν πριν την παραπομπή τους και εφόσον τελούν σε ετήσια ή διετή αναβολή υγείας, η αναβολή αυτή παραμένει ισχυρή.
6. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης επανεξέτασης της σωματικής ικανότητας, εφόσον οι παραπεμπόμενοι μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίαση στις υγειονομικές επιτροπές και δεν παρουσιάζονται, λογίζονται αυτοδικαίως ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1). Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υγειονομικών επιτροπών, εφαρμόζονται και στην διαδικασία της αυτεπάγγελτης επανεξέτασης.
7. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1) από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παρουσίασης για επανεξέταση. Από την ίδια ημερομηνία θεωρείται ότι διακόπτεται και η αναβολή εκείνων που διατελούν σε αναβολή λόγω υγείας.
8. Εφόσον οι παραπεμπόμενοι, είτε αυτεπάγγελτα είτε με αίτησή τους, δεν μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίασή τους στις υγειονομικές επιτροπές, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.
9. Οι επανεξεταζόμενοι :
α. Εφόσον κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
β. Εφόσον κρίνονται ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας, υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.
γ. Εφόσον τυγχάνουν αναβολής κατάταξης λόγω υγείας, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μετά τη λήξη της αναβολής.

Άρθρο 36
Επανεξέταση σωματικής ικανότητας ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5) με αίτησή τους

1. Είναι δυνατή η επανεξέταση με έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5), κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την κρίση τους ως ακαταλλήλων.
2. Όσοι κρίθηκαν ως ακατάλληλοι επανεξετάζονται από την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους διαμένοντες στο νομό Αττικής, οι οποίοι παραπέμπονται στην υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο έχουν κατανεμηθεί.
3. Ειδικά οι κριθέντες ως ακατάλληλοι πριν από την κατανομή τους στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, επανεξετάζονται από την πλησιέστερη του τόπου διαμονής τους Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς .
4. Οι επανεξεταζόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εντάσσονται υποχρεωτικά σε κατηγορία σωματικής ικανότητας ή διατηρούν την κρίση τους ως ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5).
5. Εφόσον οι παραπεμπόμενοι δεν παρουσιασθούν στις υγειονομικές επιτροπές, διατηρούν την κρίση τους ως ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5).
6. Η επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των υπαγομένων στο άρθρο αυτό, γίνεται μόνο μετά από αυτοπρόσωπη παρουσίαση των παραπεμπομένων.
7. Ως προς τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων, των αιτούντων επανεξέταση και των υγειονομικών επιτροπών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 37
Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων, για λόγους υγείας

1. Για την υγειονομική εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων που αδυνατούν για λόγους υγείας, να καταταγούν, μετά από πρόσκληση σε μονάδες κατάταξης, εφόσον δεν νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της παρ. 1 των άρθρων 15 και 17, αρμόδιες κατά περίπτωση είναι οι παρακάτω επιτροπές και συμβούλια:
α) Η υγειονομική επιτροπή του φρουραρχείου για τους διαμένοντες σε δήμο, δημοτική ενότητα ή κοινότητα της έδρας του, εφόσον σε αυτό υπηρετεί ή έχει ορισθεί για την εκτέλεση της υγειονομικής υπηρεσίας αξιωματικός ή οπλίτης του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός) και απαρτίζεται από:
αα) Τον διοικητή του φρουραρχείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, εφόσον είναι μόνιμος αξιωματικός, ως πρόεδρο.
αβ) Έναν (1) κατώτερο αξιωματικό ή δόκιμο έφεδρο αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό της οργανικής δύναμης του φρουραρχείου και αν δεν υπηρετεί, έναν (1) κατώτερο αξιωματικό ή δόκιμο έφεδρο αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων της φρουράς, ως μέλος. Ο ορισμός του αξιωματικού ή δόκιμου έφεδρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού που δεν ανήκει στην οργανική δύναμη του φρουραρχείου, γίνεται με διαταγή του ανωτέρου διοικητή φρουράς.
αγ) Τον αξιωματικό ή οπλίτη του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό), εφόσον υπηρετεί στο φρουραρχείο ή έχει ορισθεί για την εκτέλεση της υγειονομικής υπηρεσίας, ως μέλος.
β) Το τοπικό συμβούλιο για όσους διαμένουν σε δήμο, δημοτική ενότητα ή κοινότητα, όπου δεν εδρεύει φρουραρχείο, που απαρτίζεται από:
βα) Τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως πρόεδρο.
ββ) Έναν (1) βαθμοφόρο της Ελληνικής Αστυνομίας με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον αστυνομικό διευθυντή της περιφερειακής ενότητας, ως μέλος.
βγ) Τον δημοτικό ή κοινοτικό ιατρό και εφόσον δεν υπάρχει, έναν (1) ιατρό του πλησιέστερου κέντρου υγείας ή κρατικού νοσοκομείου της περιφερειακής ενότητας που υπάγεται διοικητικά ο δήμος, η δημοτική ενότητα ή η κοινότητα, ως μέλος.
γ) Η ειδική στρατολογική επιτροπή που εδρεύει στις κατά τόπους προξενικές αρχές για τους διαμένοντες προσωρινά ή μόνιμα στο εξωτερικό και απαρτίζεται από:
γα) Τον διοικητικό προϊστάμενο της προξενικής αρχής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
γβ) Έναν (1) μόνιμο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος και αν δεν υπηρετεί στο προξενείο, έναν μόνιμο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων ή εφόσον οι παραπάνω ελλείπουν δύο (2) Έλληνες πολίτες, ως μέλη.
γγ) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο της ελληνικής προξενικής αρχής, ως μέλος.
γδ) Έναν (1) Έλληνα ιατρό και αν δεν υπάρχει, έναν (1) αλλοδαπό ιατρό, ως μέλος.
Η ιατρική αμοιβή, βαρύνει τον εξεταζόμενο.
2. Οι υγειονομικές επιτροπές και συμβούλια της παρ. 1 συγκροτούνται για κάθε έτος υποχρεωτικά εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, με πράξη του διοικητή του φρουραρχείου, του δημάρχου ή του πρόεδρου της κοινότητας, του προϊσταμένου της οικείας προξενικής αρχής αντίστοιχα ή των νόμιμων αναπληρωτών τους και συγκαλούνται με πράξη του προέδρου μετά από αίτηση των επικαλουμένων αδυναμία κατάταξης για λόγους υγείας, στην οποία επισυνάπτεται το σημείωμα κατάταξης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
3. Η εξέταση του ασθενούς γίνεται κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Ειδικά προκειμένου για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλοι για στράτευση, η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά τις παραπάνω προθεσμίες.
4. Τα συμβούλια και οι επιτροπές αποφαίνονται μετά από αυτοπρόσωπη παρουσίαση των ενδιαφερομένων ή με βάση έκθεση του ιατρού που μετέχει ως μέλος, κατόπιν μετάβασής του στον τόπο διαμονής του ασθενή, εφόσον ο ασθενής αδυνατεί να προσέλθει για εξέταση και σε κάθε περίπτωση εκδίδουν αυθημερόν γνωμάτευση με την οποία πιστοποιούνται τα εξής:
α) Η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες.
β) Το ιστορικό των παθήσεων και η πιθανή διάρκεια ίασης των πρόσκαιρων παθήσεων.
γ) Αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και σε καταφατική περίπτωση, να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο σημείωμα κατάταξης ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πρόσκλησης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
δ) Αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, μόνο για όσους διαμένουν στο εσωτερικό.
5. Για την έκδοση της γνωμάτευσης λαμβάνονται υπόψη συμβουλευτικά και τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν την πάθηση του ασθενή.
6. Η γνωμάτευση, με όλες τις τυχόν εξετάσεις και το σημείωμα κατάταξης αποστέλλονται ή κατατίθενται με μέριμνα του ενδιαφερομένου και με αίτησή του στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία σε προθεσμία πέντε (5) ή, προκειμένου για ασθενείς που διαμένουν στο εξωτερικό, δεκαπέντε (15) ημερών, από τη σύνταξή της. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη.
7. Με βάση τη γνωμάτευση των επιτροπών και των συμβουλίων της παρ. 1, η αρμόδια κατά περίπτωση στρατολογική υπηρεσία ενεργεί σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη της, ως εξής:
α) Αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησης προβλέπεται κατά τη γνωμάτευση να διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες και δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη μονάδα κατάταξης, ούτε στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλληλογραφία διαβιβάζεται σε αυτή, η οποία γνωματεύει χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίασή τους.
β) Αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησής τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες και μπορούν να παρουσιαστούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλληλογραφία διαβιβάζεται στην Επιτροπή αυτή, η οποία γνωματεύει με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους.
γ) Αν πρόκειται για ασθενείς που έχουν βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τέσσερις (4) μήνες, η αλληλογραφία υποβάλλεται στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, που αποφασίζει για τη μετακίνηση της ημερομηνίας κατάταξης μέχρι και τέσσερις (4) μήνες, κοινοποιώντας την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο και στη Στρατολογική Υπηρεσία. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών. Η ημερομηνία και η μονάδα κατάταξης καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
8. Αν οι ασθενείς κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), υποχρεούνται να καταταγούν εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), με σημείωμα κατάταξης, και οπωσδήποτε εντός πενθημέρου, από την κοινοποίηση της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, χωρίς να έχουν δικαίωμα νέας εξέτασης. Αν η επιτροπή αποφανθεί ότι δικαιούνται αναβολή λόγω υγείας, η αναβολή αρχίζει από την ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένοι να καταταγούν αρχικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).
9. Αρμόδια για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, ανυπότακτων και εφέδρων είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμόδια είναι η επιτροπή αυτή. Οι προαναφερόμενες επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν αυθημερόν γνωματεύσεις, οι οποίες περιέρχονται στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασης των παραπεμπομένων.

Άρθρο 38
Κατάταξη προτάκτων στις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιτρέπεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως προτάκτων, για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, Ελλήνων που έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν κληθεί για κατάταξη.
2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία της πρόσκλησης και κατάταξης και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 39
Eθελοντική κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να επιτρέπεται η εθελοντική κατάταξη, ως εθελοντών, στρατευσίμων ή εφέδρων που ανήκουν σε κλάση ή κατηγορία που δεν έχει κληθεί για κατάταξη, καθώς και ομογενών που έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.
2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία της κατάταξης, οι υποχρεώσεις των κατατασσόμενων, οι λόγοι προσωρινής και οριστικής απόλυσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Κεφάλαιο ΣΤ - ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 40
Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

1. Η στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται αποκλειστικά στις μονάδες και υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Εθνικής Άμυνας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να επιτρέπεται η διάθεση σε περιφερειακά ιατρεία ή κέντρα υγείας ή αγροτικά κτηνιατρεία, οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής ή φαρμακευτικής ή κτηνιατρικής αντίστοιχα, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τετράμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι λοιπές προϋποθέσεις, η διαδικασία διάθεσης, τα ειδικότερα προσόντα, οι όροι απασχόλησης και η τυχόν αμοιβή, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής των παραπάνω οπλιτών καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησής τους.
2. Η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση μπορεί να εξαγορασθεί ή να αρθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου.
3. Επιτρέπεται η τμηματική εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των μονίμων κατοίκων εξωτερικού, που κατατάσσονται με την κλάση τους ή οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους
4. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταργείται το δικαίωμα της τμηματικής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της τμηματικής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 42
Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

1. Υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, εκτός από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων:
α. Άγνοιας ή λιποταξίας.
β. Πειθαρχικής φυλάκισης πέραν των είκοσι ημερών, άσχετα αν αυτή εκτίθηκε ή όχι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.
γ. Προσωρινής κράτησης, εκτός αν επακολούθησε αθώωση, απαλλαγή ή οριστική παύση της δίωξης ή η δίωξη κηρύχθηκε απαράδεκτη.
δ. Φυλάκισης ή κράτησης που επιβλήθηκε από ποινικό δικαστήριο, κατά το μέρος που έχει εκτιθεί.
ε. Άδειας απουσίας μεγαλύτερης των ορίων που καθορίζονται στην Φ.400/34/292616/Σ.4753/31.8.2016 (Β΄ 2808) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
2. Η ημέρα κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ενώ η ημέρα απόλυσης δεν υπολογίζεται.
3. Το χρονικό διάστημα της αιχμαλωσίας υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
4. Όσοι οπλίτες είναι υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), υπηρετούν χρόνο υπηρεσίας μειωμένο κατά το διπλάσιο του αριθμού ημερών εργασίας μέσα σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο. Η μείωση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους έξι μήνες, αναγνωρίζεται μόνο εφόσον αυτοί δεν απέσυραν την υπεύθυνη δήλωση τους μέσα σ΄ ένα εξάμηνο από την έναρξη της εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο και αφαιρείται από την, κατά περίπτωση, στρατεύσιμη και εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού το εντεταλμένο για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανημάτων, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των ναρκαλιευτικών-ναρκοθηρευτικών πλοίων, όταν εκτελείται εκκαθάριση ενεργών ναρκοπεδίων ή εξουδετέρωση οποιουδήποτε τύπου εκρηκτικού μηχανήματος ή υπόπτου αντικειμένου στη θάλασσα.
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια και ο τρόπος υπολογισμού, ως χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε στην Εθνοφυλακή.
6. Ο μετά την ορκωμοσία χρόνος φοίτησης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των σπουδαστών των σχολών αυτών που απομακρύνονται ή απολύονται ή αποβάλλονται εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναλογικά και για τους απολυόμενους πριν από την πενταετία, Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) και για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ), που απολύονται πριν από την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 43
Εξαγορά - Άρση πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων

1. Πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή με βάση προϊσχύσασες διατάξεις, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία, μπορεί να αίρονται αν συντρέχουν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων του άρθρου 70 του νόμου αυτού ή να εξαγοράζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Η εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά την επιβολή, πριν από την εκπλήρωσή της ή πριν από την ημερομηνία έκδοσης τυχόν διοικητικής απόφασης άρσης της ή πριν την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αυτοδίκαιη άρση της.
Για τον υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς κάθε ημέρας πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπλήρωσης μέρους ενός μήνα, λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο που εξάγεται, από τη διαίρεση του καθοριζομένου χρηματικού ποσού για την εξαγορά κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα.
Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται αχρεωστήτως, επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.
3. Για την εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης:
α. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, είτε πριν, είτε μετά την κατάταξή του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το στρατολογικό γραφείο εκδίδει ειδικό σημείωμα, στο οποίο καθορίζεται το απαιτούμενο για την εξαγορά χρηματικό ποσό.
β. Με βάση το παραπάνω σημείωμα ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το καθοριζόμενο χρηματικό ποσό σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ) και καταθέτει το σχετικό αποδεικτικό στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο. Μετά την κατάθεση του αποδεικτικού καταβολής, το στρατολογικό γραφείο καταχωρεί τη σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου και εφόσον αυτός υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, τη γνωστοποιεί στη μονάδα του.
4. Το χρηματικό ποσό της εξαγοράς κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
5. Για την άρση της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο αίτηση και σχετικά έγγραφα στοιχεία, εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων που επικαλείται. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την επιβολή της και πριν την ημερομηνία της οριστικής απόλυσης
β. Το στρατολογικό γραφείο εξετάζει τους αναφερόμενους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων και εισηγείται σχετικά στην προϊστάμενή του διοίκηση στρατολογίας, στην οποία υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία με πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου του ενδιαφερομένου.
γ. Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα, για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, κοινοποιώντας την απόφασή της στη μονάδα του ενδιαφερόμενου για την ενημέρωση των ατομικών του εγγράφων και του ιδίου καθώς και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Κεφάλαιο Ζ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΕΦΕΔΡΕΙΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ

Άρθρο 44
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και δεν τις έχουν εκπληρώσει πλήρως, απολύονται προσωρινά, εφόσον συντρέχει νόμιμος προς τούτο λόγος. Αρμόδιες για την προσωρινή απόλυση είναι οι μονάδες στις οποίες οι απολυόμενοι υπηρετούν κατά το χρόνο που δημιουργούνται οι λόγοι της απόλυσής τους.
2. Οι οπλίτες οι οποίοι νοσηλεύονται σε στρατιωτικό νοσοκομείο κατά την ημερομηνία δημιουργίας των λόγων προσωρινής απόλυσης και των οποίων η μονάδα δεν εδρεύει στην ίδια πόλη, απολύονται προσωρινά από αυτό μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της προσωρινής απόλυσης και της επανακατάταξης, οι υποχρεώσεις των απολυόμενων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 45
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των υποψήφιων Βουλευτών – Ευρωβουλευτών –Περιφερειαρχών – Δημάρχων

1. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων που υποβάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων, απολύονται προσωρινά από αυτές την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου και η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων αναβάλλεται.
2. Για τη διάρκεια και τη διακοπή της αναβολής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος νόμου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της προσωρινής απόλυσης και της επανακατάταξης, οι υποχρεώσεις των απολυόμενων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 46
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των οπλιτών, των εφέδρων οπλιτών και των δοκίμων ή εφέδρων ή επίκουρων αξιωματικών που απολύονται υπό όρο από σωφρονιστικά καταστήματα και στρατιωτικές φυλακές

1. Οι οπλίτες, οι έφεδροι οπλίτες, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί, οι επίκουροι αξιωματικοί και οι έφεδροι αξιωματικοί, που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα και στρατιωτικές φυλακές, όταν αποφυλακίζονται από αυτές υπό όρο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, απολύονται προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από την ημερομηνία της υπό όρο απόλυσης από τις φυλακές και αναβάλλεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
2. Η αναβολή από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των παραπάνω, αρχίζει την ημερομηνία της προσωρινής απόλυσης και διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα δοκιμασίας, διακόπτεται δε σε περίπτωση άρσης της υπό όρο απόλυσης ή διακοπής της για οποιοδήποτε λόγο.
3. Όσοι απολύονται προσωρινά και αναβάλλεται η κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στερούνται του δικαιώματος να τύχουν αναβολής κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 14, 15, 16 και 17 του παρόντος νόμου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της προσωρινής απόλυσης και επανακατάταξης, οι υποχρεώσεις των απολυομένων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 47
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών

Οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, διαγραφόμενοι από τις σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφος 9 ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28 Ιουν 2002, τ.Α΄), εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επομένης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνο αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Όσοι μαθητές των Σχολών αυτών διαγράφονται για τους παραπάνω λόγους μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επομένου έτους από αυτό της διαγραφής του και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου ή επιτροπής. Οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών της οικείας σχολής ή τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι διαγραφόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου απολύονται σε κάθε περίπτωση και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 48
Οριστική απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, απολύονται οριστικά, μετά την εκπλήρωση, κατά σειρά, της προβλεπόμενης κατά περίπτωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, της εφεδρικής υποχρέωσης, του χρόνου που δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία και των τυχόν πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων. Αρμόδιες για την οριστική απόλυση, είναι οι μονάδες στις οποίες οι απολυόμενοι υπηρετούν κατά το χρόνο που συμπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
2. Ειδικά, όσοι κατά το χρόνο που συμπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις υπηρετούν σε μονάδες ή υπηρεσίες του εξωτερικού, απολύονται εντός τριών ημερών από τον επαναπατρισμό τους.
3. Οι νοσηλευόμενοι σε στρατιωτικά νοσοκομεία κατά το χρόνο συμπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, απολύονται μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους, ως εξής:
α. Από τις μονάδες τους, αν αυτές εδρεύουν στην ίδια πόλη.
β. Από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, αν οι μονάδες τους εδρεύουν σε άλλη πόλη ή η νοσηλεία τους οφείλεται σε ψυχικά νοσήματα.
4. Όσοι έχουν απολυθεί προσωρινά και υπάγονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, σε κατηγορία στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, τη χρονική διάρκεια της οποίας έχουν εκπληρώσει μετά την υπαγωγή τους σε αυτή, καθώς επίσης και μετά την εξαγορά ή την άρση τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, δεν υποχρεούνται σε κατάταξη ή επανακατάταξη. Η προσωρινή τους απόλυση καθίσταται οριστική, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση οι ανυπότακτοι και οι λιποτάκτες, υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, μετά τη διακοπή του αδικήματος.
5. Για όσους μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και έχουν υπηρετήσει μεγαλύτερο χρόνο από την υποχρέωσή τους, ο επιπλέον χρόνος καλύπτει χρόνο τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, καθώς και χρόνο, ο οποίος δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
6. Όσοι απολύονται εσφαλμένα πριν από τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, θεωρούνται ότι τις έχουν εκπληρώσει εφόσον το υπόλοιπο των υποχρεώσεών τους δεν υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες. Αρμόδιοι για την τακτοποίησή τους είναι οι διευθυντές των στρατολογικών γραφείων. Εάν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες, οι απολυθέντες υποχρεούνται σε επανακατάταξη στη μονάδα από την οποία απολύθηκαν εσφαλμένα, για τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εντός δέκα ημερών από τη σχετική πρόσκλησή τους. Οι μη κατατασσόμενοι κηρύσσονται ανυπότακτοι.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 49
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων

1. Στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων εγγράφονται, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους, οι οπλίτες και οι έφεδροι οπλίτες που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχα των υπολοίπων Σωμάτων, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ειδικές για αυτούς διατάξεις και δεν έχουν εγγραφεί στην εφεδρεία Σώματος.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης οι αναφερόμενοι στις υποπαρ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του νόμου αυτού. Αυτοί δεν εγγράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων και εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής από την εφεδρεία.
β. Η διαδικασία κατανομής των εφέδρων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφοράς από την εφεδρεία κλάδου στην εφεδρεία άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
δ. Οι υποχρεώσεις των εφέδρων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους.
ε. Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσκλησης των εφέδρων για εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας.
στ. Οι εξαιρούμενοι από την πρόσκληση για κατάταξη έφεδροι.
ζ. Η διαδικασία και ο τρόπος κατάταξης των εφέδρων.
η. Η διάρκεια της εφεδρικής υποχρέωσης και η διαδικασία απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις των οπλιτών από την εφεδρεία.
θ. Ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
ι. Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
4. Οι έφεδροι εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι απομακρυνόμενοι ή απολυόμενοι ή αποβαλλόμενοι μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.
5. Οι έφεδροι που κατατάσσονται ως Επαγγελματίες Οπλίτες, εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως Επαγγελματίες Οπλίτες, εφόσον η διάρκεια της διανυθείσας υπηρεσίας τους είναι τουλάχιστον ίση με την πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που καθορίζεται κάθε φορά, για την απόλυση των οπλιτών πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης του κλάδου αυτού.
6. Οι έφεδροι υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στις μηχανογραφικές εφαρμογές εφεδρείας του Κλάδου τους και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε στρατιωτικό έγγραφο.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται το ύψος των χρηματικών προστίμων και η διαδικασία επιβολής τους σε εφέδρους για τη μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, τη μη παραλαβή στρατιωτικών εγγράφων και για την άρνηση παραλαβής του Ειδικού Φύλλου Πορείας (ΕΦΠ) και του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ).

Άρθρο 50
Εξαγορά - Εφεδρεία οπλιτών Σωμάτων

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφοράς εφέδρων από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία των Σωμάτων.
2. Οι μεταφερόμενοι σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο έφεδροι, διέπονται από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εφεδρεία των Σωμάτων αυτών.

Κεφάλαιο Η - ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ - ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ

Άρθρο 51
Ανυπότακτοι

1. Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν κατατάσσονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης.
2. Η ανυποταξία αρχίζει από την επόμενη της οριζόμενης ημέρας κατάταξης ή, εφόσον ορίζεται προθεσμία κατάταξης, από την επόμενη της τελευταίας ημέρας. Δεν εφαρμόζονται στην προκείμενη περίπτωση οι περί προθεσμιών διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
3. Η ανυποταξία διακόπτεται αποκλειστικά και περιοριστικά:
α. Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου.
β. Με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Με τη σύλληψη για την ανυποταξία.
δ. Με την παρουσίαση του ανυπότακτου σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή για τη διακοπή της ανυποταξίας του.
ε. Με την κρίση του ανυπότακτου, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακαταλλήλου για στράτευση (Ι/5) ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας.
στ. Με την έναρξη της κράτησης του ανυπότακτου σε φυλακές ή σε οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή ή με την ένταξή του σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ή με την κατάταξή του σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, εφόσον του χορηγηθεί αναβολή κατάταξης για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις. Η ποινική δίωξη όσων από τους παραπάνω έχουν ενταχθεί σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ή έχουν καταταγεί σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, αναστέλλεται για όλο το χρονικό διάστημα της αναβολής τους.
4. Η ανυποταξία, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία διατελεί η Χώρα κατά την ημερομηνία έναρξής της, διακρίνεται σε ανυποταξία ειρήνης, μερικής ή γενικής επιστράτευσης και πολέμου, ανάλογα δε με τον τόπο διαμονής του ανυπότακτου κατά την έναρξη της ανυποταξίας, σε εσωτερικού και εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση που η χώρα μεταπέσει σε διαφορετική κατάσταση από εκείνη στην οποία τελούσε κατά την ημερομηνία έναρξης του αδικήματος, μεταβάλλεται και ο νομικός χαρακτηρισμός τούτου. Οι ανυπότακτοι εξωτερικού η εσωτερικού μεταπίπτουν στην κατηγορία του ανυπότακτου εσωτερικού η εξωτερικού αντίστοιχα εφόσον μεταβληθεί ο τόπος της διαμονής τους.
5. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο το οποίο έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται το ύψος του χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται στους ανυπότακτους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η διαδικασία, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την καταβολή του.

Άρθρο 52
Λιποτάκτες

1. Λιποτάκτες κηρύσσονται οι οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
2. Η λιποταξία διακόπτεται:
α. Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του λιποτάκτη.
β. Με την επανεγγραφή του λιποτάκτη στη μονάδα του ή την παρουσίασή του σε φρουραρχείο.
γ. Με τη σύλληψή του για τη λιποταξία.
δ. Με την παρουσίαση του λιποτάκτη στην αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή για τη λιποταξία του.
3. Στους λιποτάκτες επιβάλλονται οι οριζόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα κατά περίπτωση ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του παρόντος νόμου.
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 51 του παρόντος νόμου ισχύει αναλογικά και για τους λιποτάκτες.

Άρθρο 53
Στερήσεις ανυποτάκτων και λιποτακτών

1. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, μετά τη διακοπή της, υποχρεούνται να κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο που έχουν κατανεμηθεί. Σ’ αυτούς δεν χορηγείται η αναβολή των άρθρων 18, 19 , 20, 21, 23, 28 και 29 του παρόντος νόμου, για λόγους που απέκτησαν από την έναρξη της ανυποταξίας τους και μέχρι και την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.
2. Στους ανυπότακτους, δεν χορηγούνται πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης, μέχρι την κατάταξη τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
3. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία, δεν μπορούν να εκλέγουν ή να εκλέγονται στις εκλογές για ανάδειξη βουλευτών και ευρωβουλευτών καθώς και στις νομαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.
4. Η αμετάκλητη καταδίκη για τα ίδια εγκλήματα, επιφέρει στέρηση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος, που προϋποθέτει ειδική άδεια της αρχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Άδειες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και προηγήθηκαν της καταδίκης, θεωρούνται άκυρες και ανακαλούνται από την ημερομηνία που η καταδίκη έγινε αμετάκλητη.
6. Για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες, ισχύουν επίσης οι στερήσεις διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
7. Οι στερήσεις των προηγούμενων παραγράφων παύουν να ισχύουν, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της αμετάκλητης καταδίκης, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Εκπληρωθούν όλες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή οι ενδιαφερόμενοι απαλλαγούν νόμιμα απ’ αυτές ή συμπληρωθεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.
β. Εκτιθεί η ποινή που τους επιβλήθηκε.

Άρθρο 54
Αποδημία

1. Στους ανυπότακτους και λιποτάκτες απαγορεύεται:
α. Η αποδημία σε χώρα του εξωτερικού ή η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής εξωτερικού.
β. Η χορήγηση ή θεώρηση διαβατηρίων με εξαίρεση τους ανυπότακτους εξωτερικού που διαμένουν σε χώρα του εξωτερικού. Η εξαίρεση αυτής της υποπαραγράφου ισχύει και για τους ανυπότακτους εξωτερικού κατά τα χρονικά διαστήματα παραμονής τους στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.
2. Ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, τη διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων και τις υπηρεσίες έκδοσης ή θεώρησής τους, έχουν εφαρμογή οι ειδικές περί διαβατηρίων διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται η αποδημία και η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής εξωτερικού στρατευσίμων και εφέδρων.
4. Κατ’ εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα ημέρες, να απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ποινική δίωξη των κατά τα ανωτέρω απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η απαλλαγή αυτή.
5. Ομοίως, επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, συνολικά ή τμηματικά, κατ’ έτος, ανυποτάκτων του εξωτερικού. Το χρονικό διάστημα του ανωτέρω εδαφίου μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση τριών μηνών συνολικά, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που η είσοδος και παραμονή στην Ελλάδα επιβάλλεται για λόγους προσωπικής ασφάλειας, εξαιτίας σοβαρών, πασίδηλων γεγονότων, που συμβαίνουν στις χώρες διαμονής τους, όπως εξεγέρσεις, πόλεμοι ή θεομηνίες. Η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζονται, εφόσον απαιτηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται και στην προκείμενη περίπτωση.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δε δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατό, σε περίοδο επιστράτευσης ή πολέμου, να αναστέλλεται η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

Κεφάλαιο Θ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Άρθρο 56
Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες υπηρέτησαν οποτεδήποτε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται προς κάλυψη της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης και των τυχόν πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν.
2. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση και τις τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις, που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι.
3. Όσοι δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω υποχρεώσεις μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο αυτών, μετά προηγούμενη αναγνώριση τριών τουλάχιστον μηνών ένοπλης υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στην προκείμενη περίπτωση.
4. Όσοι διατελούν ή διατέλεσαν οποτεδήποτε σε ανυποταξία από την ημερομηνία αναγνώρισης της ένοπλης υπηρεσίας τους στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
5. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλως σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
6. Όσοι διατελούν σε λιποταξία υπάγονται ομοίως στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , η διαδικασία υπαγωγής, η προθεσμία εξαγοράς, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το χρηματικό ποσό για την εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Άρθρο 57
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους

1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση είκοσι (20) ημερών.
2. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η αναπροσαρμογή του, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθεσμίες καταβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
3. Όσοι διατελούν σε λιποταξία υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία και συμπληρώνουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ήδη καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την ημερομηνία αυτή εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι
5. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή, αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες και οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξεις του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου
6. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται όσοι είτε με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προκάλεσαν ή προκαλούν την έκδοση παράνομων διοικητικών πράξεων προκειμένου να παρατείνουν την παραμονή τους εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή να αποφύγουν την υποχρέωση στράτευσής τους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξης και στρατολογικής τακτοποίησης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε περίοδο επιστράτευσης, πολέμου ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, είναι δυνατό να αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 58
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων τέκνων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα ή απεβίωσαν ή τραυματίσθηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

1. Όλοι οι γιοί ή αδελφοί προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλοι οι γιοί ή αδελφοί προσώπου που ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύεται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών μηνών, εφόσον το επιθυμεί.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
3. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετά τη διακοπή του αδικήματος.
4. Οι ανυπότακτοι με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο του αδικήματος με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες της ανυποταξίας και με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου τίθενται στο αρχείο οι δικογραφίες.
5. Όσοι αποκτούν τους λόγους κατά τη διάρκεια της νόμιμης εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων παραμονής τους και έχουν συμπληρώσει την πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μετά την άρση ή την εξαγορά της τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, δεν υποχρεούνται σε κατάταξη ή επανακατάταξη και με την υπαγωγή τους εντάσσονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κεφάλαιο Ι - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Άρθρο 59
Γενικές διατάξεις και ορισμοί

1. Όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, μπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.
2. Οι λόγοι συνείδησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να απορρέουν από μία γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς.
3. Δε χαρακτηρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν υπάγονται στις σχετικές διατάξεις:
α. Όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.
β. Όσοι έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας ή έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου ή παρόμοιων εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων.
γ. Όσοι έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έγκλημα που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας.
4. Οι αντιρρησίες συνείδησης καλούνται να προσφέρουν εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 60
Διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης

1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, διπλάσια από εκείνη που θα εκπλήρωναν εάν υπηρετούσαν ενόπλως.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οποιουδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Η εφεδρική υποχρέωση και οι τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εξαγορασθεί, καθώς και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής υπηρεσίας εκπληρώνονται εις απλούν.

Άρθρο 61
Τρόπος εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας

1. Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας των ενδιαφερομένων.
2. Το Σεπτέμβριο κάθε έτους το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προσκαλεί τους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού να δηλώσουν αν επιθυμούν να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, καθώς και τα καθήκοντα που θα ασκούν. Εφόσον δεν προσφερθούν θέσεις αντίστοιχες με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ο φορέας εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

Άρθρο 62
Υπαγωγή των αντιρρησιών συνείδησης

1. Η υπαγωγή των αντιρρησιών συνείδησης στις διατάξεις του νόμου αυτού και η διάθεσή τους στους φορείς του δημόσιου τομέα για εναλλακτική υπηρεσία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής, που εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης των ενδιαφερόμενων ως αντιρρησιών συνείδησης είτε μέσα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν είτε και αυτοπροσώπως, εφόσον αυτό απαιτείται και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές – πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία ή στη νομική.
β. Ένα σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ. Έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Τα μέλη της επιτροπής, καθώς και ίσος αριθμός αναπληρωματικών ορίζονται για δύο έτη, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Αντικατάσταση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της ως άνω επιτροπής, πριν τη λήξη της θητείας, επιτρέπεται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας , προκειμένου περί στρατιωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 63
Δικαιολογητικά, προθεσμίες και διαδικασία υπαγωγής και κατάταξης

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες κατάθεσής τους, ο χρόνος σύγκλησης και ο τρόπος λειτουργίας της ειδικής επιτροπής, η διαδικασία υπαγωγής, κατάταξης, τοποθέτησης και μετάθεσης, ο τρόπος στρατολογικής παρακολούθησης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των σχετικών με τους αντιρρησίες συνείδησης διατάξεων του νόμου αυτού.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής του άρθρου 62 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 64
Πρόσκληση - Ανάληψη υπηρεσίας - Έκπτωση

1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 32, 34 και 37 εφαρμόζονται αναλόγως. Αν στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου χορηγηθούν οι αναβολές κατάταξης των άρθρων 18, 19, 19Α, 20, 21, 22, 23, 25, 27 και 28, η διαδικασία υπαγωγής τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής τους, ύστερα από νέο αίτημά τους. Όσοι δεν παρουσιάζονται κηρύσσονται ανυπότακτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία:
α. Δεν έχουν στρατιωτική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων.
β. Θεωρούνται οιονεί καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις του φορέα στον οποίο διατίθενται, εξομοιώνονται όμως με τους υπαλλήλους του φορέα αυτού σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και γενικά τη διοικητική μέριμνα.
δ. Δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σ΄ αυτούς χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία της καταβολής του, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργών.
ε. Δικαιούνται άδειας απουσίας δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας και γονικής άδειας πέντε (5) ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.
3. Όσοι αντιρρησίες συνείδησης εκπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου αυτού, δεν δικαιούνται, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της υπηρεσίας τους, άδειας κυνηγίου ή οποιασδήποτε άλλης άδειας, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί όπλων και πυρομαχικών, εκτός και αν εκπέσουν από το δικαίωμά τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
4. Εκπίπτουν από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας όσοι:
α. Εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του νόμου αυτού.
β. Κηρύσσονται ανυπότακτοι, λόγω μη παρουσίασής τους στον φορέα που διατέθηκαν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.
γ. Διαπράττουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα, τα οποία μπορούν να επιφέρουν, για το προσωπικό του φορέα που διατέθηκαν, απόλυση ή λύση της σχέσης εργασίας.
5. Σε περίπτωση έκπτωσης από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων εκπληρώνεται ενόπλως. Ο χρόνος εναλλακτικής υπηρεσίας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης κατά το ήμισυ.
6. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το υπόλοιπο του χρόνου που υποχρεούνται να εκπληρώσουν οι εκπίπτοντες δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών.
7. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία παρέχουν δικαίωμα χορήγησης αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού, της οποίας η διάρκεια είναι ίση με το χρόνο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που θα εκπλήρωναν, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
8. Όσοι συμπληρώνουν τον καθορισμένο χρόνο εναλλακτικής υπηρεσίας απολύονται από τον φορέα στον οποίο διατέθηκαν. Αυτοί παρέχουν εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία, της οποίας η διάρκεια και οι λεπτομέρειες εκπλήρωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Προσαυξάνεται η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας, κάθε φορά που οι αντιρρησίες συνείδησης:
α. Ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συμμετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο ίσο με τις ημέρες απεργίας.
β. Τιμωρούνται κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους, εξαιτίας παράβασης των διατάξεων για χορήγηση αδειών απουσίας, με ποινές οι οποίες ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα που διατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο διπλάσιο των ημερών αδικαιολόγητης απουσίας.

Άρθρο 65
Τελικές διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης

1. Όσοι καταδικάζονται για άρνηση εκτέλεσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υπηρεσίας και εκτίουν ποινή φυλάκισης ίση ή μεγαλύτερη της διάρκειας της εναλλακτικής υπηρεσίας που θα εκπλήρωναν, αν είχαν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, μετά την αποφυλάκισή τους, εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε περίοδο επιστράτευσης ή πολέμου, η εξαίρεση αυτή μπορεί να διακοπεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Όσοι έχουν εκπληρώσει ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση και αρνούνται για λόγους συνείδησης να εκπληρώσουν τις εφεδρικές τους υποχρεώσεις, εφόσον αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, εξαιρούνται από την πρόσκληση για κατάταξη και διαγράφονται από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων, με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του παρόντος νόμου.
4. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 64 του παρόντος νόμου.

Κεφάλαιο ΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 66
Αρμοδιότητες για στρατολογικά θέματα - Προσφυγές

1. Η αρμοδιότητα για στρατολογικά θέματα ανήκει στα στρατολογικά γραφεία και στα γραφεία στρατολογίας των μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο αυτό ή τα διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εκτέλεσή του. Τα στρατολογικά γραφεία είναι κοινά και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υπάγονται σε ενιαία Διεύθυνση Στρατολογικού στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, μέσω διοικήσεων στρατολογικού. Για τις ανάγκες των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργούν διευθύνσεις στρατολογικού στα αντίστοιχα γενικά επιτελεία και σε σχηματισμούς.
2. Η εξέταση, η αποδοχή των αιτημάτων, καθώς και η εγγραφή ή διαγραφή μεταβολών γίνονται με βάση τον παρόντα νόμο ή τους κατά περίπτωση ειδικούς νόμους. Η απόρριψη των αιτημάτων πρέπει να είναι σαφής και αιτιολογημένη.
3. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων των στρατολογικών γραφείων επιτρέπεται στον ενδιαφερόμενο προσφυγή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, αφότου αποδεδειγμένα έλαβε γνώση της σχετικής πράξης.
4. Η προσφυγή του ενδιαφερόμενου υποβάλλεται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο που τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε ημέρες, μαζί με τις απόψεις του και αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας .
5. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κατάθεσή της.
6. Αν ασκηθεί αίτηση θεραπείας κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος χορήγησης της αναβολής κατάταξης της παραγράφου 1β του άρθρου 19 ή επί αιτήματος αναγνώρισης αντιρρησία συνείδησης, χορηγείται υποχρεωτικά αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 67
Καταχώρηση - Συμπλήρωση - Ανάκληση στρατολογικών μεταβολών

1. Οι στρατολογικές μεταβολές καταχωρούνται ή συμπληρώνονται στις στρατολογικές μερίδες των ενδιαφερομένων, με βάση επίσημα στοιχεία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κατηγορίες και το είδος των μεταβολών, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία συμπλήρωσης των μεταβολών που δεν έχουν καταχωρηθεί.
3. Οι στρατολογικές μεταβολές που καταχωρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, έχουν αποδεικτική ισχύ μεταβολών που καταχωρούνται με βάση επίσημα στοιχεία.
4. Τα στρατολογικά γραφεία υποχρεούνται, εφόσον με τον οποιοδήποτε τρόπο περιέρχεται σε γνώση τους, ότι στρατολογικές μεταβολές, που έχουν καταχωρηθεί αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι εσφαλμένες ή προέρχονται από δόλο των ενδιαφερομένων ή τρίτων, να προβαίνουν σε σχετική έρευνα μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών. Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση οφείλεται σε δόλο των ενδιαφερομένων ή τρίτων, επιβάλλονται ή προκαλούνται όλες οι προβλεπόμενες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κυρώσεις και η σχετική μεταβολή ανακαλείται. Αν η καταχώρηση οφείλεται σε πραγματικό σφάλμα ή εσφαλμένη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, τα έννομα αποτελέσματα που έχουν δημιουργηθεί, μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της, δεν θίγονται και ο ενδιαφερόμενος δεν υπέχει συνέπειες.

Άρθρο 68
Δαπάνες κίνησης των καλουμένων για κατάταξη

1. Οι δαπάνες κίνησης των στρατευσίμων και εφέδρων βαρύνουν το δημόσιο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Κατά την παρουσίασή τους σε μονάδα κατάταξης.
β. Κατά τη μετάβασή τους στον τόπο μόνιμης διαμονής, όταν απολύονται για οποιοδήποτε λόγο από τις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Κατά την παρουσίασή τους σε άλλες στρατιωτικές αρχές και την επιστροφή τους στον τόπο μόνιμης διαμονής, όταν η μετακίνηση γίνεται με εντολή στρατιωτικής αρχής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επεκτείνονται ή να περιορίζονται οι περιπτώσεις μετακινήσεων των οποίων η δαπάνη βαρύνει το δημόσιο, καθώς και να ορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως και στους αναγνωριζόμενους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.

Άρθρο 69
Στρατευόμενοι υπάλληλοι

1. Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ.) και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) καθώς και ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργάτες που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις ως οπλίτες, μετά την απόλυσή τους, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν.
2. Οι οπλίτες από την εφεδρεία, που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις:
α. Εφόσον είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ θεωρούνται ότι διατελούν σε άδεια και, μετά την απόλυσή τους, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν.
β. Εφόσον είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργάτες, μετά την απόλυσή τους, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν.
3. Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα στρατευομένων, οι οποίοι δεν υπάγονται στις κατηγορίες των προηγούμενων παραγράφων, δε θίγονται.
4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται αναλόγως και στους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.

Άρθρο 70
Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων

1. Λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, που προβάλλονται από στρατευσίμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, εκτιμώνται από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, εφόσον δεν πρόκειται για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη. Ομοίως, και οι ανυπότακτοι μπορούν να προβάλλουν τους ανωτέρω λόγους ή κωλύματα, μετά την ημερομηνία διακοπής της ανυποταξίας τους.
2. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάθε τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του.
3. Για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη είναι δυνατή η επίκληση και εξαιρετικών λόγων, πέραν των λόγων ή κωλυμάτων της παραγράφου 2. Ως εξαιρετικός λόγος θεωρείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την κατάταξή του, ή εξαιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση.
4. Για την αποδοχή ή την απόρριψη των λόγων των παραγράφων 2 και 3 για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη, αποφασίζει ειδική επιτροπή που αποτελείται από έναν (1) ανώτατο και έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και τον Διοικητή της αρμόδιας Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ορίζονται τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, για δύο (2) έτη.
5. Για τους διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί διαγράφονται στο σύνολό τους.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 71
Κωδικοποίηση νόμων στρατολογικού περιεχομένου

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ιδιαίτερο ενιαίο κείμενο νόμου οι διατάξεις των νόμων που αφορούν σε θέματα στρατολογικής φύσης. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση.

Άρθρο 72
Τελικές διατάξεις

1. Όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού προβλέπεται υποβολή αιτήσεων ή δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή.
2. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται με δήλωση αυτού που την παρέχει, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.
3. Αν προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ή δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.
4. Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους, γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα . Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
5. Το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που εξαγοράζεται , υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείται για την οριστική απόλυση των οπλιτών, όπως αυτός καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
6. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικές διαδικασίες, αναγκαίες για την υλοποίηση των προβλέψεων του παρόντος νόμου, αναφορικά με θέματα κατάταξης στρατευσίμων και εφέδρων καθώς και αναζήτησης μη καταταγέντων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 32,33,34,35,36, 37 , 42 και 47 του παρόντος νόμου.

Κεφάλαιο ΙΒ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 73
Γενικά

1. Όσοι μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νόμου αυτού έχουν υπαχθεί ή έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης, μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αναβολής κατάταξης, εξαγοράς στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, τμηματικής εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος ή σε διατάξεις που παρείχαν οποιοδήποτε άλλο στρατολογικό ευεργέτημα, διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις, εκτός εάν επιθυμούν την υπαγωγή τους στο νόμο αυτό.
2. Οι ομογενείς, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη διαμονή τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να ζητήσουν τη μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης θητείας εξάμηνης διάρκειας και την απόλυση τους μετά τρίμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 περ.β υποπαρ. ηη του ν.1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 8 ν.2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄) και του άρθρου 8 παρ.5 ν.2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α΄) αντίστοιχα, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι 31 Δεκ 2006.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ΠΔ 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν την υπαγωγή τους αποκλειστικά στις διατάξεις αυτές
4. Για όσους απέκτησαν την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι την 31-8-1997 σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν στους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ως προς την αναβολή κατάταξης, την τμηματική εκπλήρωση και την εκπλήρωση εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
5. Όσοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης του άρθρου αυτού, έχουν υπαχθεί ή έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στην δίαταξη του άρθρου 3 του νόμου 3282/04 (ΦΕΚ Α΄208) εξακολουθούν να δίεπονται από την ίδια διάταξη. Επίσης, οι ημέρες αδείας που χορηγήθηκαν κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ της παρ. 24 του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄ 239), θεωρούνται εξ’ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζονται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 41.
6. Για τον υπολογισμό ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των αδειών η των πειθαρχικών ποινών, που έχουν χορηγηθεί ή επιβληθεί αντίστοιχα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι προϊσχύσασες διατάξεις.
7. Οι στρατεύσιμοι που μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού έχουν αποκτήσει και διατηρούν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός τους, σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις, δικαιούνται να υπαχθούν στον παρόντα νόμο, ως προς την αναβολή κατάταξης, την τμηματική εκπλήρωση και την εκπλήρωση εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
8. Όσοι, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία και μέχρι την ίδια ημερομηνία απέκτησαν λόγους απαλλαγής των υποπαραγράφων δ, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, με την υπαγωγή τους εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται όλες οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
9. Όσοι με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις, έχουν κάνει έναρξη εξαγοράς των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, μπορούν να υπαχθούν στην παράγραφο 5 του άρθρου 72 του νόμου αυτού, κατόπιν αιτήσεώς τους. Ο υπολογισμός του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων, γίνεται με βάση το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείτο για την οριστική απόλυση, κατά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης για εξαγορά. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή και στην προκείμενη περίπτωση.
10. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων, μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, σύμφωνα με οιαδήποτε διάταξη, δεν επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
11. Όσοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού εξέπεσαν του δικαιώματος εκπλήρωσης άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής –κοινωνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, δικαιούνται να υποβάλλουν εκ νέου τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις των άρθρων 59 έως και 65 του παρόντος νόμου, εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του.
12. Όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν αποφοιτήσει από Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και έχουν εγγραφεί για φοίτηση σε άλλη ανώτατη σχολή, για την οποία προβλέπεται η χορήγηση αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου αυτού, δικαιούνται να ζητήσουν την παράταση της αναβολής τους μέχρι το ανώτατο προβλεπόμενο για την κατηγορία τους όριο ηλικίας, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της υπολειπόμενης φοίτησής τους.

Άρθρο 74
Εντάλματα Συλλήψεως Ανυποτάκτων

1. Πράξεις ανυποταξίας που τελέσθηκαν ενώ ίσχυε το ΠΔ 506/74 ‘’Περί Γενικής Επιστράτευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας’’(ΦΕΚ 206 Α΄) ή συνεχίσθηκε η τέλεσή τους και μετά την κατάργησή του και δεν έχουν εκδικασθεί, τιμωρούνται με την ποινή του άρθρου 32 παράγραφος 1 α ΣΠΚ. Εντάλματα συλλήψεως που έχουν εκδοθεί για τις πράξεις αυτές καταργούνται.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 198 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που κυρώθηκε με το Ν. 2287/95 (ΦΕΚ 20 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς στρατοδικείου υπάγονται τα πταίσματα, καθώς και τα πλημμελήματα, τα οποία κατά τον κώδικα ποινικής δικονομίας και άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Τα λοιπά εγκλήματα υπάγονται στην αρμοδιότητα του πενταμελούς στρατοδικείου.»

Άρθρο 75
Ρυθμίσεις θεμάτων στρατιωτικού προσωπικού

1. Χορηγείται υποχρεωτικά άδεια απουσίας δέκα (10) ημερών στους μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές, μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες που μετακινούνται λόγω μετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον απαιτείται η μεταφορά της οικοσκευής τους και η εξεύρεση νέας κατοικίας. Εάν μετατίθενται εντός της ίδιας φρουράς η διάρκεια της ως άνω άδειας είναι τριών (3) ημερών. Οι άδειες αυτές χορηγούνται κατόπιν αναφοράς του ενδιαφερομένου και λογίζεται επιπλέον των λοιπών προβλεπόμενων αδειών απουσίας.
2. Στους μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές, μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες χορηγούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση άδειες δέκα (10) ημερών για τέλεση γάμου και πέντε (5) ημερών για γέννηση τέκνου, πλέον της κανονικής.
3. Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω, ή είναι τυφλός, μετά από τη βασική εκπαίδευση, υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους, εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με τους γονείς τους.
4. Ο ένας αδελφός από δύο αδέλφια που εκπληρώνουν ταυτόχρονα την στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από τη βασική εκπαίδευση υπηρετεί στον τόπο κατοικίας των συμφερόντων του, εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής. Οι δίδυμοι αδελφοί εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην ίδια μονάδα του τόπου των συμφερόντων τους, εφόσον αυτή υπάρχει ή στην πλησιέστερη αυτής.
5. Σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος 1ου και 2ου βαθμού Ελλήνων στρατιωτικών, μελών ειρηνευτικών ή άλλων αποστολών που απεβίωσαν μετά την 1-1-2000 ή αποβιώνουν κατά την εκτέλεση, εκτός ελληνικής επικράτειας, διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, δικαιούνται τις αποζημιώσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για ανάλογα περιστατικά. Τις ίδιες αποζημιώσεις δικαιούνται αναλόγως και όσοι καθίστανται ανάπηροι κατά την εκτέλεση της ως άνω διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1911/90 εφαρμόζονται και στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Άρθρο 76
Ρυθμίσεις θεμάτων προαγωγών στρατιωτικού προσωπικού

1. Στο άρθρο 11 του Ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’), προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
”Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1ε, 8β, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 5, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 11, για τους Αξιωματικούς Οικονομικού του ΠΝ βαθμού Αντιπλοιάρχου, τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς βαθμού Αντισυνταγματάρχη, καθώς επίσης και για τους Αξιωματικούς του Π.Ν. που προέρχονται από Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς βαθμού Υποπλοιάρχου.
2. Η παράγραφος 19 ε του άρθρου 6 του Ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’) τροποποιείται, ως εξής :
«ε. Αντιπλοίαρχος: Δύο (2) έτη θαλάσσια υπηρεσία, ή δύο (2) έτη υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή Ανώτερου Κλιμακίου Διοικήσεως και συνολικά, δύο (2) έτη ως Κυβερνήτης, ως Ανώτερος Αξιωματικός.»
3. Η παράγραφος 19 στ του άρθρου 6 του Ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’), τροποποιείται ως εξής :
«στ. Πλοίαρχος: Δέκα (10) έτη συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, από τα οποία ένα (1) έτος σε θέση Διοικητή Ομάδας Πλοίων, στο βαθμό του Πλοιάρχου, ή ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου».
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 11 του Ν.2439/96 (ΦΕΚ Α’ 219) αντικαθίσταται ως εξής :
«Οι αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων προάγονται στον ανώτερο βαθμό, εφόσον έχει γίνει έναρξη προαγωγής των αξιωματικών όπλων του Σ.Ξ. ή μαχίμων και μηχανικών του Π.Ν. ή ιπταμένων της Π.Α. που ονομάστηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί».
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 1911/90 (ΦΕΚ Α΄166), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου ι΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 25 του Ν. 2439/96 (ΦΕΚ Α΄219) αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Στη γενική ειδικότητα των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων και Φαρμακοποιών του Υγειονομικού Σώματος εντάσσονται, μετά από αίτησή τους , οι Αξιωματικοί Νοσηλευτικής των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον φέρουν βαθμό μέχρι του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων και είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής ή Φαρμακευτικής Σχολής. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους αξιωματικούς της γενικής ειδικότητας των Οδοντιάτρων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που επιθυμούν την ένταξή τους στη γενική ειδικότητα των Ιατρών του Υγειονομικού Σώματος».

Άρθρο 77
Ρυθμίσεις θεμάτων Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ του άρθρου 43 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το Ν.2304/95 (ΦΕΚ 83 Α’) αντικαθίσταται ως εξής : «Στο χρόνο αυτό δεν υπολογίζεται ο χρόνος προσωρινής παύσεως, αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα λόγω της οποίας επιβλήθηκε τελεσίδικα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος προσωρινής αργίας και αναρρωτικής αδείας πέραν του έτους».
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το Ν. 2304/95 (ΦΕΚ 83 Α’), προστίθεται εδάφιο δ’ ως εξής : «Δεν χωρεί αίτηση ανάκλησης από τον δικαστικό λειτουργό κατά της μετάθεσής του εντός του ίδιου νομού».
3. Στο άρθρο 61 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το Ν. 2304/95 (ΦΕΚ 83 Α’), προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής : «Λύεται επίσης, ειδικά για τον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, λόγω ανικανότητας εκτελέσεως των υπηρεσιακών τους καθηκόντων που οφείλεται σε νόσο ή αναπηρία, σωματική ή πνευματική, όταν για το λόγο αυτό τους χορηγείται για την ίδια πάθηση αναρρωτική άδεια η οποία υπερβαίνει συνολικά ή τμηματικά, τους δώδεκα (12) μήνες μη εφαρμοζομένης εν προκειμένω για τους παραπάνω της διάταξης του άρθρου 65 παρ. 2 εδ. α του παρόντος κώδικα σε συνδυασμό με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου. ‘’
4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, που κυρώθηκε με τον Ν.2304/95 (ΦΕΚ 83 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α’), αντικαθίσταται ως εξής : «Κατ’ εξαίρεση ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αποχωρούν πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώνουν δύο (2) έτη στις θέσεις αυτές. Για τους ήδη υπηρετούντες στις ανωτέρω θέσεις η διετία υπολογίζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»
5. Στο άρθρο 63 παρ. 1 του ΚΔΣΕΔ, που κυρώθηκε με το Ν. 2304/95 (ΦΕΚ Α’ 83/11-5-1995) όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2408/96 και το άρθρο 23 Ν. 3036/02 προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ως εξής: «Οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των Ένοπλων Δυνάμεων , οι οποίοι φέρουν τους βαθμούς του Αναθεωρητή Β’ και Γ’, αποχωρούν της υπηρεσίας ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας, εφόσον συμπληρώνουν οκτώ (8) χρόνια στον ένα ή συνολικά και στους δύο αυτούς βαθμούς, από την προαγωγή τους στο βαθμό του Αναθεωρητή Γ’»
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το Ν. 2304/95, (ΦΕΚ 83 Α’), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του Ν.2913/01 (ΦΕΚ 102 Α’), προστίθενται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής :
«Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για όσους δικαστικούς λειτουργούς είχαν συμπληρώσει, κατά την λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσεως, είκοσι πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας δικαστικού λειτουργού και οι οποίοι αποχώρησαν από το δικαστικό σώμα Ενόπλων Δυνάμεων πριν από την 23-5-2001. Η απονομή του επίτιμου τίτλου της θέσεως που κατείχαν κατά την αποχώρησή τους σε όσους αποκτούν το δικαίωμα αυτό με βάση το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου στην οποία μνημονεύεται όλοι οι δικαιούμενοι».
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 65Α του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το Ν.2304/95 (ΦΕΚ 83 Α’) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.2913/01 (ΦΕΚ 102 Α’), τροποποιείται ως εξής :
«1. Οι Αναθεωρητές Γ’ και οι Στρατιωτικοί Δικαστές του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποχωρούν από την υπηρεσία με παραίτηση, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και κριθούν προακτέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά πάροδο ενός πλήρους ημερολογιακού μηνός από την προαγωγή τους, αποχωρούν από την υπηρεσία ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.»
8. Στο άρθρο 65Α του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2913/01 (ΦΕΚ 102 Α’), προστίθενται παράγραφοι 3, 4, και 5 ως εξής :
«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται και στους Αναθεωρητές Β’, εφόσον αυτοί έχουν ένα χρόνο στον κατεχόμενο βαθμό και κριθούν προακτέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
4. Οι Στρατιωτικοί Δικαστές Α’ ή Αναθεωρητές μπορεί να ανακαλούνται εντός πέντε ετών από τότε που λύθηκε γι’ αυτούς η δημόσια υπηρεσιακή σχέση, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών νομικού συμβούλου σε διοικητικές θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπηρεσιών ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται σ’ αυτό ή εποπτεύονται απ’ αυτό. Η ανάκληση γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν προτάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Με όμοιο τρόπο γίνεται και η απόλυση. Όσοι ανακαλούνται για τον παραπάνω λόγο, κατά το χρόνο παραμονής τους στην ενέργεια τίθεται εκτός επετηρίδας δικαστικού σώματος.
5. Ο Υπουργός Εθνικής άμυνας μπορεί να ανακαλεί με απόφασή του στην ενεργό υπηρεσία λόγω σοβαρών ασθενειών δικαστικούς λειτουργούς που αποχώρησαν από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας ανώτατης υγειονομικής επιτροπής των ενόπλων Δυνάμεων και κατόπιν εισηγήσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Όσοι ανακαλούνται για τον λόγο αυτό, εγγράφονται ως προσωπικό ΕΟΔ στην Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η απόλυση των παραπάνω γίνεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, αμέσως μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους ανεκλήθησαν.

Άρθρο 78
Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικού προσωπικού

Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του Ν. 1848/89΄(ΦΕΚ 112 Α’), με την οποία είχε προστεθεί παράγραφος 5 στο άρθρο 14 του Ν. 1505/84 (ΦΕΚ 194 Α’) και διατηρήθηκε σε ισχύ το άρθρο 10 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α’) και κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 8 παράγραφος 11 περίπτωση δ του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297 Α΄) τροποποιείται ως εξής :
«1. Στους μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ειδικότητας ναρκαλιευτή του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (Τ.Ε.Ν.Ξ) χορηγείται κατ’ εξαίρεση του άρθρου αυτού επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 160% του εκάστοτε βασικού μισθού του μισθολογικού τους κλιμακίου.»

Άρθρο 79
Νομοθέτηση θέσεων Κοινού Στρατολογικού Σώματος

Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών του Κοινού Στρατολογικού Σώματος των Ε.Δ. αυξάνονται κατά εξήντα (60) και κατανέμονται ως ακολούθως :
α. Ταξίαρχος : Ένας (1)
β. Συνταγματάρχης : Δώδεκα(12)
γ. Αντισυνταγματάρχης : Είκοσι τρεις (23)
δ. Ταγματάρχης : Ένδεκα (11)
ε. Λοχαγός : Δεκατρείς (13)

Άρθρο 80
Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α’) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως :
«6. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του Π.Δ. 10-5/20-7-1926, (ΦΕΚ Α’ 241) το οποίο κυρώθηκε με τον Ν.3486/26-4-28 (ΦΕΚ Α’ 66), κράτηση παγίων δικαιωμάτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που ενεργείται από τις αποδοχές των μετόχων του Ταμείου, παύει να ενεργείται με τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.»
2. Το άρθρο 12 του ΝΔ 1938/1942 (ΦΕΚ 289 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«1. Το υπό του άρθρου 5 του Α.Ν. 559/1937 (ΦΕΚ 107 Α’) προβλεπόμενο βοήθημα και χορηγούμενο υπό του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) στις οικογένειες θνησκόντων μερισματούχων, δικαιούνται και οι άπορες μητέρες και άγαμες αδελφές θανόντων αγάμων μερισματούχων ή μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
2. Τα παραπάνω καθοριζόμενα δικαιούχα πρόσωπα απολαμβάνουν του ευεργετήματος αυτού, εφόσον αποδεδειγμένα συνοικούσαν και συντηρούνταν από τον αποβιώσαντα μέτοχο ή μερισματούχο και εφόσον δικαιωθούν μερίσματος. Το βοήθημα που αναλογεί στα άτομα αυτά, υπόκειται σε κράτηση προς εξόφληση οφειλών των θανόντων, από κάθε αιτία προς το Ταμείο.
3. Το αυτό βοήθημα παρέχεται και στις ορφανικές οικογένειες των εν ενεργεία θνησκόντων εγγάμων μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Οπλιτών, μετόχων του ΜΤΣ, στις ορφανικές οικογένειες των θνησκόντων στην ενεργό υπηρεσία επαγγελματιών οπλιτών και εθελοντών, που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 11 και 15 του Ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166 Α’) καθώς επίσης και σε άλλες κατηγορίες μετόχων του ΜΤΣ. Στους προαναφερόμενους καταβάλλεται το βοήθημα εφόσον κατά τις κείμενες διατάξεις δικαιωθούν μερίσματος.»
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 3 του ΑΝ 1988/39 (ΦΕΚ 414 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ΝΔ 3981/59 (ΦΕΚ 193 Α’), αντικαθίσταται ως εξής :
«10. Σε περίπτωση κατά την οποία, διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά η καταβολή της σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου, διακόπτεται αντίστοιχα, προσωρινά ή οριστικά και η γένεση των αντιστοίχων απαιτήσεων για μέρισμα και τυχόν άλλες παροχές του Ταμείου. Η συνταξιοδότηση εξ ιδίας υπηρεσίας, δικαιούχου χηρεύουσας οικογένειας δεν αίρει το δικαίωμα μερισματοδότησης και δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την καταβολή μερίσματος σ’ αυτόν».

Κεφάλαιο ΙΓ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 81

1. Οι εθελόντριες υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, που μετατάχθηκαν στο Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.415.4/4/655229/Σ.40/18-2-96/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΡ απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να ενταχθούν με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας ως μόνιμες ή εθελόντριες υπαξιωματικοί στο Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων με τη Γενική Ειδικότητα «Διοικητικός Στρατολογικού», η οποία δημιουργείται δια του παρόντος νόμου.
2. Η αίτηση ένταξης-μονιμοποίησης υποβάλλεται από τις ενδιαφερόμενες στις Μονάδες που υπηρετούν, εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Η Μονάδα υποβάλλει ιεραρχικά την αίτηση, με τη σχετική πρόταση του Διοικητή για την καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα της αιτούσης, στη Διεύθυνση Στρατολογικού ΓΕΕΘΑ. Στη συνέχεια οι αιτήσεις, με τις προτάσεις, εισάγονται στο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατολογικού Σώματος, το οποίο αποφασίζει για την ένταξη ή μονιμοποίησή τους.
Για την ένταξή τους πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Κατ’ εκλογή προαγωγή στον κατεχόμενο βαθμό.
β. Να έχουν αξιολογηθεί στα ουσιαστικά προσόντα, στον κατεχόμενο βαθμό, με βαθμολογία τουλάχιστον Λίαν Καλώς.
γ. Να μην έχουν ελαττώματα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 18 του ΝΔ 445/74 (ΦΕΚ Α ΄ 160).
4. Η ένταξη των παραπάνω στο Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:
α. Με το βαθμό που φέρουν (Αρχιλοχίας) και σε θέσεις μεταφερόμενες από το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών του Στρατού Ξηράς.
β. Στη Γενική Ειδικότητα Διοικητικός Στρατολογικού.
γ. Σε ιδιαίτερη επετηρίδα με βάση τη σειρά αρχαιότητας που έχουν κατά την ένταξή τους.

Άρθρο 82
Προϋποθέσεις ένταξης

1. Μετά την ένταξή τους στο Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Έχουν ενταχθεί ως μόνιμες και έχουν συμπληρώσει έξι (6) έτη στον κατεχόμενο βαθμό.
β. Αποφοιτήσουν ευδοκίμως από το Σχολείο Εφαρμογής Διοικητικών Στρατολογικού της Σχολής Στρατολογικού.
γ. Έχει γίνει έναρξη προαγωγής των προερχομένων από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στελεχών του Στρατού Ξηράς που προήχθησαν στο βαθμό του Αρχιλοχία το ίδιο με αυτές ημερολογιακό έτος.
δ. Κριθούν προακτέες από το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατολογικού Σώματος.
2. Η προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπασπιστή γίνεται σε θέσεις που μεταφέρονται από το Στρατό Ξηράς με επιστροφή σ’ αυτόν, μετά την προαγωγή τους, των αντίστοιχων θέσεων Αρχιλοχία.

Άρθρο 83
Υπηρεσιακή κατάσταση Υπαξιωματικών Στρατολογικού

1. Οι εντασσόμενες στο Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων εθελόντριες υπαξιωματικοί για όλα τα θέματα ιεραρχίας, προαγωγών, αξιολογήσεων, βαθμολογικής εξέλιξης και ατομικών εγγράφων εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ΝΔ 445/74(ΦΕΚ 160 Α΄)και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Ανθυπασπιστών, Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων.
2 Με αποφάσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, που εκδίδονται εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται τα θέματα των στολών, ονομασίας και διακριτικών των βαθμών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 84
Σύσταση Συμβουλίου Κρίσεων - Επανακρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ΝΔ 445/74 (ΦΕΚ 160 Α΄) προστίθεται περίοδος (στ) ως εξής:
«στ.Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων για τις κρίσεις των Υπαξιωματικών των Κοινών Σωμάτων».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ΝΔ 445/74 (ΦΕΚ 160 Α΄) προστίθεται περίοδος (στ) ,(ζ) ,(η) και (θ) ως εξής:
«στ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων αποτελείται από το Διευθυντή Β’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ ως Πρόεδρο και μέλη το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης ΓΕΕΘΑ και ένα Ταξίαρχο οιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, από τους υπηρετούντες στο ΓΕΕΘΑ. Καθήκοντα εισηγητή, με ψήφο, εκτελεί ο αρχαιότερος αξκός του οικείου Κοινού Σώματος.
ζ. Για θέματα επανακρίσεων το Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου συμπληρώνεται με ένα ακόμη Ταξίαρχο οιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, από τους υπηρετούντες στο ΓΕΕΘΑ. Στο Συμβούλιο Επανακρίσεων οι δύο μετέχοντες Ταξίαρχοι από το ΓΕΕΘΑ πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
η. Η σύγκληση των Συμβουλίων γίνεται με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στην οποία ορίζεται και ανά ένα αναπληρωματικό μέλος, από τους υπηρετούντες στο ΓΕΕΘΑ Ταξιάρχους οιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Χρέη Γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου Προαγωγών Κοινών Σωμάτων.
θ. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συντασσόμενοι από τα Συμβούλια πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ».

Άρθρο 85
Ρυθμίσεις θεμάτων Αξιωματικών Γενικής ειδικότητας Διοικητικού Στρατολογικού

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του Ν.2439/96 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«9. Αξκοί των Κοινών Σωμάτων είναι οι ανήκοντες στα Σώματα Στρατολογικού, Θρησκευτικό, Δικαστικών Γραμματέων και στην Γενική Ειδικότητα Διοικητικό Στρατολογικού».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν.2439/96 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Για τους αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων Στρατολογικού, Θρησκευτικού, Δικαστικών Γραμματέων και της Γενικής Ειδικότητας Διοικητικός Στρατολογικού τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες».

Άρθρο 86
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν.δ. 1044/1971 «Περί τροποποιήσεως - συμπληρώσεως και αποκαταστάσεως του α.ν. 1324/1949 «Περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου

Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ΝΔ 1044/1971 (ΦΕΚ Α΄ 245) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1043/1980 (ΦΕΚ Α΄ 87) και στην συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ Α΄ 18) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το κατά το άρθρο 13 του ΝΔ 1044/1971 (ΦΕΚ Α΄ 245) όπως ισχύει σήμερα δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ασκείται με άδεια που χορηγείται με απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος, ύστερα από εισηγήσεις του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης των δικαιούχων του παραπάνω ευεργετήματος. Αν οι εισηγήσεις αυτές δεν υποβληθούν στον Νομάρχη μέσα σε τριάντα μέρες από τότε που ζητήθηκαν, ο Νομάρχης αποφασίζει και χωρίς αυτές.
Κατά των εκδιδομένων αποφάσεων του Νομάρχη επιτρέπεται σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση, κοινοποίηση ή διαφορετικά αφότου έλαβε γνώση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2,3,4,5 και 6 του άρθρου 28 του ΝΔ 1044/71.»

Άρθρο 87
Για τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και η οικογενειακή παροχή.

Κεφάλαιο ΙΔ - ΕΝΤΑΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ

Άρθρο 88
Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 του παρόντος νόμου, καταργούνται :
α. Ο ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
β. Οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄) και έχουν ισχύ νόμου:
(1) Φ. 420/55/Γ.760/12 Φεβ 1990 Απόφ. ΥΕΘΑ, άρθρα 2,10 και 13.
(2) Φ.429.1/62/130461/Σ.1960/5 Απρ 1990 Απόφ. ΥΕΘΑ.
(3) Φ.429.1/63/130465/Σ. 1959/5 Απρ 1990 Απόφ. ΥΕΘΑ
γ. Τα άρθρα 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄)
δ. Το άρθρο 33 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄)
ε. Το άρθρο 32 του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄)
στ. Το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α΄)
ζ. Το άρθρο 15 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α΄)
η. Το π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεών του με το ν. 3257/2004 (ΦΕΚ 143 Α΄), εκτός των άρθρων 22, 23, 24, 50, και 51.
2. Κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

Άρθρο 89

1. Το άρθρο 22 εδαφ. δ΄ του ν. 3342/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:«δ. Ζώνη Γ2: Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στο διατηρητέο κτίριο της Βίλλας Συγγρού και στον περιβάλλοντα χώρο του.»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 35 του ν. 3342/2005 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ομοίως δεν υπάγεται στη ρύθμιση αυτή ο τομέας της Βίλλας Συγγρού που αποτελεί τη Ζώνη Γ2 του άρθρου 22 και που εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα 13 της παρ. 1 του άρθρου 9 υπό τα στοιχεία Γ2-1, Γ2-2, Γ2-3, Γ2-4, Γ2-1 και του οποίου η αποκλειστική αξιοποίηση, χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση ανατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας.»

Άρθρο 90
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των άρθρων 25, 43, 55, 56, 57 και 58, που θα ισχύουν από 1.1.2006.

Άρθρα 22, 23, 24 ΠΔ 292/2003 (ΦΕΚ 248/2003 Τ.Α΄)

Άρθρο 22
Αναβολή κατάταξης των υπαλλήλων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
.
1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων του Γενικού Γραμματέα, των Βοηθών Γενικών Γραμματέων και των υπαλλήλων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
2. Ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. ορίζει τις κατηγορίες των υπαλλήλων στους οποίους χορηγείται η αναβολή. Υποβάλλει τον κατάλογο αυτών στη Γενική Συνέλευση και τον ανακοινώνει στις Κυβερνήσεις όλων των Μελών του Οργανισμού. Τα ονόματα των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες θα ανακοινώνονται κατά καιρούς στις Κυβερνήσεις των Μελών.
3. Η αναβολή του άρθρου αυτού χορηγείται σ όσους αφορά μόνο προς το συμφέρον του των Ηνωμένων Εθνών και όχι προς προσωπικό τους όφελος. Ο Γενικός Γραμματέας έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να τη διακόψει στις περιπτώσεις που, κατά την κρίση του, η αναβολή θα παρακώλυε την απονομή της δικαιοσύνης, καθώς και στις περιπτώσεις που η διακοπή της δεν θίγει τα συμφέροντα του Οργανισμού. Όσον αφορά το Γενικό Γραμματέα, για τη διακοπή της αναβολής του αποφασίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

Άρθρο 23
Αναβολή κατάταξης των υπαλλήλων Ειδικευμένων Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων όσων είναι ανώτεροι υπάλληλοι των Ειδικευμένων Οργανισμών, των οποίων τα ονόματα, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους, συμπεριλήφθησαν σε κατάλογο που συντάχθηκε από τον Προϊστάμενο του Ειδικευμένου Οργανισμού και εγκρίθηκε από το ενδιαφερόμενο κράτος, του οποίου την υπη¬κοότητα κατέχει ο ανώτερος υπάλληλος.
2. Την παραπάνω αναβολή δικαιούται και ο εκτελεστικός Προϊστάμενος κάθε Ειδικευμένου Οργανισμού, καθώς και κάθε ανώτερος υπάλληλος που τον αναπληρώνει σε περίπτωση που κωλύεται.
3. Κάθε Ειδικευμένος Οργανισμός καθορίζει τις κατηγορίες των ανωτέρων υπαλλήλων, στους οποίους χορηγείται η αναβολή του άρθρου αυτού, υποβάλλοντας κατάλογο αυτών στις Κυβερνήσεις όλων των Κρατών μερών της Σύμβασης Προνομίων και Ασυλιών Ειδικευμένων Οργανισμών της 21ης Νοε 1947, καθώς και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τα ονόματα των ανωτέρων υπαλλήλων των κατηγοριών αυτών θα γνωστοποιούνται κάθε φορά στις Κυβερνήσεις των μερών.
4. Εάν άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι των Ειδικευμένων Οργανισμών κληθούν για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, το ενδιαφερόμενο Κράτος υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως του Ειδικευμένου Οργανισμού στον οποίο ανήκουν οι αναφερόμενοι υπάλληλοι, να χορηγήσει σ αυτούς τις απαιτούμενες προσωρινές αναβολές από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή στη συνέχιση ουσιώδους υπηρεσίας.
5. Η αναβολή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων χορηγείται στους ανώτερους υπαλλήλους προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ειδικευμένων Οργανισμών και όχι προς προσωπικό τους όφελος. Κάθε Ειδικευμένος Οργανισμός έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να άρει την αναβολή οποιουδήποτε ανωτέρου υπαλλήλου σε κάθε περίπτωση που, κατά την κρίση του, αυτή παρακωλύει το έργο της δικαιοσύνης και μπορεί να αρθεί χωρίς να παραβλάπτονται τα συμφέροντα του Οργανισμού.
6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου:
α. Με τον όρο "Ειδικευμένοι Οργανισμοί" νοούνται:
(1) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
(2) Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών
(3) Η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών
(4) Η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας
(5) Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(6) Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως
(7) Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
(8) Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση
(9) Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών
(10) Οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός που έχει σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 57 και 63 του Καταστατικού Χάρτη
β. Με τον όρο "Εκτελεστικός Προϊστάμενος" νοείται ο κύριος εκτελεστικός αξιωματούχος του Ειδικευμένου Οργανισμού, χαρακτηριζόμενος είτε ως "Γενικός Διευθυντής" είτε διαφορετικά.

Άρθρο 24
Αναβολή κατάταξης των κατεχόντων την Ελληνική και τη Γερμανική υπηκοότητα

1. Όσοι έχουν εκτός της ελληνικής και τη γερμανική υπηκοότητα δεν υπόκεινται σε καμιά στρατιωτική υποχρέωση απέναντι στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στις παραγράφους του άρθρου αυτού. Δεν υποχρεούνται επίσης να κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις του άλλου συμβαλλόμενου κράτους εντός ή εκτός του εδάφους του.
2. Οι παραπάνω εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις του κράτους, στο οποίο έχουν τη μόνιμη διαμονή τους και τη βιοποριστική τους εγκατάσταση.
3. Ως εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης δεν θεωρείται η αμειβόμενη υπηρεσία ως διερμηνέα, επόπτη εργασίας ή εργάτη με σύμβαση εργασίας.
4. Η στρατιωτική υποχρέωση, που εκτελείται και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα παραπάνω στο ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη, αναγνωρίζεται από το άλλο ως εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για όσο χρόνο εκτελέσθηκε.

Άρθρα 77, 78, 79, 80, 81 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/2010 Τ.Α')

Άρθρο 77
Τροποποίηση Στρατολογικής Νομοθεσίας

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄) διαγράφεται η φράση «άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή».
2. Στο άρθρο 13 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, η υποπαράγραφος ζ΄της παραγράφου 1 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«ζ. Οι μοναχοί ή οι δόκιμοι μοναχοί, που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους, εφόσον το επιθυμούν.
3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις των υποπαραγράφων α΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφόσον, πριν από τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της απαλλαγής.»
3. Στο άρθρο 13 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 όπως παρακάτω και η υπάρχουσα παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8:
«7. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ισχύουν τα καθοριζόμενα από το άρθρο 8 του παρόντος νόμου.»
4. Στο άρθρο 16 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, η παράγραφος 3 καταργείται και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 3 και 4, αντίστοιχα.
5. Στο άρθρο 17 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, η παράγραφος 8 καταργείται και οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου αυτού αναριθμούνται σε 8 και 9 αντίστοιχα.
6. Στο άρθρο 18 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, στην παράγραφο 1 υποπαράγραφο α΄ προστίθεται η φράση «ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».
7. Στο άρθρο 26 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, η παράγραφος 4 καταργείται.
8. Στο άρθρο 43 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 υποπαράγραφος α΄καταργούνται.
9. Στο άρθρο 51 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στην παράγραφο 3 προστίθεται υποπαράγραφος στ΄ως εξής:
«στ. Με την έναρξη της κράτησης του ανυπότακτου σε φυλακές ή σε οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή ή με την ένταξή του σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ή με την κατάταξή του σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, εφόσον του χορηγηθεί αναβολή κατάταξης για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις. Η ποινική δίωξη όσων από τους παραπάνω έχουν ενταχθεί σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ή έχουν καταταγεί σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, αναστέλλεται για όλο το χρονικό διάστημα της αναβολής τους.»
β. Η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:
«5. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος νόμου.»
γ. Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ύψος του χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται στους ανυπότακτους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η διαδικασία, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την καταβολή του.»
10. Στο άρθρο 52 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, η παράγραφος 3 τροποποιείται όπως παρακάτω και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«3. Στους λιποτάκτες επιβάλλονται οι οριζόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα κατά περίπτωση ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του παρόντος νόμου.
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 51 του παρόντος νόμου ισχύει αναλογικά και για τους λιποτάκτες.»
11. Το άρθρο 55 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου ως εξής:
«Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών».
β. Στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται η φράση «σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία» με τη φράση «στο Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την Κιργιζία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, το Ουζμπεκιστάν, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, την Αλβανία και την Τουρκία».
γ. Στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται η φράση «σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία» με τη φράση «σε χώρα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού».
δ. Από την παράγραφο 4 διαγράφεται η φράση «οι χώρες προέλευσης».

Άρθρο 78
Ζητήματα εναλλακτικής υπηρεσίας

Στο Κεφάλαιο Ι (Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση - Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης) του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ισχύει, επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:
α. Από τον τίτλο του Κεφαλαίου Ι διαγράφεται η φράση «Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση».
β. Στο άρθρο 59 παράγραφος 1 η φράση «τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση» αντικαθίσταται με τη φράση «τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις».
γ. Στο άρθρο 59 η υποπαράγραφος α΄της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις ελληνικές ή ξένες Ενοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.»
δ. Στο άρθρο 59 παράγραφος 4 διαγράφεται η φράση «είτε άοπλη στρατιωτική υποχρέωση είτε».
ε. Από τον τίτλο του άρθρου 60 διαγράφεται η φράση «της άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή».
στ. Στο άρθρο 60 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 ως εξής:
«1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, διπλάσια από εκείνη που θα εκπλήρωναν εάν υπηρετούσαν ενόπλως.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οποιουδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, προσαυξημένου τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες.»
ζ. Στον τίτλο του άρθρου 61 διαγράφεται η φράση «της άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή».
η. Στο άρθρο 61 καταργείται η παράγραφος 1 και οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 1 και 2, αντίστοιχα.
θ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 διαγράφονται οι φράσεις «κατά περίπτωση» και «ή η κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις για άοπλη στρατιωτική υποχρέωση».
ι. Στον τίτλο του άρθρου 64 διαγράφεται η λέξη «κατάταξη», η παράγραφος 1 καταργείται και οι παράγραφοι 2 έως και 9 αναριθμούνται σε 1 έως και 8, αντίστοιχα.
ια. Η υποπαράγραφος δ΄της αναριθμημένης παραγράφου 2 του άρθρου 64 τροποποιείται ως εξής:
«Δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σε αυτούς χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία της καταβολής του, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργών.»
ιβ. Στο άρθρο 64 οι αναριθμημένες παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 τροποποιούνται ως εξής:
«4. Εκπίπτουν από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας όσοι:
α. Εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του νόμου αυτού.
β. Κηρύσσονται ανυπότακτοι, λόγω μη παρουσίασής τους στον φορέα που διατέθηκαν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.
γ. Διαπράττουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα, τα οποία μπορούν να επιφέρουν, για το προσωπικό του φορέα που διατέθηκαν, απόλυση ή λύση της σχέσης εργασίας.
5. Σε περίπτωση έκπτωσης από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων εκπληρώνεται ενόπλως. Ο χρόνος εναλλακτικής υπηρεσίας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης κατά το ήμισυ.
6. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το υπόλοιπο του χρόνου που υποχρεούνται να εκπληρώσουν οι εκπίπτοντες δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών.
7. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία παρέχουν δικαίωμα χορήγησης αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού, της οποίας η διάρκεια είναι ίση με το χρόνο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που θα εκπλήρωναν, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
8. Όσοι συμπληρώνουν τον καθορισμένο χρόνο εναλλακτικής υπηρεσίας απολύονται από τον φορέα στον
οποίο διατέθηκαν. Αυτοί παρέχουν εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία, της οποίας η διάρκεια και οι λεπτομέρειες εκπλήρωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
ιγ. Στο άρθρο 64 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Προσαυξάνεται η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας κάθε φορά που οι αντιρρησίες συνείδησης:
α. Ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συμμετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο ίσο με τις ημέρες απεργίας.
β. Τιμωρούνται κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους, εξαιτίας παράβασης των διατάξεων για χορήγηση αδειών απουσίας, με ποινές οι οποίες ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα που διατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο διπλάσιο των ημερών αδικαιολόγητης απουσίας.»
ιδ. Στον τίτλο του άρθρου 65 διαγράφονται οι φράσεις «άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή» και «πολιτική κοινωνική».
ιε. Στο άρθρο 65 παράγραφος 2 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.
ιστ. Στο άρθρο 65 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, ως εξής:
«3. Όσοι έχουν εκπληρώσει ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση και αρνούνται για λόγους συνείδησης να εκπληρώσουν τις εφεδρικές τους υποχρεώσεις, εφόσον αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, εξαιρούνται από την πρόσκληση για κατάταξη και διαγράφονται από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων, με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του παρόντος νόμου.
4. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 64 του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 79
Ρύθμιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους

1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
2. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα εναλλακτικής υπηρεσίας, η αναπροσαρμογή του, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθεσμίες καταβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τον αρχικό καθορισμό του δεν μπορεί να είναι μικρότερο του χρηματικού ποσού που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης από τους αναφερόμενους στο άρθρο 57 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄). Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
3. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την παρουσίασή τους στον φορέα διάθεσης, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
4. Το αξιόποινο της ανυποταξίας των παραπάνω εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξεις του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ακριβές χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας που πρέπει να εκπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης σε φορείς και στρατολογικής τακτοποίησης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε περίοδο επιστράτευσης, πολέμου ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, είναι δυνατόν να αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 80
Μεταβατικές διατάξεις

1. Πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν για ανυποταξίες ή λιποταξίες που συντελέστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις.
2. Όσοι έτυχαν αναβολής κατάταξης ως κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δικαιούνται να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ 248/Α΄), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων αυτών.
3. Όσοι αντιρρησίες συνείδησης έχουν εκπέσει από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 64 παράγραφος 4 υποπαράγραφοι δ΄και ε΄του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄), όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή του με το νόμο αυτόν και δεν έχουν εκπληρώσει τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, δικαιούνται να ζητήσουν εκ νέου την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης, εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Όσοι από τους παραπάνω διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, επειδή δεν εκπλήρωσαν ενόπλως το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων με την ανάληψη υπηρεσίας στον φορέα που διατίθενται εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
5. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους, εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξεις του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
6. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του τρίτου μέρους του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλήν του άρθρου 65 η ισχύς του οποίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011.

Άρθρο 81
Ειδικοί ΄Εφεδροι Οπλίτες

1. Όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ενόπλως ως οπλίτες, δύνανται με αίτησή τους να παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ με την ιδιότητά τους αυτή και μετά την εκπλήρωση αυτών, ως έφεδροι οπλίτες, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 5 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄).
2. Δυνατότητα επανακατάταξης στις ΕΔ, κατόπιν αίτησής τους, ως οπλιτών από την Εφεδρεία έχουν και οι έφεδροι, οι οποίοι εκπλήρωσαν ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης.
3. Οι παραπάνω ονομάζονται Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες (ΕΕΦΟΠ) και λογίζεται ότι εκπληρώνουν εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄).
4. Η διάρκεια της επιπλέον εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσής τους καθορίζεται σε εξάμηνα και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών.
5. Η εφεδρική τους υποχρέωση εκπληρώνεται με το βαθμό και την ειδικότητα που φέρουν, στον κλάδο των ΕΔ που υπηρετούν ή στην Εφεδρεία του οποίου ανήκουν.
6. Μετά την εκπλήρωση της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης που τους καθορίστηκε, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των ΕΔ, χωρίς άλλη διαδικασία.
7. Για τους ΕΕΦΟΠ που υπηρετούν στις ΕΔ κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄).

Loading content ...
Loading content ...